Pakusgon ang mga opensiba aron kab-oton ang dugang nga inisyatiba sa pagpaasdang sa gubat sa katawhan

20140329bi

Mensahe ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas sa mga Pulang kumander at mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan
March 29, 2014

Kami, ang Komite Sentral sa Partido Komunista ng Pilipinas nagsaludar sa mga Pulang komander ug manggugubat sa Bagong Hukbong Bayan sa okasyon sa ika-45 ka tuig sa pagkatukod niini sa Marso 29. Gitimbaya namo kamo sa mga kadaugan nga natipon ninyo, kauban ang Partido ug katawhan sa taas nga panahon, ug sa mga nakab-ot sa miaging tuig sa demokratikong rebolusyon sa katawhan pinaagi sa malungtarong gubat sa katawhan batok sa nagharing sistema sa dagkong komprador ug agalong yutaan nga kuyog-baboy sa imperyalismong US.


Nakakab-ot kamo og mga kadaugan bunga sa bug-os nga pagpanglimbasog, sakripisyo ug pakigbisog. Lambigit niini, nagahatag kita og pinakataas nga pagpasidungog sa tanan natong martir ug bayani ug sa tanang mga kaubang dugay nang nag-alagad sa katawhan ug rebolusyon. Ang talagsaong diwa ug gimbuhatong rebolusyonaryo sa mga kaubang nakalas ug mga kaubang dugay nang naglihok inspirasyon sa mga kabatan-onan sa pag-anib diha sa Bagong Hukbong Bayan ug pagbatok alang sa nasudnon ug demokratikong katungod ug interes sa katawhan.

Maayo ninyong napatuman ang pagpakaylap sa pangkinatibuk-ang linya sa rebolusyonaryong pakigbisog ug ang paglangkob sa armadong pakigbisog diha sa agraryong rebolusyon ug pagtukod sa baseng masa. Nagmadaugon kamo sa pagpaasdang sa mga tahas sa pagsukol sa kaaway ug pagpanalipod sa katawhan, sa paglunsad og politiko-militar nga pagbansay, sa paglunsad og gimbuhatong propaganda ug pangkultura, sa pagtabang sa masa sa ilang pag-organisa ug pagpalihok, sa pagtubag sa ilang mga panginahanglan, sa pagpatumaw sa dakong bahin sa inyong mga panginahanglan ug pagpalarga sa mga lokal nga organo sa pangpolitikang gahum sa katawhan ug mga organisasyong masa. Ang BHB maoy tinuod nga hukbo sa katawhan. Lalom kining nakagamot sa masang mag-uuma. Mapahiubsanon kini, kugihan ug matubayon luyo sa dagkong hagit. Gipasigarbo sa katawhan nga ang pinakamaayo nilang mga anak nag-alagad isip mga Pulang manggugubat sa BHB.

Ang mabagang masa sa katawhan, ilabina ang mga mamumuo ug mag-uuma nag-amuma ug nagsuporta kaninyo. Busa nahimo kamong madaugon sa pagpasulong sa malungtarong gubat sa katawhan. Namintinar, napalapad ug nakonsolida ninyo ang inyong kusog atubangan sa grabeng kalisdanan. Gipanghambog sa mga reaksyonaryo ug mga kuyog-baboy nila ang ilang gahum ug bahandi ug pugos nga ginabiay-biay ang mga rebolusyonaryo nga layo pa kuno kini sa MalacaƱnang human ang 45 ka tuig nga pagkigbisog. Nagpakabuta-bungol kining mga hungog diha sa madayonon nga pagkusog sa demokratikong gobyerno sa katawhan sa kabanikanhan nga determinado nga sa ngadto-ngadto moilog sa mga syudad sa nasudnong linangkuban.

Ang wala pay katupong nga nagkagrabing krisis sa pangkalibutang sistemang kapitalista ug ang kasumpay niining krisis sa lokal nga semikolonyal ug semipyudal nga sistema nagadulot og dili maantus nga kalisdanan diha sa katawhan ug nagatukmod kanila nga magrebolusyon batok sa langyawng monopolyo kapitalista, lokal nga pyudalismo ug burukrata kapitalismo. Niining krisis nga kahimtang, labawng naglisud ang nagharing hut-ong nga maghari sa karaang pamaagi. Matngon sa tinguha sa katawhan alang sa rebolusyonaryong pagbag-o, ginahimo nato ang tanan aron moasdang gikan sa kasamtangang yugto sa estratehikong depensiba paingon sa estratehikong pagkapatas ug kab-oton ang hingpit nga kadaugan sa pinakataas nga yugto sa estratehikong opensiba.


Pangkalibutang krisis, depresyon ug kaguliyang

Niadtong ulahing tunga nga bahin sa dekada 1970, tin-aw nga anaa sa yugto sa estratehikong paghuyang ang imperyalismong US tungod sa pagsagubang niini sa stagflation1 ug sa walay katupong nga dakong kapakyasan sa gubat-agresyon sa US batok sa Vietnam ug tibuok Indochina. Natabonan lamang kini sa madayonon nga pagkabutyag sa grabeng sosyo-ekonomikanhong krisis sa Soviet Union ug mga nasud sa blokeng Soviet ug sa nagsunod niining Dengistang kontra-rebolusyon sa China. Ang hingpit nga pagpanumbalik sa kapitalismo sa mga nasud nga giharian sa mga rebisyonista naglubid og ilusyon nga kusog ug dili mabuntog ang monopolyo kapitalismo, ilabina ang US.

Niadtong sinugdanan sa dekada 1980, gipahamtang sa US ang neoliberal nga palisiya sa ekonomiya sa tibuok pangkalibutang sistemang kapitalista. Gihulagway niini nga mapatigbabawan sa US ug sa pangkalibutang kapitalismo ang penomenon sa stagflation ug implasyon pinaagi sa pagmanipula lamang sa suplay sa kwarta ug interes ug paghatag og mas dakong kapital ug kahigayonang mokita sa mga monopolyo burgesya. Nahimo kini pinaagi sa pagpakunhod sa suholan, pagtibhang sa buhis sa mga korporasyon ug adunahan, pagliberalisa sa pagpamuhunan ug pamatigayon, pagpraybitisa sa mga pangpublikong kabtangan, deregulasyon sa tanang proteksyong katilingbanon ug pangkalikupan ug denasyonalisasyon sa mga atrasadong nasud.

Human ang usa ka dekadang neoliberalismo, dakong bahin sa duha ka termino ni Reagan nahimong pinakadakong nasud nga mangutangay ang US ug napahuyang ang katakus niini sa pagmanupaktura sa mga produktong pinakahalinon sa pamatigayon tungod sa pagpokus niini sa hightech nga produksyong militar ug pagsalig sa China ug uban pang nasud sa East Asia sa pagsuplay og baratong produktong pangkonsumo. Sama sa gidahum, gigun-ob ang kadaghanan sa mga atrasadong nasud sa mga structural adjustment program2 ug mga lakang sa pagdaginot. Integral nga bahin na sa pangkalibutang sistemang kapitalista ang China dihang naigo kini sa husto sa krisis sa ekonomiya ug politikanhong kaguliyang niadtong 1989; ug ang mga nasud sa East Europe ug sa Soviet Union, nga nalumpag taliwala sa kagubot sa larga-todong pagpanumbalik sa kapitalismo niadtong 1989-91.

Nagpadayon nga daw kusgan ug dili mabuntog ang US, nga bugtong superpower ug madaugon kuno sa Cold War, samtang ang kanhing mga nasud sa blokeng Soviet paspas nga nadunot ang katilingban ug ekonomiya ug ang ekonomiya sa Japan nahunong sa taas nga panahon matapos mahanaw ang dakong bula sa real estate3 niadtong 1990. Gibanabana ni Bush Sr. niadtong 1991 nga kaya niyang momugna og bag-ong pangkalibutang kahusay nag-una pinaagi sa superyor nga teknolohiyang militar ug gilunsad niya ang unang gubat agresyon batok sa Iraq. Ingon usab si Clinton nga mibanabanang kayahon sa US nga himuon unsaman ang tinguhaon niini dihang gilunsad ang kampanyang agresyon aron palaon sa mapa ang Yoguslavia4. Giduso niya ang komersyalisasyon sa information technology, ang bula nga pangpinansya lambigit niini ug ang pinansyalisasyon5 sa tibuok ekonomiya.

Ubos sa pagharing neoliberal, motumaw ug mahanaw ang nagkalain-laing gidak-on sa mga bula sa pinansya sa mga atrasadong nasud ug sa ginganlan og emergent market (nagagitib nga merkado). Ang pinakadako niini mao ang krisis sa pinansya sa Asia niadtong 1997 nga nagsilbing tilimad-on sa paghanaw sa bula sa hightech sa mismong US niadtong 2000. Apan pagagamiton ni Bush Jr. kining maong bula sa hightech alang sa iyang “ownership society”6 ug aron labawng iduso ang “monetary easing”7 niadtong 2001. Gisugdan niya ang iya usab nga bulang pangpinansya: ang bula sa pabalay nga wala magdugay misangpot sa kaylap nga pagkalugi dulot sa dili mabayrang mga utang ug paghugno sa sistemang pangpinansya niadtong 2008. Gisugdan usab niya ang Keynesianismong militar, aron pabuylohon ang ekonomiya pinaagi sa paspas nga pagpadako sa galastohang militar alang sa produksyong panggubat, pagdeploy og mga pwersang militar sa US sa ubang kanasuran ug mga gubat agresyon.

Gigamit ni Bush Jr. ang insidenteng 9-11 aron magdeklara og permanenteng gubat sa teror aron itukod ang ligal nga imprastraktura alang sa terorismo sa estado sulod sa US ug pangkalibutang linangkuban ug aron maglunsad og mga gubat agresyon, sama sa pagpanulong diha sa Afghanistan, ug kadugayan, batok sa Iraq. Gigabayan siya sa neokonserbatibong iskemang Pax Americana sa Siglo 21, ginamit ang lapad nga mga katakus (nag-una na ang hightech nga kusog-militar) aron sumpuon o bungkagon ang unsamang estadong sukwahi o nagahagit ug sa ingon palapdon ang hegemoniya ug pang-ekonomiyang teritoryo sa US.

Gikasilagang naila si Bush Jr. sa pagpangdeploy og daghang mga tropang manakopay ug pagwaldas og trilyong dolyar sa managkadungan nga mga milanat nga gubat agresyon ug sa pakyas nga pagsulay nga sulbaron ang pinakagrabeng krisis sa pinansya ug ekonomiya gikan niadtong Great Depression pinaagi sa pagsalbar sa higanteng mga bangko ug mga gipaborang korporasyong militar-industriyal. Mikuyananp nga daw epidemya ang krisis sa tibuok pangkalibutang sistemang kapitalista. Padayon kining nagkagrabe hangtud karon. Ang mga lakang aron sulbaron kini labawng nagpadugay, nagpasamot ug nagpalalom sa maong krisis.

Nahimong presidente sa US si Obama sa panaad nga talikdan niya ang mga anti-demokratiko ug agresibong palisiya ug mga lakang ni Bush Jr. Apan labaw pang anti-demokratiko ug agresibo siya itandi sa iyang gisundan luyo sa pagsulayng pagpakaaron-ingnon. Ginapabilin niya ang parehong palisiyang neoliberal ug sa ingon pakyas nga subling buhion ang tinuod nga ekonomiya. Gigamit niya ang quantitative easing8 (ang pag-imprenta ug pagpagawas og kwarta taman US$85 bilyon matag bulan) aron palutawon ang pamatigayong pangpinansya apan dili ang tinuod nga ekonomiya; ug aron pulupanahon nga momugna og ilusyon sa pagbangon.

Ang US ang base sa neoliberal nga Washington Consensus9 ug ang pinakasentro sa nagkagrabeng krisis sa pangkalibutang kapitalismo. Ginadiktahan niini ang mga kaalyado niining imperyalista ug ang mga itoy nga estado nga ipadayon ang neoliberal nga mga palisiya sa ekonomiya ug ang paggamit sa pangpublikong utang taman nga makalabang sila sa krisis. Busa ang krisis sa pangpublikong pautang nagaigo sa tanang imperyalistang estado ug tanang itoy nga estado. Bisan ang World Economic Forum nagpahimangno nga ang krisis sa pinansya nga tinukmod sa pagbuylo sa pagdako sa utang sa abanteng mga nasud ang pinakadakong hulga sa pangkalibutang ekonomiya sa 2014. Adunay tulo ka hinungdan ang pagmagahi sa US ug uban pang imperyalistang nasud nga ipabilin ang neoliberalismo. Una, nagahatag kini og superginansya sa mga monopolyo burgesya. Ikaduha, ang gibug-aton sa krisis kanunayng ginapasa sa naghagong masa. Ikatulo, ang kusog sa rebolusyonaryong kalihukang masa dili pa igo aron iduso ang mga pagbag-o o kabag-ohang katilingbanon.

