Pagpapalakas sa antipyudal na nagkakaisang prente

LUIS G. JALANDONI
NDFP Chief International Representative
Member, NDFP National Executive Committee

Talumpating binigkas sa okasyon ng ika-45 anibersaryo ng pagkakatatag ng Bagong Hukbong Bayan
Mirror Centre, Amsterdam, the Netherlands
30 March 2014


Translation: Strengthening the anti-feudal united front

Naganap ito sa isang liblib na pook ng Negros sa Gitnang Pilipinas, matapos na matapos ipataw ni Marcos ang batas militar. Nagkukwento ang mga maralitang magsasaka sa akin hinggil sa kanilang pakikibaka na manataili sa kanilang lupa. Pinalalayas sila ng mga panginoong maylupang suportado ng militar. Sabi ng isang magsasaka: "Hasta may hangin and ilong ko, indi ko gid pagbaya-an and duta ko!” Bilang karaniwang magsasaka, iginiit niya: "Habang ako'y may hininga, di ko iiwan ang aking lupa."

Mga kasama at kaibigan, nais kong talakayin ang antipyudal na nagkakaisang prente ng rebolusyonaryong kilusan. Binanggit ko ang kongkretong karanasang kong ito sa mga maralitang magsasaka, dahil ang kanilang pursigidong pagpupunyaging ipaglaban ang kanilang lupa ay ang solidong pundasyon ng antipyudal na nagkakaisang prente.h4. Ang Pangunahing Nilalaman ng Demokratikong Rebolusyong Bayan

Ang rebolusyong agraryo ang pangunahing nilalaman ng demokratikong rebolusyon ng bayan. Ito ang saligang iginigiit at aspirasyon ng nakararaming mayorya ng populasyon ng Pilipinas, ang mga magsasaka. Pitumpu't limang porsyento ng 100 milyong populasyon ng Pilipinas ay binubuo ng mga magsasaka at manggagawang bukid. Ang pagsulong at tagumpay ng demokratikong rebolusyon ng bayan ay nakasalig sa pagkakamit ng saligang aspirasyong ito. Binubuo ito ng pinakasaligang demokratikong nilalaman ng rebolusyong Pilipino.

Nararapat lamang kung gayon na itakda ng Partido Komunista ng Pilipinas ang antipyudal na nagkakaisang prente bilang sentral na usapin sa rebolusyonaryong pakikibaka sa Pilipinas. "Sumalig sa maralitang magsasaka at manggagawang bukid, kabigin ang panggitnang magsasaka, inyutralisa ang mayamang magsasaka, samantalahin ang kontradiksyon sa pagitan ng despotiko at malalaking panginoong maylupa sa isang panig at ang naliliwanagang bahagi sa kabilang panig, upang wasakin ang kapangyarihan ng mga panginoong maylupa sa kanayunan." Ganito ang patakaran ng PKP sa antipyudal na nagkakaisang prente.

h4. Kumbinasyon ng Rebolusyong Agraryo, Pagtatayo ng Baseng Masa at Armadong Pakikibaka

Sa 45 taon ng rebolusyonaryong pakikibaka sa Pilipinas, nagresulta ang kumbinasyon ng rebolusyong agraryo, pagtatayo ng baseng masa at armadong pakikibaka sa pagtatayo ng Pulang kapangyarihang pampulitika sa mahigit 110 larangang gerilya sa 71 sa 81 prubinsya ng bansa. Naitayo ang mga demokratikong gubyernong bayan sa mahigit sampung libong baryo at ilang munisipalidad.

Binubuo ang minimum na programa ng rebolusyong agraryo ng pagpapababa ng upa sa lupa, pagpawi o pagpapaliit ng usura at ang pagpapataas sa sahod ng mga manggagawang bukid. Ipinatutupad ito sa mga larangang gerilya. Sa ibang lugar, kung saan sapat ang lakas ng samahang magsasaka at hukbong bayan, ipinatutupad ang maksimum na programa ng kumpiskasyon ng lupa at libreng pamamahagi ng lupa. Pinakikinabangan ng milyun-milyong magsasaka at manggagawang bukid ang mga tagumpay sa rebolusyong agraryo.

