Mag-asawang Benito at Wilma Tiamzon, kagyat na palayain! Ipagtagumpay ang pambansa-demokratikong rebolusyon! Paigtingin ang opensiba laban sa mga pwersa ng AFP-PNP!

Armine De Guia
Apolonio Mendoza Command, NPA-Quezon
Marso 29, 2014

Sa harap ng pataksil na panghuhuli sa mag-asawang Tiamzon, mga lehitimong Consultant ng NDFP,  buo ang kapasyahan ng Bagong Hukbong Bayan sa lalawigan ng Quezon, na mag-ambag ng buong makakaya upang dalhin ang pambansa-demokratikong rebolusyon sa Pilipinas sa tagumpay. Kaalinsabay nito, higit pang paiigtingin ng Apolonio Mendoza Command-Bagong Hukbong Bayan (AMC-BHB) ang mga taktikal na opensiba laban sa mga pwersa ng AFP-PNP at laban sa rehimeng US-Aquino sa mga susunod na araw.

Maliit na patunay nito ang matagumpay na ambus na isinagawa ng isang platun ng AMC-BHB laban sa 15 kataong kagawad ng pasistang 85th IBPA sa Brgy. Cogorin Ilaya, Lopez, Quezon noong ika-24 ng Marso. Resulta nito, napatay ang 9 na mersenaryong pwersa habang malubhang nasugatan naman ang iba pa. Dalawa sa napangalanang napatay ay si Lt. Region Blancada, tumatayong pinuno ng pwersa at Commanding Officer ng Charlie Company ng 85th IBPA, ganondin si Pfc. Mark Malabanan.  Napangalanang malubhang nasugatan naman sina Corporal Michael Milleno at Corporal Melbourne Mercado at si Pfc. Trillanes at Pfc. Latumbo.

Ngayon kung nais ng rehimeng BS Aquino na maisalba ang kanyang mukha at bigyan pa ng puwang ang usapang pangkapayapaan sa kanyang panahon ng panunungkulan, nararapat nitong kaagad na palayain ang mag-asawang Benito at Wilma Tiamzon at iba pang mga pataksil nilang hinuling NDFP Consultants, maging ang daan-daang political prisoners na hanggang sa ngayon ay nakakulong sa iba't-ibang kulungan sa buong Pilipinas. Sa patuloy nilang pagbimbin sa mga ito sa kanilang kulungan ay mangangahulugan ng ganap na pagsasara ng pinto para maipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan sa panahon ng rehimen ni BS Aquino.

Ito ang buong kapasyahang ipinapahayag ng AMC-BHB, sa okasyon ng ika-45 taong anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan. Nangangarap ng gising ang imperyalismong US at ang mga lokal na naghaharing kumprador-panginoong maylupa sa Pilipinas sa kanilang musmus na mga pahayag na mawawakasan na ang rebolusyon sa Pilipinas matapos na mahuli ang mag-asawang Consultant. Imbes mawasak, tiyak ang lalupang pag-ibayo ng buong rebolusyon sa Pilipinas sa mga susunod na mga buwan at taon.

Ibayong malayo ang inabot na lakas at tatag ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa ilalim ng absolutong pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP-MLM) sa pagsapit nito sa kanyang ika-45 taon. Ang BHB sa buong Pilipinas ay binigo ang mga pangarap ng pangwawasak ng pitong nagdaang rehimen na tuta ng imperyalismong US at nakapagpatuloy sa pagpapalawak, pagpapalakas at pag-ugat sa masa ng sambayanang Pilipino. Hindi ito kinayang wasakin sa kanyang murang gulang sa 26 na taong paghahari ng diktaduryang US-Marcos, kahit pa nga ginamit ang buong lakas ng diktadurya at ng imperyalismong US upang padapain at wasakin ang BHB. Imbes na mawasak, lalupang nag-ibayo ang pagsulong. Sa tunay na itinakbo ng kasaysayan, ang diktadurang Marcos ang bumagsak at hindi ang BHB. Kabaliktaran nito, ibayong lumakas ang BHB sa panahon ng diktadurya at isa sa nanguna sa pagbibigay ng mga pamatay na bigwas upang bumagsak ang diktadura.

Nalampasan ng BHB ang mga kampanya ng pangwawasak ng rehimeng US-Aquino I, matapos na magpatupad ito ng Oplan Lambat Bitag na tumagal hanggang sa panahon ng rehimeng US-Ramos. Sa kabila ito ng ilang mga panloob na malulubhang paglihis at pagkakamali sa estratehiya at taktika ng Partido at matapos ay sa paksyunalismo at isplitismo na isinagawa ng mga taksil sa rebolusyon. HIndi nawasak ang BHB, hindi nawasak ang Partido at ang buong rebolusyonaryong kilusan, bagkus higit itong nakonsolida at nakapagpalakas laluna matapos na matagumpay na maisagawa ang Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto (IDKP) noong maagang bahagi ng dekada nubenta.