Walay signipikanteng rebolusyonaryong pwersa sa proletaryado ug katawhan sa unsamang nasud nga imperyalista ang anaay katakus nga hagiton ang nagharing sistema. Karon aduna lamang nagagitib ug gagmayng grupong rebolusyonaryo. Ang mga ultra-Tuo nga nagtakuban nga sentrista ug mga repormista padayon nga naghari samtang hugot nga gisubaybayan sa mga monopolyong burgesya ug sa oligarkiya niini sa pinansya. Ang mga hari sa ekonomiya ug pinansya ug ilang mga ahente sa politika, masmidya ug akademiya nagmadaugon pa sa pagtago sa mga kapitalistang gamut sa krisis pinaagi sa pagpanghulhog og sobinismo, rasismo, panagbangi sa relihiyon ug pagpanghulhog og gubat aron takpan ang makihut-ong nga pakigbisog sa proletaryado ug basulon ang mga langyaw, katawhang dili puti, mga migranteng mamumuo, Muslim ug uban pa.

Samtang wala pay rebolusyonaryong pwersa sa proletaryado nga nagaasdang og makihut-ong nga pakigbisog, ang mga imperyalistang gahum kanunayng andam nga buhian ang ilang mga pwersang pangseguridad ug pasistang pundok aron sumpuon ang pagbatok. Ang mas gikabalak-an sa mga imperyalistang gahum mao ang signipikanteng pagsigpit sa luna alang sa ilang paghinatagay matapos ang pagpasulod sa China ug Russia diha sa han-ay sa mga kapitalistang gahum. Nagkanunay ang pag-otro sa mga krisis sa ekonomiya ug pinansya; ug labawng misamot ug nagaduso kanila nga mas hingpit nga makig-indigay alang sa bag-o na usab nga pagbahin-bahin sa kalibutan.

Sa pagkahingpit nga kapitalista, gikopya sa China ug Russia ang neoliberal nga pagkahungog sa US ug Japan nga palapdon ang suplay sa kwarta ug magluag sa pautang ug sa ingon sulbaron ang mga bula nga pangpinansya pinaagi sa pagmugna og mga bag-o. Atubangan sa paghugnong pangpinansya niadtong 2008, nagmugna ang China og bula sa pautang nga wala pay kaparehas ang gidak-on sa tibuok kasaysayan sa kapitalismo. Makadaghang higayon nga nalabwan niini ang US sa paggamit og pautang aron pautangon ang merkado sa stock ug mga bono ug sa daw walay katapusang ispekulasyon sa real state. Samtang gipadako sa US ang kabtangan sa mga bangko og US$2.1 ka trilyon, kadungan nga gipadako sa China ang mga kabtangan sa mga bangko niini og US$15.4 ka trilyon. Ubos sa burukrata kapitalismo, gipautang kini sa mga kapitalistang kroni ug gipasagdang dili na mabayaran. Nagdeklara og pagkabangkap ang mga korporasyon sa napulo ka mayor nga industriya human mapakyas sa pagbayad og US$1 ka trilyon nga kinatibuk-an bayad sa utang karong tuiga. Adunay gidahum nga paghugnong pangpinansya sa China sulod sa kasamtangan o sunod nga tuig ang mga eksperto sa ekonomiya ug pinansya.

Ang US ug European Union ang pinakanaghinam-hinam nga pahimuslan ang mga bulnerabilidad sa Russia ug China. Walay puas nilang ginasulayang ipailalom sa impluwensya sa US ug NATO ang mga nasud sa utlanan sa Russian Federation ug paabton ang impluwensya niini taman sa pinakasentro sa nasud nga Russia. Gikahinaman niini ang bahanding enerhiya ug mineral sa Russia. Apan kinahanglan silang mag-amping tungod kay ginapalambo sa Russia ang moderno niining mga armas. Nagmagahi ang US nga iduso ang Trans Pacific Partnership Agreement aron liyokan ang China ug labawng iduot kini sa pagpribatisa sa mga negosyo sa estado. Gilunsad sa US ang pagkambya ngadto sa East Asia aron iduot ug palibotan ang China pinaagi sa pagdeploy sa rehiyon og 50% sa pwersang militar ug pangkahanginan ug 60% sa pwersang nabal sa US. Wala kiniy plano nga manghulhog og gubat sa China apan gipaningkamotan nga labawng impluwensyahan ug suportahan ang mga internal nga paktor sa China nga pabor sa US.

Labawng nahimong mabinantayon ang China ug Russia sa tinguhang makab-ot ang pangkalibutang hegemonya sa US sa tabang sa NATO. Busa gitukod nila ang Shanghai Cooperation Organization. Lakip sila sa pipila ka nasud nga dili kayang hurawon sa US og mga armas sa dinaghang pagpuo (weapons of mass destruction) tungod kay aduna usab sila niini, ilabina mga armas nukleyar ug pamaagi sa paglunsad niini. Gitukod usab nila ang BRICS isip blokeyo sa ekonomiya sulod ug gawas sa Group of 20. Ang BRICS (Brazil, Russia, India, China ug South Africa) adunay lapad nga katakus industriyal, hilawng materyales ug merkado nga igo ang gilapdon aron motunhay nga himulag sa US ug uban pang gahum imperyalista. Kung managkuyog, sila na ang pinakakusog sa mga nasud nga gipakamenosan isip nagagitib nga merkado.

Ang mga katawhan ug nasud sa dakong bahin sa mga nasud nga atrasado lakip sa pinakadinaugdaog ug pinahimuslan sa tibuok kalibutan. Busa nagalunsad sila og nagkalain-laing dagway sa pakigbisog, lakip ang mga pangmasang protesta, mga welga ug armadong pakigbisog. Sila ang pinakanagtinguha og rebolusyonaryong pagbag-o. Sa signipikanteng ihap sa mga nasud, naglimbasog sila sa rebolusyonaryong pakigbisog alang sa nasudnon ug katilingbanong paglingkawas, napabilin ang ilang mga rebolusyonaryong pwersa ug nagkakusog luyo sa managkadungang neoliberalismo, rebisyonistang pagtraydor ug neokolonyalismo. Ang sulo sa armadong rebolusyon alang sa nasudnong paglingkawas ug demokrasya gibansiwag sa katawhan sa Palestine, Pilipinas, India, Turkey, Kurdistan, Peru, Colombia ug uban pang nasud.

Sa mga nasud sama sa Afghanistan, Pakistan, Iraq, Libya ug Syria kundiin naglunsad og mga gubat agresyon ang US ug uban pang imperyalistang gahum, ang katawhan nagaasdang og maisogon ug bangis nga armadong pagsukol sa manakopay ug mga itoy nga pwersa. Padayon silang nagasukol bisan pa nga naghulagway ang US nga miatras o nagtibhang og pwersang manakopay matapos makontrol ang kinaiyanhong bahandi ug mga kontrata sa negosyo alang sa rekonstraksyon. Ingon usab sa mga lugar nga daw milurang ang armadong pagsukol, sama sa Balkans ug Caucasus, kanunayng adunay potensyal nga subli kining moasdang. Nagbukal sa kaylap nga diskontento ang mga nasud nga kanhing giharian sa mga rebisyonista sa pag-antus sa katawhan sa kapobrehon, kawad-on ug kaalaot samtang ang dagkong burgesya ug tag-as nga burukrata nangahubog sa korapsyon ug kaharuhay sa ilang kapitalistang langit.

Ang pagkabangkrap sa neoliberal nga palisiya sa ekonomiya ug pangkalibutang depresyon nagbunga sa hingpit nga dili maagwantang kahimtang sa panaugdaog ug pagpahimulos. Ang potensyal alang sa mga rebolusyonaryong kalihukang masa nagtunhay sa wala pay katupong nga gilapdon, sa tinibuok nga kontinente. Ang kinahanglan mao ang usa ka pursigido ug aktibong rebolusyonaryong partido sa proletaryado nga mangulo sa armadong rebolusyon. Nabutyag na ang mga kahuyangan nga mahimong ikamatay sa mga imperyalistang gahum sa pagpanguna sa US dihang mapakyas kining sulbaron ang labawng nagkagrabing krisis sa ekonomiya ug katilingban. Labaw kining nahimong mapahimuslanon ug madaugdaugon sa paglunsad og mga gubat agresyon, pagwaldas og dako kaayong kantidad alang sa militar ug labawng pagkaakupar sa mga panagbangi alang sa bag-o na usab nga pagbahin-bahin sa kalibutan ug pag-inilogay og mga teritoryong pang-ekonomiya.


Bangkrap ug dunot nga nagharing sistema

Niadtong panahon ni Marcos, sa dili pa ug sa panahon sa pasistang diktadurya, nagbubo og direktang pagpamuhunan ang US ug uban pang langyawng tigpamuhunan aron makakuha og superginansya gikan sa binayloay og mga hilaw nga materyales nga ginaeksport ug sa mga ginaimport nga manupaktura. Ang World Bank ang nagpadagayday sa langyawng pautang alang sa pagtukod og mga imprastraktura ug pasilidad alang sa galingan o pagproseso sa mga hilawng materyales sa Pilipinas. Ginasiguro sa patern sa langyawng direkta ug dili direktang pagpamuhunan nga magpabiling atrasado, pre-industriyal ug semikolonyal ang kinaiya sa ekonomiya sa Pilipinas. Gisiguro sa langyawng monopolyo kapitalismo, sa mga lokal nga mapahimuslanong hut-ong, sa burukratikong korapsyon ug sa pagpaburot sa militar nga walay mahabilin alang sa industriyal nga paglambo sa Pilipinas.

Ubos sa neoliberal nga nga palisiya sa ekonomiya nga dikta sa US, gikan sa inahan taman sa anak nga Aquino, nagpabilin ang susamang patern sa binayloay sa eksport sa hilawng materyales ug import sa manupaktura aron ihikot ang ekonomiya sa pagka-agraryo ug semipyudal.

Apan mas daghang langyawng pautang ang gigahin aron labawng pasikaron ug padak-on ang konsumong nahikot sa pag-import ug nagpakusog sa pribadong konstraksyon sugod niadtong panahon sa rehimeng Ramos. Nagpadayon ang pagtukod sa imprastraktura nga gipundohan sa lokal ug langyawng pangpublikong pagpangutang. Ubos sa palisiya sa liberalisasyon sa pamatigayon, makadaghang beses nga midako ang konsumong nakasandig sa import ug mihinay bisan ang lokal nga produksyon sa yanong pagkaon. Ang langyawng utang ug ang remitans sa mga mamumuong kontraktwal sa langyawng kanasuran ginagamit usab aron katakpan ang depisit sa pamatigayon.

Ubos sa mga rehimen pagkahuman ni Marcos, misamot ug milalom ang kawalay-kalamboan sa Pilipinas luyo sa kahamis ug kasinaw sa mga bilding nga pang-opisina ug residensyal, mga hotel ug shopping mall. Walay gipatuman nga programa alang sa nasudnong industriyalisasyon bisan nagtukod pa ang mga langyawng korporasyon ug dagkong kumprador og mga gagmayng pabrika alang sa sekondaryong pagproseso o semi-manupaktura alang sa paynal nga pag-asembol sa produkto sa ubang nasud. Atubangan sa paghinay sa pagproseso sa mga semiconductor nga pang-eksport, ang pinakaulahing dili-industriyal nga aktibidad nga gipanghambog mao ang mga negosyo sa call center, nga bulnerable usab sa kapritso o manya sa merkadong pang-eksport.

Walay tinuod nga programa sa reporma sa yuta. Mini ang ginganlan og Comprehensive Agrarian Reform program (CARP). Nauna nang gipatik sa konstitusyon niadtong 1987 sa unang rehimeng Aquino nga ang pagbaligya og yuta sa agalong yutaan gikinahanglang boluntaryo ug kinahanglang adunay makatarunganong bayad nga ang buot ipasabot kinahanglang tumanon ang kasamtangang kantidad sa yuta sa merkado. Gigamit ang CARP aron ipabilin ang dagkong konsentrasyon sa mga kayutaan sa kamut sa hut-ong agalong yutaan. Gigamit sa mga agalong yutaan ang mga burukrata aron presyohan og sobra ang yuta sa pipila ka kaso sa pag-apud-apod og yuta ug aron bag-ohon ang klasipikasyon sa yuta aron dili malangkob ang kayutaan sa reporma sa yuta.

Taliwala sa pangkalibutan ug pangpinansyang krisis gikan niadtong 2008, gikaatubang sa reaksyonaryong gobyerno sa Pilipinas ang mga grabeng problema, sama sa kalit nga paghugno sa eksport sa mga semiconductor, pagpanira sa nagkalain-laing tipo sa planta sa pag-asembol ug semi-manupaktura, pagtaas sa disempleyo, paghinay sa ekonomiya, dili pagpamayad og buhis, ismagling ug paggamay sa baseng kita sa buhis. Tanan na lamang ginakapyutan aron dili malumos. Nagabaligya kini og mas daghang bono10, nangutang sa langyaw ug nagadani og pagbubo og “hot money” o portfolio investment11.

