Paggamit ng AFP sa mga sibilyan para sa huwad na pagsuko, binatikos ng PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Maeso 31, 2014

Translation: CPP denounces AFP for rounding up civilians for fake surrender

Binatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang Armed Forces of the Philippines (AFP) sa paggamit sa mga sibilyan, kabilang ang ilang menor de edad para sa palabas na huwad na seremonya ng pagsuko noong Sabado. Isinagawa ang pampublikong seremonya ng 4th Infantry Division sa Cagayan de Oro City.

"Isang malaking panlilinlang ang ipinamamaraling huwad na pagsuko ng AFP, anang PKP. "Desperadong hakbang ito upang pagtakpan ang mga pagkatalo nito sa mga larangan ng labanan at sa tuluy-tuloy na paglaki ng Bagong Hukbong Bayan, laluna sa mga lugar na saklaw ng 4th ID sa Caraga."

Noong Sabado, pinasinayaan mismo ng hepe ng AFP ang "seremonya ng pagsuko" kung saan tinipon ang ilampung sibilyan, kabilang ang mga bata at elemento ng pwersang paramilitar mula sa mga prubinsya ng Bukidnon, Surigao del Sur, Misamis Oriental at Agusan del Norte.

"Ginagawa ng AFP ang gayong mga seremonya ng 'pagpapasuko' noong pang panahon ng diktadurang Marcos," pagdidiin ng AFP.

"Bumabaling ang militar sa mga huwad na pagpapasuko at mga hungkag na deklarasyon sa harap ng lansakang kabiguan nitong kamtin ang deklaradong layunin ng Oplan Bayanihan noong 2011 na gawing insignipikante ang BHB pagsapit ng 2014 at isalin na ang tinaguriang operasyong kontra-insurhensya sa pulisya," anang PKP.

Tulad ng inilantad ng isang kapitan ng barangay sa Paquibato District, Davao City, nag-iikot ang mga upisyal ng AFP sa mga bahay-bahay at pinalalagda ang taumbaryo sa isang dokumento na pinalalabas na sila'y mga "sumukong BHB."

"Ang huwad na mga pagpapasukong ito ay kabilang sa pinakamalaking pinagmumulan ng korapsyon dahil ibinubulsa ng mga field commander ng AFP ang gantimpalang salaping nakalaan para sa diumanong mga armas na isusuko," dagdag ng PKP. "Kalakhan ng mga baril ay kundi man personal na pag-aari ng tinaguriang mga sumuko o di kaya naman ay mga inilabas muli ng militar mula sa kinakalawang nitong taguan."

Ibayo pang kinundena ng PKP ang AFP sa pagdukot sa isang 14-anyos na batang lalaki sa Magpet, North Cotabato noong Marso 24 at pagpapakilala sa kanya na mandirigma ng NPA. Ang bata, na dinukot ng tropa ng 57th Infantry Battalion habang nag-ooperasyon sa Barangay Bantak, ay estudyanteng magtatapos sa Bangkal Elementary School na may magandang rekord sa eskwela. Ang tanging batayan ng militar sa pagsasabing isa siyang batang mandirigma ay ang diumanong kakayahan ng bata na kantanhin ang awit ng BHB at dahil umano kilala nito ang mga upisyal ng BHB sa kanilang lugar. Ipinasa siya pagkatapos sa lokal na tanggapan ng social welfare.

Ibinasura rin ng PKP ang mga deklarasyong binitiwan ng chief of staff noong nakaraang araw na ang BHB ay magiging isang 'pwersang gastado na' sa susunod na limang taon. "Ugali na ng lahat ng mga naunang heneral ng AFP, kabilang ang kasalukuyang hepe ngayon ng AFP na si Gen. Emmanuel Bautista, ang pagdedeklara ng tagumpay nang lampas sa kanilang termino dahil naglilibre ito sa pananagutan nila sakaling bigo ang kanilang prodyeksyon."