Pahayag ng RCTU-ST kaugnay sa pagkadakip sa mag-asawang Tiamzon

Fortunato Magtanggol
RCTU - Timog Katagalugan
Abril 1, 2014

Mariing kinukondena ng Revolutionary Council of Trade Unions – Southern Tagalog (RCTU-ST) ang iligal at di-makataong pag-aresto ng mga elemento ng Armed Forces of the Philippines sa mag-asawang Benito Tiamzon at Wilma Austria Tiamzon at 5 pang kasamahan nito.  Ito ay tahasang pambabalasubas sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantee (JASIG) sa pagitan ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at Government of the Philippines (GPH).

Noong ika-22 ng Marso, ganap na 2:30 ng hapon, nang iligal at sapilitang hinuli ng pinagsanib na pwersa ng pulisya at militar ang mag-asawang Benito at Wilma Tiamzon at 5  pang kasamahan nila sa isang bayan sa Cebu.  Ang mag-asawang Tiamzon ay nagsisilbing mga consultants ng NDFP sa usapang pangkapayapaan sa GPH.  Nasa panahon sila ng pagsasagawa ng mga serye ng konsultasyon para sa usapang pangkapayapaan nang sila'y dakpin ng pinagsanib na pwersa pulisya at militar .  Hawak ni Ka. Wilma Austria Tiamzon ang NDFP Document of Identification ND 978226 sa ilalim ng kanyang tunay na pangalan at ni Ka Benito Tiamzon ng NDFP Document of Identification ND 978227 sa pangalang Crising Banaag bilang mga katibayan na tinatamasa nila ang mga proteksyon sa ilalim ng JASIG.

Sa pag-aresto sa mag-asawang Tiamzon at mga istap nila, inilalantad lamang ng rehimeng US-Aquino II ang  tunay na mukha ng kanyang rehimen - ang kawalan ng interes nitong lutasin ang ugat ng armadong rebelyon sa bansa.  Tutol ang rehimeng Aquino sa pagkakaroon ng tunay at matagalang kapayapaan sa bansa.   Ang tanging hangad nila  ay Isaac ng rebolusyonaryong kilusan  ang kanilang armas at magbalik loob sa gubyerno.

Sa kabilang banda, patuloy ang paglala ng mga problemang kinakaharap ng mga manggagawa at sambayanan dahil sa mga dikta at panghihimasok ng dayuhan sa ating pamahalaan.  Kaliwa’t kanang mga batas at regulasyon ang ipinatutupad na lalong nagpadausdos sa bagsak na kalagayan ng mga manggagawa sa loob at labas ng pabrika, tulad na lamang ng kontraktwalisasyon, labor-only contracting, two-tiered wage system, union busting, at marami pang iba.

Sa matagal na panahon napako na sa napakababang halaga ang sahod na natatanggap ng mga manggagawang Pilipino.  Patuloy ang pag-iral ng kawalan ng sapat na benipisyo at masahol na kalagayan sa paggawa sa kalakhang mga pabrika at empresa sa bansa.   At sa kabila nito,  patuloy at walang habas ang pagtataas ng singil sa mga pangunahing pangangailangan at serbisyo ng mamamayan.  Tulad ng pagtaas ng, presyo ng bigas, petrolyo, tubig, kuryente, edukasyon, at serbisyong medikal. Lahat ng ito ay para sa kapakanan ng mga malalaking burgesya komprador at dayuhang kapitalista na siya namang malugod at maluwag na tinutugunan ng  sunud sunurang  Aquino.

Ang mga kalagayang ito ang dahilan kung bakit makatarungan para sa mga manggagawa at mamamayan na magrebolusyon laban sa umiiral na sistema.  Ang mismong nabubulok na sistema ang nagtutulak sa mga manggagawa na mag-organisa, kumilos, at sa kalaunan ay humawak ng armas at lumahok sa armadong rebolusyon sa kanayunan. Laging mainam at hinog  ang kalagayan ng daigdig at bansa para sa paglakas ng rebolusyonaryong kilusan sa bansa.  Ilang lider man ang madakip at mapaslang tiyak na maraming papapalit at magpapatuloy ng rebolusyon.  Napatunayan na ito sa loob ng 45 taon na paglilingkod at pakikidigma ng CPP-NPA-NDF hindi sila kailanman kayang durugin at wasakin ng reaksyunaryo at pasistang estado ilang  matataas na lider man ang madakip at mapaslang.   Ang pambansang demokratikong rebolusyon na isinusulong sa bansa ay isang rebolusyon ng mga masang api't pinagsasamantalahan na naglalayong wasakin ang  bulok-sa-kaibuturang sistemang panlipunan sa bansa at itayo ang isang lipunan na tunay na malaya, demokratiko at masagana.  Ang adhikaing ito ay hindi lamang adhikain ng mga lider ng rebolusyon kundi adhikaing niyayakap ng buong sambayanang nagnanais Tiyak na may lilitaw na mga bagong lider mula sa hanay ng mga nakikibakang mamamayan na handang magpatuloy at magsulong ng rebolusyon hanggang sa tagumpay.

Mukhang hibang at wala sa sarili ang rehimeng Aquino at pasistang AFP nang banggitin nila na ang pagkakahuli sa mag-asawang Tiamzon ay matatapos na rin ang buhay ng  CPP-NPA-NDF.   Ang ganitong pananalita ng rehimeng Aquino ay nagpapakita lamang ng kanilang kamangmangan at kamusmusan sa kaalaman at pag-unawa sa batas ng rebolusyong Pilipino at sa mga kilusan para sa pambansang pagpapalaya.

Palayain ng walang kundisyon sina Benito at Wilma Tiamzon!
Kilalanin at ipatupad ang JASIG!
Papanagutin ang Rehimeng US-Aquino II!
Isulong ang Digmang Bayan!
Mabuhay ang CPP-NPA-NDFP!