Pakusgon an mga opensiba para makuha an dugang nga inisyatiba ha pagpasulong han gerra han katawhan [Waray]

Komite Sentral
PartidoKomunista ng Pilipinas

Abril 7, 2014


Translation: Intensify the offensives to seize further initiative in advancing the people's war

Mensahe han Komite Sentral han Partido Komunista han Pilipinas ha mga Pula nga kumander ngan mangaraway han Bagong Hukbong Bayan


Kami, an Komite Sentral han Partido Komunista han Pilipinas, nasaludo ha mga Pula nga kumander ngan mangaraway han Bagong Hukbong Bayan ha okasyon han ika45 anyos han pagkatukod hini ha Marso 29. Iginkakarayhak namon an mga kadaugan nga iyo natirok, kalakip an Partido ngan katawhan ha hilaba nga panahon, ngan ha mga nakab-ot ha nakalabay nga katuigan han demokratiko nga rebolusyon han katawhan pinaagi han pan- maihaan nga gerra han katawhan kontra ha naghahadi nga sistema han dagko nga komprador ngan agaron maytuna nga sunud-sunuran ha US imperyalismo.

Nakakab-ot kita hin mga kadaugan resulta han determinado nga paningkamot, sakripisyo ngan pakig-away. Kasumpay hini, naghahatag kita hin pinakahitaas nga pagpasidungog ha ngatanan nga martir ngan bayani ngan ha ngatanan nga mga kasama nga maiha na nga nagseserbe ha katawhan ngan rebolusyon. An ispesyal nga diwa ngan rebolusyunaryo nga buruhaton han desperdona nga mga kamasa ngan mga kasama nga maiha na nga nagios inspirasyon ha mga batan-on ha pagapi ha Bagong Hukbong Bayan ngan pag-ato para ha nasyunal ngan demokratiko nga katungod ngan interes han katawhan.Epektibo niyo nga nakatinan an pagpasamwak han kabug-usan nga linya han rebolusyunaryo nga pakig-away ngan an pagtig-ob han armado nga pakig-away ha rebolusyon agraryo ngan pagtutukod han panmasa nga base. Nagmadinaugon kamo ha pagpasulong han mga buruhaton ha pag-ato ha kaaway ngan pagdepensa ha katawhan, ha paglansar hin politiko-militar nga treyning, ha paglansar hin buruhaton propaganda ngan pankultura, ha pagbulig ha masa ha ira pag-organisa ngan pagpagios, ha pag-atubang ha ira panginahanglan, ha pagpabutho han kadak-an han iyo mga panginahanglan ngan pagpabuylo ha mga lokal nga organo han pampolitika nga poder ngan mga organisasyon masa. An BHB an tinuod nga hukbo han katawhan. Hilarum ini nga nakagamot ha masa nga parag-uma. Mapainubsanon ini, maduruto ngan tipatip ha luyo han dagko nga ayat. Dako nga kadungganan han katawhan nga an pinakamag-upay nira nga mga anak nagseserbe komo mga Pula nga mangaraway han BHB.

An hiluag nga masa han katawhan, labina an mga trabahador ngan parag-uma, nagmamayuyo ngan nasuporta ha iyo. Sanglit nagmadinaugon kamo ha pagpasulong han panmaihaan nga gerra han katawhan. Namentinar, napahiluag ngan nakonsolida niyo an iyo kusog atubangan han grabe nga kakurian. Iginhihinambog han mga reaksyunaryo ngan mga niyu-tiyo nira an ira poder ngan rekurso ngan pirit nga tinatamay an mga rebolusyunaryo nga hirayo pa ha Malakanyang katapos an 45 anyos nga pakig-away. Nagpapakabuta ini nga mga lurong ha padayon nga pagkusog han demokratiko nga gobyerno han katawhan ha kabaryuhan nga ha dayuday determinado nga makaagaw ha mga syudad ha nasyunal nga lebel. An waray pa kapareho nga nagtitikagrabe nga krisis han pankalibutan nga kapitalista nga sistema ngan an kasumpay hini nga krisis ha lokal nga baga-kolonyal ngan baga-pyudal nga sistema nagdudurot hin diri maaantos nga kakurian ha katawhan ngan nagduduso ha ira nga magrebolusyon kontra ha langyaw nga monopolyo kapitalismo, lokal nga pyudalismo ngan burukrata kapitalismo. Ilarum hini nga krisis nga kamutangan, mas nakukurian an naghahadi nga klase nga maghadi ha kadaan nga pamaagi. Tungod kay kabisado naton an hingyap han katawhan para ha rebolusyunaryo nga pagbabag-o, ginhihimo naton an ngatanan para sumulong tikang ha presente ng balitang han istratehiko nga depensiba ngadto ha istratehiko nga pagkapatas ngan kab-uton an hul-os nga kadaugan ha pinakahitaas nga balitang han istratehiko nga opensiba.

I. Pankalibutan nga krisis, depresyon ngan kasamukan


Ha urhi nga bahin han dekada 1970, klaro nga nakada ha balitang han istratehiko nga pagluya an US imperyalismo tungod ha naeksperyensyahan hini nga stagflation1 ngan han waray kapareho nga dako nga kapakyasan ha gerra nga agresyon kontra ha Vietnam ngan bug-os nga Indochina. Natahuban la ini han padayon nga pagkabuksas han grabe nga sosyo-ekonomiko nga krisis ha Soviet Union ngan mga nasud ha bloke nga Sobyet ngan han kasunod hini nga Dengista nga kontra-rebolusyon ha China. An hul-os nga pagbalik ha kapitalismo ha mga nasud nga ginhadian han mga rebisyunista naghurma hin iluson nga makusog ngan diri mapipirde an monopolyo kapitalismo, labina han US.

