Paigtingon ang mga opensiba agud agumon ang dugang nga inisyatiba sa pag-abanse sang inaway banwa

20140329hi
CPP Central Committee
March 29, 2014
Mensahe sang Komite Sentral sang Partido Komunista sang Pilipinas sa mga Pulang kumander kag hangaway sang Bag-ong Hangaway sang Banwa
Kami, ang Komite Sentral sang Partido Komunista sang Pilipinas (PKP), nagasaludo sa mga Pulang kumander kag mga hangaway sang Bag-ong Hangaway sang Banwa (BHB) sa okasyon sang ika-45 tuig nga pagkatukod sini sa Marso 29. Ginapanginbulahan namon kamo sa mga kadalag-an nga natipon ninyo, upod sang Partido kag pumuluyo sa malawig nga panahon, kag sa mga naagum sa nagtaliwan nga tuig sang demokratikong rebolusyon sang banwa paagi sa malawigan nga inaway banwa kontra sa nagaharing sistema sang mga daku nga kumprador kag agalon nga mayduta nga sunud-sunuran sa imperyalismong US.

Nag-agum kamo sang mga kadalag-an bunga sang matutom nga pagtinguha, sakripisyo kag paghimakas. Angut sini, nagahatag kita sang pinakamataas nga pasidungog sa tanan nga aton martir kag baganihan kag sa tanan nga kaupod nga madugay na nga nagaserbisyo sa pumuluyo kag rebolusyon. Ang huwaran nga rebolusyonaryong diwa kag hilikuton rebolusyonaryo sang mga kaupod nga nagtaliwan na kag mga kaupod nga madugay na nga nagahulag inspirasyon sa mga pamatan-on sa pag-entra sa BHB kag pagbato para sa pungsodnon kag demokratikong kinamatarung kag interes sang pumuluyo.

Maayo ninyo nga natungdan ang pagpalapnag sang pangkabilugang linya sang rebolusyonaryong paghimakas kag pag-integrar sang armadong paghimakas sa rebolusyong agraryo kag pagtukod sang baseng masa. Nagmadinalag-on kamo sa pagsulong sang mga hilikuton sa pagbato sa kaaway kag pagpangapin sa pumuluyo, sa pagtigayon sang pulitiko-militar nga paghanas, paghimo sang hilikuton propaganda kag kultural, sa pagbulig sa masa sa ila pag-organisa kag pagmobilisa, sa pag-asikaso sa ila mga kinahanglanon, pagpatuhaw sang kadam-an sang ila kinahanglanon kag sa pagpalarga sa mga lokal nga organo sang gahum pangpulitika kag mga organisasyong masa.

Ang BHB tunay nga hangaway sang banwa. Madalom ini nga nakaugat sa masang mangunguma. Ini mapainubuson, mapisan kag matutom sa pihak sang daku nga mga hangkat. Ginadayaw sang pumuluyo nga ang pinakamaayo nila nga anak nagaalagad bilang mga Pulang hangaway sang BHB.

Ang malapad nga masa sang pumuluyo, labi na ang obreros kag mangunguma, nagasakdag kag nagasuporta sa inyo. Gani nagmadinalag-on kamo sa pagpasulong sang malawigan nga inaway banwa. Napabilin, napalapad kag nakonsolida ninyo ang kusog sa atubang sa grabe nga kabudlayan.

Ginapahambog sang mga reaksyunaryo kag sumulunod nila ang ila gahum kag manggad kag pilit nga ginatamay ang mga rebolusyonaryo nga malayo pa sa MalacaƱang makaligad ang 45 tuig nga paghimakas. Nagapabulag-bulag ang mga malain nga tawo nga ini sa sige-sige nga pagbaskog sang demokratikong rebolusyon sang banwa sa kaumhan nga determinado nga sa ulihi magaagaw sang mga syudad sa pungsodnon nga sakop.

Ang wala pa matupungan nga grabeng krisis sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista kag ang kasugpon nga krisis sa lokal nga malakolonyal kag malapyudal nga sistema nagatuga sang labing pag-antus sa pumuluyo kag nagadabuk sa ila nga maglunsar sang rebolusyon batuk sa dumuluong nga monopolyong kapitalismo, pyudalismo kag burukrata kapitalismo. Sa kahimtangan sang krisis nga ini, labing nabudlayan ang nagaharing sahi nga maghari sa daan nga paagi. Dala ang kagustuhan sang pumuluyo para sa rebolusyonaryong pagbag-o, ginahimo naton ang tanan para magsulong halin sa subong nga lebel sang estratehikong depensiba pakadto sa estratehikong pagkapatas kag abuton ang lubos nga kadalag-an sa pinakamataas nga halintang sang estratehikong opensiba.

Pangkalibutanon nga krisis, depresyon kag kinagamo

Sadtong ulihi nga tunga sang dekada 1970, maathag nga ara sa halintang sang estratehikong pagluya ang imperyalismong US bangud sa pag-agi sini sang stagflation1 kag sang wala tupong nga daku nga kapaslawan sa gerang agresyon batuk sa Vietnam kag bug-os nga Indochina. Natabunan lang ini sang sige-sige nga pagkahayag sang malala nga sosyo-ekonomikong krisis sa Soviet Union kag mga pungsod sa blokeng Soviet kag sang kasunod sini nga Dengista nga kontra-rebolusyon sa China. Ang lubos nga pagpanumbalik sang kapitalismo sa mga pungsod nga ginharian sadto sang mga rebisyunista nagtuga sang ilusyon nga mabaskog kag di malupig ang monopolyo kapitalismo, labi na sang US.

Sadtong umpisa sang dekada 1980, ginpatuman sang US ang neoliberal nga polisiya sa ekonomya sa bilog nga pangkalibutanon nga sistemang kapitalismo. Ginpagwa sini nga mapangibabawan sang US kag sang pangkalibutanon nga kapitalismo ang penomenon sang stagflation kag implasyon sa pagmanipular lang sang suplay sang kwarta kag interes kag paghatag sang mas daku nga kapital kag kahigayunan nga magtubo ang mga monopolyo burgesya. Nahimo ini paagi sa pagpanubo sang sweldo, pagbuhin sang buhis sa mga korporasyon kag manggaranon, pagliberalisa sang pamuhunan kag negosyo, pagpribatisa sang mga publiko nga propyedad, deregulasyon sang tanan nga proteksyon pangkatilingban kag pangkapalibutan kag denasyunalisasyon sang mga atrasadong pungsod.

Pagkatapos ang isa ka dekada sang neoliberalismo, kadam-an sa idalom sang duha ka termino ni Reagan, nangin pinakadaku nga manug-utang nga pungsod ang US kag napaluya ang ikasarang sini sa pagmanupaktura sang mga produkto nga pinakamabakal sa negosyo bangud sa pagpokus sini sa hightech nga produksyon militar kag pagsalig sa China kag iban nga mga pungsod sa East Asia sa pagsuplay sang barato nga produkto pangkonsumo. Pareho sa ginalauman, ang mga structural adjustments program2 kag mga tikang sa pagkinot nga naghalit sa kadam-an sang mga atrasadong pungsod. Integral nga bahin na sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista lunsay ang China sang iguon ini sang husto sang krisis sa ekonomya kag kinagamo pangpulitika sadtong 1989; kag ang mga pungsod sa East Europe kag ang Soviet Union, nga nagtibusok sa tunga sang kinagamo sang todo-todo nga pagpanumbalik sang kapitalismo sadtong 1989-91.

Nagpadayon nga daw mabaskog kag di malupig ang US, nga solo nga superpower kag nagdaog kuno sa Cold War, samtang ang anay mga pungsod sa blokeng Soviet madasig naggaruk ang katilingban kag ekonomya kag ang ekonomya sang Japan nag-untat sa malawig nga panahon pagkatapos madula ang daku nga bukal sa real estate3 sadtong 1990. Gintantya ni Bush Sr. sang 1991 nga masarangan niya nga magtuga sang bag-o nga areglo pangkalibutanon pangunahon paagi sa superyor nga teknolohiya militar kag ginlunsar niya ang una nga gerang agresyon batuk sa Iraq. Amo man si Clinton nga nagtantya nga masarangan sang US nga himuon ang anuman nga gusto sang ginlunsar ang kampanyang agresyon agud dulaon sa mapa ang Yoguslavia4. Ginduso niya ang komersyalisasyon sang information technology, ang bukal pangpinansya kaangut sini kag sa pinansyalisasyon5 sang bug-os nga ekonomya.

Sa idalom sang paghari nga neoliberal, magatuhaw kag magawasaag ang nagkalainlain nga kadakuon sang mga bukal sa pinansya sa mga atrasadong pungsod kag sa ginatawag nga emergent market (nagalutaw nga merkado). Ang pinakadaku sa mga ini amo ang krisis sa pinansya sa Asia sadtong 1997 nga nagserbi nga patimaan sang pagwasaag sang bukal sang hightech sa US mismo sadtong 2000. Pero pagagamiton ni Bush Jr. ining ulihi para sa iya “ownership society”6 kag labi nga iduso ang “monetary easing”7 sadtong 2001. Ginsuguran niya ang iya naman nga bukal pangpinansya: ang bukal sa housing nga sang ulihi nangin malaparan nga pagkaputo sang di mabayaran nga mga utang kag pagtibusok sang sistema pangpinansya sadtong 2008. Gin-umpisahan man niya ang Keynesianismo nga militar, para pasikaron ang ekonomya paagi sang madasig nga pagpadaku sang galastuhan militar para sa produksyon panggera, pagdeploy sang mga pwersa militar sang US sa luwas sang pungsod kag mga gerang agresyon.

Gingamit ni Bush Jr. ang insidente nga 9-11 para magdeklarar sang permanenteng gera sang teror agud magtukod sang ligal nga imprastruktura para sa terorismo sang estado sa sulod sang US kag pangkalibutanon nga sakop kag agud maglunsar sang mga gerang agresyon, pareho sang kontra sa Afghanistan, kag sang ulihi, kontra sa Iraq. Ginaubayan siya sang neokonserbatibo nga padihot sang Pax Americana sa Siglo 21, gamit ang malapad nga mga ikasarang (mayormente ang hightech sa kusog-militar) agud tapnaon o waskon ang anuman nga estado nga indi magsunod o nagahangkat kag sa sini palaparon ang hegemonya kag teritoryo pang-ekonomya sang US.

Ginakaugtan nga nakilala si Bush Jr. sa pagdeploy sang daku nga numero sang mga tropang mapanalakay sang US kag pag-usik sang trilyong dolyar sa magkasunod nga mga naglawig nga gerang agresyon kag sa napaslawan nga tuyo nga lubaron ang pinakamalala nga krisis sa pinansya kag ekonomya halin sang Great Depression paagi sa pagsalbar sa higante nga mga bangko kag ginpaboran nga korporasyong militar-industriyal. Naglapta nga daw epidemya ang krisis sa bilog nga pangkalibutanon nga sistemang kapitalista. Sige-sige ini nga nagalala tubtob subong. Ang mga tikang para lubaron ini labi nga nagpalawig, nagpalala kag nagpadalom sini.

Nangin presidente sang US si Obama sa promisa nga talikdan ang mga anti-demokratiko kag agresibong polisiya kag tikang ni Bush Jr. Pero mas anti-demokratiko kag agresibo pa siya kumparar sa iya ginsundan sa pihak sang napaslawan nga pagpakuno-kuno. Ginpili niya ang pareho nga polisiyang neoliberal kag sa sini napaslawan nga buhion ang tunay nga ekonomya. Gingamit niya ang quantitative easing8 (ang pag-imprenta kag pagpagwa sang kwarta tubtob US$85 bilyon kada bulan) agud palutawon ang mga merkado pangpinansya pero indi ang tunay nga ekonomya; kag pulupanahon magtuga sang ilusyon sang pagbangon.

Ang US ang base sang neoliberal nga Washington Consensus9 kag ang pinakasentro sang nagalala nga krisis sang pangkalibutan nga kapitalismo. Ginadiktahan sini ang mga alyado nga imperyalista kag mga papet nga estado nga padayunon ang neoliberal nga polisiya sa ekonomya kag ang paggamit sang utang pangpubliko tubtob makalipas sila sa krisis. Gani ang krisis sang utang pangpubliko nagaigo sa tanan nga imperyalistang estado kag tanan nga papet nga estado. Bisan ang World Economic Forum nagpaandam nga ang krisis sa kwarta pareho sang pagtimbuok sang daku nga utang sa mga abanteng pungsod ang pinakadaku nga katalagman sa pangkalibutanon nga ekonomya sa 2014. May tatlo ka rason ang pagpakatig-a sang US kag iban pang imperyalistang pungsod nga ipabilin ang neoliberalismo. Una, nagahakot ini sang superganansya sa monopolyo burgesya. Ikaduha, ang bug-at sang krisis pirme nga ginapasa sa masang anakbalhas. Ikatlo, ang kusog sang rebolusyonaryo nga kabublagang masa indi pa bastante agud iduso ang mga pagbag-o o pagbag-o sang katilingban.

