Kondenahin at Biguin ang Lokalisadong Usapang Pangkapayapaan ng Rehimeng BS Aquino

Partido Komunista ng Pilipinas
Timog Katagalugan
Marso 31, 2014

Malisyoso ang pahayag ng papet at asenderong presidenteng Benigno Simeon Aquino III na ipwera sa proseso ng usapang pangkapayapaan ang mga lider ng Partido at NDFP na nakabase sa Utrecht, Netherlands. Lango sa sariling ilusyon si Aquino at mga eksperto niya sa psy ops na nasa AFP kung iniisip nila na ang pagkakadakip sa mga konsultant at lider ng Partido na sina Kasamang Benito Tiamzon at Wilma Austria ay nangangahulugan ng disintegrasyon ng awtoridad ng sentral na liderato ng Partido sa rebolusyong Pilipino.

Tulad ng mga naunang pakana ng nagdaang mga rehimen sa Pilipinas, mabibigo ang maitim na pakana ng rehimeng BS Aquino na hati-hatiin ang rebolusyonaryong kilusan sa pamamagitan ng mga lokalisadong usapan sa kapayapaan.  Matatag na kinikilala ng mga pangrehiyong organisasyon ng Partido ang sentral na awtoridad ng Komite Sentral bilang pinakamataas na organo ng Partido na namumuno sa rebolusyong Pilipino.

Nasa likod ng Komite Sentral ang matibay na suporta ng mga rebolusyonaryo sa Timog Katagalugan. Kabilang ang rehiyong TK, mataas ang respeto at pagkilalang ibinigay ng mga pamunuan ng Partido sa mga rehiyon at ng buong rebolusyonaryong kilusan kina Kasamang Jose Maria Sison, chief political consultant ng NDFP sa negosasyon sa kapayapaan; Luis Jalandoni, chief negotiator ng NDFP; at mga kabilang sa NDFP Panel na sina Kasamang Fidel Agcaoili at Connie Ledesma.  Tanging sila lamang ang may awtoridad at mandato na katawanin ang buong rebolusyonaryong kilusan sa usapan sa kapayapaan at wala nang iba.

Kung iniisip ng rehimeng Aquino na bitakin ang rebolusyonaryong kilusan at Partido sa pamamagitan ng lokal na mga usapan sa kapayapaan, tahasang sasabihin namin na kinakausap lamang ni Aquino at ng kanyang mga sugo ang kani-kanilang anino. Walang mararating kundi kabiguan ang maitim na pakanang ito ng mga tagapayo ni Aquino sa psy ops.

Ngayon pa lamang tila naging isang pipitsuging manghuhula sa patakbuhing karnabal si Hen. Bautista nang taningan nyang hindi na magtatagal nang limang taon ang NPA. Pilit na inaalo at binibigyan ng konsuwelo ng mga reaksyunaryo ang kanilang sarili sa kanilang ilusyon na “magtatapos na nga ang buhay ng rebolusyon sa Pilipinas”. Ngayon pa lamang ay gigisingin ng masamang bangungot si Bautista at ang buong reaksyunaryong sistema ng ibayong paglakas ng pakikidigmang gerilya sa buong kapuluan sa darating na mga taon.  Ang mga payaso ni Aquino tulad ni Hen. Bautista, mga negosyador na sina Alex Padilla at Teresita Deles at mga tagapagsalita sa Malakanyang ay mahuhubaran ang arogansya at kamangmangan ng pinag-ibayong paglaban ng mamamayan at mas masahol na krisis ng naghaharing sistema.  Maging ang kanilang among si Barak Obama ay walang magagawa para isalba ang buong naghaharing sistema sa Pilipinas sa bingit ng kalamidad na hatid ng krisis ng pandaigdig na sistema ng monopolyo kapitalismo at ng imperyalismong US.

Mabuhay ang rebolusyon at sambayanang Pilipino!
Patuloy na magpunyaging isulong ang matagalang digmang bayan!
Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas at New People’s Army!