Ha pagtikang han dekada 1980, igin-imponer han US an neoliberal nga palisiya ha ekonomiya ha bug-os nga pankalibutan nga kapitalista nga sistema. Ginpagawas hini nga naungbawan han US ngan han pankalibutan nga kapitalismo an penomenon han stagflation ngan implasyon ha pagmanipula la han suplay han kwarta ngan interes ngan paghatag hin mas dako nga kapital ngan higayon nga makaganansya ha mga monopolyo burgesya. Nahimo ini pinaagi ha pagpahibubo han suhol, pagkaltas han buhis ha mga korporasyon ngan mga rikuhanon, pagliberalisa han pamumuhunan ngan negosyuhay, pagsapribado han mga pampubliko nga propyedad, deregulasyon han ngatanan nga pankatilingban ngan pankalibungan nga proteksyon ngan de-nasyunalisasyon han mga atrasado nga nasud.

Katapos han usa ka-dekada han neoliberalismo, kadak-an ha ilarum han duha nga termino ni Reagan, nagin pinakadamo nga nasud nga parag-utang an US ngan napaluya an kapas hini ha pagmanupaktura han mga produk- to nga pinakamasurong ha negosyuhay tungod ha pagkonsen- tra hini ha haytek nga produksyon militar ngan pagsarig ha China ngan iba pa nga nasud ha East Asia ha pagsuplay han barato nga pankonsumo nga produkto. Tinuyo nga resulta nga an mga structural adjustment program[2] ngan mga pitad ha pagtitipid naghihibang ha kadam-an nga mga atrasado nga nasud. Diri na mabubulag nga parte han pankalibutan nga kapitalista nga sistema bisan an China han ura-ura ini nga maigo han kriis ha ekonomiya ngan pampolitika nga kasamukan hadton 1989; ngan an mga nasud ha East Europe ngan ha Soviet Union, nga bumagsak ha butnga han kasamukan han todo-todo nga pagbalik han kapitalistamo hadton 1989-91.

Nagpadayon nga sugad-sugad hin makusog ngan diri mapipirde an US, nga asya la an superpawer ngan nagdaug kuno ha Cold War, samtang an anay mga nasud ha bloke nga Sobyet dagmit nga nadunot an katilingban ngan ekonomiya ngan waray umuswag an ekonomiya han Japan ha maiha nga panahon katapos nawara an dako nga bura ha real estate[3] hadton 1990. Gintantiya ni Bush Sr. hadton 1991 nga akos niya maghimo hin bag-o nga pankalibutan nga kaayusan prinsipal pinaagi han superyor nga teknolohiya militar ngan iginlansar niya an syahan nga gerra nga agresyon kontra ha Iraq. Sugadman hi Clinton nga nag-estimit nga akos han US nga himuon anuman an karuyagon hini han iglansar an kampanya nga agresyon para paraon ha mapa an Yugoslavia[4]. Iginduso niya an komersyalisasyon han information technology, an pampinansya nga bura kasumpay hini ngan an pinansyalisasyon[5] han bug-os nga ekonomiya.

Ilarum han neoliberal nga paghahadi, mabutho ngan mawawara an iba-iba nga kadakuon han mga bura ha pinansya ha mga atrasado nga nasud ngan ha ginbansagan nga emergent market (nauswag nga merkado). An pinakadako hini amo an krisis ha pinansya ha Asia hadton 1997 nga nagserbe nga kiritaon han pagkawara han bura han haytek ha mismo US hadton 2000. Pero gagamiton ni Bush Jr. ini nga urhi para ha iya "ownership society"[6] ngan dugang nga iduso an "monetary easing"[7] hadton 2001. Gintikangan niya an iya naman nga pampinansya nga bura: an bura ha pabalay nga ha dayuday umabot ha hiluagan nga pagkaalkansi resulta han diri mababaydan nga mga utang ngan pagbagsak han pampinansya nga sistema hadton 2008. Gintikangan liwat niya an Keynesianismo militar, para paandaron an ekonomiya pinaagi ha dagmit nga pagpadako han gastos militar para ha pan-gerra nga produksyon, pagdeploy han mga pwersa militar han US ha langyaw nga labnasan ngan mga gerra nga agresyon.

Ginamit ni Bush Jr. an insidente nga 9-11 para magdeklarar hin permanente nga gerra han teror para tukuron an ligal nga impra-istraktura para ha terorismo han estado ha sakob han US ngan pankalibutan nga lupgop ngan para maglansar hin mga gerra nga agresyon, sugad han away ha Afghanistan, ngan ha dayuday, kontra ha Iraq. Gin-giyahan hiya han neokonserbatismo nga iskema nga Pax Americana ha Siglo 21, gamit an hiluag nga mga kapas (prinsipal na an haytek nga pwersa militar) para puypuyon o rumkon an anuman nga estado nga nakontra o nag-aayat ngan ha sugad pahiluagon an hegemoniya ngan pan-ekonomiya nga teritoryo han US.