Wala sa talalupangdon sang rebolusyonaryong pwersa sang proletaryado kag pumuluyo sa anuman nga mga imperyalistang pungsod nga may ikasarang sa paghangkat sa nagaharing sistema. Sa subong may ara lang nga nagatubo kag magagmay nga rebolusyonaryong grupo. Ang mga ultra-Tuo nga nagapakuno-kuno nga sentrista kag mga repormista nga padayon nga nagahari samtang hugot nga ginabantayan sang monopolyong burgesya kag sang oligargiya sini sa pinansya. Ang mga hari sa ekonomya kag pinansya kag ila mga ahente sa pulitika, midya kag akademya nagamadinalag-on pa sa pagtabon sang mga kapitalistang ugat sang krisis paagi sa pagdabuk sang sobinismo, rasismo, away sa relihiyon kag pagsulsol sang gera agud tabunan ang makasahing paghimakas sang proletaryado kag basulon ang mga dumuluong, di-puti nga pumuluyo, mga migranteng mamumugon, Muslim kag iban pa.

Samtang wala pa sang rebolusyonaryong pwersa sang proletaryado nga nagasulong sang makasahing paghimakas, ang mga imperyalistang gahum pirme nga handa sa paggamit sang ila pwersa pangseguridad kag pasistang guban para tapnaon ang pagbato. Ang mas ginapaligban sang mga imperyalistang gahum amo ang talalupangdon nga pagkitid sang kahigayunan para sa ila akomodasyon pagkatapos nga mag-entra sang China kag Russia sa kubay sang mga imperyalistang gahum. Nagasunson ang pagliwat sang mga krisis sa ekonomya kag pinansya; kag labi nga naglalala kag nagatulod sa ila nga mas labi nga mag-inaway para sa panibag-o nga pagtulunga sang kalibutan.

Sa pagkalubos nga kapitalista, ginkopya sang China kag Russia ang neoliberal nga pagsalimuang sang US kag Japan nga palaparon ang suplay sang kwarta kag maghalog sa pautang kag sa sini lubaron ang mga bukal pangpinansya paagi sang paghimo sang mga bag-o. Sa atubang sang pagtibusok pangpinansya sadtong 2008, nagtuga ang China sang bukal sa pautang nga wala pa matupungan sa bilog nga kasaysayan sang kapitalismo. Pila ka beses sini nga nalampasan ang US sa paggamit sang pautang agud palutawon ang merkado sang stock kag mga bono kag daw wala katapusan sang ispekulasyon sa real estate. Samtang ginapadaku sang US ang propyedad sang mga bangko sang US$2.1 trilyon, kadungan nga ginpadaku sang China ang mga propyedad sang mga bangko sang US$15.4 trilyon. Sa idalom sang burukrata kapitalismo, ginpautang ang mga ini sa mga kapitalistang kroni kag ginpabay-an nga di mabayaran. Nagdeklarar sang pagkaputo ang mga korporasyon sa napulo ka mayor nga industriya pagkatapos mapaslawan nga magbayad sang US$1 trilyon nga kabilugan nga bayad sa utang sini nga tuig. May ginalauman nga pagtibusok pangpinansya sa China sa sulod sang subong o sa masunod nga tuig ang mga eksperto sa ekonomya kag pinansya.

Ang US kag European Union ang gusto gid nga hingalitan ang mga bulnerabilidad sang Russia kag China. Wala untat nila nga ginatuyo nga ipaidalom sa impluwensya sang US kag NATO ang mga pungsod sa dulunan sang Russian Federation kag palab-uton ang impluwensya sini tubtob sa pinakasentro sang Russia. Ginahandum sini ang manggad nga enerhiya kag mineral sang Russia. Pero dapat sila nga maghalong bangud ang Russia padayon sa pagpauswag sang moderno sini nga mga armas. Nagapakatig-a ang US nga iduso ang Trans Pacific Partnership Agreement agud palibutan ang China kag labi nga iduso ini sa pagpribatisa sang mga empresa pang-estado. Ginatigayon sini ang pagliso sa East Asia agud itum-ok kag palibutan ang China paagi sang pagdeploy sa rehiyon sang 50% pwersa militar kag pangkahanginan kag sang 60% sang pwersa nabal sang US. Wala ini sang plano nga magdabuk sang gera sa China pero ginatuyo nga labing impluwensyahan kag suportahan ang mga internal nga paktor sa China pabor sa US.

Labing nangin mabinantayon ang China kag Russia sa tuyo nga malab-ot ang pangkalibutanon nga hegemonya sang US sa bulig sang NATO. Gani gintukod nila ang Shanghai Cooperation Organization. Nalakip sila sa pila ka pungsod nga indi sarang nga pahugon sang US sang mga armas sang madamuan nga pagpapas ba-ngud may ila man sini, labi na mga armas nukleyar kag paagi sa paglunsar sang mga ini. Gintukod man nila ang BRICS bilang blokeyo sa ekonomya sa sulod kag gwa sang Group of 20. Ang Brazil, Russia, India, China kag South Africa may malapad nga ikasarang industriyal, hilaw nga materyales kag merkado nga bastante ang lapad para magluntad nga hilway sa US kag ibang imperyalista. Kon tingbon, sila ang pinakamabaskog sa mga pungsod nga ginahikayan bilang nagalutaw nga merkado.

Ang mga pumuluyo kag pungsod sa kabilugan sa mga atrasadong pungsod ang pinakapigos kag labing ginahimuslan sa bilog nga kalibutan. Gani nagalunsar sila sang nagkalainlain nga porma sang paghimakas, lakip ang mga protestang masa, mga welga kag armadong paghimakas. Sila ang labing nagahandum sang rebolusyonaryong pagbag-o. Sa signipikanteng numero sang pungsod, nagpursiger sila sa rebolusyonaryong paghimakas para sa pungsodnon kag kahilwayan sosyal, napreserba ang ila mga rebolusyonaryong pwersa kag nagbaskog sa pihak sang pagtalabo sang neoliberalismo, rebisyunistang pagluib kag neokolonyalismo. Ang sulo sang armadong rebolusyon para sa pungsodnon nga kahilwayan kag demokrasya ginatib-ong sang pumuluyo sang Palestine, Pilipinas, India, Turkey, Kurdistan, Peru kag Colombia kag iban pang pungsod.

Sa mga pungsod pareho sang Afghanistan, Pakistan, Iraq, Libya kag Syria, kon sa diin naglunsar sang mga gerang agresyon ang US kag iban pang imperyalistang gahum, ang pumuluyo nagasulong sang mapintas nga armadong pagpamatuk sa mga mananalakay kag papet nga pwersa. Padayon sila nga nagabato bisan pa nagapagwa ang US nga nagaatras o nagabuhin sang pwersa nga mapanakop pagkatapos makontrol ang ila mga dunang manggad kag mga kontrata sa negosyo para sa rekonstruksyon. Bisan sa mga lugar nga daw nagluya ang mga armadong pagbato pareho sa Balkans kag Caucasus, pirme nga may potensyal nga liwat ini nga magsulong. Nagaindakal ang lapnagon nga diskuntento sa mga pungsod nga anay ginharian sang mga rebisyunista sa pag-antus sang pumuluyo sa kaimulon, kawad-on kag kalisdanan samtang ang daku nga burgesya kag mga mataas nga burukrata hubog sa korapsyon kag kabuganaan sang ila kapitalistang langit.

Ang pagkabangkarote sang neoliberal nga polisiya sa ekonomya kag pagkalibutanon nga depresyon nagbunga sang labing di mabatas nga kundisyon sang pagpamigos kag pagpanghimulos. Ang potensyal para sa rebolusyonaryo nga kahublagang masa nagaluntad nga wala pa matupungan sa bilog nga mga kontinente. Ang kinahanglan amo ang isa ka pursigido kag aktibo nga rebolusyonaryong partido sang proletaryado nga magpamuno sa armadong rebolusyon. Nahayag na ang mga kahinaan nga ikamatay sang mga imperyalistang gahum sa pagpanguna sang US sang mapaslawan nga lubaron ang labing nagalala nga krisis sa ekonomya kag katilingban. Labi ini nga nangin mapanghimulos kag mapiguson, sa paglunsar sang mga gerang agresyon, pag-usik sang tuman kadaku nga kantidad para sa militar kag labi nga pagkasako sa mga banggianay para sa pagtulunga sang kalibutan kag pag-agaw sang mga teritoryo pang-ekonomya.

Bangkarote kag garuk ang nagaharing sistema

Sadtong panahon ni Marcos, antes kag sa panahon sang pasistang diktadurya, nagbuhos sang direkta nga pamuhunan ang US kag iban pang dumuluong kapitalista agud makakuha sang superganansya halin sa kabaylo nga hilaw nga materyales nga ginaeksport kag sang mga ginaimport nga manupaktura. Ang World Bank ang nagapasulod sang dumuluong nga pautang para sa pagtukod sang mga imprastruktura kag pasilidad para sa galingan sang hilaw nga materyales halin sa Pilipinas.

Ginsiguro sang padron sang dumuluong nga direkta kag di direkta nga pamuhunan nga magpabilin nga atrasado, preindustriyal kag malakolonyal ang kinaiya sang ekonomya sang Pilipinas. Ginsiguro sang dumuluong nga monopolyo kapitalismo, sang mga lokal nga mapanghimulos nga sahi, sang burukratikong korapsyon kag sang nagapadaku nga militar nga wala sang mabilin para sa industriyal nga pag-uswag sang Pilipinas.

Sa idalom sang neoliberal nga polisiya sa ekonomya nga dikta sang US, halin sa ina tubtob sa anak nga Aquino, nagapabilin ang pareho nga padron sang bayluhanay sang eksport sang hilaw nga materyales kag import sang manupaktura agud ihigot ang ekonomya sa pagka-agraryo kag malapyudal.

Pero mas madamo nga dumuluong nga pautang ang gintigana agud labing pasikaron kag padakuon ang konsumo nga nahigot sa pag-import kag nagpabaskog sa pribadong konstruksyon umpisa sang panahon sang rehimeng Ramos. Nagpadayon ang pagtukod sang imprastruktura nga ginpondohan sang lokal kag dumuluong nga pangpubliko nga pagpangutang. Sa idalom sang polisiya nga liberalisasyon sa negosyo, pila ka beses nga nagdaku ang konsumo nga nakasandig sa import kag nagluya pati ang lokal nga produksyon sang ordinaryo nga pagkaon. Ang panggwa nga utang kag ang remitans sang mga mamumugon nga kontraktwal sa luwas sang pungsod gingamit man para tabunan ang depisit sa negosyo.

Sa idalom sang mga rehimen pagkatapos ni Marcos, naglala kag nagdalom ang wala sang kauswagan sang Pilipinas sa pihak sang inggat sang mga bilding pang-upisina kag residensyal, mga hotel kag shopping mall. Wala sang ginpatuman nga programa para sa pungsodnon nga industriyalisasyon bisan nagtukod pa ang mga dumuluong nga korporasyon kag mga daku nga kumprador sang mga gagmay nga pabrika para sa sekundaryo nga pagproseso o malamanupaktura nga nagaserbi sa pinal nga pag-asembol sang produkto sa iban nga pungsod. Sa atubang sang pagluya sang pagproseso sang mga semiconductor nga pang-eksport, ang pinakaulihi nga di-industriyal nga aktibidad nga ginapabugal amo ang mga negosyo sa call center, nga bulnerable man sa kapritso sang merkado pang-eksport.

Wala sang tunay nga reporma sa duta. Paltik ang ginatawag nga Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP). Nauna na nga ginsaad sang konstitusyon sang 1987 sang rehimeng Aquino nga ang pagbaligya sang duta sang agalon nga mayduta dapat boluntaryo kag dapat may matarungan nga kabayaran nga ang buot hambalon dapat sundon ang subong nga bili sang duta sa merkado. Gingamit ang CARP para ipabilin ang mga daku nga konsentrasyon sang mga kadutaan sa kamot sang sahing agalon nga mayduta. Gingamit sang agalon nga mayduta ang mga burukrata para labaw nga presyuhan ang duta sa pila ka kaso sang pagpanagtag sang duta kag renta nga bag-uhon ang klasipikasyon sang duta agud indi masakop ang duta sa reporma sa duta.

Sa tunga sang pangkalibutanon kag pangpinansya nga krisis halin sadtong 2008, ginaatubang sang gubyerno sang Pilipinas ang malala nga problema, pareho sang gulpe nga pagtibusok sang eksport sang mga semiconductor, sang pagsara sang nagkalainlain nga mga planta sa pag-asembol kag malamanupaktura, sang pagtaas sang disempleyo, sang pagluya sang ekonomya, di pagbayad sang buhis, ismagling kag ang paggamay sang baseng kita sa buhis. Tanan na lang ginauyatan agud indi malunod. Nagabaligya ini sang mas madamo nga bono10, nagapangutang sa dumuluong kag naga-engganyo sang pagbuhos sang “hot money” o portfolio investment11.