Hangtud nga nagaimprenta og kwarta ang US, anaa sa mga bangko sa US ang kwarta nga mahimong gamiton alang sa merkado sa sapi o _stock_s o bono ug alang sa ispekulasyon sa yuta ug konstraksyon (real estate) sa Pilipinas. Apan gianunsyo na sa US ang pagtibhang sa quantitative easing ug subling ginahigop ang “hot money” pabalik sa US. Sa higayon nga mobusikad ang bula sa pautang sa China sa duol nga umaabot, damhon nga ang mga negosyanteng Tsino nga anaa sa pribadong konstraksyon ug pagminudo nga nakabase sa Pilipinas mahiagom sa dakong problema tungod kay nangutang sila og direkta ug dili direkta sa China pinaagi sa mga bangko sa Hong Kong ug Singapore.

Hilabihang gipaboran sa neoliberal nga palisiya sa ekonomiya ang mga kompanyang multinasyonal, ang mga elitistang anaa sa eksport-import ug mga impluwensyadong negosyante sa pribadong konstraksyon, pasilidad nga pangturista ug mga shopping mall. Ang bahanding pangluho sa pipilang anaa sa talaan sa Forbes12 lapas kaayo sa pudyot nga gipanag-iya sa mayorya sa katawhan. Kuyanap ang kawalay-trabaho, kawalay pinuy-anan, kawalay yuta, pagsutoy sa presyo sa yanong palaliton, kawalay serbisyong katilingbanon ug kriminalidad. Kining tanan nagdulot og dili maantus nga kapobrehon ug pagkaalaot. Busa kaylap ang katilingbanong kasamok. Nasilag ang mga mag-uumang walay yuta diha sa pwinersahay nga pagpalayas kanila gikan sa ilang pinuy-anan ug yuta sa mga mangilogay og yuta sa tabang sa militar ug kapulisan. Ug kung sila nanimuyo sa kasyudaran, brutal silang ginapalayas ug ginademolis ang ilang mga gabok nga puy-anan.

Gititi ang ekonomiya sa paspas nga pagsupsop og ginansya sa mga multinasyonal nga kompanya ug sa ilang dagkong ahenteng komprador, sa nagkadakong bayad-utang, sa luho sa mga nagpahimulos nga hut-ong, sa walay hunong nga burukatikong korapsyon ug sa nagkadakong galastohong militar. Gipasigpit og maayo sa nagtiurok nga ekonomiya ang tinubdan sa buhis. Hilabihan kaayo ang pribatisasyon sa mga kabtangan sa estado busa labawng napahuyang ang lokal nga reaksyonaryong gobyerno sa pagkawala sa mayor nga tinubdan sa kita. Tungod kay kanunayng kulang sa target nga kolektahon nga buhis, padayon nga gilisud-lisud sa rehimeng Aquino ang hut-ong mamumuo sa mga dugang palas-onon. Sa pikas bahin, nagahatag kini og eksempsyon sa mga kroni niini ug dagkong langyawng kompanya. Ginapahuyang sa reaksyonaryong rehimeng Aquino ang kaugalingon niini.

Aron mahimong presidente sa reaksyonaryong estado, luyo sa rekord niyang pagkatapulan sa Senado, nakigsabot si Aquino sa iyang uyoan, ang kroni ni Marcos nga si Eduardo “Danding” Cojuangco, aron makapahimulos sa sikretong kontrol niini sa de-kompyuter nga eleksyon ug gikan sa dakong kontribusyon sa gasto sa kampanya. Si Aquino gibandilyo sa mga handler niini sa US diha sa pinakadagkong pinanser sa kampanya ug sa mga hari sa masmidya isip maoy maayo nga makadumala ug makabuntog sa mga komunista pinaagi sa paglarawan kaniya isip limpyo ug makahatud og serbisyo. Busa, sa unang tulo ka tuig sa iyang rehimen, daw walay kinutuban ang handuraw nga “popularidad” niya nga gibudyong sa masmidya ug sa mga kompanya nga nagsurbi ubos sa kumpas sa dilawang masmidya. Gihulagway pa nga walay signipikanteng oposisyon sa iyang rehimen.

Apan, sa linugdangan, ginaguba sa nagkagrabeng sosyo-ekonomikanhong krisis ang daw pagkasolido sa mga nagharing hut-ong ug sa ilang mga ahente sa politika. Sa ikaduhang tunga nga bahin sa pangatungdanan ni Aquino, nabutyag ang iyang korapsyon ug sa iyang mga kroni ug parente pinaagi sa pork barrel, ang pagpanghukhok sa bahin sa mga kontrata diha sa mga langyaw ug lokal nga kompanya, paglikay sa buhis sa mga pinanser niya sa kampanya ug ang ismagling sama sa nasubaybayan sa mismong Direction of Trade sa IMF. Isip pinakadakong maninoy ni Aquino, hilabihang dako kaayo ang gikita ni Danding Cojuangco. Ang iyang mga kompanya nagkontrol na sa kapin 60% sa pinakadagkong kontrata ubos sa programang Public-Private Partnership ni Aquino. Ang mga karibal sa politika ni Aquino ug ingon man ang mga kaalyado niya aduna gihapoy kahadlok diha sa pamaagi kung ginaunsa niya paghupot ang gahum isip presidente.

Apan mawala ra usab ang kahadlok ug pagkurog sa uban kanila sa kadugayan samtang nagabuylo ang kalihukang masa sa mga patriyotiko ug progresibong pwersa sa panawagan sa pagpalagpot o pagpaluwat kang Aquino. Lig-on ang ilang gibarogan alang sa pagmobilisa sa katawhan batok sa asenderong si Aquino, sa iyang estilong-asendero diha sa pangpolitikang pagmaninoy ug korapsyon ug sa iyang pagtraydor diha sa pagsalig sa publiko. Kinahanglang pukawon, organisahon ug palihukon ang mabagang masa sa katawhan aron ibutyag ug panghimarauton ang pagpakaitoy, korapsyon, brutalidad ug pagpamakak sa rehimeng Aquino.

Kinaiya sa neoliberal nga ekonomiya ug politika nga ang dakong kantidad sa kwarta ug pautang kanunayng ginagamit aron wagtangon ang mga kontradiksyon sa mga hakog nga anaa sa gobyerno ug negosyo. Sa kasamtangan, ang mitumaw nga mga kontradiksyon sa pagkabutyag sa korapsyon sa pork barrel ginapakalma ug napatigbabawan pinaagi sa mga ligal ug politikal nga maniobra, lakip ang pag-areglo sa panaghiusa tali sa US ug sa chambers of commerce (kapunungan sa mga negosyante) alang sa pag-amyenda sa konstitusyon sa 1987 aron tugutan ang walay-babag nga pagpanag-iya sa mga langyaw sa negosyo ug yuta.

Ang korapsyon sa rehimeng Aquino, ang kawalay-katakus ug ang kawalay pagpakabana diha sa katawhan nabutyag na sa tibuok nasud ug sa kalibutan lambigit sa panginahanglan nga mohatag og hinanali nga relief ug malungtarong rehabilitasyon ug rekonstraksyon alang sa 15 ka milyong katawhan sa Visayas kundiin napatay ug nasamdan sa superbagyong Yolanda (Hainan) ang puluan ka libong katawhan ug nagun-ob ang mga pinuy-anan ug panginabuhian sa minilyong katawhan. Pag-otro lamang kini sa kaylap nga katalagman nga gibunga sa dako kaayong pagkapakyas ni Aquino sa pag-atubang sa mga pagbaha ug pagdahili sa yuta sa panahon sa bagyong Pablo, Sendong ug uban pa. Nabutyag usab ang pinakatag-as nga burukrata ug opisyal-militar nga nagdispalko sa binilyong pisos sa pangpublikong pundo nga tinuig nga ginagahin hasta na ang hinabang gikan sa ubang kanasuran alang sa relief ug rehabilitasyon sa mga kalamidad. Gikasilagan sa katawhan sa Visayas ang rehimeng Aquino. Sukwahi niini, gikalipay nila sa tuman ang pagtabang sa mga pwersang patriyotiko ug progresibo luyo sa pudyot nga rekursong materyal niini. Naningkamot usab sa taman ang mga rebolusyonaryong pwersa aron mapangandaman ang mga katalagman ug makatubag niini ug mapalihok ang masang mag-uuma alang sa rehabilitasyon ug pangmasang pakigbisog.

Pakyas ang US ug ang rehimeng Aquino nga makab-ot ang ilang deklaradong tumong sa pagbungkag o pagpawalay-pulos sa armadong rebolusyonaryong kalihukan. Inutil ang triad nga operesyong saywar, paniktik ug kombat. Pakyas ang laraw nga pagpanuborno sa mga tinibuok nga komunidad, mga parente ug mga higala sa gidudahang mga kadre sa Partido ug Pulang manggugubat ginamit ang kwartang giapud-apud ug naghimugso lamang og korapsyon sa mga burukrata ug opisyal-militar. Bisan sa mga lugar nga pinakamilitarisado, pakyas ang kaaway nga pugngan ang katawhan nga mag-organisa ug mobarug batok sa magun-obong mga operesyon sa pagmina ug aron maghingusog nga makaangkon og yuta ug hustisya.

Luyo sa hingpit nga pagkapakyas sa Oplan Bayanihan, pursigido ang rehimeng Aquino nga magbilin og kabilin sa pagpatay sa panaghisgot-kalinaw. Dugay nang nabutyag ang determinasyon sa rehimen nga bugtuon ang negosasyong kalinaw pinaagi sa mga pagpangatake sa iyang mga negosyador niini diha sa The Hague Joint Declaration isip usa ka dokumento sa “walay katapusang pagkabahin” ug sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees isip “walay bili.” Hingpit nga giyubit sa rehimeng Aquino ang nagtunhay nga mga kasabutan pinaagi sa paglunsad og mga bag-ong pagpangaresto sa mga konsultant sa NDFP nga sila Benito Tiamzon ug Wilma Austria. Gihingusog nilang ibilanggo si Austria nga ang pagkaila isip konsultant nauna nang naberipika sa mga kanhing representante sa GPH. Ubos ni Aquino, ang GPH mas akupado sa paglutos ug pag-aresto sa mga konsultant pangkalinaw sa NDFP kaysa maningkamot nga ipasiugda ang kanhing mga kasabutan ug magtukod og mga bag-o aron atubangon ang mga sibaw nga hisgutanang sosyo-ekonomikanhon nga gamut-hinungdan sa gubat sibil.

Padayon nga plantadahayng ginalapas sa rehimeng Aquino ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) sa proseso sa mapanumpoong gubat nga Oplan Bayanihan niini. Adunay dili mokubos sa 170 ka kaso sa ekstrahudisyal nga pagpamatay batok sa mga aktibista ug kritiko sukad nga makalingkod sa poder ang rehimeng Aquino. Padayon nga nagpabilin sa nagkalain-laing bilanggoan ug mga presohan sa kapolisan ug militar ang kapin 400 ka bilanggong politikal. Sa matag adlaw, dili maihap nga pagpangabuso sa mga katungod sa sibilyang lumulupyo ang ginahimo sa mga personel sa AFP samtang namomba sila gikan sa kahanginan ug nagpabuto og kanyong howitzer nga nakapunting sa mga komunidad sa sibilyan aron mosabwag og kalisang diha sa katawhan. Ginagamit sa mga tropang pangsangka sa AFP ang mga eskwelahan, day care center, opisina sa barangay ug uban pang pangpublikong istruktura isip mga temporaryong baraks nga nagbutang sa peligro sa katawhan ug makadiskaril sa lokal nga produksyon ug komersyo.

Labaw pang gilapas ni Aquino ang CARHRIHL ug giinsulto ang mga biktima sa mga paglapas sa tawhanong katungod sa panahon sa rehimeng Marcos pinaagi sa pag-asayn sa retiradong heneral sa Philippine National Police, samtang walay representante ang mga biktima sa mga paglapas sa tawhanong katungod sa Human Rights Claims Board, nga maoy angayang moproseso, motuki ug moapruba sa paggukod. Ang lutaw nga intensyon ni Aquino babagan ang dakong ihap sa mga biktima nga makakuha og bayad nga danyos. Gipadayon sa rehimeng Aquino ang gihimo ni Arroyo nga pagpangaresto ug pagdetine sa mga gikatahapang adunay sala nga politikal nga sang-atan og mga tinumo-tumong kasong kriminal.