Ginkakangalsan nga nakilalan hi Bush Jr. ha pagdeploy hin dako nga ihap han mga pan-atake nga mga tropa ngan pagwaldas han trilyon dolyar ha magkadungan nga mga nag-iiniha nga gerra nga agresyon ngan ha pakyas nga pag-atentar nga solbaron an pinakagrabe nga krisis ha pinansya ngan ekonomiya tikang hadton Great Depression pinaagi ha pagsalbar ha higante nga mga bangko ngan mga pinapaburan nga militar-industriyal nga korporasyon. Nagsarang nga sugad hin epidemya an krisis ha bug-os nga pankalibutan nga kapitalista nga sistema. Padayon ini nga nagtitikagrabe ngada yana. An mga pitad para solbaron ini mas nagpapaiha, nagpapagrabe ngan nagpapahilarum hini.

Nagin presidente han US hi Obama ha saad nga tatalikdan an mga kontra-demokraktiko ngan agresibo nga palisiya ngan pitad ni Bush Jr. Kundi mas kontra-demokratiko ngan agresibo pa hiya itanding ha iya sinundan ha luyo han pag-atentar nga pagpostura. Ginmementinar niya an pareho neoliberal nga palisiya ngan ha sugad pakyas nga utro buhion an tinuod nga ekonomiya. Ginamit niya an quantitative easing[8] (an pag-imprenta ngan pagpagawas hin kwarta tubtub US$85 bilyones kada bulan) para diri malunod an pampinansya nga merkado pero diri an tinuod nga ekonomiya; ngan para pana-panahon nga maghurma hin ilusyon han pagbangon.

An US an base han neoliberal nga Washington Consensus[9] ngan an pinakasentro han nagtitikagrabe nga krisis han pankalibutan nga kapitalismo. Gindidiktahan hini an mga alyado hini nga imperyalista ngan an mga tuta nga estado nga igpadayon an neoliberal nga mga palisiya ha ekonomiya ngan an paggamit han pampubliko nga utang tubtub matalwas hira ha krisis. Sanglit an krisis han pampubliko nga pautang nakakaigo ha ngatanan nga imperyalista nga estado ngan ngatanan nga tuta nga estado. Bisan an World Economic Forum nagpapahimatngon nga an krisis ha panalapi duso han waray hunong nga pagdako han utang ha abante nga mga nasud an pinakadako nga tarhug ha pankalibutn nga ekonomiya ha 2014. May tulo nga hinungdn an pagmatig-a han US ngan iba pa nga imperyalista nga nasud nga imentinar an neoliberalismo. Una, naghahatag ini hin superganansya ha mga monopolyo burgesya. Ikaduha, an bug-at han krisis pirme iginpapasa ha masa nga anak han balhas. Ikatulo, an kusog han rebolusyunaryo nga kagiusan masa diri pa sadang para iduso an mga pagbabag-o o pankatilingban nga pagbabag-o.

Waray mahinungdanon nga rebolusyunaryo nga pwersa han proletaryado ngan katawhan ha anuman nga imperyalista nga nasud an may kapas nga ayaton an naghahadi nga sistema. Yana may-ada la nauswag ngan gudti nga rebolusyunaryo nga grupo. An mga ultra-tuo nga nagpopostura nga sentrista ngan mga repormista padayon nga naghahadi ha pagbantay han mga monopolyo burgesya ngan han oligarkiya hini ha pinansya. An mga hadi ha ekonomiya ngan pinansya ngan ira mga ahente ha politika, midya ngan akademya nagmamadinaugon pa ha pagtahob han mga kapitalista nga gamot han krisis pinaagi ha pagpaypay ha sobinismo, rasismo, relihiyoso nga away ngan panunulsol hin gerra para tahuban an maka-klase nga pakig-away han proletaryado ngan ba- sulon an mga langyaw, katawhan nga may kolor, mga migrante nga trabahador, Muslim ngan iba pa.

Samtang waray pa rebolusyunaryo nga pwersa han proletaryado nga nagpapasulong han makaklase nga pakig-away, an mga imperyalista nga poder permi andam humayaw han ira panseguridad nga pwersa ngan pasista nga barkadahan para puypuyon an pag-ato. Mas iginkakabaraka han mga imperyalista nga poder an signipikante nga paghaligot han wada para ha ira paggiumayahay katapos han pag-entra han China ngan Russia ha ranggo han mga kapitalista nga poder. Nagtitikaagsub an pag-utro han mga krisis ha ekonomiya ngan pinansya; ngan mas nagtitikagrabe ngan nagduduso ha ira nga mas determinado nga makipagbanggaay para ha bag-o nga bahinay han kalibutan.

Ha pagin hul-os nga kapitalista, ginkopya han China ngan Russia an neoliberal nga pagkalurong han US ngan Japan nga pahiluagon an suplay han kwarta ngan magharukal ha pautang ngan ha sugad pagsolbar ha mga pampinansya nga bura pinaagi ha paghurma hin mga bag-o. Atubangan han pampinansya nga pagbagsak hadton 2008, naghimo an China hin bura ha pautang nga waray pa kapareho an kadakuon ha bug-os nga kasaysayan han kapitalismo. Pira ka-pilo hini nga nalabwan an US ha paggamit hin pautang para diri bumagsak an merkado han stock ngan mga bono ngan han sugad-sugad hin waray katapusan nga ispekulasyon ha real estate. Samtang ginpadako han US an propyead han mga bangko hin US$2.1 trilyones, kadungan nga ginpadako han China an mga propyedad han mga bangko hini hin US$15.4 trilyones. Ilarum han burukrata kapitalismo, ginpautang ini ha mga kapitalista nga kroni ngan gintuyangan nga diri na mabaydan. Ha napulo nga mayor nga industriya, nagdeklarar hin pagkabangkarote an mga korporasyon katapos mapakyas nga magbayad hin US$1 trilyon nga kabug-usan nga serbisyo ha utang yana nga tuig. An mga eksperto ha ekonomiya ngan pinansya nag-aantum ha pampinansya nga pagbagsak ha China ha sakob han presente o masunod nga tuig.