Tubtob nga nagaimprenta sang kwarta ang US, ara sa mga bangko sang US ang kwarta nga pwede nga gamiton para sa merkado sang sapi kag bono kag para sa ispekulasyon sa duta kag konstruksyon (real estate) sa Pilipinas. Pero gin-anunsyo na sang US ang pagbuhin sang quantitative easing kag liwat ginahigop ang “hot money” pabalik sa US. Kon magwasaag ang bukal sang pautang sang China sa malapit nga inadlaw, lauman nga ang mga negosyanteng Tsino nga ara sa pribadong konstruksyon kag pag-retail nga nakabase sa Pilipinas ang magaagi sang malala nga problema bangud nagpangutang sila sang direkta kag di direkta sa China paagi sa mga bangko sa Hong Kong kag Singapore.

Labaw nga ginpaboran sang neoliberal nga polisiya sa ekonomya ang mga kumpanya nga multinasyunal, ang mga elitista nga ara sa eksport-import kag mga maimpluwensya nga negosyante sa pribadong konstruksyon, pasilidad nga pangturista kag mga shopping mall. Ang manggad pangluho sang pila nga ara sa listahan sang Forbes12 lampas katama sa gamay nga propyedad sang mayorya sang pumuluyo. Lapnagon ang wala sang trabaho, wala sang puluy-an, wala sang duta, pagtimbuok sang presyo sang ordinaryong balaklon, wala sang serbisyo sosyal kag kriminalidad. Tanan nga ini nagatuga sang di mabatas nga kaimulon kag kalisdanan. Gani lapnagon ang kinagamo pangkatilingban. Nagakaakig ang mga mangunguma nga wala sang duta sa pwersahan nga pagpalayas sa ila halin sa ila talamnan kag duta sang mga manuglaksam sa bulig sang militar kag pulisya. Kag kon sila magapuyo sa kasyudaran, brutal sila nga ginapalayas kag ginademolisyon sang ila hayub-hayob.

Ginsipot ang ekonomya nga madasig nga ginasipsip sang ganansya sang mga multinasyunal nga kumpanya kag sang ila mga daku nga ahente nga kumprador, sang nagapadaku nga bayad utang, sang luho sang mga mapanghimulos nga sahi, sang wala untat nga burukratikong korapsyon kag sang nagapadaku nga galastuhan militar. Tuman nga ginpakitid sang hagmak nga ekonomya ang makuhaan sang buhis. Sobra-sobra ang pribatisasyon sang mga propyedad sang estado amo nga labing napaluya ang lokal nga reaksyunaryong gubyerno sang pagkadula sang mayor nga ginakuhaan sang kita. Bangud pirme nga kabos sa target ang ginakolekta nga buhis, padayon nga ginapabudlayan sang rehimeng Aquino ang sahing mamumugon sang mga dugang palas-anon, bisan nagahatag ini sang eksempsyon sa mga kroni sini kag mga daku nga dumuluong nga kumpanya. Ginapaluya sang reaksyunaryo nga rehimeng Aquino ang kaugalingon sini.

Para mangin presidente sang reaksyunaryong estado, sa pihak sang rekord niya nga katamaran sa Kongreso, nakig-areglo si Aquino sa iya nga tiyo, ang kroni ni Marcos nga si Eduardo “Danding” Cojuangco, para panginpuslan ang patago nga kontrol sini sa de-kompyuter nga eleksyon kag halin sa daku nga kontribusyon sa gastos sa kampanya. Si Aquino ginbando sang mga handler sini sa US sa pinakadaku nga tagagastos sa kampanya kag sa mga hari sa midya, bilang siya ang maayo nga makadumala kag makalutos sa mga komunista paagi sa paglaragway sa iya bilang isa ka limpyo kag makadala sang serbisyo. Amo gani, sa una nga tatlo ka tuig sang iya nga rehimen, daw sa wala sang katapusan ang bungang-isip nga popularidad niya nga ginatambol sang masmidya kag sang mga kumpanya nga nagasarbey sa idalom sang kumpas sang dalag nga midya. Ginapagwa pa gani nga wala sang talalupangdon nga oposisyon sa iya nga rehimen.

Apang, sa katapusan, ginasamad sang nagapalala nga sosyo-ekonomiko nga krisis ang daw pagkasolido sang mga nagaharing sahi kag sang ila nga mga ahente sa pulitika. Sa ikaduha nga bahin sang pagdumala ni Aquino, nabuyagyag ang iya nga korapsyon kag sang mga kroni kag pamilya sa pagpanagtag sang pork barrel, ang pagpangilkil sa bahin sang mga kontrata sa mga kumpanya nga dumuluong kag lokal, paglikaw sa buhis sang mga tagagastos niya sa kampanya kag ang ismagling pareho sang ginabantayan sang mismo Direction of Trade sang IMF. Bilang pinakadaku nga padrino ni Aquino, higante ang kita ni Cojuangco. Ang iya mga kumpanya nagkontrol na sa masobra 60% sang pinakadaku nga kontrata sa idalom sang programa nga Public-Private Partnership ni Aquino. Ang mga karibal sa pulitika ni Aquino kag pati ang mga alyado niya nahadlukan gihapon sa paagi kon paano niya ginauyatan ang gahum sa pagka-presidente.

Apang madula man ang hadlok kag pagkurog sang pila sa ila sa katapusan samtang nagasikad ang hublag masa sang mga patriyotiko kag progresibong pwersa sa panawagan sang pagpatalsik o pagresayn ni Aquino. Malig-on ang ila nga tungtungan sa paghugpong sa pumuluyo batuk sa asendero nga si Aquino, sang iya nga estilo-asendero sa pangpulitika nga pagpadrino kag korapsyon kag sa iya pagtraidor sa pagsalig sang publiko. Dapat pamuklaton, organisahon kag pahulagon ang malapad nga masa sang pumuluyo para ibuyagyag kag kundenahon ang pagpakatuta, korapsyon, brutalidad kag pagbinutig sang rehimeng Aquino.

Kinaiya sang neoliberal nga ekonomya kag pulitika nga ang daku nga kantidad sang kwarta kag pautang pirme nga ginagamit para lampasan ang mga kontradiksyon sang mga dalok nga ara sa gubyerno kag negosyo. Sa subong, ang nagtuhaw nga mga kontradiksyon sa pagkabuyagyag sang korapsyon sa pork barrel ginapalugdang kag ginapangibabawan paagi sang mga maniobra nga ligal kag pulitikal, lakip ang pag-areglo sang paghangpanay sa tunga sang US kag mga kapulungan sang mga negosyante para sa pag-amyenda sang konstitusyon sang 1987 agud pahanugutan ang wala sang sablag nga pagpanag-iya sang mga dumuluong sa negosyo kag duta.

Ang korapsyon sang rehimeng Aquino, ang wala-ikasa-rang kag ang wala sang kabalaka sa pumuluyo nahayag na sa bug-os nga pungsod kag kalibutan angut sang kakinahanglanon nga maghatag sang gilayon nga relief kag pangmalawigan nga rehabilitasyon kag rekonstruksyon para sa 15 milyon nga pumuluyo sa Visayas kon sa diin napatay kag napilasan sang superbagyong Yolanda ang pila ka pulo ka libo nga pumuluyo kag nagsamad sa mga puluy-an kag pangabuhian sang minilyon. Pagliwat lang ini sang lapnagon nga kalamidad nga bunga sang nagapadaku nga kapaslawan ni Aquino sa pag-atubang sa mga pagbaha kag pagtiphag sang duta sa panahon sang bagyong Pablo, Sendong kag iban pa. Nabuyagyag man ang pinakamataas nga burukrata kag upisyal militar nga nagdispalko sa binilyon nga publikong pondo nga tuig-tuig ginatalana pati na ang bulig sa iban nga pungsod para sa relief kag rehabilitasyon sa mga kalamidad.

Ginakangil-aran sang pumuluyo sang Visayas ang rehimeng Aquino. Kabaliskaran sini, ginakalipay nila sang lubos ang mga pwersang patriyotiko kag progresibo nga nakabulig sa pihak sang ila gamay nga makuhaan nga materyal. Nagtinguha man sang husto ang mga rebolusyonaryong pwersa para sa paghanda sa kalamidad kag pagsabat kag pagpahulag sa masang mangunguma para sa rehabilitasyon kag pangmasang paghimakas.

Napaslawan ang US kag ang rehimeng Aquino nga maagum ang ila deklarado nga tuyo nga pagguba o paghimo nga walay pulos ang armado nga rebolusyonaryong kahublagan. Inutil ang triad nga operasyon sang saywar, paniktik kag operasyon kombat. Napaslawan ang pagsuhol sa bilog nga mga komunidad, mga paryente kag mga abyan sang ginasuspetsahan nga mga kadre sang Partido kag Pulang hangaway gamit ang kwarta nga ginapanagtag kag nagtuga lang sang korapsyon sa mga burukrata kag upisyal militar. Pati sa mga lugar nga pinakamilitarisado, napaslawan ang kaaway nga punggan ang pumuluyo nga mag-organisa kag manindugan batuk sa mga abuso militar kag batuk sa mapanghalit nga mga operasyon sa pagmina kag para iduso ang duta kag hustisya.

Sa pihak sang lubos nga pagkapaslaw sang Oplan Bayanihan, pursigido ang rehimeng Aquino nga magbilin sang sulundon nga pagtapos sa sugilanon pangkalinungan. Madugay na nga nabuyagyag ang determinasyon sang rehimen nga tapuson ang negosasyon pangkalinungan paagi sang mga pagpang-atake sang iya mga negosyador sini sa The Hague Joint Declaration bilang isa ka dokumento sang wala katapusan nga pagkatunga kag sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees nga “wala sang epekto”. Lubos nga gintamay sang rehimeng Aquino ang nagaluntad nga mga kasugtanan sa pagtigayon sang mga bag-o nga pag-aresto sa mga konsultant sang NDFP nga sanday Benito Tiamzon kag Wilma Austria. Ginapamilit sini nga ihunong si Austria nga ang pagkakila bilang konsultant nauna na nga naberipika sang anay tiglawas sang GPH. Sa idalom ni Aquino, ang GPH mas masako sa paglagas kag pag-aresto sa mga konsultant pangkalinungan sang NDFP sangsa magtinguha nga sakdagon ang daan nga mga kasugtanan kag maghimo sang mga bag-o agud atubangon ang mga malahalon nga halambalanon nga sosyo-ekonomiko nga amo ang ugat sang gera sibil.

Padayon ang lapnagon nga paglapas sang rehimeng Aquino sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) sa proseso sang gera sang pagtapna sang Oplan Bayanihan sini. May indi magnubo sa 170 kaso sang ekstrahudisyal nga pagpamatay batuk sa mga aktibista kag kritiko halin nga magpungko sa poder ang rehimeng Aquino. Padayon nga nagapabilin sa nagkalainlain nga detensyon kag kulungan sang mga pulisya kag militar ang masobra 400 bilanggong pulitikal. Sa kada adlaw, indi maisip ang mga pagpang-abuso sa mga kinamatarung sang sibilyan nga pumuluyo ang ginahimo sang mga tinawo sang AFP samtang ginapatuman nila ang pagpamomba halin sa kahanginan kag sa pagpalupok sang howitzer nga nakatumod sa mga sibilyan nga komunidad agud magsabwag sang kakugmat sa pumuluyo. Ginagamit sang mga tropa pang-away sang AFP ang mga eskwelahan, day care center, upisina sang barangay kag iban pang pangpubliko nga istruktura bilang mga temporaryo nga baraks nga nagabutang sa katalagman sa pumuluyo kag nakadisturbo sa lokal nga produksyon kag komersyo.

Labi pa nga ginalapas sang rehimeng Aquino ang CARHRIHL kag ginainsulto ang mga biktima sang mga paglapas sa tawhanong kinamatarung sa panahon sang rehimeng Marcos paagi sang pagnombrar sa retirado nga heneral sang Philippine National Police, samtang wala sang tiglawas ang mga biktima sang mga paglapas sa tawhanong kinamatarung sa Human Rights Victims Claims Board, nga amo ang dapat nga magproseso, nagatuon kag nagaaprubar sang aplikas-yon. Ang lutaw nga intensyon ni Aquino amo nga sablagan ang daku nga numero sang mga biktima nga makakuha sang kabayaran. Ginapadayon sang rehimeng Aquino ang ginahimo ni Arroyo nga pagpang-aresto kag pagdetenir sa mga ginasuspetsahan nga may kasal-anan pulitikal nga ginapasakaan sang mga himu-himo nga kasong kriminal.