Usa sa pagtapos sa rehimeng Aquino, aduna pay panahon alang sa GPH ug NDFP nga maghisgot ug ipinal ang Comprehensive Agreement on Social ang Economic Reforms. Apan gikundena na sa panel sa negosaasyon sa GPH ang nasudnong industriyalisasyon ug ang reporma sa yuta isip “mga konseptong kargado og ideolohiya.” Ang tinuod, mga politiko-ekonomikong konsepto kini nga madawat kaayo bisan sa patriyotikong burgesya sa kasaysayan sa nasudnong paglambo sa ekonomiya. Aduna pa gihapoy panahon aron maghisgot ug makatukod og usa ka Joint Agreement on Truce and Cooperation. Apan mawad-an gayud dinhi og panahon kung ang rehimeng Aquino mahikot sa pagpanglansis sa NDFP aron mohilom ug mosurender kini diha sa gitabilan sa ideya sa “walay-kinutuban, himulag ug managkadungan nga hunong-buto.”

Hinaut unta nga makab-ot sa Moro Islamic Liberation Front (MILF) ang pinakamaayo nga posibleng komprehensibong kasabutang kalinaw diha sa GPH nga dili buhian ang mga katungod sa katawhang Moro sa nasudnong paghukom-sa-kaugalingon ug yutang kabilin. Sinubli-subli natong gihatagan og duot ang atong naunang tambag sa atong kaalyadong MILF nga mahimong mabinantayon sa malimbongong kaaway nga ang tinguha mao ang pagpasurender, pagpahilom ug pagbahin-bahin sa mga rebolusyonaryong pwersa.

Gamayng panahon na lamang ang nahabilin sa rehimeng Aquino aron iduso ang Bangsamoro Basic law (Batakang Balaud sa Bangsamoro) pinaagi sa Kongreso ug tumanon ang tanang panaad niini. Dahumon nga mopasaka og mga hisgutanang konstitusyonal ang mga kontra niini sa parehong katiguman sa Kongreso, ug sa ngadto-ngadto sa Korte Suprema. Aron magmadaugon sa pagpasiugda sa interes sa katawhang Moro, kinahanglang mahimong mas magbinantayon ang MILF batok sa mga pagpanglansis sa GPH aron dauton ang dungog sa MILF ug bahinon ang katawhang Moro.

Aron mapabilin ang kontrol sa militar sa Pilipinas luyo sa terminasyon sa US-Military Bases Agreement, gimintinar sa US ang US-RP Mutual Defense Pact isip lisensya alang sa pagpangilabot- militar ug paglapas sa nasudnong soberanya ug teritoryal nga integridad. Gipabilin usab niini ang US-RP Military Assistance Agreement isip pamaagi sa pagkontrol ug paggamit sa itoy nga armadong pwersa. Sukad nga napakawad-ag bili ang kasabutan sa mga base niadtong 1991, inotro-otrong nagmaniobra ang US ug ang mga itoy aron lutsan kini. Gitukod nila ang Mutual Logistics and Support Agreement aron tugutan ang pwersang militar sa US nga modunggo sa Pilipinas ug, kadugayan, ang Visiting Forces Agreement, aron hatagan ang pwersang militar sa US og mas lapad nga luna aron walay kinutuban nga ipabase ang mga tropa niini sa Pilipinas.

Nagkamas-kamas karon ang mga imperyalistang US ug mga traydor nga anaa sa rehimeng Aquino nga taposon ang pinal nga borador sa Agreement for Enhanced Defense Cooperation aron mapirmahan kini ug mapresentar sa panahon sa pagbisita ni Presidente Barack Obama sa US sa Manila sa Abril 29. Ang gidahum nga kasabutan motugot sa mga pwersang militar sa US nga magtukod og base militar pinaagi sa pagkural og eksklusibong engklabo sulod sa kampo sa itoy nga armadong pwersa, sama sa sentrong hedkwarters sa US Joint Special Operations Task Force (JSOTF)-Philippines. Apan gidid-an ang itoy nga armadong pwersa nga makahibalo kung unsa-unsa ang kagamitang militar ug aktibidad sa US diha sa engklabo. Ang pagtuyok ug paglapas diha sa mga probisyon sa konstitusyong 1987 nga nagdili sa mga langyawng base militar, tropa, pasilidad ug armas alang sa dinaghang pagpuo inanay nga ginahimo.

Nagagasto ang itoy nga rehimen og `1 ka bilyon aron himuong mas maayo ang mga pasilidad sa Ulugan Bay ug Oyster Bay sa Palawan aron pagasilbihan ang nagkasubsob nga pag-abot sa mga barkong iggugubat, eroplano ug tropang pangsangka sa US. Nakatakda usab niining ayohon ug palamboon ang uban pang kampo sa AFP ug mga reserbasyon sa Palawan ug Rizal aron tukuran og mga base militar sa US.

Paglunsad og mga pagbansaybansay-militar ug treyning sa pakigtinabangay sa armadong pwersa sa Pilipinas ang inisyal nga hinungdan sa US sa pagdeploy og pwersang militar niini sa Pilipinas. Busa, gisugdan sa US nga magrelyebo og mga pwersang militar niini, isip mga abanteng nakaplastar nga pwersa sa aktwal. Gipadaghan niini ang hinungdan aron maka-operesyon ang pwersang militar sa US sa Pilipinas, lakip ang mga makitawo nga pagtabang, aksyong sibika, misyong medikal ug pagtubag sa kalamidad.

Ubay sa 9-11, gideklara ni Bush ang Pilipinas isip ikaduhang nataran sa ginganlan og pangkalibutang gubat kontra terorismo. Ingon usab, gihatagag-rason sa US ang nagrelyebong presensya sa mga tropang militar niini sa pagbungat nga kinahanglang ipabiling abli ang China Sea alang sa internasyonal nga paglayag ug komersyo. Sukad niadto, nanghulhog na og mga panagbangi ang US ug mga Pilipinong itoy niini tali sa China ug Pilipinas lambigit sa gagmay nga isla, kaagangan ug pasil nga anaa sulod sa 200-milyang eksklusibong sonang ekonomiko sa Pilipinas. Sa ulahi, giproklama sa US ang pagpaling paingon sa East Asia, nga gikalambigitan sa pagdeploy sa hapit 50% sa pwersang pangyuta ug pangkahanginan niini ug sa 60% sa pwersang pangdagat nini sa rehiyon.

Lambigit sa giila niining pagkagahum militar sa China, giwaldas sa US karon ang rekurso niini sa subling pagdeploy og pwersa niini sa East Asia ug sa pagposturang kaya niining hadlokon ug pugngan ang China. Nagapostura nga kontra lamang ang US sa China aron hatagag-rason ang ginahimong pagpangilabot niini sa Pilipinas sa hisgutanang militar ug imintinar ang balanse sa pwersa aron mahimong mapadayonon ang kooperasyong pang-ekonomiya nga US-China sa kadaut sa katawhan sa Southeast Asia. Unsa pa man ang mahitabo, bisan asa sa kalibutan, mahimong moulbo ang politikanhong kaguliyang, mga gubat sibil ug rehiyonal nga gubat nga makapugong sa US sa pagtam-ok og hilabihan kadaghang pwersa sa rehiyon sama sa East Asia kundiin ginalikayan sa China ang unsamang bangis nga komprontasyon, ilabina diha sa US.

Angay nga panghimarauton ang US sa paggamit niini sa mga panagbingkil aron mangilabot sa Pilipinas sa hisgutanang militar ug lapason ang soberanya ug teritoryal nga integridad sa Pilipinas. Kinahanglang pugngan ang US ug mga itoy niini sa pagpakaylap sa ideya nga ang Pilipinas walay lain kundili usa ka pasibong butang nga ginainteresan sa US ug China. Sa tanang sirkumstansya, kinahanglang ihingusog sa katawhang Pilipino ang ilang nasudnong soberanya ug ang teritoryal nga integridad sa Pilipinas. Kinahanglan nilang tinguhaon nga mag-industriyalisa ang Pilipinas aron makatukod og kusog ug lig-ong ekonomiya, makabaton og diplomasiya alang sa kalinaw ug kalamboan ug magpalutaw og konbensyonal ug modernong mga armas alang sa pagpanalipod sa kaugalingon. Dili nila angayng tugutan ang unsamang langyawng gahum nga gamiton ang unsamang hinungdan aron lapason ang ilang soberanya ug integridad sa ilang teritoryo.


Kahimtang sa BHB ug plano sa estratehikong pag-asdang

Ang kahusto sa pangkinatibuk-ang linya sa demokratikong rebolusyon sa katawhan pinaagi sa malungtarong gubat sa katawhan mapamatud-an nga sakto diha sa pagkusog sa pagsulong sa mga rebolusyonaryong pwersa sa katawhan sa miaging 45 ka tuig. Napangibabwan ug nahimong nagmadaugon ang mga rebolusyonaryong pwersa ang mga pinakamangtas nga dagway sa reaksyon, lakip ang 14 ka tuig sa pasistang diktaduryang Marcos ug ang pinakadautang kombinasyon sa kabangis ug pagpanglingla nga gibuhian sa nagsunod nga mga pseudo-demokratikong rehimen matapos ang kang Marcos. Naglunsad ang imperyalismong US ug ang mga itoy niini og tanang matang sa nasudnong kampanya sa pagpanumpo-militar, gawas sa gubat agresyon sa US, ug napakyas sila sa ilang mga tumong.

Naglimbasog ang katawhang Pilipino ug mga rebolusyonaryong pwersa ug mikusog luyo sa mga dili paborableng kondisyon lakip ang rebisyonisyang pagluib diha sa sosyalismo sa China, sa gibunga niining pagkabuntog sa proletaryong rebolusyong pangkultura ug sosyalismo niadtong 1976, sa paghuyang sa pakigbisog batok sa neokolonyalismo sa mga atrasadong nasud, sa tibuok nga pagbalik sa kapitalismo sa pinakadakong nasud nga giharian sa rebisyonismo, sa kadaugan sa imperyalistang alyansang gipanguluhan sa US diha sa Cold War, sa neoliberal nga opensiba sa ekonomiya ug ubay niining anti-komunista ug konserbatibong opensiba sa ideolohiya ug sa gipapaspas nga gubat agresyong gihulguhan sa US gikan niadtong pagsugod sa dekada 1990 aron makatukod og bag-ong kahusay sa kalibutan ug Pax Americana alang sa ika-21 nga siglo.

Apan wala tuyoa nga nagahatag og pinakataas nga pagsaludar sa ilang mga rebolusyonaryong kaaway ang pinakatag-as nga burukrata ug opisyal-militar sa matag reaksyonaryong rehimen sa Pilipinas tungod sa pagbungat nila nga ang Partido Komunista ng Pilipinas ug Bagong Hukbong Bayan, ug bunga niini, ang tibuok katawhan sa armadong rebolusyonaryong kalihukan maoy pinakadagkong hulga sa reaksyonaryong estado. Apan isip pakonsuylo sa ilang kaugalingon, ginasulti usab sa mga kontra-rebolusyonaryo ang dakong bakak nga napakubos nila ang armadong kusog sa BHB gikan sa 25,000 ka haypawer nga riple niadtong tunga-tunga sa dekada 1980 taman sa pipila ka libo ug karon pagadugmokon na kuno nila ang BHB o pagamyon pa kini og samot hangtud sa mawad-an na kini og pulos o bili. Bisan kanus-a man wala gibungat sa mga elemento sa masmidya nga binayran sa organisasyong saywar sa militar nga niadtong 1985, ang BHB aduna lamay 5,600 ka haypawer nga riple, sumala sa asesment sa plenum sa Komite Sentral sa Partido.

Ang pinakamaayo nga pamaagi aron ikalipay ang mga kadaugan ug natigum nga kusog sa armadong rebolusyon mao ang mahibaloan kung giunsa pagkab-ot niini sa pagpangulo sa Partido pinaagi sa matubayon nga pagtrabaho, sakripisyo ug bug-os nga pakigbisog sa mga rebolusyonaryong pwersa luyo sa dako kaayong hagit. Anaa na karon sa 150,000 ang membro sa Partido ug ang ilang mga yunit ug nangulong organo ug naglangkob sa halos tanang probinsya sa nasud.

Ang BHB adunay liboang Pulang manggugubat nga armado og haypawer nga riple, kadaghanan nasakmit gikan sa kaaway. Nalabwan na niini ang kanhi niining pungkay niadtong 1985 ug karon adunay hapit 10,000 ka haypawer nga riple. Ang nagtunhay nga kahimtang sosyo-ekonomiko ug kawalay mga politikanhong katungod maayo kaayo alang sa paspas nga paglapad sa BHB. Sa usa ka igo rang gidak-on nga rehiyon, nakaya sa BHB nga magpasampa og dili mokubos sa 800 ka bag-ong Pulang manggugubat niadtong 2013 bunga sa aktibong kampanya sa rekrutment. Sa Far South Mindanao, usa sa relatibong gamay nga rehiyon, ang mga platun sa BHB midaghan og 120%.