An US ngan European Union an pinaka-interesado nga singabuton an mga bulnerabilidad han Russia ngan China. Waray hunong hini nga nag-atentar nga ipailarum ha impluwensya han US ngan NATO an mga nasud ha bawnderi han Russian Federation ngan paabuton an impluwensya hini tubtub ha sentro han nasud Russia. Naglalaway ini ha enerhiya ngan mineral nga karikuhan han Russia. Kundi angay hira maghirot tungod kay padayon nga ginpapauswag han Russia an moderno hini nga mga armas. Nagmamatig-a an US ha pagduso han Trans Pacific Partnership Agreement para palibutan an China ngan mas dun-an hini an pagsapribado han mga pan-estado nga empresa. Ginhimo hini an pagpalin ha East Asia para konsentrahan ngan paliburan an China pinaagi han pagdeploy ha rehiyon han 50% han pwersa militar ngan pankahanginan han US ngan 60% han pwersa nabal han US. Waray ini plano nga manulsol hin gerra ha China kundi naniningkamot nga mas impluwensyahan ngan suportahan an mga pansakob nga salik ha China nga pabor ha US.

Mas nagigin ikmat an China ngan Russia ha hingyap nga maabot an pankalibutan nga hegemoniya han US ha bulig han NATO. Sanglit gintukod nira an Shanghai Cooperation Organization. Kalakip hira ha pipira nga nasud nga diri kaya tarhugon han US han mga armad han hiluagan nga pagdestroso tungod kay may-ada liwat hira hini, labina an mga armas nukleyar ngan pamaagi han paglansar hini. Gintukod liwat nira an BRICS komo usa nga blokeyo ha ekonomiya ha sakob ngan gawas han Group of 20. Ha ranggo han Brazil, Russia, India, China ngan South Africa may-ada hiluag nga industriyal nga kapas, hilaw nga materyales ngan merkado nga sadang an kahiluagon para umeksister nga bulag ha US ngan iba pa nga imperyalista nga poder. Kun magkaurusa, hira na an pinakamakusog ha mga nasud nga ginmemenos komo nauswag nga merkado.

An mga katawhan ngan nasud ha kadak-an han mga nasud nga atrasado kaupod ha pinaka-tinalumpigos ngan pinaka-tiniyupi ha bug-os nga kalibutan. Sanglit, naglalansar hira hin iba-iba nga porma han pakig-away, kalakip an mga panmasa nga protesta, mga welga ngan armado nga pakig-away. Hira an pinaka-naghihingyap hin rebolusyunaryo nga pagbabag-o. Ha signipikante nga ihap han nasud, nagpursige hira ha rebolusyunaryo nga pakig-away para ha nasyunal ngan pankatilingban nga katalwasan, namentinar an ira mga rebolusyunaryo nga pwersa ngan nagkukusog ha luyo han pagduruyog han neoliberalismo, han rebisyunista nga pagtraydor ngan neokolonyalismo. An sulo han armado nga rebolusyon para ha nasyunal nga katalwasan ngan demokrasya igin-iisa han katawhan han Palestine, Pilipinas, India, Turkey, Kurdistan, Peru, Colombia ngan iba pa nga nasud.

Ha mga nasud sugad han Afghanistan, Pakistan, Iraq, Libya ngan Syria, kun diin naglansar hin mga gerra nga agresyon an US ngan iba pa nga imperyalista nga poder, nagpapasulong an katawhan hin mabangis nga armado nga pag-ato ha mananakop ngan mga papet nga pwersa. Padayon hira nga naato bisan ba kun nagpapagawas an US nga naatras o nag-iban hin mapanakop nga pwersa katapos makontrol an natural nga karikuhan ngan mga kontrata ha negosyo para ha rekonstruksyon. Bisan ha mga lugar nga sugad hin humugpoy an armado nga pag-ato, sugad han ha Balkan ngan Caucasus, permi may potensyal nga utro ini sumulong. Nagkakaladkad ha hiluagan nga diskontento an mga nasud nga hadto anay ginhadian han mga rebisyunista ha pag-antos han katawhan ha kakurian, ha kawaray ngan kapobrihan samtang an dagko nga burgesya ngan higtaas nga burukrata hubog ha korapsyon ngan huralwa ha ira kapitalista nga langit.

An pagkabangkarote han neoliberal nga palisiya ha ekonomiya ngan pankalibutan nga depresyon nag- pabutho han diri maaantos nga kondisyon han pananalumpigos ngan paniniyupi. An potensyal para ha mga rebolusyunaryo nga kagiusan masa naeksister ha waray pa kapareho nga kahiluagon, ha burubug-os nga kontinente. An kinahanglan amo an usa nga pur- sigido ngan aktibo nga rebolusyunaryo nga partido han proletaryado nga mamuno ha armado nga rebolusyon. Nabuksas na an mga kaluyahan nga ikakamatay han mga imperyalista nga poder ha pangunguna han US han pakyas hini masolbar an dugang nga nagtitika- grabe nga krisis ha ekonomiya ngan katilingban. Dugang ini nga nagigin matiyupion ngan matalumpigu- son, ha paglansar hin mga gerra nga agresyon, pag- waldas han gidadakui nga kantidad para ha militar ngan dugang nga pagkalibang ha mga banggaay para ha bag-o nga pagbahinay han kalibutan ngan pag- agaw han mga pan-ekonomiya nga teritoryo.