Antes ang pagtapos sang rehimeng Aquino, may panahon pa para sa GPH kag NDFP nga magsugilanon kag ipinal ang Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms. Pero ginkundenar na sang panel sa negosasyon sang GPH ang pungsodnon nga industriyalisasyon kag ang reporma sa duta bilang “mga konsepto nga kargado sang ideolohiya”. Ang matuod nga mga pulitiko-ekonomiko nga konsepto ini nga mabaton-baton bisan sa patriyotiko nga burgesya sa kasaysayan sang pungsodnon nga pag-uswag sang ekonomya. May panahon man para magsugilanon kag makahimo sang isa ka Joint Agreement on Truce and Cooperation. Pero nadulaan na gid ini sang panahon kon ang rehimeng Aquino nagasalimuang sa paglansi sa NDFP para maghipos kag magsurender sa bangian nga ideya sang wala-latid, separado kag dululungan nga untat-lupok.

Tani makuha na sang Moro Islamic Liberation (MILF) ang pinakamaayo nga posible nga kumprehensibo nga kasugtanan pangkalinungan sa GPH nga wala ginabuhian ang mga kinamatarung sang pumuluyong Moro sa pungsodnon nga kaugalingon nga determinasyon kag duta sang katigulangan. Liwat kag liwat nga aton ginatumod ang nauna nga laygay sa aton nga mga alyado nga MILF nga mangin mabinantayon sa tuso nga kaaway nga ang gusto amo ang pagpasurender, pagpahipos kag pagtulunga sa mga rebolusyonaryong pwersa. Gamay nga panahon na lang ang nabilin sa rehimeng Aquino agud iduso ang Bangsamoro Basic Law paagi sang Kongreso kag tumanon ang tanan nga promisa sini. Ginalauman magpahayag sang halambalanon konstitusyunal ang mga kontra diri nga ara sa pareho nga mga panalgan sang Kongreso kag, sa madason, sa Korte Suprema. Agud magmadinalag-on sa pagtib-ong sa interes sang pumuluyong Moro, dapat mangin mas magpamatyag kag mabinantayon batuk sa mga pagpanglansi sang GPH agud samaron ang MILF kag tungaon ang pumuluyong Moro.

Agud mapabilin ang kontrol sa militar sa Pilipinas sa pihak sang terminasyon sang US-RP Military Bases Agreement, ginmentenar sang US ang US-RP Mutual Defense Pact bilang lisensya para sa pagpasilabot militar kag paglapas sa pungsodnon nga soberanya kag teritoryal nga integridad. Ginpabilin man sini ang US-RP Military Assistance Agreement bilang paagi sang pagkontrol kag paggamit sa papet nga armadong pwersa. Umpisa sang terminasyon sang kasugtanan sa mga base sadtong 1991, pirme na lang nagamaniobra ang US kag mga papet para lusutan ini. Gintukod nila ang Mutual Logistics and Support Agreement agud pahanugutan ang pwersa militar sang US nga magdungka sa Pilipinas, kag sang ulihi, ang Visiting Forces Agreement, agud hatagan ang pwersa militar sang US sang mas malapad nga ligwa agud wala kutod nga maibase ang mga tropa sini sa Pilipinas.

Nagadali-dali subong ang mga imperyalistang US kag mga traidor sa rehimeng Aquino nga tapuson ang pinal nga borador sang Agreement for Enchanced Defense Cooperation agud mapirmahan ini o mapresentar sa tion sang pagbisita ni President Barack Obama sang US sa Maynila sa Abril 29.

Ang ginalauman nga kasugtanan magapahanugot sa mga pwersa militar sang US nga magtukod sang mga base militar paagi sang pagkudal sang eksklusibong enklabo sa sulod sang mga kampo sang papet nga armadong pwersa, pareho sang ara sa hedkwarters sang US Joint Special Task Force (JSOTF)-Philippines. Pero ginadumilian nga hibal-on sang papet nga armadong pwersa kon ano ang mga kagamitan militar kag aktibidad sang US sa enklabo. Ang paglikaw kag paglapas sa mga prubisyon sang konstitusyon sang 1987 nga nagadumili sa mga dumuluong nga base militar, tropa, pasilidad kag armas para sa madamuannga pagpatay amat-amat nga ginahimo.

Nagagasto ang papet nga rehimen sang `1 bilyon para paayuhon ang mga pasilidad sa Ulungan Bay kag Oyster Bay sa Palawan para serbisyuhan ang nagasunson nga pag-abot sang mga barko-de-gera, eroplano kag tropa pangkombat sang US. Nakatalana man sini nga kay-uhon ang iban pang kampo sang AFP kag mga reserbasyon sa Palawan kag Rizal agud tukuran sang mga base militar sang US.

Ang inisyal nga rason sang US sa pagdeploy sang pwersa militar sini sa Pilipinas amo ang maghiwat sang ehersisyo militar kag paghanas sa pagkigbuligay sa armadong pwersa sang Pilipinas. Gani, gin-umpisahan sini nga magrelyebo sang mga pwersa militar sang US, nga sa matuod, bilang mga abante nga nakadeploy nga pwersa sa aktwal. Ginpadamo sini ang mga rason para maka-operasyon ang pwersa militar sang US sa Pilipinas, lakip ang mga makatawo nga pagbulig, aksyong sibika, medikal misyon kag pagsabat sa kalamidad.

Kasunod sang 9-11, gindeklarar ni Bush Jr. ang Pilipinas bilang ikaduha nga prente sa ginatawag nga pangkalibutanon nga gera kontra teror. Sa amo man, ginhatagan-rason sang US ang nagarelyebo nga presensya sang mga tropa militar sini sa pagsiling dapat napabilin nga bukas ang China Sea para sa internasyunal nga pagbiyahe kag komersyo. Umpisa sadto, nagdaduk na sang mga away ang US kag mga Pilipino nga papet sini sa tunga sang China kag Pilipinas angut sa magagmay nga isla, bahura kag kabalasan nga ara sa sulod sang 200-milyang ekslusibong sona pang-ekonomiko sang Pilipinas. Sa katapusan, ginproklamar sang US ang pagliso sa East Asia, nga ginalakipan sang pagdeploy sang halos 50% sang pwersang impantri kag pangkahanginan sini kag sang 60% sang pwersa nabal sini sa rehiyon.

Angut sa ginatawag sini nga pagkapoderoso militar sang China, ginausikan sang US subong ang resorsa sini sa liwat nga pagdeploy sang pwersa sini sa East Asia kag sa pagpostura nga sarang sini nga pahugon kag punggan ang China. Nagapostura nga kontra lang ang US sa China agud hatagan-rason ang ginahimo nga pagpasilabot sini sa Pilipinas sa halambalanon militar kag imentinar ang balanse sang pwersa agud magapadayon ang kooperasyon pang-ekonomya sang US-China sa kahalitan sang pumuluyo sa Southeast Asia. Sa ano pa man, diin man sa kalibutan, mahimo nga maglupok ang pangpulitika nga kinagamo, mga gera sibil kag rehiyunal nga gera agud mapunggan ang US sa pagtambak sang pwersa sa rehiyon pareho sang East Asia kon sa diin ginalikawan sang China ang anuman nga makahas nga kumprontasyon, labi na sa US.

Dapat pakamalauton ang US sa paggamit sini sang mga away agud magpasilabot sa Pilipinas sa halambalanon militar kag lapason ang soberanya kag teritoryal nga integridad sang Pilipinas. Dapat punggan ang US kag mga papet sini sa pagpalapnag sang ideya nga ang Pilipinas wala sang liwan kundi pasibong bagay nga ginainteresan sang US kag China. Sa tanan nga sirkumstansya, dapat iduso sang pumuluyo nga Pilipino ang ila pungsodnon nga soberanya kag teritoryal nga integridad sang Pilipinas. Dapat nila nga handumon nga mag-industriyalisa ang Pilipinas agud makatukod sang mabaskog nga ekonomya, may diplomasya para sa kalinungan kag kauswagan kag magpatuhaw sang kumbensyunal kag moderno nga mga armas para sa ila kaugalingon nga depensa. Indi nila dapat pahanugutan ang anuman nga dumuluong nga gahum nga gamiton ang anuman nga rason para lapason ang ila soberanya kag integridad sang ila nga teritoryo.

Kahimtangan sang BHB kag plano sang estratehikong pagsulong

Ang kahustuhan sang pangkabilugan nga linya sang demokratikong rebolusyon sang banwa paagi sa malawigan nga inaway banwa napamatud-an sang lubos sang pagbaskog kag pagsulong sang mga rebolusyonaryong pwersa sang pumuluyo sa nagligad nga 45 tuig. Napa-ngibabawan kag napadaog sang mga rebolusyonaryo nga pwersa ang pinakamabangis nga porma sang reaksyon, lakip ang 14 tuig sang pasista nga diktaduryang Marcos kag ang pinakamalain nga kumbinasyon sang kapintas kag pagpaniplang nga ginhimo sang sunud-sunod nga mga pseudo-demokratikong rehimen pagkatapos ang kay Marcos. Naglunsar ang imperyalismong US kag mga papet sini sang tanan nga sari sang pungsodnon nga kampanya sang pagtapna-militar, maluwas sa gerang agresyon sang US, kag napaslawan sila sa ila nga mga tuyo.

Nagpursiger ang pumuluyong Pilipino kag mga rebolusyonaryo nga pwersa kag nagbaskog sa pihak sang mga di paborable nga kundisyon lakip ang rebisyunista nga pagtraidor sa sosyalismo sang China, sang ginbunga sini nga pagkalutos sang proletaryong rebolusyon pangkultura kag sosyalismo sadtong 1976, sang paghina sang paghimakas batuk sa neokolonyalismo sa mga atrasadong pungsod, sang lubos nga pagpanumbalik sang kapitalismo sa pinakadaku nga pungsod nga ginaharian sang rebisyunismo, sang kadalag-an sang imperyalistang alyansa nga ginapamunuan sang US sa Cold War, sang neoliberal nga opensiba sa ekonomya kag katuwang sini nga anti-komunista kag konserbatibo nga opensiba sa ideolohiya kag sang ginpadasig nga gerang agresyon nga ginsulsulan sang US halin sang umpisa sang dekada 1990 para makatukod sang bag-o nga areglo sa kalibutan kag Pax Americana para sa ika-21 siglo.

Apang indi hungod nga nagahatag sang pinakamataas nga pasidungog sa ila nga mga rebolusyonaryo nga kaaway ang pinakamataas nga burukrata kag upisyal-militar sang kada reaksyunaryong rehimen sa Pilipinas bangud sa pagsiling nila nga ang Partido Komunista sang Pilipinas kag BHB, kag bunga sini, ang bilog nga pumuluyo sa armado nga rebolusyonaryong kahublagan nga amo ang pinakadaku nga katalagman sa reaksyunar-yong estado. Pero bilang pakonswelo sa ila nga kaugalingon, ginasambit man sang mga kontra-rebolusyonaryo ang daku nga kabutigan nga napanubo nila ang armadong kusog sang BHB halin sa 25,000 mabaskog nga riple sang katung-anan sang dekada 1980 tubtob pila ka libo kag subong pagadugmukon na kuno nila ang BHB o pagamayon pa gid tubtob nga mangin wala na ini sang pulos o kahulugan. Wala bisan san-o man ginasambit sang mga elemento sa midya nga ginabayaran sang organisasyong saywar sang militar nga sang 1985, ang BHB may ara lang 5,600 mabaskog nga riple, suno sa pagtasar sang plenum sang Komite Sentral sang PKP.

Ang pinakamaayo nga paagi para igakalipay ang mga kadalag-an kag natipon nga kusog sang armadong rebolusyon amo ang mahibal-an kon paano naagum ang mga ini sa pagpamuno sang Partido paagi sa matutom nga trabaho, sakripisyo kag pursigido nga paghimakas sang mga rebolusyonaryong pwersa sa pihak sang tuman kadaku nga panghangkat. Ara sa 150,000 na subong ang katapuan sang Partido kag ang ila nga mga yunit kag nagapamuno nga organo nagasakop sang halos tanan nga prubinsya sa pungsod.

Ang BHB may linibo nga mga Pulang hangaway nga armado sang mabaskog nga riple, kadam-an naagaw halin sa kaaway. Nalampasan na sini ang daan sini nga putukputukan sang 1985 kag subong may halos 10,000 mabaskog nga riple. Ang nagaluntad nga kahimtangan nga sosyo-ekonomiko kag wala sang kinamatarung pangpulitika tuman ka paborable para sa madasig nga paglapad sang BHB. Sa isa ka kinaandan kadaku nga rehiyon, nasarangan sang BHB nga magrekrut sang indi magnubo sa 800 bag-o nga Pulang hangaway sang 2013 bunga sang aktibong kampanya sa rekrutment. Sa Far South Mindanao, isa sa relatibo gamay nga rehiyon, ang mga platun sang BHB nagdamo sang 120%.