Higit na pinabilis ng BHB ang paglakas nito, binigo ang Oplan Makabayan ng papet na rehimeng US-Estrada at sa kalaunan ay ibinagsak rin ito sa pamamagitan ng ikalawang pag-aalsang Edsa. Lalupang hindi nawasak, bagkus patuloy na nakapagpunyaging makapagpalakas ang BHB sa buong bansa sa kabila ng ipinatupad na Oplan Bantay Laya I at II ng sagad sa pasista, papet at kurap na rehimeng US-Macapagal-Arroyo.

Bigung-bigo ang Oplan Bayanihan ng kasalukuyang rehimeng US-Aquino II sa kanyang imbing hangaring kamtin ang estratehikong pagkawasak ng Bagong Hukbong Bayan sa kanyang opensibang yugto hanggang taong 2013. Imbes na mawasak, patuloy na nakapagpreserba at nakapagpalakas ang BHB sa ilalim ng pamumuno ng Partido.

Ngayong araw na ito, Marso 29, 2014, sa ika-45 taon ng BHB, nakamit ng BHB ang walang kaparis na paglakas sa kahit anupamang yugto ng rebolusyonaryong kasaysayan ng pakikibaka ng sambayanang Pilipino para sa pambansang kalayaan at demokrasya. Nakalatag ang BHB ngayon sa 110 larangang gerilya at nakaugat sa 71 probinsya ng 81 probinsya ng bansang Pilpinas.
Ang BHB ay di hamak na mas malakas kumpara sa inabot na lakas ng armadong pwersa ng KKK nina Andres Bonifacio at ng iba pang armadong pwersang lumaban sa kolonyalistang Espanyol. Mas malakas din ito kung ikukumpara sa inabot na lakas ng Hukbong Bayan Laban sa Hapon (HUKBALAHAP) at sa Hukbong Mapagpalaya ng Bayan (HMB) na nagsulong ng armadong paglaban sa panahon ng pananakop ng imperyalistang Hapones at sa mga unang papet na rehimen noong dekada 40. Di hamak namang mas malakas ang BHB ngayon kung ikukumpara sa inabot nitong rurok ng paglakas noong dekada otsenta bago pa manalasa ang negatibong epekto ng maling linyang regularisasyon cum insureksyunismong lungsod.

Ang walang kaparis at di maagwantang kahirapan, pagsasamantala at pang-aapi na dinaranas ng sambayanang Pilipino, dulot ng sistemang malakolonyal at malapyudal ang panloob ng kundisyon sa Pilipinas na nagtitiyak sa paglakas at pagtatagumpay ng rebolusyon. Mismong ang masang magsasaka, manggagawa, maralita sa komunidad, estudyante, kababaihan, pambansang minorya, mangingisda at iba pang kabilang sa peti-burgesya ang araw-araw na nagsusulong ng rebolusyon.  Bawat araw, ang mamamayang ito ay nagpapasya sa pagsapi sa Bagong Hukbong Bayan upang palakasin at paigitingn ang armadong pakikibaka.

HIndi mapaparalisa ang organisasyon ng Partido Komunista at BHB dahil lamang sa pagkakahuli sa mag-asawang Tiamzon. Sa ika-45 taon ng pakikibaka, sapat ang dami ng mga matatanda at batang kadre ng Partido na nakalubog sa lahat ng bahagi ng Bagong Hukbong Bayan at iba pang mga rebolusyonaryong organisasyong masa. Ang mga ito ang namumuno sa pagsakatuparan ng mga rebolusyonaryong gawain sa araw-araw. Mga kadreng malalim ang pagkasapul sa Marxismo-Leninismo-Maoismo (MLM) at sa pagsasapraktika nito sa kongkretong kundisyon sa Pilipinas. Mga kadreng pinanday ng apoy ng pakikipaglaban sa kaaway sa loob ng 45 taong walang puknat na pakikipaglaban.

Sa darating na mga taon, tiyak ang ibayo pang paglakas ng BHB at pag-igting pang lalu ng mga opensiba laban sa kaaway. Sa darating na mga taon, tiyak ang ganap na paghina kung hindi man tuluyang pagbagsak ng rehimeng US-Aquino II.

Mabuhay ang ika-45 taong anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan!
Ipagtagumpay ang pambansa-demokratikong rebolusyon!
Ibagsak ang rehimeng US-Aquino II!