II. Bangkarote ngan dunot nga naghahadi nga sistema


Ha panahon ni Marcos, antes ngan ha panahon han pasista nga diktadura, nagbuhos hin direkta nga pamumuhunan an Us ngan iba pa nga langyaw nga mamuruhunan para makakuha hin superganansya tikang ha balyuay han mga hilaw nga materyales ngan igin-eeksport ngan han mga gin-iimport nga manupaktura. An World Bank an nagpapaawas hin langyaw nga pautang para ha pagtukod hin mga impra-istraktura ngan pasilidad para ha molinuhan han mga hilaw nga materyales tikang ha Pilipinas. Ginseseguro han padron han langyaw nga direkta ngan diri-direkta nga pamu- muhunan nga magpabilin nga atrasado, pre-industriyal ngan baga-kolonyal an kinaiya han ekonomiya han Pilipinas. Ginseseguro han langyaw nga monopolyo kapitalismo, han mga lokal nga matiyupion nga klase, han burukratiko nga korapsyon ngan han pagpadako han militar nga waray mahisasalin para ha industriyal nga pag-uswag han Pilipinas.

Ilarum han neoliberal nga palisiya ha ekonomiya nga dikta han US, tikang ha nanay tubtub ha anak nga Aquino, namementinar an pareho nga padron han balyuay han eksport han hilaw nga materyales ngan import han manupaktura para itaud an ekonomiya ha pagigin agraryo ngan baga-pyudal.

Kundi mas damo nga langyaw nga pautang an igin-alotaga para dugang nga paandaron ngan padakuon an konsumo nga natataud ha pag-import ngan nagpakusog ha pribado nga konstruksyon tikang hadton panahon han rehimen Ramos. Nagpadayon an pagtukod han impra-istraktura nga ginpuponduhan han lokal ngan langyaw nga pampubliko nga pangutang. Ilarum han palisiya han liberalisasyon ha negosyuhay, pira ka-pilo nga dinako an konsumo nga nakasarig ha import ngan nanluya bisan an lokal nga produksyon han yano nga pagkaon. An langyaw nga utang ngan an remitans han mga kontraktuwal nga trabahador ha langyaw nga labnasan ginamit liwat para tahuban an depisit ha negosyuhay.

Ilarum han mga rehimen pagkatapos ni Marcos, nagtikagrabe ngan hinilarum an kawaray- kauswagan han Pilipinas ha luyo han ranggat han mga pan-opisina ngan residensyal nga bilding, mga hotel ngan shopping mall. Waray iginpatuman nga programa para ha nasyunal nga industriyal bisan kun nagtukod pa an mga langyaw nga korporasyon ngan dagko nga komprador hin mga gudti nga pabrika para ha segundaryo nga pagproseso o baga-manupaktura nga nagserbe nga pinal nga pag-asembol han produkto ha iba nga nasud. Atubangan han pagluya han pagproseso han mga semiconductor nga pan-eksport, an pinakaurhi nga diri-industriyal nga aktibidad nga iginhihinambog amo an mga negosyo ha call center, nga bulnerable liwat ha kapritso han pan-eksport nga merkado.

Waray tinuod nga programa ha reporma ha tuna. Buwa an ginbansagan nga Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP). Nauna na nga iginplastar han konstitusyon hadton 1987 han syahan nga rehimen aquino nga an pagbaligya han tuna han agaron may-tuna angay nga boluntaryo ngan angay nga may makatadungan nga bayad nga an karuyag sidngon angay sundon an presente nga balor han tuna ha merkado. Ginamit an CARP para imentinar an dagko nga konsentrasyon han katunaan ha kamot han klase nga agaron maytuna. Ginamit han mga agaron maytuna an mga burukrata para sobrado nga presyuhan an tuna ha pipira nga kaso han pagdistribwer han tuna ngan para bag-uhon an klasipikasyon han tuna para diri mahilakip an katunaan ha reporma ha tuna.

Ha butnga han pankalibutan ngan pampinansya nga krisis tikang hadton 2008, ginkakaatubang han reaksyunaryo nga gobyerno han Pilipinas an grabe nga problema, sugad han tigda nga pagbagsak han eksport han mga semiconductor, han pagsara han iba-iba nga porma han planta ha pag-asembol ngan baga-manupaktura, ha pagtaas han dis-empleyo, ha pagluya han ekonomiya, diri pagbayad han buhis, ismagling ngan han pagguti han base nga kita ha buhis. Ngatanan nala kinakapyutan para diri malunod. Nagbabaligya hini hin mas damo nga bono[10], nangungutang ha langyaw ngan nag-eengganyar hin pagbuhos hin "hot money" o portfolio investment[11].

Tubtub nag-iimprenta hin kwarta an US, aada ha mga bangko han US an kwarta nga poyde gamiton para ha merkado han sapi ngan bono ngan para ha ispekulasyon ha tuna ngan konstruksyon (real estate) ha Pilipinas. Kindi igin-anunsyo na han US an pag-iban han quantitative easing ngan utro nga ginhihigop an "hot money" pabalik ha US. Kun bumuto an bura han pautang han China ha tiarabot, antuman nga an mga negosyante nga Tsino nga aada ha pribado nga kon- struksyon ngan pagpatipat nga nakabase ha Pilipinas makakaeksperyensya hin grabe nga problema tungod kay direkta ngan diri-direkta hira nga nangungutang ha China pinaagi han mga bangko ha Hong Kong ngan Singapore.