Sa subong, nagahulag ang BHB sa masobra 110 prenteng gerilya, nga nagasakop sa signipikanteng bahin sang 71 prubinsya. Suportado ini sang pila ka pulo ka libo nga milisya sang banwa nga nagaserbi nga pulisya kag nagasiguro sa internal nga seguridad sa mga lokalidad kag ginatos ka libo nga ara sa yunit sa pagdepensa sa kauga-lingon sang mga organisasyong masa. May mga organisasyong masa sang mga mamumugon, mangunguma, kababainhan, pamatan-on, mga bata kag mga aktibista pangkultura nga minilyon ang katapuan. Ginasuportahan nila ang mga lokal nga organo sang gahum pangpulitika nga nagaasikaso sa nagkalain-lain nga hilikuton: administras-yon, pag-organisa sa masa, edukasyon publiko, reporma sa duta kag produksyon, pag-atipan sa ikaayong lawas, depensa, arbitrasyon, isports kag mga halambalanon kultural.

May maathag nga talaksan sang kusog kag inagihan nga pwede nga halinan sang labi pa nga mga pagsulong sa pungsodnon, rehiyunal, pangprubinsya kag mas manubo nga lebel. Nagasalig kita nga makatikang sa paglab-ot sang plano nga magsulong halin sa halintang sang estratehikong depensiba pakadto sa estratehikong pagkapatas sa inaway banwa.

Napapanahon ang pagtinguha nga ipatuman ang plano. Nagalala ang krisis sang nagaha-ring sistema. Magatingkad ini samtang ang mga portfolio investment halin sa ibang pungsod magailig pabalik sa ila nga mga ginhalinan kag ang mga order sa eksport magatibusok pa gid samtang ginasuguran sang China ang mayor nga pagtadlong sa pagpang-abuso sa utang, kag kon indi ini nga magtibusok sa pinansya. Dapat mangin handa pirme ang mga rebolusyonaryong pwersa para panginpuslan ang pagdula sang bukal sa ekonomya, nga bagay nga mahimo nga matabo sa sulod sang nabilin nga mga tuig sang rehimeng Aquino. Posible nga pagadunganan ini sang tuman kataas nga interes sa utang, gulpe nga pag-untat sang mga pribadong proyekto sa konstruksyon, malaparan nga pagsara sang mga kumpanya nga ara sa business processing outsourcing nga may kaangtanan sa pinansya kag madamo nga pagbalik sang mga migranteng mamumugon.

Ang yabi nga pangpulitika nga rekisito amo nga padakuon ang katapuan sang Partido pakadto sa 250,000. Sa pagdamo sang mga kadre kag myembro sang Partido, makapamuno sa nagadaku nga numero sang mga yunit sang hangaway sang banwa, organisasyong masa kag mga lokal nga organo sang gahum pangpulitika kag nagkalainlain nga tipo sang rebolusyonaryong hilikuton. Responsable ang Partido sa pagsiguro nga ang pangkabilugang linya sang demokratikong rebolusyon sang banwa paagi sa malawigan nga inaway banwa nasunod, napanahon nga natalakay kag nalubad ang mga problema, nahimo ang mga kinahanglanon nga inisyatiba para isulong ang mga paghimakas sa kaumhan kag kasyudaran kag matumod ang direksyon sang paghimakas.

Ang subong nga mga kadre kag myembro sang Partido dapat himuon nga aktibo kag papagsikon liwat angut sa plano sang estratehikong pagsulong. Ang subong nga mga kadre kag yunit dapat magrekrut sang mga kandidato nga katapo halin sa kubay sang mga Pulang hangaway kag mga aktibista sa kahublagang masa sa kasyudaran kag kaumhan. Responsibilidad sang mga kadre kag yunit sang Partido nga siguruhon nga sa sulod sang panahon sang kandidatura nga nakasaad sa Konstitusyon sang Partido, ang mga kandidato nga katapo mangin lubos nga katapo bunga sang ila nga pagtungod sa mga basehang hilikuton sang pagka-myembro sang Partido kag pagkumpleto sang Basehang Kurso sang Partido sa sulod sang pila ka sesyon, nga ginadugangan kag ginasuportahan sang pagbasa kag dugang pa nga mga talakayan.

Sa absolutong pagpamuno sang Partido, ginalunsar sang Bag-ong Hangaway sang Banwa ang rebolusyonaryo nga armadong paghimakas nga koordinado sa rebolusyong agraryo kag pagtukod sang baseng masa. Ang mga nagapamuno nga komite sang Partido dapat may ara sang estratehiko kag taktikal nga pagpamuno sa BHB kag rebolusyonaryo nga kahublagang masa para masiguro nga ang inaway banwa nagasulong sang relatibo palareho sa pungsodnon, inter-rehiyunal kag rehiyunal nga lebel paagi sa pagkoordinar sang nagkalain-lain nga aspeto kag patag sang hilikuton, madasig nga pagresolba sang matingkad nga halambalanon nga nagabara sa pagsulong kag pagsiguro nga ang mas mabaskog nga bahin nagabulig sa mas mahina nga bahin. Ang mga kumand pang-operasyon sang BHB dapat matukod kag mapabaskog halin sa lebel-pungsodnon tubtob prente para mapataas ang ikasarang pulitiko-militar sini, lakip ang koordinasyon sang mga taktikal nga opensiba.

Kinahanglan ang rebolusyonaryo nga armadong paghima-kas para makaagaw sang mga armas halin sa kaaway, matukod ang hangaway sang banwa kag mawasak ang gahum sang reaksyunaryong estado, mga lokal nga tirano kag iban pang malain nga elemento. Ang masang mangunguma mangin indi mahubsan nga bubon sang mga Pulang hangaway kag sang pangpulitika kag materyal nga suporta kon ma-lunsar lang ang rebolusyong agraryo. Dapat sige-sige nga napalapad kag nakonsolida ang baseng masa paagi sa organisasyong masa kag mga lokal nga organo sang gahum pangpulitika. Ang katuyuan sang inaway banwa amo nga makasulong ang demokratikong gubyerno sang banwa nga pabalud-balod tubtob sa maislan na ini kag mawasak sang husto ang reaksyunaryong estado.

Ang nagapanguna nga porma sang paghimakas amo ang armadong paghimakas. Ginasabat sini ang sentral nga kwestyon sang rebolusyon, ang pag-agaw sang gahum pangpulitika. Ang estratehikong linya sang malawigan nga inaway banwa, ang pagpalibot sa kasyudaran halin sa kaumhan kag pagtipon sang kusog tubtob sa mangin luto ang kahimtangan para maagaw ang gahum pangpulitika sa mga kasyudaran sa bilog nga pungsod amo nga makahatag sang kahigayunan sa hangaway sang banwa kag iban pang rebolusyonaryong pwersa nga mag-uswag halin sa gamay pakadto sa daku kag halin sa maluya pakadto sa makusog kag malampasan kag mapaslaw ang tanan nga reaksyunaryong kampanya sang pagtapna-militar.

Ginasakdag sang BHB ang estratehikong linya sang paglikaw o pagpaslaw sa away nga madasigan nga ginatapos o pagbutang sa peligro sa pangunahon o bilog nga kusog sang isa ka bilog nga rehiyunal nga pwersa sang BHB sa isa ka makahulusga nga inaway nga wala sang kasiguruhan ang kadalag-an. Sa sini, may ara sang kahigayunan ang BHB nga labi pa nga magpabaskog paagi sa paglunsar lang sang mga taktikal nga opensiba nga pat-ud nga maipadaog sini kag pagtungod sang mga pangpulitika, pang-ekonomya, pangkatilingban kag pangkultura nga hilikuton para mangin mga balwarte sang rebolusyon ang daan nga atrasado nga mga baryo.

Ang subong nga halintang sang inaway banwa amo gihapon ang estratehikong depensiba bisan ang katuyuan sang estratehikong plano sang pagsulong malab-ot ang bibi sang estratehikong pagkapatas sa sulod sang pila ka tuig. Ang linya para sa mga taktikal nga opensiba amo gihapon ang lapnagon kag maikit nga pagpakig-away gerilya sa basehan sang nagapalapad kag nagapadalom nga baseng masa. Sa pagpadaog sang mga taktikal nga opensiba batuk sa mahumok kag maluya nga bahin sang pwersa sang kaaway, mapataas sang BHB ang lebel sang ikasarang, kadakuon, kagamitan, teknika kag epektibidad sang mga yunit-pangkombat sini.

Makadeploy kita sang mas madamo nga yunit gerilya kag makasakop sang mas malapad nga lugar samtang nakaagaw kita sang mas madamo nga armas halin sa kaaway. Ang pagpadaog sang mga inaway anihilasyon sa porma sang mga ambus, reyd kag operasyon pang-aresto ang prinsipal nga pamaagi sang armadong kusog sang BHB. Ang BHB kag ang milisya sang banwa nagahimo kag nagagamit sang command-detonated explosives ginakumbinar ang mga ambus kag reyd sandig sa mga pagsulundan sang gera. Amo man ang paggamit sang anuman nga incendiary o pangsunog para waskon ang mga kampo, salakyan, talaguan sang gasolina kag iban pa nga suplay sang kaaway. Ang mga kadalag-an sa inaway nga anihilasyon, maayo nga pagtratar sa mga bihag sa gera kag santo nga propaganda kag hilikuton pangpulitika sa kubay sang tropa sang kaaway (labi na sa kubay sang mga armado nga paramilitar nga pilit nga ginarekrut halin sa mga mangunguma kag sa mga kinaandan nga suldado) makabulig para himuon nga madinalag-on ang mga pagtinguha nga bungkagon ang mga pwersa sang kaaway.

Mangin mas maayo nga kahimtangan ang BHB para magdeploy sang mas madamo nga yunit-kombat kag maglunsar sang mga inaway nga anihilasyon nga malip-ot lang ang pagpahuway kon ang mga lokal nga sanga sang Partido, organisasyong masa, organo sang gahum pangpulitika kag milisya sang banwa mahimo na nga magtal-os sa mga di pangkombat nga responsibilidad kag hilikuton sang BHB, para mahatagan sang mas madamo nga oras ang mga yunit sang BHB nga maglunsar sang pulitiko-militar nga paghanas kag mga taktikal nga opensiba. Ang mga yunit sang milisya sang banwa nagataas ang ikasarang sa paglunsar sang mga anihilatibo kag atritibong taktikal nga opensiba batuk sa mga pwersa sang kaaway. Ginahatagan sini sang ikasarang ang mga kumand sang BHB sa nagkalainlain nga lebel nga irelyebo ang mga yunit sang BHB sa paghimo sang pulitiko-militar nga paghanas, hilikuton masa, produksyon kag kombat.

Masarangan sang BHB nga padakuon ang armadong kusog sini pakadto sa 25,000 sa malapit nga palaabuton. Mahimo ini sang BHB paagi sa paglunsar sang mas madasig nga daku kag gamay nga taktikal nga opensiba batuk sa mga detatsment kag tsekpoynt sang militar, istasyon sang pulis, pribadong ahensya pangseguridad, pribadong hukbo kag mga kriminal nga gang nga ang maathag nga katuyuan kag plano makaagaw sang nagapadamo nga nagapadamo nga armas. Kadungan sini, mahimo nga kumbinsihon ang mga mainabyanon nga alyado nga maghatag sang armas sa BHB. Masobra isa ka milyon nga armas ang ara sa kamot kuno sang mga pribado nga indibidwal. Hibal-on naton kon sin-o sila, kag kumbinsihon naton inang mga nagapasugot nga maghatag o magbaligya sang mga armas kag ireyd o arestuhon ang mga nagabato o nagagamit sang ila nga mga armas batuk sa mga pumuluyo.

Halin sang umpisa sang 2014, madasigan na nga naga-deploy sang dugang nga pwersa ang AFP sa Mindanao, labi na sa mga abanse nga rehiyon kag subrehiyon nga nagapanguna sa mga taktikal nga opensiba, rebolusyong agraryo kag pagtukod sang baseng masa. Masobra 60 sang mga tropa nga pangkombat sang AFP ang nakadeploy na subong sa Mindanao sandig sa katuyuan nga magdeploy sang minimum nga isa ka batalyon sa kada prente.

Ang mga rebolusyoanaryong pwersa sa Southern Mindanao ginapaidalom sa masingki nga operasyon militar sang gintingub nga mga pwersa sang 10th, 6th kag 4th Army Division. Pili nga mga tropa pangkombat pareho sang duha ka batalyon sang mga Scout Ranger ang ginpakat sa Northeast Mindanao, isa ka batalyon sang Special Forces sa Northcentral Mindanao kag mga pwersa sang 68th kag 4th Special Forces Battalion sa mga dulunan nga lugar sang Bukidnon. Ang pilit nila nga ginahimo nga dumugon ang mga lokal nga yunit sang BHB kag agawon ang inisyatiba.

Liwat nga gindiriher kag ginadeploy sang AFP ang mga pili nga tropa nga pangkombat sini sa mga dulunan sa mga lugar nga mabukid gani naobligar ini nga bayaan ang mga patag, ang pangunahon nga mga sentro kag kadam-an sang mga banwa. Samtang, ginadeploy sini ang iban nga mga tropa sa mga sentro sang komunidad sa mga lugar nga sakop sang operasyon sang ginatawag nga special operations teams o SOT.

