Lubos kag hayag nga kabutigan ang pag-atake ni Deles sa NDFP

Prof. Jose Maria Sison
NDFP Chief Political Consultant
Abril 08, 2014


Translation: Deles attack against NDFP is an outright and gross lie

Paliwat-liwat nga ginaatake ni Secretary Teresita Q. Deles sang Office of the Presidential Adviser on the Peace Process (OPAPP) ang The Hague Joint Declaration bilang “dokumento nga wala sang katapusan nga pagkatunga,” kag ginatabunan niya ang kaundan sang deklarasyon nga 4-punto nga substantibong adyenda kon sa diin ang una nga topiko nagbunga na sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL). Hayagan ini nga ginpahigad ni Deles bilang magagmay lang nga bagay. 

Madugay na nga ginaduso sang NDFP nga ang negosasyon pangkalinungan dapat na subong magkonsentrar sa ikaduha nga punto sang substantibong adyenda--ang mga Reporma Pangkatilingban kag Pang-ekonomya-- sa tunga sang nagalala nga krisis pangkatilingban kag pang-ekonomya nga resulta sang wala untat nga kadaluk nga neoliberal sang mga dumuluong nga monopolyo kapitalista kag mga lokal nga mapanghimulos nga sahi sang mga daku nga kumprador kag agalon nga mayduta pareho sang mga Aquino kag Cojuangco.

Dapat may mga basehang reporma agud mapangibabawan ang kawad-on sang hustisya sosyal kag pang-ekonomya, tunay nga lapnagon nga wala sang trabaho, lapnagon nga kabudlayan, kawad-on sang puluy-an, wala sang duta, pagtimbuok sang presyo sang mga basehang produkto kag serbisyo, burukratikong korapsyon, nagapadaku nga palas-anon nga buhis kag utang, sang pag-uk-ok kag pagkadula sang mga serbisyo sosyal kag iban pa nga problema pangkatilingban kag pang-ekonomya.

Sang lagdaan nila ang CARHRIHL sadtong 1998, sa panahon ni President Fidel V. Ramos, nagbayluhanay sang borador sa Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms ang panel  sa negosasyon, kon sa diin naghatag ang NDFP sang mas seryoso kag mas malawig nga borador nga nagalab-ot sa 50 pahina kumparar sa sangpudyot nga tatlo ka pahina nga borador sang pihak nga bahin. Pero permi nga nagapangita ang masunod nga mga rehimen nga nagbulos kay Ramos para likawan o balabagan ang negosasyon bahin sa mga reporma pangkatilingban kag pang-ekonomya.

May obligasyon nga hilwayon sang rehimeng Aquino ang nakakulong nga mga konsultant pangkalinungan sang NDFP, sandig sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG), kag ang ginatos ka bilanggong pulitikal sandig man sa CARHRIHL, nga nagadumili sa pagpasaka sang mga himu-himo nga ordinaryo nga krimen batuk sa mg ginasuspetsahan nga kaaway sa pulitika.  

Kon indi pagrespetuhon sang rehimeng Aquino ang mga kasugtanan nga ini, indi makita sang pumuluyo ang kakinahanglanon nga makigsugilanon kag makig-areglo sa wala sang hinambalan nga rehimen. Nagasalimuang ang rehimen sa indi matarung nga pagkulong sa 14 ka konsultant sang NDFP kag sa pila ka gatos pa nga bilanggong pulitikal kag pagpanabotahe sa negosasyon pangkalinungan nga dapat tani nagatib-ong kag nangin rason sang pangkatilingban kag pungsodnon nga kahilwayan sang masobra isa ka gatos ka milyon nga pumuluyong Pilipino.

Ang pag-atake ni Deles sa NDFP, sa porma sang kuno reklamo nga nangin pamaagi na lang ang sugilanon pangkalinungan sangsa substantibo, kag nagapamilit na lang kuno ang NDFP sang paghilway sa mga nakakulong nga konsultant, lubos nga kabutigan. Ginatantya nga magapadayon pa ang pagpang-atake sa masobra napulo ka mga kasugtanan nga lubos nga sinsero nga ginhisugtan halin pa sa panahon sang rehimeng Ramos.