Sobra nga pinaboran han neoliberal nga palisiya ha ekonomiya an mga multinasyunal nga kompanya, an mga elitista nga aada ha eksport-import ngan mga may impluwensya nga negosyante ha pribdo ng konstruksyon, pasilidad nga panturista ngan mga shopping mall. An karikuhan nga para ha magarbo nga paggasto han pipira nga aada ha listahan han Forbes[12] lahos kaupay ha guti-ayay nga pananag-iya han mayoriya han katawhan. Samwak an kawaray panginabuhi, kawaray estaran, kawaray tuna, pagsirit han presyo han yano nga papliton, kawaray serbisyo pankatilingban ngan kriminalidad. Ini ngatanan nagdudurot hin diri maaantos nga kapobrihan ngan kawarayan. Sanglit samwak an pankatilingban nga kasamukan. Nangangalas an mga parag-uma nga waray tuna ha pwersado nga pagpalayas ha ira tikang ha ira estaran ngan tuna han mga parupanlupot hin tuna ha bulig han militar ngan pulis. Ngan kun naestar hira ha kasyudaran, brutal hira nga iginpapailarum ha pagpalayas ngan demolisyon han ira dumog nga estaran.

Nauubos an ekonomiya tungod ha paspas nga pagsupsop han ganansya han mga multinasyunal nga kompanya ngan han ira dagko nga ahente nga komprador, han tikadako nga pagbayad ha utang, han huralwa han mga magtiyupion nga klase, han waray katapusan nga burukratiko nga korapsyon ngan han tikadako nga gastos militar. Ura-ura nga napapahaligot han lupaypay nga ekonomiya an surok han buhis. Sobrado kaupay an pribatisasyon han mga propyedad han estado sanglit mas na- paluya an lokal nga reaksyunaryo nga gobyerno han pagkawaray han mayor nga surok han kita. Tungod kay permi diri nakakabot ha target nga kolektahon nga buhis, padayon nga ginpapakurian han rehimen Aquino an klase nga trabahdor hin mga dugang nga paras-anon, bisan kun naghahatag ini hin eksempsyon ha mga kroni hini ngan dagko nga langyaw nga kompanya. An reaksyunaryo nga rehimen Aquino nagpapaluya ha kalugaringon.

Para magin presidente han reaksyunaryo ng estdo, ha luyo han atrasado nga rekord niya ha Kongreso, nakipagsarabot hi Aquino ha iya bata, an kroni ni Marcos nga hi Eduardo "Danding"Cojuangco, para magpulos ha sekreto nga kontrol hini ha de-kompyuter nga eleksyon ngan tikang ha dako nga kontribusyon ha gastos ha kampanya. Igin-masyar hi Aquino han mga handler hini ha US ha pinakadagko nga tagapagpinansya ha kampanya ngan ha mga hadi ha midya, komo epektibo hiya nga makapagdumara ngan makakaperdi ha mga komunista pinaagi han paghurma hin usa nga imahe han pagigin malimpyo ngan makapaghatag hin serbisyo. Sanglit, ha syahan nga tulo ka-tuig han iya rehimen, baga waray katapusan an hinimu-himo nga "popularidad" niya nga igin-aanunsyo han masmidya ngan han mga kompanya nga nagsusurbey ilarum han kumpas han dulaw nga midya. Ginpapagawas pa gud nga waray signipikante nga oposisyon ha iya rehimen.

Kundi, ha katapus-tapusan, ginhihibang han tikagrabe nga sosyo-ekonomiko nga krisis an baga pagigin solido han mga naghahadi nga klase ngan han ira mga ahente ha politika. Ha ikaduha nga parte han pangatungdanan ni Aquino, nabuksas an iya korapsyon ngan han iya mga kroni ngan kaurupdan ha pagdistribwer han pork barrel, an pangingilkil ha parte han mga kontrata ha mga langyaw ngan lokal nga kompanya, paglikay ha buhis han mga taga-pagpinansya niya ha kampanya ngan an ismagling sugad han nasubaybayan han mismo Direction of Trade han IMF. Komo pinakadako nga padrino ni Aquino, baga higante an kadakuon han kinita ni Danding Cojuangco. An iya kompanya an nagkokontrol na ha masobra 60% han pinakadagko nga kontrata ha ilarum han programa nga Public-Private Partnership ni Aquino. An mga karibal ha politika ni Aquino ngan bisan an mga kaalyado niya baga nang-gigirabo pa ha pamaagi kun tipaunan-o niya ginkakatinan an poder ha pagigin presidente.

Kundi mawawara gihapon an kahadlok ngan kulba han pira ha ira ha dayuday samtang nabuylo an kagiusan masa han mga patriyotiko ngan progresibo nga pwersa ha panawagan han pagpatalsik o pagbul-iw ni Aquino. Madig-on an ira tungtungan ha pagduyog ha katawhan kontra ha asendero hi Aquino, han iya estilo nga asendero han pampolitika nga padrino ngan korapsyon ngan han iya pagtraydor ha pagsarig han publiko. Kinahanglan pukawon, organisahon ngan pagiuson an hiluag nga masa han katawhan para ibuksas ngan kondenaron an pagpakatutua, korapsyon, brutalidad ngan pagbibinuwa han rehimen Aquino.

