Labanan ang panghihimasok ng imperyalismong US sa Pilipinas, salubungin ng protesta ang pagbisita ni Obama at ipagtanggol ang pambansang soberanya

Patnubay de Guia
NDF-Southern Tagalog
April 26, 2014

Mariing kinukundena ng National Democratic Front of the Philippines sa Timog Katagalugan ang lubos na paglapastangan at kataksilan ng rehimeng BS Aquino sa pambansang kasarinlan at teritoryal na integridad ng Pilipinas!  Labis-labis na pangangayupapa at pagkatuta ang ipinamamalas ng gubyernong BS Aquino sa pagkukumahog nitong mailusot ang panibagong kadenang magsasadlak sa Pilipinas sa kuko ng imperyalismong US.

Ang papalaking papel at panghihimasok ng US sa panloob na usapin ng bansa ay likha ng pagpapatupad ng mga patakarang panlabas ng magkakasunod na rehimeng papet pagkaraang mapatalsik ang base militar ng US sa Pilipinas. Bunga ng malakas na paglaban ng mamamayan, naobliga ang Senado noong Setyembre 16, 1991 na mapatalsik ang mga base militar ng Amerika sa Pilipinas sa botong 12-11 laban sa muling pagpapalawig pa ng kasunduan. Gayunman, kaagad kumilos ang rehimeng Corazon Aquino para paglubagin ang dismaya ng among imperyalista.Binigyang katuparan ito ng mga sumunod na rehimen ni Fidel Ramos, Joseph Estrada at Macapagal Arroyo.   Lihim na nakipagnegosasyon si Fidel Ramos sa Amerika para sa ACSA o Acquisition and Cross Servicing Agreement na magpapahintulot sa paglabas-masok ng mga kagamitang pandigma ng US, mga sasakyang pandigma at mga tropang Amerikano anumang oras na naisin.  Gayunman, hindi ito naipilit ni Ramos bunga ng malaganap na pagtutol at mga protestang bayan.  Ngunit pagkaupo ni Estrada bilang pangulo noong 1997, bagaman isa siya sa bumoto bilang senador pabor sa pagpapasara ng mga base militar ng US sa bansa, masugid nyang isinulong ang Visiting Forces Agreement o VFA na diumano ay naaayon sa mutual Defense Treaty ng 1951.

Sa panunungkulan ni Macapagal Arroyo, nagpatuloy ang pangangayupapa nito at katulad ng mga nagdaang pangulo, ipinakita ni Arroyo na higit siya sa pagkatuta kaysa sa mga nauna sa kanya.  Matapos ang teroristang atake sa US noong September 11 2001, ipinatupad ni George W. Bush ang Gera Kontra-Terorismo sa tabing ng patakarang gerang walang hangganan.   Tinuntungan ni Arroyo ang hanging kontra-terorismo upang ibayo pang paluwagin at bigyan ng mas malaking akses ang US sa bansa.  Ang mga tropang US na sumailalim sa Balikatan exercises ay tumagal nang lagpas anim na buwan batay sa kasunduan.  Para ikutan ang mga probisyong ito, ginawang rotating exercises ang Balikatan kung saan taunan na itong isasagawa at ang mga tropang US ay malayang makakapaglabas-masok sa bansa nang walang kaukulang dokumento at pananagutan.  Nagsabwatan si Arroyo, ang US at European Union upang ideklarang Foreign Terrorist Organization o FTO ang CPP-NPA-NDF at gipitin ang mga lider ng NDF sa loob at labas ng bansa at konsultant nitong si Jose Maria Sison.  Kasabay nito ay sinagasaan ng rehimeng US-Arroyo ang mga nauna nang kasunduan sa pagitan ng gubyerno ng Pilipinas at ng NDFP.  Sa sulsol ng imperyalismong US, sinuspindi ni Arroyo ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng GRP at NDFP.