Sa kasamtangan, naglihok ang BHB sa kapin 110 ka natarang gerilya, nga naglangkob sa signipikanteng bahin sa 71 ka probinsya. Suportado kini sa puluan ka libong milisyang bayan nga nagsilbing kapolisan ug nagsiguro sa internal nga seguridad sa mga lokalidad ug gatusan ka libong anaa sa yunit sa pagdepensa sa kaugalingon sa mga organisasyong masa. Adunay mga organisasyong masa sa mga mamumuo, mag-uuma, kababayen-an, kabatan-onan, mga bata ug mga aktibistang pangkultura sa minilyon nga ginsakpan. Gisuportahan nila ang mga lokal nga organo sa politikanhong gahum nga nag-atiman sa lain-laing gimbuhaton: administrasyon, pag-organisa sa masa, edukasyong publiko, reporma sa yuta ug produksyon, pag-atiman sa panglawas, depensa, arbitrasyon, isports ug mga hisgotanang pangkultura.

Adunay tin-aw nga sukdanan sa kusog ug kasinatian nga mahimong gigikanan sa labaw pang mga pag-asdang sa nasudnon, rehiyonal, pangprobinsya ug mas ubos nga mga ang-ang. Adunay kitay pagsalig nga makaabante kita sa pagpatuman sa plano nga moasdang gikan sa yugto sa estratehikong depensiba ngadto sa estratehikong pagkatapas sa gubat sa katawhan.

Ang pagpanglimbasog nga ipatuman ang plano, haom sa panahon. Nagkasamot ang krisis sa nagharing sistema. Mosibaw kini samtang ang mga portfolio investment gikan sa ubang kanasuran modagayday-balik sa mga tinubdan niini ug ang mga order sa eksport labaw nga mahugno samtang gisugdan sa China ang mayor mga pagtul-id sa pagpangabuso sa utang, kay kung dili, ang China na usab ang makatagamtam og pinansyal nga paghugno. Kinahanglan nga andam kanunay ang mga rebolusyonaryong pwersa aron pahimuslan ang pagbusikad sa bula sa ekonomiya, nga malagmit nga mahitabo sulod sa nahabilin nga mga tuig sa rehimeng Aquino. Lagmit nga dunganan kini og tiptip nga pagsaka sa interes sa utang, kalit nga paghunong sa mga pribadong proyekto sa konstraksyon, kaylap nga pagpanira sa mga kompanya nga anaa sa business processing outsourcing nga adunay kalambigitan sa pinansya ug dinaghang pagbalik sa mga migranteng mamumuo.

Ang yaweng pangpolitikang rekisito mao ang pagpadako sa ginsakpan sa Partido ngadto sa 250,000. Sa pagdaghan sa mga kadre ug membro sa Partido, makapangulo ang Partido sa nagkadaghang mga yunit sa hukbong bayan, organisasyong masa ug mga lokal nga organo sa pangpolitikang gahum ug nagkalain-laing matang sa rebolusyonaryong gimbuhaton. Responsable ang Partido sa pagsiguro nga ang pangkinatibuk-ang linya sa demokratikong rebolusyon sa katawhan pinaagi sa malungtarong gubat sa katawhan mapatuman, untop sa panahon nga mahisgutan ug masulbad ang mga problema, mahimo ang mga kinahanglanon nga inisyatiba aron paasdangon ang rebolusyon, makoordina ang mga pakigbisog sa kabanikanhan ug kasyudaran ug mapunting ang direksyon sa pakigbisog.

Ang kasamtangang mga kadre ug membro sa Partido kinahanglan nga himuong aktibo ug palagsikon pag-usab lambigit sa plano sa estratehikong pag-asdang. Ang kasamtangang mga kadre ug yunit kinahanglan nga magrekrut og mga kandidatong membro gikan sa han-ay sa mga Pulang manggugubat ug mga aktibista sa kalihukang masa sa kasyudaran ug kabanikanhan. Responsibilidad sa mga kadre ug yunit sa Partido nga siguruhon nga sulod sa panahon sa kandidatura nga napatik sa Konstitusyon sa Partido, ang mga kandidatong membro mahimong hingpit nga membro bunga sa ilang pagtuman sa mga batakang katungdanan sa pagkamembro sa Partido ug pagkompleto sa Batakang Kurso sa Partido sulod sa pipila ka sesyon, nga ginadugangan ug ginasuportahan og pagbasa ug dugang pang mga panaghisgot.

Sa absolutong pagpangulo sa Partido, ginalunsad sa Bagong Hukbong Bayan ang rebolusyonaryong armadong pakigbisog nga koordinado sa agraryong rebolusyon ug pagtukod og baseng masa. Ang mga nangulong komite sa Partido kinahanglan nga adunay estratehiko ug taktikal nga pagpangulo sa BHB ug rebolusyonaryong kalihukang masa aron masiguro nga ang gubat sa katawhan padayon nga nagaasdang nga relatibong patas-patas sa nasudnon, inter-rehiyonal ug rehiyonal nga ang-ang pinaagi sa pagkoordina sa nagkalain-laing aspeto ug natad sa gimbuhaton, paspas nga pagresolba sa sibaw nga mga hisgutanan nga makababag sa pag-asdang ug pagsiguro nga ang mga kusog nga bahin nagatabang sa mas huyang nga mga bahin. Ang mga komand pang-operesyon sa BHB kinahanglan nga matukod ug mapakusog gikan sa nasudnon taman sa pangnataran nga ang-ang aron mapataas ang politiko-militar nga katakus niini, lakip ang koordinasyon sa mga taktikal nga opensiba.

Kinahanglan ang rebolusyonaryong pakigbisog aron makasakmit og mga armas gikan sa kaaway, matukod ang hukbong bayan ug mabungkag ang gahum sa reaksyonaryong estado, mga lokal nga nagharing hut-ong ug uban pang dautang mga elemento. Ang masang mag-uuma mahimong dili kaughan nga balon sa mga Pulang manggugubat ug sa pangpolitika ug materyal nga suporta kung ginalunsad ang agraryong rebolusyon. Kinahanglan nga mapadayonon nga molapad ug makonsolida ang baseng masa pinaagi sa pagtukod og nagkalain-laing tipo sa organisasyong masa ug mga lokal nga organo sa politikanhong gahum. Ang tumong sa gubat sa katawhan makaasdang ang demokratikong gobyerno sa katawhan nga binalud-balud taman sa mapulihan na niini ug hingpit nga malumpag ang reaksyonaryong estado.

Ang nag-unang dagway sa pakigbisog mao ang armadong pakigbisog. Ginatubag niini ang sentral nga kwestyon sa rebolusyon, ang pag-ilog sa gahum pangpolitika. Ang estratehikong linya sa malungtarong gubat sa katawhan mao ang paglukong sa kasyudaran gikan sa kabanikanhan ug pagtigom og kusog taman sa mahinog ang kahimtang aron mailog ang gahum pangpolitika sa mga kasyudaran sa entero kapupud-an nakahatag og higayon sa hukbong bayan ug uban pang rebolusyonaryong pwersa nga molambo gikan sa gamay paingon sa dako ug gikan sa huyang paingon sa kusog ug pangibabwan ug pakyason ang tanang mga reaksyonaryong kampanya sa pagpanumpo-militar.

Gipasiugda sa BHB ang estratehikong linya sa paglikay o pagpakyas sa gubat nga paspas nga ginatapos o magbutang sa peligro sa nag-una o kinatibuk-ang kusog sa usa ka tibuok rehiyonal nga pwersa sa BHB sa usa ka mahukmanong panagsangka nga walay kasiguruhan ang pagdaog. Sa ingon, adunay kahigayunan ang BHB nga labaw pang magpakusog pinaagi sa paglunsad lamang og mga taktikal nga opensiba nga siguradong modaug ug paghimo og mga politikanhon, ekonomikanhon, katilingbanon ug kulturanhong gimbuhaton aron mahimong mga balwarte sa rebolusyon ang kanhing atrasadong mga baryo.

Ang kasamtangang yugto sa gubat sa katawhan estratehikong depensiba pa gihapon bisan pa nga ang tumong sa estratehikong plano sa pag-asdang maabot ang ganghaan sa estratehikong pagkapatas sulod sa pipila ka tuig. Ang linya alang sa mga taktikal nga opensiba sulod sa estratehikong depensiba mao gihapon ang kaylap ug sunson nga gerilyang pakiggubat sa basehan sa nagkalapad ug nagkalalom nga baseng masa. Sa pagpadaog sa mga taktikal nga opensiba batok sa mga humok ug huyang nga bahin sa pwersa sa kaaway, maisa sa BHB ang ang-ang sa katakus, gidak-on, kahimanan, teknika ug epektibidad sa mga yunit-pangkombat niini.

Makadeploy kita og mas daghan nga mga yunit-gerilya ug makalangkob og mas lagpad nga mga lugar samtang makailog kita og mas daghang mga armas gikan sa kaaway. Ang pagpadaug sa mga anihilatibong panagsangka sa dagway sa mga ambus, reyd ug operesyong pag-aresto mao ang prinsipal nga pamaagi sa pagtukod sa armadong kusog sa BHB. Ang BHB ug ang milisyang bayan nagahimo ug nagagamit og command-detonated explosives (CDX) kombinasyon sa mga ambus ug reyd subay sa mga kalagdaan sa gubat. Ingon usab ang paggamit og unsamang incendiary o pangsilab aron gub-on ang mga kampo, sakyanan, bodega sa gasolina ug uban pang bodega sa suplay sa kaaway. Ang mga kadaugan sa anihilatibong panagsangka, maaghup sa mga bihag sa gubat ug haum nga propaganda ug gimbuhatong pangpolitika sa han-ay sa tropa sa kaaway (ilabina sa han-ay sa mga armadong paramilitar nga linugsanayng girekrut gikan sa mga mag-uuma ug sa mga yanong kasundalohan) makatabang aron magmalampuson ang mga paningkamot nga bungkagon ang mga pwersa sa kaaway.

Mabutang sa mas maayong kahimtang ang BHB aron magdeploy og mas daghang yunit-pangkombat ug maglunsad og mga anihilatibong panagsangka nga mubo lamang ang pahulay kung ang mga lokal nga sanga sa Partido, organisasyong masa, organo sa gahum pangpolitika ug milisyang bayan mahimo nang mopuli sa mga dili pangkombat nga responsibilidad ug gimbuhaton sa BHB, aron mahatagan og mas daghang oras ang mga yunit sa BHB nga maglunsad og politiko-militar nga pagbansay ug mga taktikal nga opensiba. Ang mga yunit sa milisyang bayan nagataas ang katakus sa paglunsad og mga anihilatibo ug atritibong taktikal nga opensiba batok sa mga pwersa sa kaaway. Ginahatagan niini og katakus ang mga komand sa BHB sa nagkalain-laing ang-ang nga irelyebo ang mga yunit sa BHB sa paglunsad og politiko-militar nga pagbansay, gimbuhatong masa, produksyon ug kombat.

Kaya kaayo sa BHB nga padak-on ang armadong kusog niini ngadto sa 25,000 sa duol nga umaabot. Mahimo kini sa BHB pinaagi sa paglunsad og mas subsob nga dagko ug gagmay nga mga taktikal nga opensiba batok sa mga detatsment ug tsekpoynt sa militar, istasyon sa pulis, pribadong ahensyang pangseguridad, pribadong hukbo ug mga kriminal nga gang nga ang tin-aw nga tumong ug plano mao ang pagsakmit og nagkadaghan nga armas. Duyog niini, mahimong kombinsihon ang mahigalaon nga mga kaalyado nga mohatag og armas sa BHB. Kapin usa ka milyon nga mga pusil ang gihuptan kuno sa mga pribadong indibidwal. Sutaon nato kung si kinsa sila, ug kombinsihon nato kadtong mga motugot nga mohatag o mobaligya sa ilang mga armas ug ireyd o arestuhon kadtong mga dautan o nagagamit sa ilang mga armas batok sa katawhan.

Sukad niadtong entrada sa 2014, pinaspasay na nga nagdeploy og dugang nga pwersa ang AFP sa Mindanao, ilabina sa mga abante nga rehiyon ug subrehiyon nga nanguna sa mga taktikal nga opensiba, agraryong rebolusyon ug pagtukod og baseng masa. Kapin 60% sa mga tropang pangkombat sa AFP ang nadeploy na karon sa Mindanao subay sa tumong nga magdeploy og minimum nga usa ka batalyon sa matag nataran.

Ang mga rebolusyonaryong pwersa sa Southern Mindanao gipailalom sa mga mangilngig nga operesyong militar sa gitapo nga mga pwersa sa 10th, 6th ug 4th Army Divisions. Mga pinili nga mga tropang pangkombat sama sa Scout Rangers ang gideploy sa Northeast Mindanao, usa ka batalyong Special Forces sa Northcentral Mindanao ug mga pwersa sa 68th ug 4th Special Forces Battalion sa mga utlanang dapit sa Bukidnon. Linugsanay nila nga ginahimo ang pag-atake gikan sa tanan nga direksyon diha sa mga lokal nga yunit sa BHB ug pag-ilog sa inisyatiba.

