Internasyunal na pang-kultura at pang-edukasyung pagdiriwang, tampok sa paggunita ng NDFP sa ika-45 Anibersaryo ng BHB

Sa okasyon ng ika-45 anibersaryo ng Pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan

NDFP International Information Office
April 1, 2014

Translation NDFP marks 45th NPA Anniversary with international cultural, educational event"
 

"Sinimulan naming buuin ang BHB mula sa wala sa ikalawang distrito ng Tarlac noong 1969. Mayroon lamang kaming siyam na awtomatikong riple at 26 iba pang mahihinang baril para paghali-halinhan ng 60 Pulang mandirigma na binigyan namin ng pulitiko-militar na pagsasanay." Idiniin niya, "Subalit tiwala kami. Mayroon kaming partido na masusing nag-aral ng Marxismo-Leninismo, ng rebolusyonaryong karansan ng sambayanang Pilipino, ng mga turo ni Kasamang Mao Zedong, at mga sulatin ng mga kasamang Byetnames hinggil sa pagbubuo ng hukbong bayan at paglulunsad ng digmang bayan."


Tinalakay rin ni Prof. Sison ang paglago at mga tagumpay na natipon sa nakaraang 45 taon, at ang mga prospek ng digmang bayan sa bansa. "sa kasalukuyan, may 150,000 kasapian ang PKP, mayroong halos 10,000 mandirigma ang BHB, at aabot ng ilampung libo ang tauhan ng mga milisyang bayan at daan-libong nasa mga yunit sa pagtatanggol-sa-sarili."

Patuloy niya, "Bumibilang sa mahigit 110 na ang mga larangang gerilya na sumasaklaw sa signipikanteng bahagi ng 71 prubinsya. Milyun-milyon ang kasapi ng mga organisasyong masa; may milyun-milyong katao ang nasa teritoryo ng mga demokratikong gubyernong bayan.

"Determinado ang PKP at BHB na kamtin ang planong sumulong mula sa estratehikong depensiba tungong estratehikong pagkapatas sa maikling panahon. Nilalayon nilang palakihin ang bilang ng mga kaspi ng PKP sa 250,000, ang BHB sa 25,000, ang mga larangang gerilya sa 200 at ang saklaw ng rebolusyong agraryo at ang baseng masa sa ilang milyon pang mamamayan."

Nagsalita ang Punong Internasyunal na Kinatawan ng NDFP na si Luis G. Jalandoni hinggil sa antipyudal na nagkakaisang prente. Binigyang-diin niya ang lubos na determinasyon ng mayorya ng populasyong magsasaka na ipaglaban ang rebolusyong agraryo, na nagsisilbing matatag na pundasyon ng antipyudal na nagkakaisang prente at ang pangunahing nilalaman ng Bagong Demokratikong Rebolusyon.

Isinalaysay ni Jalandoni, na kagawad ng Pambansang Komiteng Tagapagpaganap ng NDFP ang maraming tagumpay na nakamit ng BHB sa pamamagitan ng matagumpay na kumbinasyon ng rebolusyong agraryo, pagtatayo ng baseng masa at armadong pakikibaka. Nagresulta ito sa pagtatayo ng Pulang kapangyarihang pampulitika sa mahigit 110 larangang gerilya sa 71 ng 81 prubinsya ng bansa. Naitayo ang demokratikong gubyernong bayan sa mahigit sampung libong baryo at ilang munisiplaidad."

Ipinaliwanag niya, "Ang minimum na programa ng rebolusyong agraryo ay binubuo ng pagpapababa ng upa sa lupa, pagpawi o pagpapaliit ng usura at ang pagpapataas sa sahod ng mga manggagawang bukid. Sa ibang lugar, kung saan sapat ang lakas ng samahang magsasaka at hukbong bayan, ipinatutupad ang maksimum na programa ng kumpiskasyon ng lupa at libreng pamamahagi ng lupa. Pinakikinabangan ng milyun-milyong magsasaka at manggagawang bukid ang mga tagumpay sa rebolusyong agraryo."

Idiniin ni Jalandoni na, "Ang mga tagumpay ng rebolusyong agraryo ang nagpapaalab sa sigasig ng mga magsasaka sa rebolusyon. Handa nilang ipagkaloob ang kanilang pinakamabubuting anak sa Bagong Hukbong Bayan. Habang lumalaganap ang rebolusyong agraryo at ang pagtatayo ng baseng masa at nakokonsolida ang mga organo ng kapangyarihang pampulitika, sumusulong ang Digmang Bayan."

Binasa rin sa programa ang ilang sipi mula sa mensahe ng Komite Sentral ng PKP sa mga Pulang Kumander at mandirigma ng BHB.

Pinalamutian ang bulwagan ng mga biswal na likhang sining na gawa ng mga artista ng BHB, habang pinalalabas ang mga biyo at mga rebolusyonaryong awitin sa buong hapon. Nagtapos ang programa sa pag-awit ng "Internationale," sa iba't ibang lenggwahe ng mga bisita, at ang pagsigaw ng mga papuri sa rebolusyong Pilipino. Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!