Kinaiya han neoliberal nga ekonomiya ngan politika nga an dako nga kantidad han kwarta ngan pautang permi ginagamit para lahusan an mga kontradiksyon han mga hamad nga aada ha gobyerno ngan negosyo. Ha yana, an nabutho nga mga kontradiksyon ha pagkabuksas han korap- syon ha pork barrel ginpapahugpoy ngan ginlalahusan pinaagi han mga ligal ngan politikal nga maniobra, kalakip an pag-areglo han pagkakasarabot giutan han US ngan han chambers of commerce (asosasyon han mga negosyante) para ha pag-amyendar han konstitusyon han 1987 para tugutan an waray ulang nga pananag-iya han mga langyaw ha negosyo ngan tuna.

An korapsyon han rehimen Aquino, an kawaray kapas ngan an kawaray panginano ha katawhan nabuksas na ha bug-os nga nasud ngan ha kalibutan kasumpay han panginahanglan nga maghatag hin agap nga relief ngan panmaihaan nga rehabilitasyon ngan rekonstruksyon para ha 15 milyones nga mulupyo ha Visayas kun diin namatay ngan nasamaran han superbagyo Yolanda (Haiyan) an narunapulo ka-yukot nga mulupyo ngan naghibang ha mga estaran ngan panginabuhi han milyun-milyon. Pag-uutro la ini han hiluagan nga kalamidd nga resulta han gidadadakui nga kapakyasan ni Aquino ha pag-atubang ha mga pagbaha ngan pagtuno han tuna ha panahon han bagyo Pablo, Sendong ngan iba pa. Nabuksas liwat an pinakahigtaas nga burukrata ngan opisyal militar nga nagdispalko ha bilyun-bilyon ka-pesos nga pampubliko nga pondo nga igin-alotaga kada tuig lakip na an ayuda tikang ha iba nga nasud para ha relief ngan rehabilitasyon ha mga kalamidad. Kinangangalsan han mulupyo han Visayas an rehimen Aquino. Kabaliskaran hini, hul-os nira nga iginkalipay an mga patriyotiko ngan progresibo nga pwersa nga nakabulig ha luyo han ira gutiayay nga materyal nga rekurso. Ginhimo liwat han mga rebolusyunaryo nga pwersa an ngatanan nga paningkamot para ha pag-andam ha kalamidad ngan ha pagbaton ngan pagpagios ha masa nga parag-uma para ha rehabilitasyon ngan panmasa nga pakig-away.

Pakyas an US ngan an rehimen Aquino nga makab-ot an ira deklarado nga katuyuanan han pagrumok o pagwaray-pulos ha armado nga rebolusyunaryo nga kagiusan. Inutil an triad nga operasyon han saywar, paniktik ngan operasyon kombat. Pakyas an larang nga pagsuburno ha mga burubug-os nga komunidad, mga kaurupdan ngan kasangkayan han gintatahapan nga mga kadre han Partido ngan Pula nga mangaraway gamit an kwarta nga igindistribwer ngan nagserbe la para kurakuton han mga burukrata ngan opisyal militar. Bisan ha mga lugar nga pinaka-militarisado, pakyas an kaaway nga pugngan an mulupyo nga mag-organisa ngan manindugan kontra ha mga abuso militar ngan kontra ha mapanhibang nga mga operasyon ha pagmimina ngan para iguliat an tuna ngan hustisya.

Ha luyo han hul-os nga kapakyasan han Oplan Bayanihan, pursigido an rehimen Aquino nga magpamana han legasiya han pag-utod han erestorya pankamurayawan. Maiha na nga nabuksas an determinasyon han rehimen nga utdon an negosasyon pankamurayawan pinaagi han mga pangangatake han iya mga negosyador ha The Hague Joint Declaration komo usa nga dokumento han "waray tubtuban nga pagkakabuhag" ngan ha Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees komo "waray epektibidad". Hul-os nga gintamay han rehimen Aquino an naeksister nga mga kasarabutan ha paglansar hin mga bag-o nga pangangaresto ha mga konsultant han NDFP nga hira Benito Tiamzon ngan Wilma Austria. Igin-iinsister hini nga idetenir hi Austria nga an pagkakilala komo konsultant nauna na nga naberipikar han mga anay representante han GPH. Ilarum kan Aquino, mas libang an GPH ha paglanat ngan pag-aresto ha mga konsultant pankamurayan han NDFP kaysa maningkamot nga iundong an unob nga mga kasaraburan ngan magbug-os hin mga bag-o para atubangon an mga landaw nga sosyo-ekonomiko nga isyu nga gamot han gerra sibil.

Padayon nga ura-ura nga gintatalapas han rehimen Aquino an Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) ha proseso han gerra han panmuypoy han Oplan Bayanihan hini. May-ada diri mamenos ha 170 nga kaso han ekstrahudisyal nga panmatay kontra ha mga aktibista ngan kritiko tikang mahingada ha poder an rehimen Aquino. Padayon nga nakadeternir ha iba-iba nga detention center ngan mga prisuhan han pulisya ngan militar an masobra 400 nga detenido politikal. Kada adlaw, diri maiihap nga pangangabuso ha mga katungod han sibilyan nga populasyon an ginhihimo han mga tawuhan han AFP samtang iginpapatuman nira an panmomba tikang ha kahanginan ngan ha pagpabuto han kanyon nga howitzer nga nakatutok ha mga sibilyan nga komunidad para magsabrag hin ngirhat ha katawhan. Ginagamit han mga tropa nga pan-ato han AFP an mga eskoylahan, day care center, opisina han barangay ngan iba pa nga pampubliko nga istraktura komo mga temporaryo nga kampo nga nagbubutang ha peligro ha mulupyo ngan nakakaringgal ha lokal nga produksyon ngan komersyo.