Subling gidirihe ug gideploy sa AFP ang mga espesyal nga tropa niini nga pangkombat sa mga utlanan sa mga lugar nga bukiron busa naobliga kining biyaan ang kapatagan, ang nag-unang mga sentro ug kadaghanan sa mga lungsod. Samtang, ginadeploy niini ang ubang mga tropa sa mga sentro sa komunidad sa mga lugar nga langkob sa operesyon sa gitawag nga special operations teams (SOT).

Wala pa gihapoy katakus ang kaaway nga akupahon ug hingpit nga kontrolon ang kapin 10% sa kinatibuk-ang erya sa mga natarang gerilya sa taas nga panahon nga unom ka bulan taman sa usa ka tuig, nga dili biyaan ang mas dakong mayorya sa mga natarang gerilya ug daghan pang ubang erya nga adunay populasyon nga wala pa ginasumpo ug gawasnon sa akupasyon sa kaaway. Bisan sa mga natarang gerilya nga gipili nga konsentrahan sa kaaway, adunay lagpad nga mga gintang tali sa mga pwersa niini sa perimetro o mga gwardiya ug tali sa mga tim sa espesyal nga operesyon.

Busa posible alang sa mga yunit sa BHB nga magmaniobra ug kontra-lukungon ang mga yunit sa kaaway sulod sa usa ka natarang gerilya. Posible usab nga ang mga pwersa sa BHB sa kanait nga nataran o kasikbit nga rehiyon maghimo og kontra-lukong ug maghukom kung unsang operesyon gikan sa linyang eksteryor ang ilunsad nila batok sa kaaway. Sa mas layo pa nga natarang gerilya nga wala pa atakeha sa kaaway, mahimong mag-inisyatiba didto ang BHB nga pahimuslan ang kawalay pwersang militar sa kaaway. Sa nagkalain-laing ang-ang, kinahanglan nga ipabilin nato nga maglibog ang kaaway ug dali nga masayop samtang padayon nato nga ginailog ug ginahuptan ang inisyatiba ug maayo nga ginagamit ang mga taktikang gerilya sa pagbalhin-balhin, dispersal ug konsentrasyon ug hustong pagkombina ug kuhaon ang saktong balanse sa gimbuhaton sa mga baseng gerilya ug sonang gerilya ug sa lugar nga bukiron ug kapatagan.

Gipakita sa mga rebolusyonaryong pwersa sa Mindanao ang ilang katakus sa pag-atubang sa gipadako nga deployment sa mga tropa sa kaaway pinaagi sa pagkoordina sa mga taktikal nga opensiba sa ang-ang subrehiyon, rehiyon ug inter-rehiyon samtang nagalikay sa mahukmanong panagsangka.

Mahimo lamang ang pagpokus sa deployment sa mga tropa sa mga rehiyon sa Mindanao nga adunay ubay nga pagtibhang sa mga tropa sa ubang rehiyon. Mapahimuslan sa nasudnong komand sa operesyon ug timbang nga komand sa operesyon sa BHB sa mga rehiyon sa Luzon ug Visayas ang pagpakunhod sa mga tropa sa iya-iyahayng mga erya o ang kawalay katakus sa AFP nga magpadako og tropa pinaagi sa paspas nga pagplano ug paglunsad og mga taktikal nga opensiba batok sa mihuyang nga yunit sa kaaway. Sa ingon, dili lamang mapakusog ang ilang mga yunit kundili makatabang usab nga pahuyangon ang pagkonsentra sa kaaway batok sa atong mga pwersa sa Mindanao aron labaw pa silang makasulong.

Hilig nga magsabwag ang kaaway og propaganda nga nangadugmok o nahimong walay pulos na ang BHB tungod sa mga kaylap nga pagsurender, pagkapakyas sa militar ug pagkadakop sa kadagkoang mga lider. Layo ra kaayo kini sa kamatuoran. Ang pinakamaayong pamaagi aron ipanghimakak kini mao ang pagpahamtang sa Partido ug hingtungdang komand sa BHB og makawingig nga mga hapak batok sa kaaway, ilabina kadtong mga yunit nga ilhado kaayo ang pagpangabuso. Ang madaugon nga mga taktikal nga opensiba mahisama sa mga kusog kaayo nga manipesto. Aduna usay mga opensiba nga bukbuk sa ulo sa kaaway ug dramatikong makabutyag sa kahuyangan ug bulnerabilidad sa kaaway sa pinakawala gyud gidahum nga mga kahigayonan. Posibleng maglunsad og panagsangka nga anihilatibo o seres sa mga opensiba nga moresulta og signipikante nga pagdaghan sa mga armas ug kahimanang iggugubat sa BHB ug dakong ginansya sa politika ug militar sama sa pag-atake sa dagkong armori sa militar, kapulisan o pribado, pagpuo sa dili lamang baynte kundili gatusang tropa, pagguba sa dagkong bodega sa gasolina, mga nakapondo nga sakyanang militar o pangkahanginan, o pag-aresto sa mga opisyal-militar nga giakusaran og mga krimen batok sa katawhan.

Sa haduol nga umaabot, mahimo nato nga padaghanon ang mga natarang gerilya ngadto sa 200 ug makabaton og natarang gerilya sa matag distritong pangkongreso sa kaaway sa kabanikanhan. Ang kasamtangang kusog sa BHB dili kinahanglan nga bahin-bahinon o inaton kaayo aron malangkob ang 200 ka natarang gerilya. Ang paglapad sa mga pwersa sa BHB magsugod kung asa sila karon. Apan mahimong andamon sa mga kadre ug membro sa Partido ug sa mga organisasyong masa ang pagtukod og bag-ong mga natarang gerilya. Ang pagpangandam og natarang gerilya mahimo taman ang mga binhi nga yunit sa BHB madeploy gikan sa usa ka kanait nga natarang gerilya gikan sa pareho o kasikbit nga rehiyon o probinsya. Bahandianon ang kasinatian sa BHB niining butanga. Aduna usab kiniy daghang kasinatian sa pagdeploy og mga kadre sa Partido ug Pulang manggugubat nga adunay katakus ug kasinatian aron pakusgon ang mas huyang nga natarang gerilya o tabangan ang usa ka natarang gerilya nga makabangon pag-usab gikan sa dugay nga konsentrasyon sa kaaway o gikan sa kasaypanan sa atong mga kadre o pareho.

Aron mangandam sa pagtukod og bag-ong natarang gerilya, ang mga kadre sa Partido ug hingtungdang mga organisasyong masa kinahanglan nga maghimo og katilingbanong pakisusi, nag-una na aron sutaon sa mga mag-uuma ang ilang mga agraryo ug lambigit nga mga problema ug kung unsaon mapaabante sa mga kapunongang mag-uuma ug uban pang dagway sa organisasyon ang usa ka programa alang sa tinuod nga reporma sa yuta. Kasunod niini, mahimong magdeploy ang BHB og usa ka binhi nga yunit sa tukoronon nga natarang gerilya. Aron lalom nga mogamot ang BHB sa natarang gerilya, kinahanglan niining paasdangon ang agraryong rebolusyon, minimum man nga programa sa sinugdanan o maksimum sa kadugayan. Gawas sa reporma sa yuta, kinahanglan nga maglunsad kini og nagkalain-laing kampanya aron maghatod og katilingbanon nga serbisyo sa katawhan sama sa literasiya ug impormasyon, pagpalambo sa produksyon, pag-atiman sa panglawas, pagpangandam sa katalagman, relief and rehabilitation, mga pangkulturang aktibidad ug uban pa.

Ang pagpaasdang sa minimum nga programa sa reporma sa yuta nagapakita gilayon kung ngano ang rebolusyon makahuloganon nga gikabulahan sa mga walay yuta nga mag-uuma. Lakip niini ang pagkunhod sa abang sa yuta, pagwagtang sa usura, makatarunganon nga suholan sa mga mamumuong panguma, makatarunganong presyo sa mga produkto sa mga mag-uuma ug pagpakaylap og produksyong agrikultural ug dugang nga panginabuhian pinaagi sa pasiunang dagway sa kooperasyon.

Lakip sa maksimum nga programa sa reporma sa yuta ang kompiskasyon sa yuta gikan sa mga agalong yutaan ug pagbakwi sa yuta gikan sa mga mangilogay ug libre ug angay-angay nga pag-apud-apod og yuta sa mga nagtikad, nga nagkonsidera sa gidak-on ug kalidad sa yuta. Ang kompiskasyon o pagbakwi sa yuta hisgutanan lamang sa paghukom nga di na bayran ang abang ug uban pang buhis diha sa asendero ug paabtan ang iyang mga sulugoon nga talikdan ang ilang agalon o mopahawa na sa lugar. Apan kinahanglan nga andam ang mga rebolusyonaryong pwersa ug katawhan nga panalipdan ang programa ug kinahanglan nga andam ang mga kadre ug mag-uuma nga siguruhon nga magmalampuson kini pinaagi sa maayo nga pagdumala ug kolektibong pagpanglimbasog.

Sa pagpaasdang sa minimum ug maksimum nga programa sa reporma sa yuta, kinahanglan nga pulupanahon nga maglunsad og mga pangmasang kampanya ug pakigbisog sa kabanikanhan aron iisa ang kolektibong determinasyon sa masang mag-uuma, palapdon ug iisa ang ilang mga nakab-ot nga kadaugan ug sigurohon nga magpabilin ang militanteng hut-ong sa mga kabus nga mag-uuma ug mamumuong panguma sa pangulohan sa mga kapunongang mag-uuma ug mga sanga sa Partido sa lokalidad.

Mahimong adunay mga kampanya sa masang mag-uuma nga ginakoordina sa ang-ang sa rehiyon, inter-rehiyon ug tibuok nasud nga ang tumong hiusahon ug palihukon ang pinakadaghang masang mag-uuma nanukad sa sibaw nga mga isyu sama sa ubos kaayong presyo sa kopras ug humay, pagpangusura sa gihinganlan nga mga institusyon sa microfinancing, pagpakunhod sa balayranan sa irigasyon, taas nga presyo sa binhi ug kahimanang panguma, pagsulod sa mga GMO nga nagadaot sa kalikupan ug hulga sa panglawas sa publiko ug uban pa.

Aron adunay dugang nga yuta alang sa programa sa reporma sa yuta, kinahanglan nga tabangan sa BHB ang masang mag-uuma nga angkonon ang mga wala gamita nga yuta nga mahimong tikaron ug palayason ang mga mangilogay, kuhaon ang sobra nga yuta sa mga ranso nga gipaarkilahan sa reaksyonaryong estado ug bungkagon ang mga plantasyong nakapunting sa eksport nga gipanag-iyahan sa mga langyaw nga korporasyon ug mga komprador-asendero ug lagpad nga yutang gitagana nga himuong mahalong mga resort ug alang sa turismo.

Kinahanglan nga himuon sa katawhan ug hukbong bayan ang tanan aron bungkagon ang mga negosyo sa pagmina ug pagpanglaging nga pang-eksport. Kinahanglan nga maglunsad og pangmasang pakigbisog ang mga mag-uuma ug katawhang minorya aron ihingusog ang kontrol sa mga yuta nga giilog sa dagkong plantasyon ug mga kompanya sa laging ug pagmina. Kinahanglan nga padayong pamultahon sila sa hukbong bayan tungod sa pagdaot sa kalikupan, pagguba sa agrikultura bunga sa pagdahili sa yuta ug paghilo sa tubig sa mga suba ug sapa ug pagpagawas sa dili na mapulihan nga bahandi ug walay kinutuban nga paghikaw sa maong bahandi nga alang unta sa planado ug maayong paggamit niini alang sa industriyal nga paglambo sa umaabot.

Sa mga lugar nga ekspansyon, ang mga yunit sa BHB kinahanglan nga magtukod og mga komite sa pag-organisa sa baryo human ang paspas apan igo nga katilingbanong pakisusi aron siguruhon ang hinanaling suporta alang kanila. Apan ang maong mga panamtang nga organo sa gahum-pangpolitika adunay maayong basehan nga maorganisa kung usa pa kini, naorganisa ug napalapad na ang mga progresibong organisasyong masa gikan sa mga kasikbit nga lugar. Busa mahimong sayon ang pagpili ug pagtudlo sa mga opisyal sa komite sa pag-organisa sa baryo. Ang mas taas nga pormasyon sa mga komiteng rebolusyonaryo sa baryo nagsukad sa pagtukod og mga organisasyong masa sa mga mamumuo, kung aduna, mag-uuma, kababayen-an, kabatan-onan, mga bata ug mga aktibistang pangkultura sa baryo. Ang representante niining mga organisasyong masa o sa katawhan sa entero baryo (kung tugutan sa seguridad) maoy mopili sa komiteng rebolusyonaryo sa baryo. Naggikan usab sa mga organisasyong masa ang ginsakpan sa lokal nga sanga sa Partido.

