Naghahari-harian ang US at China para kontrolin ang South China Sea

Communist Party of the Philippines
April 08, 2014


Translation: US and China are both bullies seeking control of the South China Sea

Kinukundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) kapwa ang gubyerno ng US at China dahil naghahari-harian ang mga ito sa pagtatangka nilang patibayin ang kanilang kontrol-militar sa South China Sea sa kapinsalaan ng soberanong pag-angkin ng sambayanang Pilipino sa mga isla at pormasyong-lupa at sa teritoryal na karagatan na nasa saklaw ng 200-milyang eksklusibong sonang ekonomiko ng bansa.

Binabatikos ng PKP ang ginawang pagmamaniobra at kontra-maniobra ng mga gubyerno ng China at US noong Marso 29 habang nagdadala ng suplay ang barko ng Pilipinas sa nakahimpil na barkong BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal noon pang 1999. Binabatikos ng PKP kapwa ang Coast Guard ng China sa pagtatangkang hadlangang makarating sa Ayungin shoal ang barkong pansuplay ng Pilipinas at ang militar ng US sa mababang pagpapalipad ng eroplanong pandigma upang magpakita at maggiit ng kapangyarihan at kontrol nito sa lugar.

Ibayo pang binabatikos ng PKP ang rehimeng Aquino sa pagsang-ayon sa hegemonistang plano ng US na magtayo ng permanenteng presensya sa South China Sea sa pamamagitan ng paggamit ng suportang militar ng US at paghahangad ng mas malaking ayuda-militar at proteksyon ng US. Ang mababang pagpapalipad ng mga jet ng US sa Ayungin shoal noong Marso 29 ay isinagawa nang may basbas ng armadong pwersa ng Pilipinas, bagamat nagkukunwaring walang alam ang mga upisyal ng AFP. Nagkunwari rin ang MalacaƱang na di nito alam ang pagpapalipad ng jet ng US nang sabihin nitong "nakalusot din" ang barkong ng suplay ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa kabila ng presensya ng barko ng Coast Guard ng China.

Matagal nang sinusuportahan ng PKP ang kahilingan ng sambayanang Pilipino na igiit ang soberanya ng Pilipinas sa maliliit na isla at mga pormasyong-lupa sa South China Sea sa loob ng 200-milyang sonang ekonomiko. Malaon na itong nananawagan ng mapayapang resolusyon ng tunggalian sa pamamagitan ng diplomatikong negosasyon at internasyunal na arbitrasyon.

Tila kumikilos ang rehimeng Aquino pabor sa mapayapang resolusyon sa pamamagitan ng pagsasampa ng kaso na sumusuporta sa pag-angkin ng Pilipinas sa International Tribunal on the Law of the Seas (ITLOS). Gayunpaman, ginawa lamang ito matapos ang ilang taong pang-uupat ng gera na nagpaigting ng tensyon sa China.

Mula pa 2011, pinananatili nang mataas ni Aquino ang tensyon sa South China Sea sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa militar ng US na ihimpil ang mga barkong pandigma nito sa lugar at paghingi ng proteksyon sa ilalim ng Military Defense Treaty. Pinahintulutan ni Aquino na maglayag ang mga barkong pandigma ng US at paliparin ang mga eroplanong panlaban sa lugar para itanghal ang imperyal na kapangyarihan ng US upang galitin ang China para gumawa ng mga kontra-agresibong maniobrang nabal at panghihimpapawid a magpakita ng lakas.

Ang pinakamalaking lumalabag sa soberanya ng Pilipinas sa matagal na panahon ay ang imperyalistang US. Hindi maikukumpara ang makasaysayang rekord ng pananakop at kolonisasyon nito sa Pilipinas sa China, na hindi kailanman nagtalaga ng militar sa Pilipinas, bago ang paglalayag ng mga barko ng coast guard nito sa teritoryal na karagatan ng Pilipinas.

Nitong nakaraang ilang taon, ibayo nang nagpatigas ng presensya ang US sa Pilipinas. Pinalakas nito nang higit ang kontrol nito sa pamamagitan ng pagmamantine ng permanenteng presensyang militar sa Pilipinas. Minamantine nito ang 700-kataong tropang panlaban na nakahimpil sa Zamboanga City. Mula 2011 ay idinadaong na nito ang mga barkong pandigma, submarino at mga aircraft carrier nang ilang ulit kada linggo sa mga daungan ng Pilipinas. Permanenteng nakahimpil sa iba't ibang bahagi ng bansa ang mga jetfighters ng US, Ospreys, drones at iba pang sasakyang panghimpapawid.

Sa isang takdang panahon, libu-libong tropang US ang nakahimpil sa Pilipinas na naglalayag sa teritoryal na karagatan ng Pilipinas at nagpapalipad ng mga eroplano nito sa himpapawid ng Pilipinas upang isulong ang hegemonistang estratehiya ng US. Gustong palakasin ng gubyernong US at Aquino ang kontrol ng militar ng US sa Pilipinas sa pamamagitan ng pakanang Agreement for Enhanced Defense Cooperation (EDC).

Pinaninindigan ng PKP na ang ibayong pagpapalakas ng kontrol-militar ng US sa Pilipinas ay hindi nakatutulong sa adhikain ng Pilipinas na isulong ang soberanong pag-angkin sa mga isla sa South China Sea, mga pormasyong-lupa at teritoryal na karagatan. Ang totoo, ang pagpapalaki ng presensyang militar ng US ay kontra sa pagsisikap ng Pilipinas para palakasin ang soberanong pag-angkin nito dahil ipinaiilalim nito ang Pilipinas sa militar ng US.

Tuwing naggigiit ng pag-angkin ang Pilipinas kasabay ng paghingi ng suportang militar sa US, sa aktwal ay nilalayon ng rehimeng Aquino na magpailalim sa gubyernong US at ipinaiilalim ang buong bansa, kabilang ang internasyunal na rutang pangkalakalan sa South China Sea, sa kontrol ng US. Ang pagtanggap ng "proteksyon" ng mas malaking haragan na nagkukunwang kaibigan para takutin ang isa pang haragan ay nangangahulugan ng walang hanggang pagpapailalim sa mas malaking haragan.

Ang pagkukunwang mabait at mapagkaibigan ng kolonyal at sa kalauna'y pwersang neokolonyal ng US ang isa sa pinakamalalaking panlilinlang na ipinataw sa sambayanang Pilipino. Dapat mapagpasya tayong humulagpos sa gayong panlilinlang.