Sa pagkakaupo ni BS Aquino bilang pangulo noong 2010, wala ni katiting na pagbabago ang ipinatupad na patakaran sa mga tropang US.   Katulad ng isang masunuring aso, hindi rin nag-aksaya si Aquino ng panahon para magpakitang gilas sa among imperyalista.   Kaagad na niluto ang isang kasunduang maglalagay sa buong bansa bilang base militar at lunsaran ng US sa plano nitong pagpihit at pagpokus sa Asya-Pasipiko.  Sa pagitan ng Department of National Defense at ng Defense Department ng US at sa likod ng sambayanang Pilipino, binalangkas ang Framework Agreement for Increased Rotational Deployment and Enhanced Defense Cooperation – isang kasunduang nagbabalewala at nagsasantabi sa kasarinlan at integridad ng Pilipinas.   Ipinapahintulot ng kasunduang ito ang pagtatayo ng mga base militar sa pamamagitan ng pagbabakod ng eksklusibong enklabo sa loob ng mga kampo ng reaksyunaryong armadong pwersa.  Magkagayunman, ipinagbabawal alamin ang mga operasyon at aktibidad sa mga enklabong ito.  Ang lahat ng bahagi ng Pilipinas ay maaari nang gamitin bilang base militar at lugar para sa libangan ng mga tropang Amerkano.

Minamadaling ipasa ng reaksyunaryong rehimeng BS Aquino ang pagpipinal sa nasabing kasunduan upang ipanregalo sa among imperyalista pagdating ni Obama sa Pilipinas ngayong Abril 2014.   Inilalagay ni Aquino at ng kasunduang ito ang Pilipinas at mamamayan sa gitna ng mata ng delubyong likha ng imperyalismong US.  Gagamitin ng US ang Pilipinas bilang lunsaran at atrasan, lugar sa pagliliwaliw at pananggalang sa atake ng mga kalaban nito.  Sa madaling salita, ang Pilipinas ay magsisilbing peon ng imperyalismong US sa pang-uupat ng gyera sa bahaging ito ng daigdig.  Sinusulsulan ng US ang kiskisan sa pagitan ng Pilipinas at Tsina upang lalong sumukot sa saya ng imperyalismong US ang gubyernong Aquino.  Kung magkakaganito, hindi malayong maulit sa Pilipinas ang mga kahindik-hindik na barbarismo ng mga tropang US sa kasaysayan ng digmang mapanakop nito – ang masaker ng tropang Amerikano sa mga sibilyan sa No Gun Ri sa Korea noong 1950, My Lai sa Vietnam noong 1968, Haditha sa Iraq noong 2005, at sa Azizabad airstrike sa Afghanistan noong 2008.   Sa Pilipinas, nagdulot rin ng maraming insidente ng paglabag sa karapatang pantao, pang-aabuso sa kababaihan at pinsala sa kalikasan ang presensya ng tropa ng US. Hindi malilimutan ng mamayan ang ginawang pinsala ng USS Guardian sa Tubbatha Reef na nakasira sa mahigit 2,435 coral reef at ang isyu ng pagtatapon ng mga nakakalasong kemikal at basura sa mga dating base militar ng US sa Subic.

Kasabay ng pagkundina ng rebolusyonaryong kilusan sa agresyon ng US at sa pagkatuta ng rehimeng BS Aquino, ipinapanawagan ng NDF-ST sa mamamayan na buhayin ang nasyunalismo at patriotismo ng bawat Pilipino.  Ito ang panahon upang sariwain at itaguyod ang paninindigang ipinamalas ng mga rebolusyonaryo sa digmaang Pilipino-Amerikano habang niyayakap ang nasyunalismong itinaguyod ni Recto at nasyunalismong nasa kaibuturan ng pambansang demokratikong rebolusyon. Nananawagan ang NDF-ST sa lahat ng rebolusyonaryong mamamayan na magpuspos sa mga gawain sa pagpupukaw at paglulunsad ng malawakang propaganda-edukasyon sa hanay ng mamamayan. Dapat organisahin ang pinamalawak na bilang ng mga patriyotiko at mga nagmamahal sa bansa at ibunsod ang sustinidiong mga kilos protesta upang ilantad ang pagkapapet, anti-mamamayan at kainutilan ng rehimeng BS Aquino na tugunan ang pinakabatayang serbisyo para sa sambayanan. Dapat gisingin ang dambuhalang potensyal ng kilusang masa upang ipagtanggol ang pambansang kasarinlan at teritoryal na integridad ng bansa.