Lubos at tahasang kasinungalingan ang pag-atake ni Deles sa NDFP

Prof. Jose Maria Sison
NDFP Chief Political Consultant
April 08, 2014Translation: Deles attack against NDFP is an outright and gross lie

Paulit-ulit na inaatake ni Secretary Teresita Q. Deles ng Office of the Presidential Adviser on the Peace Process (OPAPP) ang The Hague Joint Declaration bilang "dokumento ng walang hanggang pagkakahati," at ikinukubli niya na nilalaman ng deklarasyon ang 4-puntong subtantibong adyenda, kung saan ang unang paksa ay nagbunsod na sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL). Lantarang isinasaisantabi ito Deles bilang napakaliit lamang na bagay.

Malaon nang iginiit ng NDFP na ang negosasyong pangkapayapaan ay dapat na ngayong magkonsentra sa ikalawang punto ng substantibong adyenda - ang mga Repormang Panlipunan at Pang-ekonomya - sa gitna ng lumalalang krisis panlipunan at pang-ekonomya na resulta ng walang humpay na kasakimang neoliberal ng mga dayuhang monopolyo kapitalista at mga lokal na mapagsamantalang uri ng malalaking kumprador at panginoong maylupa tulad ng mga Aquino at Cojuangco.Dapat magkaroon ng mga saligang reporma upang maigpawan ang kawalan ng katarungang panlipunan at pang-ekonomya, tunay na malawakang kawalang-hanapbuhay, laganap na kahirapan, kawalan ng tirahan, kawalang-lupa, pagsirit ng presyo ng mga batayang produkto at serbisyo, burukratikong korapsyon,  papalaking pasaning buwis at utang, ng pagkauk-ok at pagkawala ng mga serbisyong panlipunan, at iba pang suliraning panlipunan at pang-ekonomya.

Nang lagdaan nila ang CARHRIHL noong 1998, sa panahon ni Presidente Fidel V. Ramos, nakipagpalitan ng borador sa Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms ang panel sa negosasyon, kung saan nagbigay ang NDFP ng mas seryoso at mas malawig na borador na umaabot sa 50 pahina kumpara sa kakarampot na tatlong-pahinang borador ng kabilang panig. Subalit lagi nang naghahanap ng paraan ang mga rehimeng sumunod kay Ramos para iwasan o hadlangan ang negosasyon hinggil sa mga repormang panlipunan at pang-ekonomya.

May obligasyong palayain ng rehimeng Aquino ang mga nakakulong na konsultant pangkapayapaan ng NDFP, alinsunod sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG), at ang daan-daang bilanggong pulitikal alinsunod naman sa CARHRIHL, na nagbabawal ng pagsasampa ng mga gawa-gawang karaniwang krimen laban sa mga pinagsusupetsahang kalabang pulitikal.

Kung hindi igagalang ng rehimeng Aquino ang mga kasunduang ito, hindi makikita ng mamamayan ang pangangailangang makipag-usap at makipagkasundo sa gayong balasubas na rehimen. Hibang ang rehimen sa di-makatarungang pagpipiit sa 14 na konsultant ng NDFP at sa ilandaang iba pang bilanggong pulitikal at pananabotahe sa negosasyong pangkapayapaan na dapat sana'y nagtataguyod at nagiging dahilan ng panlipunan at pambansang kalayaan ng mahigit isandaang milyong mamamayang Pilipino.

Ang pag-atake ni Deles sa NDFP, sa anyo ng kunway reklamo na nagiging pamamaraan na lamang ang usapang pangkapayapaan kaysa substantibo, at naggiit na lamang daw ang NDFP ng pagpapalaya sa mga nakakulong ng mga konsultant pangkapayapaan, ay lubos at tahasang kasinungalingan. Tinatayang magpapatuloy pa ang pang-aatake sa mahigit sampu pang kasunduan na buong katapatang napagkaisahan mula pa sa panahon ng rehimeng Ramos.