Pag-anib ng COMPATRIOTS bilang kasaping organisasyon ng NDFP

Luis Jalandoni,
Chief International Representative,
NDFP National Executive Committee
April 10, 2014

Translation: Affiliation of COMPATRIOTS as a Member Organization of the NDFP

Sa ngalan ng National Executive Committee, ikinalulugod namin ang pag-anib ng COMPATRIOTS bilang myembrong organisasyon ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP).

Ang COMPATRIOTS ay ang rebolusyonaryong organisasyon ng mga Pilipino sa ibayong-dagat at mga pamilya nila. May mga kasapi ito kapwa sa loob at labas ng Pilipinas, at kumikilos para pagkaisahin ang pinakamalawak na bilang ng mga Pilipino sa ibayong dagat at mga pamilya nila para lumahok at isulong ang demokratikong rebolusyon ng bayan.Itinataguyod ng COMPATRIOTS ang programa at konstitusyon ng NDFP. Tinatanggap nito ang pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at kinikilala ang papel ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa demokratikong rebolusyon ng bayan.

Niyayakap ng COMPATRIOTS ang prinsipyo ng proletaryong internasyunalismo. Iniuugnay nito ang pakikibaka ng sambayanang Pilipino sa rebolusyonaryo at anti-imperyalistang pakikibaka ng uring manggagawa at iba't ibang demokratikong uri sa buong mundo. Kinikilala nito na mahalagang ambag sa pagsusulong ng internasyunalismo ang pagsusulong sa Pilipinas ng demokratikong rebolusyon ng bayan na may sosyalistang perspektiba.

Iniluluwal ng malakolonyal at malapyudal na kalagayan ng Pilipinas ang patakaran ng pag-eeksport ng manggagawa ng reaksyunaryong estado ng Pilipinas, at mula noong 1970 ay sistematikong nagluluwas at nagsasamantala na sa manggagawang Pilipino sa ibang bansa. Sa ilalim ng kasalukuyang rehimeng US-Aquino, bilyun-bilyong dolyar ang naipasok sa ekonomya ng Pilipinas ng patakaran ng pagluluwas ng mga manggagawa, subalit pinaiigting nito ang pang-aabuso at pagsasamantala, at ang pagyurak sa dangal at dignidad ng mga Pilipino sa ibang bansa. Sa pag-uwi sa inang bayan, ang mga manggagawang Pilipino sa ibayong dagat ay muling nalulubog sa gayunding matagalang paghihirap at karalitaan.

Kaya, tanging rebolusyonaryong pagbabago lamang ng sistema sa pamamagitan ng demokratikong rebolusyon ng bayan ang makawawasak sa reaksyunaryo at anti-mamamayang paghahari ng iilang kumokontrol at nagsasamantala sa lipunang Pilipino. Palalayain ng isang demokratikong rebolusyon ang mga demokratikong uri at sektor, at maghahawan ng daan para sa tunay na pagbabagong panlipunan.

Kaisa ng lahat ng myembrong organisasyon ng NDFP, ibayong pinalalakas at isinusulong ng COMPATRIOTS ang tagumpay ng sambayanan sa laban para sa pambansa at panlipunang paglaya.

*Mabuhay ang COMPATRIOTS!
Mabuhay ang National Democratic Front of the Philippines!
Mabuhay ang demokratikong rebolusyon ng bayan!*