Ilantad ang "makataong" pagkukunwari ng interbensyong militar ng US--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Abril 22, 2014

Translation: Expose the “humanitarian” pretense of US military intervention—CPP

Binatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang militar ng US at ang aramdong pwersa ng Pilipinas sa paggamit ng terminong "humanitarian mission (makataong misyon)" at "disaster response (pagtugon sa sakuna)" sa pagsasagawa ng mga aktibidad nito sa Legazpi City, Albay, na dahilan lang upang tabingan ang pinaigting na mga interbensyunistang operasyong militar ng US sa Pilipinas.

May 2,500 tropa ng US ang dadating sa Pilipinas para sa ika-30 ehersisyong Balikatan na nakatakda sa Mayo 5-16. Isasagawa ang iba't ibang ehersisyong militar sa Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Albay, Palawan, Leyte at iba pang lugar.

Kulang-kulang 200 tropa ng US ang idineploy sa Legazpi City para magsagawa ng mga "humanitarian activities" bilang paghahanda para sa ehersisyong Balikatan. Ayon sa pahayag sa midya ng AFP, nagkumpuni ng silid-aralan ang mga sundalo ng US at nagsagawa ng serbisyong medikal, dental at beterinaryo.

"Ang tinaguriang makataong aktibidad na isinagawa ng militar ng US kahapon sa Albay ay walang iba kundi palabas na publisidad upang maging katanggap-tangap sa sambayanang Pilipino ang gagawing malakihang pagtatalaga ng tropang US para sa mga operasyon at ehersisyong militar," pagdidiin ng PKP.

"Ang pagkukumpuni ng silid-aralan at pagbibigay ng serbisyong medikal ay mga palabas lamang na kinapapalooban ng ilang libong dolyar sa kabuuang ng ilampung milyong dolyar na nakatakdang gastusin para sa pagpapaputok, maniobrang kombat, pagpapalipad ng drones, pangangalap ng paniktik at pagtatayo ng mga pasilidad para mapagsilbihan ang papalaking bilang ng mga tropang US na nakaistasyon sa Pilipinas," anang PKP.

"Ang serye ng Balikatan ay pantabing sa paglulunsad ng malawakang interbensyong militar sa Pilipinas," anang PKP. "Dahil dito, malaking bilang ng tropang panlaban ng US, mga barkong pandigma, helikopter militar at mga jetfighter ay malayang nakapaglalayag at nakalilipad sa loob ng mga soberanong karagatan at himpapawid ng Pilipinas. Ang mga nukleyar na barkong pandigma ay malayang nakapapasok sa karagatan ng Pilipinas, kahit ipinagbabawal ito sa ilalim ng konstitusyon ng Pilipinas ng 1987," dagdag ng PKP.

"Sa pamamagitan ng mga ehersisyong Balikatan, nagagawang ibayong palakasin ng militar ng US ang pagdodoktrina at operasyunal na impluwensya sa militar ng Pilipinas. Nagagawa nitong itakda ang direksyon ng tinaguriang programa sa modernisasyon ng armadong pwersa ng Pilipinas na sa kalakhan ay binubuo ng pagbili nang may diskwento sa mga lumang armas at kagamitang pandigma ng US," anang PKP.