Ipagdiwang ang ika-41 anibersaryo ng NDFP,
Palakasin ang pagkakaisa kasabay ng paglawak ng pambansang nagkakaisang prente

Patnubay de Guia,
National Democratic Front-Southern Tagalog
April 24, 2014

Buong siglang ipinagdiriwang ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan ang ika-41 taong anibersaryo ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Mainit na binabati ng National Democratic Front-Southern Tagalog (NDF-ST) ang lahat ng alyadong organisasyon ng NDFP, mga rebolusyonaryong pwersa, kaibigan at lahat ng nakikibakang mamamayan para sa pambansang kalayaan at demokrasya laban sa imperyalismo, pyudalismo at burukratang kapitalismo.

Ipinagbubunyi ngayon ng mamamayan ang mga tagumpay na nakamit ng lahat ng rebolusyonaryo at progresibong pwersa sa pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan sa lahat ng larangan–armado at di armado, hayag at lihim, ligal at iligal–na lalong nagpalawak sa pambansang nagkakaisang prente. Habang nasa yugto ng pag-abot sa estratehikong pagkapatas ang rebolusyong Pilipino, nakatitiyak ang sambayanan na papalaki at paparami pa ang mga tagumpay na kakamtin sa mga susunod na kabanata ng pagsusulong ng DRB sa buong kapuluan.

Kakambal ng mainit na pagbating ipinapaabot ng NDF-ST sa anibersaryo ng NDFP ang mariing pagkundena nito sa pataksil na pag-aresto at patuloy na pagpipiit kina Kasamang Benito Tiamzon at Wilma Austria. Tinutuligsa din ng NDF-ST ang pakanang “lokalisadong usapang pangkapayapaan” ng rehimeng BS Aquino. Ipinapakita lamang ng mga aksyong ito ni Aquino na walang tapat na hangarin ang Gubyerno ng Pilipinas (GPH) na ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan sa NDFP upang lutasin ang ugat ng armadong tunggalian sa bansa. Tanging pasipikasyon at pagsuko ng rebolusyonaryong kilusan ang hangarin ng GPH.

Paulit-ulit na nilalapastangan ng rehimeng Aquino ang mga pinagtibay na kasunduan sa pagitan ng GPH at NDFP, tulad ng lansakang paglabag nito sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) na nagtitiyak ng proteksyon ng mga konsultant ng NDFP laban sa pag-aresto, pagmamanman, pag-uusig at panggigipit. Tulad ng mag-asawang Tiamzon, may proteksyon din sa ilalim ng JASIG sina Kasamang Eduardo Serrano at Tirso "Ka Bart" Alcantara at ang iba pang mga konsultant ng NDFP na pawang pataksil at iligal na inaresto ng reaksyunaryong pwersang panseguridad ng estado at sinampahan ng mga gawa-gawang kasong kriminal ng mga nagdaang rehimen.

Bukod sa JASIG, talamak din ang paglabag ng GPH sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) dahil sa patuloy na pagpipiit ng ilandaang bilanggong pulitikal at kriminalisasyon ng kanilang mga kaso. Tumitindi ang militarisasyon sa kanayunan at kalunsuran na nagdudulot ng pinsala sa kabuhayan ng mamamayan at pagdami ng mga kaso ng paglabag sa karapatang pantao tulad ng pampulitikang pamamaslang, pagdakip at pananakot. Walang respeto ang reaksyunaryong gubyerno sa batas ng digma at sa pangangalaga ng karapatang pantao. Sa patuloy na paglapastangan ng GPH sa mga naunang kasunduang napagtagumpayang isulong ng NDFP, lantarang ipinapakita ni Aquino ang kawalan nito ng sinseridad na dahilan ng hindi pag-usad ng usapang pangkapayapaan.

Ang masahol pa dito, inilalako ngayon ng rehimen ang paglulunsad na lamang ng mga "lokalisadong usapang pangkapayapaan" upang hatiin ang rebolusyonaryong kilusan. Isang kahibangan ang paghahangad ni Aquino na padapain ang rebolusyonaryong kilusan at tuldukan ang armadong paglaban ng mamamayan sa pamamagitan ng pakanang ito. Hindi magtatagumpay ang mga pangarap ng rehimeng BS Aquino na buwagin ang pagkakaisa ng lahat ng rebolusyonaryong mamamayan sa bansa.

Habang higit na nagiging marahas ang pambubusabos sa mamamayan ng rehimeng BS Aquino, nagpapatuloy ang paglakas ng rebolusyonaryong kilusan sa buong kapuluan. Sa kanayunan, lumalawak ang saklaw ng armadong paglaban ng Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas. Lumalakas ang BHB dahil sa pagdami ng sumasapi mula sa hanay ng mga magsasaka, manggagawa at kabataan upang maging Pulang mandirigma. Bunga ito ng mga tagumpay sa armadong pakikibaka, pagtatayo ng base at reporma sa lupa.

Lumalawak ang pagtutol ng mamamayan sa iba't ibang tipo ng pagsasamantala, brutalidad, pang-aapi at kahirapan. Sa kalunsuran, lumalakas ang mga dagundong ng panawagan ng aping mamamayan para sa tunay na pagbabagong panlipunan na tanging ang DRB lamang ang makatutugon. Patuloy na lumalawak ang paglaban ng mga rebolusyonaryo at progresibong pwersa mula sa hanay ng mga magsasaka, manggagawa, kabataan, kababaihan, maralitang lungsod, guro, manggagawang pangkalusugan, taong simbahan, manggagawang pangkultura, kawani ng gubyerno at iba pang progresibong pwersa.  Lumalawak ang mga rebolusyonaryong organisasyong masa ng mamamayang api at pinagsasamantalahan.

Ang mga tagumpay ng armadong pakikibaka at kilusang masa ay nagniningning sa buong kapuluan at higit pang nagbibigay sigasig sa lahat ng rebolusyonaryo at progresibong pwersa. Sa gitna ng kronikong krisis ng malapyudalismo at neokolonyalismo, lumalakas ang determinasyon ng sambayanang Pilipino na palayain ang buong bayan mula sa gapos ng pagsasamantala at pambubusabos ng imperyalismong US at lokal na mga naghaharing-uri sa Pilipinas. ###