Ang natarang gerilya gilangkoban sa mga baseng gerilya ug sonang gerilya. Ang mga baseng gerilya mao ang pinaka-konsolidadong bahin sa natarang gerilya, samtang mas ubos ang konsolidadyon sa mga sonang gerilya. Ang mas taas nga ang-ang sa konsolidasyon sa mga baseng gerilya makita sa pagtunhay sa mga komiteng rebolusyonaryo sa ang-ang baryo ug inter-baryo (munisipalidad nga ang-ang) ug sa mga lokal nga seksyon ug sanga sa Partido, sa hingpit nga paglambo sa mga organisasyong masa, sa pagdaog sa kampanya sa reporma sa yuta ug uban pang kampanya ug sa kompyansa nga magbase ang haom nga gidak-on sa hukbong bayan sa baryo o lumpong nga mga baryo.

Ang mas ubos nga ang-ang sa konsolidasyon sa mga natarang gerilya makita sa pagtunhay sa mga komite sa pag-organisa sa baryo, kawalay lokal nga sanga sa Partido, pasiunang ang-ang sa pag-organisa ug mga kampanyang masa ug sa relatibong gawasnon nga pagsulod ug paggawas sa mga rebolusyonaryong pwersa ug pwersa sa kaaway. Dili kanunay ang pagka-sonang gerilya. Anaa kini sa proseso nga mahimong baseng gerilya. Mahimong hingpit nga konsolidado ang duha o labaw pang magkanait nga natarang gerilya ug matukod ang mga relatibong istableng baseng purok sa umaabot. Sa pagdagan sa gimbuhaton, mahimong motumaw ang relatibong istableng mga baseng purok gikan sa duha o mas daghan pang magkasikbit nga mga natarang gerilya nga taas na kaayo ang ang-ang sa konsolidasyon.

Ang pagtukod sa baseng gerilya kinahanglanon nga bahin sa pagpaasdang sa malungtarong gubat sa katawhan. Kung wala kini, dili makaasdang ang rebolusyon. Responsibilidad sa mga nangulong komite sa Partido ug sa komand sa BHB sa ang-ang sa rehiyon, subrehiyon ug nataran nga tumbokon ang mga lugar nga pinakapaborable nga tukuran og mga rebolusyonaryong baseng purok base sa pisikal, katilingbanon ug politikanhong tereyn lakip na ang kasaysayan sa rebolusyonaryong pakigbisog sa katawhan sa lugar. Kinahanglang adunay hingtungdang deployment sa mga yunit sa BHB aron salaminon ang mga prayoridad sa pagtukod sa mga baseng gerilyang purok ug mga kalambigitan niini sa mga sonang gerilya.

Mahinungdanon kaayo nga padaghanon ang mga natarang gerilya ug awhagon ang mga lokal nga sanga sa Partido, ang mga organo sa politikanhong gahum, ang mga organisasyong masa, ang mga milisyang bayan ug yunit sa kaugalingong depensa nga ipatuman ang mga gimbuhaton ug maglunsad og mga kampanya alang sa kabulahanan sa katawhan. Sa ingon, mahimong moasayn ang BHB og mga yunit alang sa kombat ug maglunsad og mga opensiba nga mas mubo ang panahon sa pahulay. Ang mga yunit nga nagkonsentra sa gimbuhatong pangkombat sa usa ka panahon mahimong irelyebo sa mga gimbuhatong dili pangkombat, sama sa mga politiko-militar nga pagbansay, gimbuhatong masa, produksyon ug gimbuhaton sa kultura. Busa mapabilin nila ang suod nga pakiglambigit sa katawhan.

Sa kabanikanhan ug kasyudaran kinahanglan nga kanunayng pukawon, organisahon ug palihukon ang katawhan. Alang niini, kinahanglan nato nga sabton ug tugkaron ang nagkahiusang prente isip rebolusyonaryong hinagiban nga timbang sa armadong pakigbisog. Labaw sa tanan, kini ang pamaagi aron pakusgon ang mga batakang pwersa sa rebolusyon ug aron danihon usab ang hatunga ug pang-intermedyang pwersa ug pahimuslan usab ang mga bangi sa han-ay sa mga reaksyonaryo aron ihimulag, dauton ang kredibilidad, pahuyangon ug gub-on ang gahum sa kaaway. Kini ang pinakapaspas nga pamaagi aron abton ug impluwensyahan ang minilyon nga katawhan, lakip kadtong wala pa maorganisa ug impluwensyado pa gihapon sa mga pwersang dili pa rebolusyonaryo.

Gitakda sa nagkahiusang prenteng antipyudal ang pagsandig sa Partido ug hut-ong mamumuo nag-una sa kabus nga mga mag-uuma ug mamumuong panguma, ang pagkabig sa mga hatungang mag-uuma, ang pagnyutralisa sa adunahang mga mag-uuma ug ang pagpahimulos sa panagbingkil tali sa nalamdagan ug sa mga despotikong agalong yutaan aron ihimulag ug gub-on ang gahum sa dagko ug despotikong agalong yutaan nga adunay kaugalingong mga pribadong armadong gwardya ug kalambigitan sa mga reaksyonaryong armadong pwersa ug kapulisan nga ilang ginakontrol ug ginagamit pinaagi sa gihuptan nilang gahum sa politika. Gikasilagan kaayo ang mga pangpolitikang daynastiya sa mga agalong yutaan. Masayaon kaayo ang mabagang masa kung makita nila nga ginabungkag sa BHB ang lapad nga bahandi niining mga daynastiya, ginaimbargohan og armas ang ilang mga pribado ug gihatag-sa-estado nga mga gwardiya ug ambuson ang mga tirano ugaling mobyahe.

Mahukmanon ang papel sa rebolusyon sa nagkahiusang prenteng antipyudal tungod kay nagsilbi kini sa agraryong rebolusyon ug nagatubag sa pangayo sa mga mag-uuma alang sa yuta, nga maoy nag-unang unod sa demokratikong rebolusyon. Apan anaa sa gambalay sa anti-imperyalista ug antipyudal nga nagkahiusang prente nga nag-unang nagsalig ang Partido ug hut-ong mamumuo sa batakang alyansa sa mamumuo-mag-uuma, makabig ang petiburgesya sa kasyudaran, labawng makabig ang nasudnong burgesya ug mapahimuslan ang panagbingkil sa han-ay sa mga reaksyonaryong hut-ong sa dagkong komprador ug agalong yutaan aron ihimulag ug gub-on ang gahum sa kaaway, kini ba ang pinakareaksyonaryong pwersa o usa ka langyawng manakopay. Ang pagbatok sa kaaway unsamang panahon pinaagi sa nasudnong nagkahiusang prente usa ka pagpukaw ug pagpalihok sa mabagang masa sa katawhan batok sa kasamtangang kaaway ug anaa sa direksyon sa paglumpag sa tibuok nagharing sistema sa dagkong komprador ug agalong yutaan.

Maayo nga ang mga ligal ug anaa sa kasyudaran nga mga pwersang patriyotiko ug progresibo determinado nga pukawon, organisahon ug palihukon ang mabagang masa sa katawhan batok sa rehimeng Aquino nga gimandoan sa US. Kinahanglan gamiton niini ang lapad nga nagkahiusang prente. Duha ka beses nang napamatud-an nga mahimong lumpagon ang presidente sa reaksyonaryong gobyerno. Bisan dili pa igo ang kusog sa kalihukang masa aron lumpagon ang tibuok nagharing sistema, nagmadaugon kini sa paglumpag sa pasistang rehimeng Marcos ug sa dunot nga rehimeng Estrada. Hapit na kining nagmalampuson sa paglumpag sa rehimeng Arroyo.

Kinahanglan nga matngong magplano ang demokratikong kalihukang masa og komprehensibo, kaylap ug kusog nga kampanya aron palagputon ang rehimeng Aquino sa taliabot nga duha ka tuig usa pa ang eleksyon sa pagkapresidente sa 2016. Kinahanglan nilang hingpit nga ibutyag ug batukan ang pagkaitoy, kamangtas, pagpamakak ug korapsyon sa nagharing rehimen. Kinahanglan nga adunay hingpit nga pagpanglimbasog nga abton ang minilyong katawhan pinaagi sa kaylap nga gimbuhatong propaganda ug edukasyon.

Kinahanglan adunay nagkadakong pangmasang demonstrasyon sa lapad nga masa sa mamumuo, estudyante, semi-proletaryado ug yanong mga empleyado. Kinahanglan ilunsad ang mga demonstrasyon sa ang-ang sa mga kampus o inter-kampus, sa mga komunidad o inter-komunidad ug inter-munisipalidad aron hatagan og kahigayunan ang katawhan nga ipadayag ang ilang mga protesta batok sa rehimeng Aquino ug ihingusog ang ilang mga pangayo alang sa usbaw sa suhulan, pagpakunhod sa presyo, libreng edukasyon, libreng serbisyo-panglawas ug uban pang nasudnon ug demokratikong pangayo. Ang mga biktima sa kriminal nga pagpasagad sa mga lugar nga gipanggun-ob sa miaging kusog nga mga bagyo angay nga dinaghang mag-alsa.

Ngadto-ngadto, matigom ang kusog sa lapad nga mga protestang anti-Aquino aron maghimugso og mas dagkong koordinadong demonstrasyong masa.

Kinahanglan nila nga pukawon ang katawhan nga maghimo og direktang mga aksyong pangpolitika isip lehitimong pamaagi sa pag-usab sa rehimen batok sa yanong paghulat sa mosunod nga eleksyon sa pagka-presidente nga malagmit subling makontrol sa nagharing paksyon-Aquino. Sa ingon, mapakusog ang rebolusyonaryong kalihukang masa alang sa mas dagkong pakigbisog aron lumpagon ang tibuok nagharing sistema.

Gipataas pa og maayo sa imperyalismong US ang pagpangilabot niini sa Pilipinas sa tabil sa pagpanggubat batok-terorismo ug pagpugong sa China. Sa pag-asdang sa gubat sa katawhan paingon sa ang-ang sa estratehikong pagkapatas, dugang pang pakusgon sa US ang pagpangilabot-militar ug manghulga nga maglunsad og gubat-agresyon batok sa katawhang Pilipino. Apan nagmugna na ang US ug uban pang imperyalistang gahum og daghan kaayong armadong panagbangi sa ubang nasud; ug ang krisis sa pangkalibutang kapitalismo nagahimugso og armadong pagsukol sa pangkalibutan nga linangkuban. Ang armadong rebolusyon sa nagkalain-laing bahin sa kalibutan magpakunhod sa katakus sa US nga padag-on ang usa ka gubat pagpanulong sa Pilipinas.


Mga katungdanan sa pagbatok

Ipatik nato sa mubo nga pamaagi ang mga katungdanan sa pagbatok nga kinahanglang ipatuman sa Partido Komunista ng Pilipinas, sa Bagong Hukbong Bayan, sa mga organisasyong masa, sa mga organo sa pangpolitikang gahum ug mabagang masa sa katawhan.


1
Hiusahon ang katawhang Pilipino sa pangkinatibuk-ang linya sa demokratikong rebolusyon sa katawhan batok sa imperyalismong US ug sa mga lokal nga nagharing hut-ong.

Sa pagpangulo sa hut-ong mamumuo ug Partido niini, kinahanglan nga maghiusa ang katawhang Pilipino sa pangkinatibuk-ang linya sa bag-ong demokratikong rebolusyon batok sa imperyalismong US ug lokal nga nagharing hut-ong sa dagkong komprador ug agalong yutaan. Kinahanglan sila nga pukawon, organisahon ug palihukon aron atubangon ang tanang mayor nga hinanali ug malungtaron nga hisgutanan ug maglunsad og tanan nga dagway sa rebolusyonaryong pakigbisog aron makab-ot ang hingpit nga nasudnong paglingkawas ug demokrasya.


2
Manglimbasog nga palagputon ang ginadirihe sa US nga rehimeng Aquino ug silotan kini sa mga krimen batok sa katawhan ug pakusgon ang rebolusyonaryong kalihukan!

Kinahanglan nga maningkamot ang demokratikong kalihukang masa nga palagputon ang rehimeng US-Aquino. Duyog niini, kinahanglan nga pakusgon sa BHB ang mga taktikal nga opensiba aron ipakita ang suporta diha sa katawhan ug mga pwersang patriyotiko nga nagabarug sa mabayanihon nga pagpanglimbasog nga palagputon ang rehimen.

Kinahanglan nga walay puas nga paningkamutan sa katawhan nga palagputon ang rehimen sa relatibong mubo nga panahon nga duha ka tuig ug pugngan ang pagpabilin niini sa poder pinaagi sa eleksyon. Kinahanglan nga labawng magpakusog ang kalihukang masa alang sa atubangunon pa nga pakigbisog batok sa nagharing sistema. Makapakusog ang rebolusyonaryong kalihukang masa diha sa pakigbisog aron palagputon si Aquino pinaagi sa pag-agni sa abanteng seksyon sa mga aktibista nga magpamembro sa Partido ug mag-alagad sa Bagong Hukbong Bayan o mosangon sa uban pang rebolusyonaryong tahas.


3
Lig-on nga huptan ang estratehikong linya sa malungtarong gubat sa katawhan, sa paglukong sa kasyudaran gikan sa kabanikanhan.