Wala gihapon sang ikasarang ang kaaway nga okupahon kag lubos nga kontrolon ang masobra 10 sang kabilugan nga erya sang mga prenteng gerilya sa malawig nga panahon nga anom ka bulan tubtob isa ka tuig, nga indi pagbayaan ang mas daku nga mayorya sang mga prenteng gerilya kag madamo pa nga ibang erya nga may populasyon nga wala ginapigos kag hilway sa okupasyon sang kaaway. Bisan sa mga prenteng ge-rilya nga ginpili nga konsentrahan sang kaaway, may malapad nga ligwa sa tunga sang mga pwersa sini sa perimetro o mga gwardya kag sa tunga sang mga tim sa espesyal nga operasyon.

Gani posible sa mga yunit sang BHB nga magmaniobra kag kontra-salakay sa mga yunit sang kaaway sa sulod sang isa ka prenteng gerilya. Posible man nga ang mga pwersa sang BHB sa kaiping nga prente, o kaiping nga rehiyon nga magkontra-salakay kag magdesisyon kon ano nga operasyon halin sa linya nga eksteryor ang igalunsar nila batuk sa kaaway. Sa mas malayo pa nga prenteng gerilya nga wala pa ginaatake sang kaaway, mahimo nga mag-inisyatiba didto ang BHB nga hingalitan ang wala sang pwersa militar sang kaaway. Sa nagkalainlain nga lebel, dapat ipabilin naton nga magamo ang kaaway kag madali nga makasayup samtang padayon nga ginaagaw kag ginauyatan ang inisyatiba kag maayo nga ginagamit ang mga taktika nga gerilya sa pagsaylo, dispersal kag konsentrasyon kag husto nga ikumbinar kag kuhaon ang tama nga balanse sang hilikuton sa mga baseng gerilya kag sonang gerilya kag sa lugar nga mabukid kag kapatagan.

Ginapakita sang mga rebolusyonaryong pwersa sa Mindanao ang ila nga ikasarang sa pag-atubang sa pinakadaku nga deployment sang mga tropa sang kaaway paagi sa pagkoordina sang mga taktikal nga opensiba sa lebel subrehiyon, rehiyon kag inter-rehiyon samtang nagalikaw sa desaysibo nga inaway.

Nahimo lang ang pagpokus sang deployment sang mga tropa sa mga rehiyon sa Mindanao nga may katuwang nga pagbuhin sa mga tropa sa ibang rehiyon. Mahingalitan sang pungsodnon nga kumand sa operasyon kag katuwang nga kumand sa ope-rasyon sang BHB sa mga rehiyon sa Luzon kag Visayas ang pagbuhin sang tropa sa tagsa nila ka erya o ang kakulang sang ikasarang sang AFP nga magpadaku sang tropa paagi sa madasig nga pagplano kag paglunsar sang mga taktikal nga opensiba batuk sa nagahina nga yunit sang kaaway. Sa sini, indi lang napabaskog ang ila nga mga yunit apang nakabulig man nga paluyahon ang pagtum-ok sang kaaway batuk sa mga pwersa naton sa Mindanao para labi pa sila nga makasulong.

Mahilig magpalapta ang kaaway sang propaganda nga nagakawasak o nahimo nga wala na sang pulos ang BHB sang mga malaparan nga pagsurender, pagkapaslaw sang militar o pagkadakop sang mataas nga lider. Tuman kalayo ini sa kamatuoran. Ang pinakamaayo nga pamaagi nga ipanginwala ang mga ini amo ang magdulot ang Partido kag natungdan nga kumand sang BHB sang mabaskog nga bunal batuk sa kaaway, labi na ang mga yunit nga tuman ka bantog sa mga pagpang-abuso. Resulta ang madinalag-on nga taktikal nga opensiba pareho sang mabaskog nga manipesto. May ara man nga mga opensiba nga bunal sa ulo sang kaaway kag dramatiko nga makabuyagyag sa kahinaan kag bulnerabilidad sang kaaway sa pinakawala ginalauman nga mga kahigayunan. Posible maglunsar sang mga away nga anihilatibo o serye sang mga opensiba nga magaresulta sa signipikanteng pagdaku sang mga armas kag kagamitan nga pang-away sang BHB kag daku nga ganar sa pulitika kag militar pareho sang pagsalakay sa daku nga armori sang militar, pulis o pribado, pagpapas indi sa pila ka pulo kundi sa pila ka gatos nga tropa, pagwasak sa daku nga tambakan sang gasolina, mga nakaparada nga salakyan militar o mga salakyan pangkahanginan, o pag-aresto sa mga upisyal militar nga gin-akusaran sang mga krimen batuk sa pumuluyo.

Sa malapit nga palaabuton, mahimo naton nga padakuon ang numero sang mga prenteng gerilya pakadto sa 200 kag may isa ka prenteng gerilya sa kada distrito pangkongreso sang kaaway sa kaumhan. Ang subong nga kusog sang BHB indi kinahanglan nga tungaon kag sobra nga hitaron para masakop ang 200 prenteng gerilya. Ang pagdaku sang mga pwersa sang BHB magahalin kon diin sila subong. Apang mahimo nga ihanda sang mga kadre kag katapo sang Partido kag mga organisasyong masa sang pagtukod sang bag-o nga mga prenteng gerilya. Ang paghanda sang prenteng gerilya mahimo mientras ang mga binhi nga yunit sang BHB madeploy halin sa isa ka kaiping nga prenteng gerilya halin sa pareho o kaiping nga rehiyon o prubinsya. Manggaranon ang inagihan sang BHB sa bagay nga ini. May ina-gihan man ini sa pagdeploy sang may ikasarang kag may inagihan nga mga kadre sang Partido kag Pulang hangaway para pabaskugon ang isa nga mas maluya nga prenteng gerilya nga liwat makabangon halin sa malawigan nga konsentrasyon sang kaaway o halin sa kasaypanan sang aton nga mga kadre o pareho.

Para maghanda sa pagtukod sang bag-o nga prenteng gerilya, ang mga kadre sang Partido kag natungdan nga mga organi-sasyong masa dapat maghimo sang pangkatilingban nga pag-imbestiga, pangunahon na para hibal-on sa mga mangunguma ang ila nga mga agraryo kag kaangut nga problema kag kon paano nga maduso sang mga asosasyon nga mangunguma kag iban pa nga porma sang organi-sasyon ang isa ka programa para sa tunay nga reporma sa duta. Kasunod sini, mahimo nga magdeploy ang BHB sang isa ka binhi nga yunit sa tukuron nga prenteng gerilya. Para mag-ugat sang madalom ang BHB sa prenteng gerilya, dapat sini nga isulong ang rebolusyong agraryo, mapa-minimum nga programa sa umpisa o maksimum sa malawigan. Maluwas sa reporma sa duta, dapat ini nga maglunsar sang nagkalainlain nga kampanya para maghatog sang pangkatilingban nga benepisyo sa pumuluyo pareho sang para sa literasi kag impormasyon, pagpataas sang produksyon, patatap sa ikaayong lawas, paghanda sa kalamidad, relief and rehabilitation, mga aktibidad pangkultura kag iban pa.

Ang pagsulong sang minimum nga programa sa reporma sa duta gilayon nga nagapakita kon paano ang rebolusyon importante nga mapuslan sang mga wala sang duta nga mangunguma. Kalakip diri ang pagbuhin sa renta sa duta, pagdula sa usura, rasonable nga sweldo sa mamumugon sa uma, matarung nga presyo sa mga produkto sang mga mangunguma kag pagpalapnag sang produksyon nga agrikultural kag dugang nga pagakitaan paagi sa basehan nga porma sang kooperasyon.

Lakip sa maksimum nga programa sa duta ang kumpiskasyon sang duta halin sa mga agalon nga mayduta kag pagbawi sang duta halin sa mga nagapang-agaw kag libre kag patas nga pagpanagtag sang duta sa mga nagatalauma, nga nagakonsiderar sa daku kag kalidad sang duta. Ang kumpiskasyon o pagbawi sang duta halambalanon lang sang pagdesisyon nga indi na pagbayaran ang renta kag iban pa nga buhis sa asendero kag hambalan ang iya nga sulu-guon nga talikdan ang ila nga amo o maghalin na sa lugar. Apang dapat handa ang mga rebolusyonaryong pwersa kag pumuluyo nga sakdagon ang programa kag dapat handa ang mga kadre kag mangunguma nga siguruhon nga magmadinalag-on ini sa pagdumala kag kolektibo nga pagtinguha.

Sa pagsulong sang minimum kag maksimum nga programa sa reporma sa duta, dapat pulupanahon nga maglunsar sang mga kampanya kag paghimakas masa sa kaumhan para pataason ang kolektibong determinasyon sang masa nga mangunguma, palaparon kag pataason ang ila nga mga naagom nga kadalag-an kag siguruhon nga magpabilin ang militante nga sahi sang imol nga mangunguma kag mamumugon sa uma sa pamunuan sang mga asosasyon sang mangunguma kag mga sanga sang Partido sa lokalidad.

Mahimo nga may mga kampanyang masa nga mangunguma nga ginakoordinar sa lebel sang rehiyon, inter-rehiyon kag bilog nga pungsod nga tuyo nga isahon kag pahulagon ang pinakadaku nga numero sang masa nga mangunguma sa basehan sang talalupangdon nga mga isyu pareho sang tuman ka nubo sang presyo sang kopra kag palay, ang pang-usura sang ginatawag nga mga institusyon sa microfinancing, pagpanubo sang sukot sa irigasyon, ang mataas nga presyo sang mga binhi kag gamit sa pagpanguma, ang pagsulod sang mga GMO nga nagasamad sa kapalibutan kag pamahog sa pangpubliko nga ikaayong lawas kag iban pa.

Para may dugang nga lupa para sa programa sa reporma sa duta, dapat buligan sang BHB ang masang mangunguma nga angkunon ang mga bakante nga duta nga pwede italauma kag tabugon ang mga manug-agaw, kuhaon ang sobra nga duta nga ara sa idalom sang pastuhan nga ginapaarkilahan sang reaksyunaryong estado kag bungkagon ang mga plantasyon nga natuon sa eksport nga ginapanag-iyahan sang mga dumuluong nga korporasyon kag mga kumprador-asendero kag malapad nga duta nga natalana sa pang-manggaranon nga mga resort kag turismo.

Dapat himuon sang pumuluyo kag hangaway sang banwa ang tanan para bungkagon ang mga empresa sa pagmina kag pagtroso nga pang-eksport. Dapat maglunsar sang paghimakas masa ang mga mangunguma kag minorya nga pumuluyo para iduso ang kontrol sa mga duta nga gin-agaw sang daku nga plantasyon kag mga kumpanya sa pagtroso kag pagmina. Dapat padayon nga pamultahon sang hangaway sang banwa ang mga ini bangud sa paghalit kag pagwasak sa kapalibutan, pagsamad sa agrikultura bunga sang pagtiphag sang duta kag paghilo sa tubig sa mga suba kag sapa kag pagpagpagwa sang indi na maislan nga manggad kag bilog nga panahon nga pagdingot sang amo nga manggad para tani sa planado kag maayo nga paggamit sini para sa kauswagan industriyal sa palaabuton.

Sa mga lugar sang pagpalapad, ang mga yunit sang BHB dapat magtukod sang mga komite sa pag-organisa sa baryo pagkatapos ang madasig apang bastante nga pangkatilingban nga pag-imbestiga para siguruhon ang gilayon nga suporta para sa ila. Pero ang amo nga mga temporaryo nga organo sang gahum pangpulitika may maayo nga basehan nga maorganisa kon antes sini maorganisa kag napalapad ang mga progresibo nga organisasyon masa halin sa mga kaiping nga lugar. Gani napahapos ang pagpili kag pagnombrar sa mga upisyal sang komite sa pag-organisa sang baryo. Ang mas mataas nga pormasyon sang mga komite nga rebolusyonaryo sa baryo nakabase sa pagtukod sang mga organisasyong masa sang mga mamumugon, kon may ara, mangunguma, kababainhan, pamatan-on, bata kag mga aktibista pangkultura sa baryo. Ang representante sang mga organisasyong masa nga ini o sang pumuluyo sang bilog nga baryo (kon ipahanugot sang seguridad) ang nagboto sa komiteng rebolusyonaryo sa baryo. Naghalin sa mga organisasyong masa ang katapuan sang lokal nga sanga sang Partido.

Ang prenteng gerilya ginabug-os sang mga baseng gerilya kag sonang gerilya. Ang mga baseng gerilya ang pinakakonsolidado nga bahin sang prenteng gerilya, samtang mas manubo ang konsolidasyon sang mga sonang gerilya. Ang mas mataas nga lebel sang konsolidasyon sang mga baseng gerilya makita sa pagluntad sang mga komite nga rebolusyonaryo sa lebel baryo kag interbaryo (munisipal) kag sang mga lokal nga seksyon kag sanga sang Partido, sang lubos nga pag-uswag sang mga organisasyon masa, sang kadalag-an sang kampanya sa reporma sa duta kag iban pang kampanya kag ang kumpyansa sang isa ka santo nga daku nga yunit sang hangaway sang banwa nga magbase sa baryo o punsok sang mga baryo.