Ang iba pang pakinabang sa rebolusyong agraryo ay ang pagpapataas ng presyo sa bukid ng mga produkto ng mga magsasaka, pagtatayo ng mga simpleng kooperatiba, at dagdag na trabaho para mapataas ang kita. Ang mga tagumpay na ito ay nagawa sa pamamagitan ng implementasyon at pagpapalakas ng antipyudal na nagkakaisang prente ng PKP. Inoorganisa ng PKP ang mga magsasaka na sinusuporatahan din ng Bagong Hukbong Bayan at ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Ipinagtatanggol ng BHB ang masang magsasaka at ang mga tagumpay nila.

h4. Programang Pangkalusugan, Pang-edukasyon at Pangkultura

Ang iba pang kampanya ng mga magsasaka at manggagawang bukid gaya ng kampanyang pangkalusugan, edukasyon kabilang ang rebolusyonaryong edukasyon, literasiya at pagkukwenta, at ang mga pangkulturang programa ang nagsisilbing pangkonsolida sa mga organisasyong magsasaka. Ang mga medik ng bayan ay naglulunsad ng Klinikang Bayan, kung saan ang kalingang medikal, akupangktura, mga halamang gamot, at ilang kanluraning panggagamot ay ibinibigay sa mga residente ng baryo. Nagbibigay din sila ng edukasyon sa pangangalaga ng katawan at medikal na kalingang pamigil. Inilulunsad ang mga kampanyang kontra-malarya.

Naglalaan ng klase sa literasiya at numerasiya ang mga paaralan sa primarya at segundaryang antas at ng rebolusyonaryong edukasyon hinggil sa kasaysayan ng Pilipinas, ng mga saligang suliranin ng imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo, at ng programa ng demokratikong rebolusyong bayan.

Nagsasagawa ang mga grupong pangkultura ng mga programa ng paglikha ng mga rebolusyonaryong awit, tula at teatro upang magbigay-inspirasyon sa masa at magtaguyod ng makamasa, syentipiko at pangmasang kultura, na humuhugot mula sa mayamang tradisyon at karanasan ng rebolusyonaryong pakikibaka ng mamamayan.

h4. Matatag na pamumuno ng mga Maralitang Magsasaka sa mga Samahang Magsasaka

Ang maralitang magsasaka at ang mababang panggitnang magsasaka na bumubuo ng malaking mayorya ng magsasaka ang namumuno sa mga samahang magsasaka. Ang gitnang panggitna at mataas na panggitnang magsasaka na isinasadlak sa mas malalim na kahirapan ng mga anti-mamamayan at antinasyunal na mga patakaran ng rehimeng Aquino na suportado ng US, ay sumasanib sa maralita at mababang panggitnang magsasaka sa militanteng paglaban sa mga despotikong panginoong maylupa at sa rehimeng Aquino.

Ang mayayamang magsasaka, karamihan sa kanila ay pinaghirap ng pangangamkam ng lupa ng malalaking panginoong maylupa, korap na pulitiko at militar ay nanunyutralisa at nakakabig ng mga samahang magsasaka.