Ang armadong pakigbisog ang nag-unang dagway sa rebolusyunaryong pakigbisog aron lumpagon ang nagharing sistema sa dagkong komprador ug agalong yutaan nga kanunay nga nagkuyog-baboy sa imperyalismong US. Kinahanglan nga padayon natong huptan ang estratehikong linya sa malungtarong gubat sa katawhan. Haum kini sa kinaiya ug makanunayong krisis sa nagharing sistema sa mga komprador ug agalong yutaan. Nahimo sa Bagong Hukbong Bayan ug uban pang rebolusyonaryong pwersa nga magpreserba sa kaugalingon, inang-ang nga milabong ug misulong luyo sa dagkong hagit.


4
Tumanon ang kasamtangang estratehikong plano sa pag-asdang gikan sa estratehikong depensiba paingon sa estratehikong pagkapatas!

Kinahanglan nga magpadayon kita sa dalan sa pagtuman sa estratehikong plano sa pagsulong gikan sa estratehikong depensiba paingon sa estratehikong pagkapatas. Aron maimplementar ang plano, anaa ang Partido nga sa entero kapupud-an lalom nga nakagamot sa naghagong masa ug sa nasulayan na sa pakiggubat, maisog ug anad nga mga Pulang komander ug manggugubat. Kinahanglan nga padayong ilugon ug huptan sa Bagong Hukbong Bayan ang inisyatiba batok sa armadong pwersa sa kaaway. Kinahanglan nga sigurohon sa Partido nga ang mga abanteng nataran, subrehiyon o rehiyon makatabang sa pagpalapad ug pag-asdang sa mga rebolusyonaryong pwersa sa uban pang nataran, subrehiyon o rehiyon.


5
Labawng palamboon ang gerilyang pakiggubat ug pakusgon ang mga taktikal nga opensiba!

Kinahanglan nga padayong iasdang ug palamboon ang kusog ug malangkubon nga gerilyang pakiggubat nga nakabase sa nagkalapad ug nagkalalom nga baseng masa. Kinahanglan nga padayon natong batukan ang konserbatismo, ilogon ug huptan ang inisyatiba pinaagi sa pagmintinar sa modang opensibo. Kinahanglan nga sakmiton sa BHB ug tanan nga rebolusyonaryong pwersa ang tanang kahigayonan nga pakyason ang kaaway. Binalud-balod nga ginapalapad ug ginakonsolida nato ang atong kusog. Kinahanglan nga makalunsad ang mga komand sa BHB ug milisyang bayan og mga kusog-tim taman sa kusog-kompanya nga mga taktikal nga opensiba nga nagtumong nga kompiskahon ang mga armas ug kahimanang militar sa kaaway. Ubay niini, kinahanglan kita nga maglunsad og pila ka mga operesyong komando nga magsilbing sibaw nga pagpakita sa atong pagkusog. Makadeploy kita og nagkadakong mga yunit-gerilya sa pagkompiska nato og mas daghan pang mga armas gikan sa kaaway. Ang posibilidad sa regular nga malihukong gubat nagsukad sa kadaugan nato sa gerilyang pakiggubat.


6
Iasdang ang reporma sa yuta isip nag-unang unod sa demokratikong rebolusyon!

Kinahanglan nato nga tumanon ang haum ug kinahanglanon nga programa alang sa reporma sa yuta sa nagkalain-laing purok. Ang pinakatumong tumanon ang agraryong rebolusyon isip nag-unang unod sa demokratikong rebolusyon. Kinahanglan nato nga bungkagon ang lagpad nga kayutaan, ang mga nangilog nga mga plantasyon ug mga ranso aron mas lapad ang yuta alang sa reporma sa yuta.

Kinahanglan nato nga bungkagon ang mga negosyo sa pagpanglaging ug plantasyon ug operesyong pagmina nga pang-eksport tungod kay hinungdan kini sa paghugno ug pagdahilig sa yuta, mga pagbaha ug paghilo sa mga suba ug kasapaan. Ginaguba niini ang agrikultura, panagat ug uban pang dagway sa panginabuhian sa katawhan.


7
Palapdon ug palig-onon ang baseng masa ug padaghanon ang mga natarang gerilya!

Kinahanglan nga palapdon ug palig-onon nato ang baseng masa. Kinahanglan nato nga padaghanon ang mga natarang gerilya nga binalud-balod o sa pagtukod og mga tim aron mangandam og mga natarang gerilya.

Kinahanglan nga tukoron nato ang mga organisasyong masa sa mga mamumuo, mag-uuma, kababayen-an, kabatan-onan, bata ug mga aktibista nga pangkultura. Kinahanglan nga tukuron ang mga lokal nga organo sa gahum pangpolitika gikan sa ang-ang baryo pataas. Kinahanglan usab nga tukoron nato ang mga milisyang bayan isip mga pulis sa baryo ug mga yunit sa pangkaugalingong depensa sa mga organisasyong masa. Ang mga komiteng rebolusyonaryo sa baryo o interbaryo kinahanglan nga mosangon og nagkadakong katungdanang pang-estado sa gambalay sa pagpaasdang sa gerilyang pakiggubat batok sa kaaway. Ang mga yunit sa hukbong bayan mahimong maglunsad og mas daghang mga taktikal nga opensiba kung akoon ug tumanon sa lokal nga sanga sa Partido, sa mga organo sa gahum pangpolitika ug sa mga organisasyong masa ang mga tahas nga dili pangkombat. Dili malilong ang pagtunhay sa duha ka gahum pangpolitika ug sa inisla-isla nga tereyn sa gubat. Ang katawhan ug mga rebolusyonaryong pwersa sa mga baseng gerilya kinahanglang magpakahanas sa pagkombina sa ligal ug iligal, dayag ug tago nga mga dagway sa pakigbisog aron panalipdan ang mga organisasyong masa ug mga organo sa gahum pangpolitika, ang mga pag-abante sa ekonomiya lakip na ang mga kadaugan nga katilingbanon, kulturanhon ug sa uban pang natad.


8
Mangandam batok sa labaw pang pagpangilabot ug agresyon sa US!

Kinahanglan nga panghimarauton ug batukan nato ang nagkakusog nga pagpangilabot-militar sa US. Kinahanglan nga andamon nato ang katawhan ug ang atong mga pwersa batok sa posibilidad sa usa ka gubat-pagpanulong sa US sa pag-asdang sa gubat sa katawhan. Kinahanglan nga ipasiugda nato ang usa ka nasudnon nga nagkahiusang prente batok sa imperyalismo ug pakusgon ang atong pakigbisog batok sa mga itoy ug traydor nga determinadong ibaligya ang nasudnong patrimonya, ug hatagag kagawasan ang mga kapitalistang langyaw nga walay babag nga magpadagan og mga negosyo ug manag-iya og kayutaan, hatagag kagawasan ang US nga subling tukoron ang mga langyaw nga base militar niini nga suportado sa pundong-kwarta sa AFP ug magdeploy og mga tropa ug pasilidad niini sulod sa nasud sukwahi sa nasudnong soberanya ug teritoryal nga integridad.


9
Kab-oton ang suportang internasyonal alang sa rebolusyong Pilipino pinaagi sa mga Pilipino sa ubang kanasuran.

Kinahanglan nga makighiusa ug aktibo kita nga mosuporta sa mga kababayan nato nga napwersa nga manarbaho ug biyaan ang kaugalingong nasud ug pamilya tungod sa kalisdanan. Kinahanglan nato sila nga tabangan nga ipakigbisog ang katungod nila sa ubang kanasuran tungod kay nag-antus sila sa pagpahimulos, diskriminasyon ug panaugdaog. Gilangkuban nila ang 10% sa populasyon sa Pilipinas sa kapin 100 nga kanasuran. Kinahanglan nato sila nga pukawon, organisahon ug palihukon sa langyawng kanasuran ug ilang mga pamilya sa Pilipinas aron mosalmot sa paglihok sa rebolusyonaryong kalihukang masa.


10
Motampo sa pakigbisog sa proletaryado ug katawhan batok sa imperyalismo, alang sa demokrasya ug subling paglagsik sa sosyalistang pakigbisog!

Ang Partido Komunista ng Pilipinas, Bagong Hukbong Bayan, ang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ug nagkalain-laing organisasyong masa kinahanglan nga motampo kutob sa makaya nila alang sa subling pagpalagsik ug labawng pagpakusog sa anti-imperyalista ug demokratikong kalihukan ug sa kalihukang komunista sa tibuok kalibutan. Kinahanglan nilang ipabilin ug labawng palamboon ang napundar nila nga mga relasyon sa pakighiusa. Ang Partido ug proletaryong Pilipino adunay espesyal nga tahas nga ipasiugda ug palamboon ang proletaryong internasyonalismo timbang ang internasyonal nga kalihukang komunista.

========

1 Ang “stagflation” usa ka termino nga naggikan sa gitapo nga mga pulong nga “stagnation” ug “inflation” aron ilarawan ang sitwasyon nga taas ang inflation (o pagtaas sa presyo) apan ubos ang tantos sa paglambo sa ekonomiya ug taas ang disempleyo.

2 Ang “structural adjustment program” mao ang kondisyones nga gipahamtang sa International Monetary Fund ug World Bank sa mga nasud nga adunay utang. Lakip niining mga kondisyones ang pagtibhang sa badyet sa panglawas ug edukasyon, pagbabag sa pag-umento sa suhulan sa mga mamumuo, praybitisasyon sa mga negosyong pangpubliko, debalwasyon o pagpakunhod sa balor sa lokal nga kwarta kontra sa dolyar ug uban pa.

3 Niadtong ikaduhang bahin sa dekada 1980, ang ekonomiya sa Japan artipisyal nga gipalagsik pinaagi sa pagpasulbong sa presyo sa real estate (mga bilding, balay, opisina, kondominyum) ug mga bono (bonds). Nagsugod usab niadtong 1991 ang pagkahugno sa presyo sa real estate, nga nagresulta sa naghingapin nga pagkaalkansi sa mga bangko.

4 Ang Yugoslavia usa ka nasud nga kabahin niadto sa bloke sa kanhing Soviet Union. Gihulhugan sa US ug uban pang imperyalistang gahum ang nasyonalismo ug ngadto-ngadto giarmasan ang grupo nga girepresentahan sa duha ka nag-unang nasyonalidad nga naghingusog og otonomiya sa iya-iyahayng nasud. Ang kanhing Yogoslavia karon gilangkob na sa mga nasud sa Croatia, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro ug uban pang gamay nga nasud.

5 Ang pinasyalisasyon mao ang paglarawan sa ekonomiya kundiin mas nahimong dako ang papel sa mga pangpinansyang institusyon ug mga instrumento (bono, sapi, prenda ugbp.) itandi sa industriyal nga paktor sa ekonomiya nga nagmugna og tinuod nga bili nga nagresulta sa mga bula o ilusyon sa paglambo nga dali ra usab nga mahanaw.

6 Ang “ownership society” mao ang prinsipyo nga gipasiugda sa Republican Party sa US kundiin gihingusog niini ang “personal nga responsibilidad” ug “kagawasan gikan sa estado” aron hatagag rason ang mga palisiya nga pagpakunhod sa mga galastohanan sa pangpublikong panglawas ug uban pang serbisyong katilingbanon, pagtibhang sa pundong pangseguridad sa mga walay panginabuhian, ug uban pa.

7 Ang “monetary easing” mga lakang sa usa ka gobyerno, pinaagi sa iyang bangko sentral, nga pakunhuran ang interes sa pautang ug patas-an ang suplay sa kwarta sa merkado sa tumong nga danihon ang pagkusog sa pagkonsumo o pamuhunan.

8 Ang kwarta nga giimprenta sa gobyernong US ubos sa “quantitative easing” ginagamit aron ipamalit og bono ug sapi (_stock_s) aron gamiton sa dagkong bangko alangron dili kini motiurok sa krisis.

9 Ang Washington Consensus nagpunting sa pakete sa mga palisiyang neoliberal nga gihingusog sa International Monetary Fund, World Bank ug US Treasury Department, isip solusyon sa mga nasud nga nakasinati og krisis. Lakip niining mga palisya ang praybitisasyon sa mga negosyo sa estado, liberalisasyon sa pamatigayon, ilabina sa pag-import, liberalisasyon sa pamuhunan ug uban pa.

10 Aron makapatumaw og pundo, mibaligya ang gobyerno sa Pilipinas og gihinganlan nga Treasury Bonds nga walay lain kundili papeles nga nagpatik nga bayran sa gobyerno ang si kinsa man nga mipalit niini sa interes nga sagad mas taas sa bangkong komersyal.

11 Ang “hot money” o porfolio investment maoy langyawng kapital nga gihimong puhunan sa lokal nga stock market o pangpalit og mga bono ug uban pang pangpinansyang papeles (sama sa pautang sa gobyerno).

12 Ang Forbes usa ka ilhadong pangkapitalistang magasin sa US.