Ang mas manubo nga lebel sang konsolidasyon sang mga prenteng gerilya makita sa pagluntad sang mga komite sa pag-organisa sang baryo, sang kawad-on sang lokal nga sanga sang Partido, sang pauna nga lebel sang pag-organisa kag mga kampanyang masa kag sang relatibong hilway nga pagsulod kag paggwa pareho sang mga rebolusyonaryong pwersa kag pwersa sang kaaway. Indi bilog nga panahon ang pagka sonang gerilya, ini ara sa proseso sang pagkabaseng gerilya. Mahimo mangin lubos nga konsolidado ang duha o sobra pa nga magkatambi nga prenteng gerilya kag matukod ang mga relatibo nga istable nga base nga lugar sa palaabuton. Sa pagdalagan sang hilikuton, mahimo magtuhaw ang relatibo nga istable nga mga baseng lugar halin sa duha o masobra pa nga numero sang magkatambi nga prenteng gerilya nga mas mataas na ang lebel sang konsolidasyon.

Ang pagtukod sang baseng gerilya kinahanglan nga bahin sang pagsulong sang malawigan nga inaway banwa. Kon wala ini, indi makasulong ang rebolusyon. Responsibilidad sang mga nagapamuno nga komite sang Partido kag sang kumand sang BHB sa lebel sang rehiyon, subrehiyon kag prente nga tumuron ang mga lugar nga pinakapaborable para tukuron ang rebolusyonaryo nga baseng purok sa basehan sang pisikal, pangkatilingban kag pangpulitika nga tereyn pati na sang kasaysayan sang rebolusyonaryong paghimakas sang pumuluyo sa lugar. Dapat may ara sang natungdan nga deployment sang mga yunit sang BHB para isalaming ang mga prayoridad sa pagtukod sang mga baseng gerilya nga lugar kag ang kaangtanan sini sa mga sonang gerilya.

Tuman ka importante nga pataason ang numero sang mga prenteng gerilya kag ganyaton ang mga lokal nga sanga sang Partido, ang mga organo sang gahum pangpulitika, ang mga organisasyong masa, ang mga milisya sang banwa kag yunit sa kaugalingon nga depensa nga ipatuman ang mga hilikuton kag maghimo sang mga kampanya para sa kaayuhan sang pumuluyo. Kon amo, mahimo nga magdeploy ang BHB sang mga yunit para sa kombat kag maglunsar sang mga opensiba nga mas malip-ot ang panahon sang pahuway. Ang mga yunit nga nagakonsentrar sa hilikuton pangkombat sa isa ka panahon pwede nga irelyebo sa mga hilikuton nga di pangkombat, pareho sang mga paghanas sa pulitiko-militar, hilikuton masa, produksyon kag hilikuton sa kultura. Gani mapabilin nila ang malapit nga angut sa pumuluyo.

Sa kaumhan kag kasyudaran, dapat pirme nga pukawon, organisahon kag pahulagon ang pumuluyo. Para diri, dapat naton intindihon kag hakson ang nagahiliugyon nga prente bilang armas nga rebolusyonaryo nga katuwang sang armadong paghimakas. Labaw sa tanan, ini ang pamaagi para pabaskugon ang mga basehang pwersa sang rebolusyon kag para man buyukon ang nahanunga kag pang-intermidya nga pwersa kag panginpuslan man ang mga litik sa kubay sang mga reaksyunaryo para ihamulag, halitan, pahinaon kag waskon ang gahum sang kaaway. Ini ang pinakamadasig nga paagi para abuton kag impluwensyahan ang minilyon nga pumuluyo, lakip inang wala pa naorganisa kag naimpluwensyahan pa sang mga pwersa nga di-rebolusyonaryo.

Ginatalana sang nagahiliugyon nga prente nga antipyudal ang pagsandig sang Partido kag sahi nga mamumugon pangunahon sa imol nga mangunguma kag mamumugon sa uma, ang pagkabig sa mga nahanunga nga mangunguma, ang pagnyutralisa sa manggaranon nga mangunguma kag ang paghingalit sa banggianay sa tunga sang naathagan kag sang mga despotiko nga agalon nga mayduta para ihamulag kag waskon ang gahum sang mga daku kag despotiko nga agalon nga mayduta nga may kaugalingon nga mga pribado nga armado nga gwardya kag angut sa mga reaksyunaryo nga armadong pwersa kag pulis nga ila nga ginakontrol kag ginagamit paagi sang uyat nila nga poder sa pulitika. Labi nga ginakangil-aran ang mga pangpulitika nga dinastiya sang mga agalon nga mayduta. Tuman nga nalipay ang malapad nga masa sa tagsa ka nakita nila nga ginabungkag sang BHB ang malapad nga manggad sang mga dinastiya nga ini, ginaagawan sang armas ang ila nga mga pribado kag hatag-sang-estado nga mga gwardya kag ginaambusan ang mga tirano kon nagabyahe.

Desaysibo ang papel sa rebolusyon nagahiliugyon nga prente antipyudal bangud nagaserbi ini sa rebolusyong agraryo kag nagasabat sa demanda sang mga mangunguma para sa duta, nga amo ang pangunahon nga kaundan sang demokratiko nga rebolusyon. Apang ara sa balayon sang anti-imperyalista kag antipyudal nga nagahiliugyong prente nga pangunahon nakasandig ang Partido kag sahing mamumugon sa basehan nga alyansa sang mamumugon-mangunguma, nahabig ang petiburgesya sang kasyudaran, labi nga nahabig ang pungsodnon nga burgesya kag napanginpuslan ang banggianay sa kubay sang mga reaksyunaryong sahi sang daku nga kumprador kag agalon nga mayduta para ihamulag kag waskon ang gahum sang kaaway, kon amo man ang pinakareaksyunaryo nga pwersa o isa ka dumuluong nga manugsakop. Ang pagbato sa kaaway anuman nga panahon paagi sa pungsodnon nga nagahiliugyon nga prente pagpukaw kag pagpahulag sa malapad nga masa sang pumuluyo batuk sa subong nga kaaway kag sa direksyon sang pagbagsak sa bilog nga nagaharing sistema sang daku nga kumprador kag agalon nga mayduta.

Maayo nga ang mga ligal kag ara sa kasyudran nga pwersa nga patriyotiko kag progresibo determinado nga pukawon, organisahon kag pahulagon ang malapad nga masa sang pumuluyo batuk sa ginadireher sang US nga rehimeng Aquino. Kinahanglan nga gamiton diri ang malapad nga nagahiliugyon nga prente. Duha ka sulit napamatud-an sa kasaysayan nga mahimo ibagsak ang presidente sang reaksyonaryong gubyerno. Indi pa man bastante ang kusog sang kahublagang masa para ibagsak ang bilog nga nagaharing sistema apang nagmadinalag-on ini sa pagpabagsak sang pasistang rehimeng Marcos kag sa korap nga rehimeng Estrada. Gamayan lang ini magmadinalag-on sa pagpabagsak sa rehimeng Arroyo.

Dapat nga muklat nga magplano ang demokratikong kahublagang masa sang kumprehensibo, malapad kag maigting nga kampanya para patalsikon ang rehimeng Aquino sa palaabuton nga duha ka tuig antes ang eleksyon sa pagkapresidente sa 2016. Dapat nila nga pursigido nga ibuyagyag kag batuan ang pagkapapet, brutalidad, pagbinutig kag korapsyon sang nagaharing rehimen. Dapat may todo-todo nga pagtinguha nga lab-uton ang minilyon nga pumuluyo paagi sa malapad nga hilikuton propaganda kag edukasyon.

Dapat may nagapadaku nga mga pangmasa nga demonstrasyon sang malapad nga masa sang mga mamumugon, estudyante, malaproletaryado kag kinaandan nga mga empleyado. Dapat ilunsar ang mga demonstrasyon sa lebel sang mga kampus o inter-kampus, sa mga komunidad o inter-komunidad kag inter-munisipyo para hatagan sang kahigayunan ang pumuluyo nga ihayag ang ila nga protesta batuk sa rehimeng Aquino kag iduso ang ila nga mga demanda para sa pagpasaka sa sweldo, pagpanubo sang presyo, libre nga edukasyon, libre nga serbisyo sa ikaayong lawas kag iban pa nga pungsodnon kag demokratikong demanda. Ang mga biktima sang kriminal nga pagpabaya sa mga lugar nga ginhanot sang nagligad nga mabaskog nga bagyo dapat madamuan nga mag-alsa. Sa katapusan matipon ang kusog sang malapad nga mga protesta nga anti-Aquino para magbun-ag sang mas daku nga koordinado nga demonstrasyon sang masa.

Dapat nila nga pukawon ang pumuluyo nga maghimo sang direkta nga mga aksyon pangpulitika bilang lehitimo nga pamaagi sang pagbag-o sang rehimen batuk sa simple nga paghulat sa masunod nga eleksyon sa pagkapresidente nga mahimo liwat nga makontrol sang nagahari nga paksyon Aquino. Sa sini mapabaskog ang rebolusyonaryo nga kahublagang masa sa mas daku nga paghimakas para ibagsak ang bilog nga nagaharing sistema.

Tuman nga ginpataas pa sang imperyalismo nga US ang lebel sang pagpasilabot sini sa Pilipinas sa tabon sang pagpanggera sa terorismo kag pagpugong sa China. Sa pagsulong sang inaway banwa pakadto sa lebel sang estratehikong pagkapatas, labi pa nga pataason sang US ang pagpasilabot militar kag magpamahog nga maglunsar sang gerang agresyon batuk sa pumuluyo nga Pilipino. Pero nagtuga na ang US kag iban pa nga imperyalistang gahum sang tuman kadamo nga armado nga kumplikto sa iban nga pungsod; kag ang krisis sang pangkalibutanon nga kapitalismo amo ang nagbun-ag sang armado nga pagbato sa pangkalibutanon nga sakop. Ang armadong rebolusyon sa nagkalainlain nga bahin sang kalibutan magapanubo sa ikasarang sang US nga padag-on ang isa ka gera nga agresyon sa Pilipinas.

Mga tulungdan sa pag-away

Iplastar naton sa malip-ot nga paagi ang mga tulungdan sa pag-away nga dapat ipatuman sang Partido Komunista sang Pilipinas, sang Bag-ong Hangaway sang Banwa, sang mga organisasyong masa, sang mga organo sang gahum pangpulitika kag sang malapad nga masa sang pumuluyo.

1
Isahon ang pumuluyong Pilipino sa pangkabilugan nga linya sang demokratikong rebolusyon sang banwa batuk sa imperyalismong US kag sa mga lokal nga nagaharing sahi.

Sa pagpamuno sang sahing mamumugon kag Partido sini, dapat mag-isa ang pumuluyong Pilipino sa pangkabilugan nga linya sang bag-o nga demokratikong rebolusyon batuk sa imperyalismong US kag lokal nga nagaharing sahi sang daku nga kumprador kag agalon nga mayduta. Dapat sila nga pukawon, organisahon kag pahulagon para atubangon ang tanan nga mayor nga gilayon kag pangmalawigan nga halambalanon kag maglunsar sang tanan nga porma sang rebolusyonaryo nga paghimakas para malab-ot ang lubos nga pungsodnon nga kahilwayan kag demokrasya.

2
Magpursiger nga patalsikon ang ginadiriher sang US nga rehimeng Aquino kag silutan ini sa mga krimen batuk sa pumuluyo kag pabaskugon ang rebolusyonaryong hublag!

Dapat magpusiger ang demokratikong kahublagang masa nga patalsikon ang rehimeng US-Aquino. Kadungan sini, dapat paigtingon sang BHB ang mga taktikal nga opensiba para ipakita ang suporta sa pumuluyo kag mga pwersa nga patriyotiko nga nagatindog sa dungganon nga pagtinguha nga patalsikon ang rehimen. Dapat pursigido nga tinguhaan sang pumuluyo nga patalsikon ang rehimen sa relatibo malip-ot nga panahon sang duha ka tuig kag punggan ang pagpabilin sini sa poder paagi sa eleksyon. Dapat dugang nga magpabaskog ang kahublagang masa para sa pagaatubangon pa nga paghimakas batuk sa nagaharing sistema. Nakapabaskog ang rebolusyonaryong kahublagang masa sa paghimakas para patalsikon si Aquino paagi sa pagganyat sa abanse nga seksyon sang mga aktibista nga magpatapo sa Partido kag magserbisyo sa Bag-ong Hangaway sang Banwa o mag-abaga sang iban pa nga hilikuton nga rebolusyonaryo.

3
Malig-on nga uyatan ang estratehikong linya sang malawigan nga inaway banwa, nga palibutan ang kasyudaran halin sa kaumhan.