Nakikiisa ang mga samahang magsasaka sa mga pambansang minorya na nakikibaka laban sa dayuhang kumpanya sa pagmimina na nangangamkam sa kanilang lupaing ninuno at sumisira sa kanilang kabuhayan at kapaligiran. Nakikipagkaisa rin sila sa mga mangingisdang nakikibaka laban sa mga palayang pag-aari ng dayuhan na sumisira sa kanilang pangisdaan at laban sa mga tiwaling pulitikong tumatanggap ng suhol mula sa mga dayuhang kumpanya sa pangisda. Nitong huli, nalampasan ng mga magsasaka, pambansang minorya at mangingisda ang malawakang pananalantang dulot ng mga kalamidad at ang mga anti-mamamayang patakaran ng rehimeng Aquino.

h4. Mga No-Build No Dwell Zones ni Aquino sa mga Apektadong lugar ng Yolanda

Nagdeklara si Aquino ng No-Build No Dwell Zones ("mga pook na bawal magtatayo ng bahay at walang maninirahan") na sumasaklaw sa 40 metro mula sa baybayin. Pinagkakaitan nito ang milyun-milyong mangingisda at magsasaka ng lugar na matitirhan.

Inilaan ni Aquino ang mga lupang ito sa mga kroning kapitalistang negosyante para sa pagtatayo ng mga resort. Ang eskandalosong patakarang ito ni Aquino ay nakapagngitngit sa mga magsasaka at mangingisda na nagpakita ng militanteng paglaban.

h4. Mga Organo ng Kapangyarihang Pampulitika sa 71 Prubinsya

Ilan sa mga tagumpay ng antipyudal na nagkakaisang prente ay ang pagtatayo ng mga organo ng kapangyarihang pampulitika, batay sa mga organisasyong masa ng mga manggagawa, magsasaka, kababaihan, kabataan at mga bata at mga aktibistang pangkultura. Ang mga organong ito ng demokratikong kapangyarihan ang bumubuo ng demokratikong gubyernong bayan sa mga antas baryo, at sa ibang lugar, sa mga antas munisipyo. Ang Pulang kapangyarihang pampulitika ay lumalaganap sa buong 71 prubinsya ng bansa.

Ang mga tagumpay ng rebolusyong agraryo ang nagpapaalab sa sigasig ng mga magsasaka sa rebolusyon. Handa nilang ipagkaloob ang kanilang pinakamabubuting anak sa Bagong Hukbong Bayan. Habang lumalaganap ang rebolusyong agraryo at ang pagtatayo ng baseng masa at nakokonsolida ang mga organo ng kapangyarihang pampulitika, sumusulong ang Digmang Bayan.

Idineklara ng PKP na hinahangad nitong abutin ang yugto ng estratehikong pagkapatas ng digmang bayan, mula sa kasalukuyang yugto ng estratehikong depensiba, sa mga susunod na taon.

Mga kasama at kaibigan, ang salalayan sa lahat ng tagumpay na ito sa malawak na kanayunan, ang dinamikong pag-uugnayan ng NDFP at pambansang nagkakaisang prente at ang rebolusyonaryong kilusang masa sa kalunsuran, ay ang pagmamahal ng mga magsasaka sa lupa at at ang di nagmamaliw na kapasyahang ipaglaban ito. Sa pagtatapos ng aking talumpati, nais kong bigkasin ang isang tula na nagsasalaysay ng pagmamahal ng magsasaka sa lupa.

_*Kung makapagsasalita lamang ang Lupa*_

_Kung makapagsasalita lamang ang lupa
Magsasalita ito para sa amin,
Sasabihin nito, tulad namin, na nahinang na ng
Panahon ang bigkis na naggagapos sa amin.
Dahil sa aming lakas-paggawa kaya may halaga ang lupa;
At ang ani niya ang bumubuhay sa amin,
Kami at ang lupa ay iisa!_

_Subalit sino ang makikinig?
Makikinig ba sila,
Silang di nakikita,
Sila, na napakalayo, na umaangkin
Na sa kanila ang lupa?
Dahil yaon ang sinasabi ng kapirasong papel?
Dahil ang kapirasong papel ay suportado
Ng lalaking nagbabanta;
Na mga taong may kapangyarihang bumaril at pumatay,
Na taong may kapangyarihang iligpit ang aming kalalakihan at mga anak?_

_Kung makapagsasalita lamang ang lupa
Magsasalita ito para sa amin!
Dahil kami ang lupa!_