Ang armadong paghimakas ang pangunahon nga porma sang rebolusyonaryong paghimakas para ibagsak ang nagahari nga sistema sang daku nga kumprador kag agalon nga mayduta nga sunud-sunuran sa imperyalismong US. Dapat padayon naton nga uyatan ang estratehiko nga linya sang malawigan nga inaway banwa. Nagasanto ini sa kinaiya kag pirme nga krisis sang nagaharing sistema sang mga kumprador kag asendero. Nahimo sang Bag-ong Hangaway sang Banwa kag iban pa nga rebolusyonaryo nga pwersa nga magpreserba sang kaugalingon, huluhalintang nga pagdaku kag magsulong sa pihak sang dalagku nga panghangkat.

4
Ipatuman ang subong nga estratehikong plano sang pagsulong halin estratehikong depensiba pakadto sa estratehikong pagkapatas!

Dapat magpadayon kita sa dalan sang pagtigayon sa estratehikong plano sang pagsulong halin sa estratehikong depensiba pakadto sa estratehiko nga pagkapatas. Para mapatuman ang plano, ara ang Partido sa bilog nga pungsod nga madalom nga nakaugat sa masang anakbalhas kag natilawan sa inaway, maisog kag hanas nga mga Pulang kumander kag hangaway. Dapat padayon nga agawon kag uyatan sang Bag-ong Hangaway sang Banwa ang inisyatiba batuk sa armadong pwersa sang kaaway. Dapat siguruhon sang Partido nga ang mga abanse nga prente, subrehiyon o rehiyon makabulig sa pagpalapad o pagsulong sang mga rebolusyonaryo nga pwersa sa ibang prente, subrehiyon o rehiyon.

5
Labi nga pauswagon ang inaway gerilya kag paigtingon ang mga taktikal nga opensiba.

Dapat padayon nga isulong kag pauswagon ang maigting kag lapnagon nga inaway gerilya sa basehan sang nagapalapad kag nagapadalom nga baseng masa. Dapat padayon naton nga batuan ang konserbatismo, agawon kag uyatan ang inisyatiba paagi sa pagmentinar sang moda nga opensibo. Dapat hingalitan sang BHB kag tanan nga rebolusyonaryong pwersa ang tanan nga kahigayunan nga paslawon ang kaaway. Pabaludbalod naton nga ginapalapad kag ginakonsolida ang aton nga kusog. Dapat makalunsar ang mga kumand sang BHB kag milisya sang banwa sang mga kusog-tim tubtob kusog-kumpanya nga taktikal nga opensiba nga nagatuyo nga agawon ang mga armas kag kagamitan militar sang kaaway. Kadungan sini, dapat kita maglunsar sang pila ka mga operasyon nga kumando nga magserbi nga matingkad nga pagpakita sang aton nga pagbaskog. Makadeploy kita sang nagapadaku nga mga yunit gerilya sa pag-agaw naton sang mas madamo nga armas halin sa kaaway. Ang posibilidad sang regular nga inaway nga mahulag nakasandig sa kadalag-an naton sa pagpakig-away gerilya.

6
Isulong ang reporma sa duta bilang pangunahon nga kaundan sang demokratikong rebolusyon!

Dapat naton nga ipatuman ang nagakaigo kag kinahanglanon nga programa para sa reporma sa duta sa nagkalainlain nga lugar. Ang pinakakatuyuan amo nga ipatuman ang rebolusyong agraryo bilang pangunahon nga kaundan sang demokratikong rebolusyon. Dapat naton bungkagon ang malapad nga kadutaan, ang mga nagapang-agaw nga mga plantasyon kag mga pastuhan para mas malapad ang duta para sa reporma sa duta. Dapat naton waskon ang mga empresa sa pagtroso kag plantasyon kag operasyon nga pagmina nga pang-eksport bangud kabangdanan ini sang pagtiphag sang duta, mga pagbaha kag paghilo sang mga sapa. Ginaguba sini ang agrikultura, pagpangisda kag iban pa nga porma sang pangabuhian sang pumuluyo.

7
Palaparon kag palig-unon ang baseng masa kag padamuon ang mga prenteng gerilya!

Dapat naton nga palaparon kag palig-unon ang baseng masa. Dapat naton nga padamuon ang prenteng gerilya sang pabaludbalod o sa pagtukod sang mga tim para maghanda sang mga prenteng gerilya. Dapat naton nga tukuron ang mga organisasyong masa sang mga mamumugon, mangunguma, kababainhan, pamatan-on, bata kag mga aktibista pangkultura. Dapat tukuron ang mga lokal nga organo sang gahum pangpulitika halin sa lebel baryo pataas. Dapat man naton nga tukuron ang mga milisya sang banwa bilang mga pulis sa baryo kag ang mga yunit sa kaugalingon nga depensa sang mga organisasyong masa. Ang mga komite nga rebolusyonaryo sa baryo o inter-baryo dapat mag-abaga sang nagadaku nga mga hilikuton pang-estado sa balayon sang pagsulong sang pagpakig-away gerilya batuk sa kaaway. Ang mga yunit sang hangaway sang banwa mahimo nga maglunsar sang mas madamo nga mga taktikal nga opensiba kon tigayunon sang lokal nga sanga sang Partido, sang mga organo sang gahum pangpulitika kag sang mga organisasyong masa ang mga hilikuton nga indi pangkombat. Pat-ud ang pagluntad sang dual nga gahum pangpulitika kag sang pulu-pulo nga tereyn sang inaway, ang pumuluyo kag mga rebolusyonaryong pwersa sa mga baseng gerilya dapat magpakasampaton sa pagkumbina sang ligal kag iligal nga mga porma sang paghima-kas para pangapinan ang mga organisasyon masa kag ang mga organo sang gahum pangpulitika, ang mga pagsulong sa ekonomya pati na ang mga kadalagan sa pangkatilingban, pangkultura kag iban pa nga patag.

8
Maghanda sa labi pa nga pagpasilabot kag agresyon sang US.

Dapat naton nga kundenahon kag batuan ang nagaigting nga pagpasilabot militar sang US. Dapat naton ihanda ang pumuluyo kag ang aton nga mga pwersa batuk sa posibilidad sang isa ka gera nga agresyon sang US sa pagsulong sang inaway banwa. Dapat naton nga sakdagon ang isa ka pungsodnon nga nagahiliugyon nga prente batuk sa imperyalismo kag paigtingon ang aton nga paghimakas batuk sa mga papet kag traidor nga determinado nga ibaligya ang pungsodnon nga patrimonya, kag hatagan-kahilwayan ang mga dumuluong nga kapitalista nga wala-sablag nga magpadalagan sang mga negosyo kag magpanag-iya sang duta, hatagan-kahilwayan ang militar sang US nga liwat tukuron ang mga dumuluong nga base militar sini nga suportado sang pondo sang AFP kag magpakat sang mga tropa kag pasilidad sini sa sulod sang pungsod liw-as sa pungsodnon nga soberanya kag integridad pangteritoryo.

9
Kuhaon ang suporta internasyunal para sa rebolusyong Pilipino paagi sa mga Pilipino sa gwa sang pungsod.

Dapat makig-isa kag aktibo nga magsuporta kita sa mga kasimanwa naton nga napwersa sang kaimulon nga bayaan ang pungsod kag ila nga mga pamilya para magtrabaho sa iban nga pungsod. Dapat naton sila nga buligan nga ipakigbato ang kinamatarung nila sa iban nga pungsod bangud nagaantus sila sa pagpanghimulos, diskriminasyon kag pagpamigos. Ginabug-os nila ang 10 porsyento sang populasyon sang Pilipinas kag ara sa masobra 100 ka pungsod. Dapat naton sila nga pukawon, organisahon kag pahulagon sa iban nga pungsod kag ang ila nga mga pamilya sa Pilipinas para magpartisipar sa rebolusyonaryo nga kahublagan masa.

10
Mag-amot sa paghimakas sang proletaryado kag pumuluyo batuk sa imperyalismo, para sa demokrasya kag liwat nga pagpagsik sang sosyalista nga paghimakas!

Ang Partido Komunista sang Pilipinas (PKP), ang Bag-ong Hangaway sang Banwa (BHB), ang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) kag nagkalain-lain nga mga organisasyon masa dapat mag-amot sang masarangan nila para sa liwat nga pagpapagsik kag labi nga pagpabaskog sang anti-imperyalista kag demokratiko nga hublag kag ang hublag komunista sa bilog nga kalibutan. Dapat nila nga ipabilin kag labi nga pauswagon ang napundar nila nga mga relasyon sang paghiliusa. Ang Partido kag proletaryo nga Pilipino may espesyal nga katungdanan nga sakdagon kag pauswagon ang proletaryo nga internasyunalismo katuwang sang internasynal nga kahublagan komunista.

=========

1 Ang “stagflation” termino nga naghalin sa gintingub nga tinaga nga “stagnation” kag “inflation” para ilaragway ang sitwasyon nga may inflation (o pagtaas sang presyo) pero manubo ang tantos sang pag-uswag sang ekonomya kag mataas ang disempleyo.

2 Ang “structural adjustment program” amo ang mga kundisyon nga ginpapanaog sang International Monetary Fund kag World Bank sa mga pungsod nga may utang. Lakip sa mga kundisyon nga ini ang pagbuhin sang badyet sa ikaayong lawas kag edukasyon, pagpugong sa pagtaas sang sweldo sang mga mamumugon, pribatisasyon sang mga empresa pangpubliko, debalwasyon o pagpanubo sa balor sang lokal nga kwarta kontra sa dolyar kag iban pa.

3 Sadtong ikaduha nga bahin sang dekada 1980, ang ekonomya sang Japan artipisyal nga gin-papagsik sang pagtimbuok sang presyo sang real estate (mga bilding, balay, upisina, condominum) kag mga bono. Nag-umpisa man sadtong 1991 ang pagbagsak sang presyo sang real estate, nga nagresulta sa tuman nga pagkaputo sang mga bangko.

4 Ang Yugoslavia isa ka pederal nga pungsod nga sadto kabahin sang bloke sang anay Soviet Union. Ginsulsulan sang US kag iban pa nga mga imperyalista nga gahum ang nasyunalismo kag sang ulihi gin-armasan ang grupo nga nagarepresentar sang duha ka pangunahon nga nasyunalidad nga nagduso sang awtonomya sang tagsa nila ka pungsod. Ang sadto nga Yugoslavia ginabug-os subong sang mga pungsod nga Croatia, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro kag pila pa ka magagmay nga pungsod.

5 Ang pinansyalisasyon paglaragway sa ekonomya kon sa diin mas nangin daku ang papel sang mga pangpinansya nga institusyon kag mga instrumento (bono, stock, prenda kag iban pa) kumparar sa industriyal nga aspeto sang ekonomya nga nagaprodyus sang tunay nga balor. Nagaresulta ini sa mga bukal o ilusyon sang pag-uswag nga madali man madula.

6 Ang “ownership society” amo ang prinsipyo nga ginatib-ong sang Republican Party sa US kon sa diin ginaduso sini ang “personal nga responsibilidad” kag “kahilwayan halin sa estado” para hatagan-rason ang mga polisiya sang pagbuhin sang galastuhon sa pangpubliko nga ikaayong lawas kag iban pa nga serbisyo sosyal, pagbuhin sang pondo pangseguridad sang mga wala sang pangabuhian kag iban pa.

7 Ang “monetary easing” mga tikang sang isa ka gubyerno, paagi sa iya bangko sentral nga panubuan ang interes sa pautang o pataason ang suplay sang kwarta sa merkado sa tuyo nga ganyaton ang pagbaskog sang pagkonsumo o pamuhunan.

8 Ang kwarta nga ginaimprenta sang gubyernong US sa idalom sang “quantitative easing” ginagamit agud pangbakal sang mga bono kag stock kag para gamiton sang mga daku nga bangko para indi ini magtibusok sa krisis.

9 Ang Washington Consensus nagatumod sa pakete sang mga polisiya nga neoliberal nga ginaduso sang International Monetary Fund, World Bank kag US Treasury Department, nga solusyon sa mga pungsod nga nagabatas sang krisis. Lakip sa mga polisiya nga ini ang pribatisasyon sang mga empresa sang estado, liberalisasyon sang negosyo, labi na ang pag-import, liberalisasyon sang pamuhunan kag iban pa.

10 Para makapatuhaw sang pondo, nagabaligya ang gubyerno sa Pilipinas sang mga ginatawag nga Treasury Bonds, nga wala sang iban kundi papeles nga nagsaad nga pagabayaran sang gubyerno ang sin-o man nga magbakal sini sa interes nga kinaandan mas mataas sa mga bangko nga komersyal.

11 Ang “hot money” o portfolio investment nagatumod sa dumuluong nga kapital nga ginapuhunan sa lokal nga stock market o pagbakal sang mga bono kag iban pa nga mga pangpinansya nga pautang sang gubyerno (pareho sang pautang sang gubyerno).

12 Ang Forbes isa ka bantug nga pangkapitalista nga magasin sa US.