Dugang pa nga gintatalapas ni Aquino an CARHRIHL ngan gin-iinsulto an mga biktima han mga pagtalapas ha mga pantawo nga katungod ha panahon han rehimen Marcos pinaagi han pagnombra han retirado nga heneral han Philippine National Police, samtang waray representante an mga biktima han mga pagtalapas ha mga pantawo nga katungod ha Human Rights Victims Claims Board, nga asya an kaangayan nga magproseso, mag-analisar ngan mag-aprobar han paglalanat. An klaro nga katuyuanan ni Aquino amo an pagpugong han dako nga ihap han mga biktima nga makakuha hin kabaraydan. Iginpapadayon han rehimen Aquino an ginhihimo ni Arroyo nga pag-aresto ngan pagdetenir ha mga gintatahapan nga may politikal nga kasal-anan nga ginsasalawdan hin hinimu-himo nga kriminal nga kaso.

Antes an pagtapos han rehimen Aquino, may panahon pa para ha GPH ngan NDFP nga mag-erestorya ngan ipinalisa an Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms (Komprehensibo nga Kasarabutan ha mga Pankatilingban ngan Pan-ekonomiya nga Reporma). Kundi ginkondenar na han panel ha negosasyon han GPH an nasyunal nga industriyalisasyon ngan an reporma ha tuna komo "mga konsepto nga kargado han ideolohiya." An tinuod mga politiko-ekonomiko ini nga konsepto nga makarukarawat bisan ha patriyotiko nga burgesya ha kasaysayan han nasyunal nga pag-uswag han ekonomiya. May panahon pa gihapon para mag-erestorya ngan makapagbug-os hin usa nga Joint Agreement on Truce and Cooperation (Magkaurusa nga Kasarabutan ha Ukoy-bubto ngan Kooperas- yon). Kundi mawawarayan gud ini hin panahon kun nalulurong an rehimen Aquino ha pangowat ha NDFP para ha pagpamingaw ngn pagpasurender nga gin-tatahuban han ideya han "waray talaan, bulag ngan dudrungan nga ukoy-bubto."

Nalaum kita nga magmadinaugon an Moro Islamic Libera- tion Front (MILF) nga makukuha an pinakamaupay nga posible nga komprehensibo nga kasarabutan para ha kamurayawan ha GPH hin diri ginbubul-iwan an mga katungod han katawhan Moro ha nasyunal nga pagdedeterminar ha kalugaringon ngan ansestral nga katunaan. Pauru-utro naton nga gindudun-an an aton nauna nga sagdon ha aton mga kaalyado nga MILF nga magin alerto ha tuso nga kaaway nga an karuyag amo an pagpasurender, pagmingaw ngan pagbuhag ha mga rebolusyunaryo nga pwersa.

Guti nga panahon nala an nahisasalin ha rehimen Aquino para iduso an Bangsamoro Basic Law (Batakan Balaud han Bangsamoro) pinaagi han Kongreso ngan tumanon an ngatanan nga saad hini. Gin-aantum nga magpahayag hin konstitusyunal nga isyu an mga nakontra hini nga aada ha pareho nga kapulungan han Kongreso ngan, ha dayuday, ha Korte Suprema. Para magmadinaugon ha pag-undong ha interes han katawhan Moro, kinahanglan nga magin mas ikmat ngan alerto kontra ha mga pangowat han GP para pakarauton an MILF ngan buhagon an katawhan Moro.

Para magpabilin an kontrol ha militar ha Pilipinas ha luyo han pag-utod han US-Military Bases Agreement, ginmementinar han US and US-RP Mutual Defense Pact komo lisensya para ha panmilitar nga panginginlabot ngan pagtalapas ha nasyunal nga soberanya ngan teritoryal nga integridad. Ginmementinar liwat hini an US-RP Military Assistance Agreement komo pamaagi han pagkontrol ngan paggamit ha papet nga armado nga pwersa. Tikang han pag-utod han kasarabutan ha mga base hadton 1991, permi nga nagmamaniobra an US ngan mga papet para ini lusutan. Ginbug-os nira an Mutual Logistics and Support Agreement para tugutan an pwersa militar han US nga dumaong ha Pilipinas, ngan ha dayuday, an Visiting Forces Agreement, para tagan an pwersa militar han US hin mas hiluag nga wada para waray talaan nga maibase an mga tropa hini ha Pilipinas.

Nag-aapura yana an mga imperyalista nga US ngan mga traydor ha rehimen Aquino nga tapuson an pinal nga borador han Agreement for Enhanced Defense Corporation para mapirmahan ini o maipresentar ha panahon han pagbisita ni Presidente Barack Obama han US ha Manila ha Abril 29.

An ginlalauman nga kasarabutan magtutugot ha mga pwersa militar han US nga magtukod hin base militar pinaagi han pagkodal hin eksklusibo nga enklabo ha sakob han mga kampo han papet nga armado nga pwersa, sugad han aada ha prinsipal nga kampo han US Joint Special Operations Task Force (JSOTF)-Philippines. Kundi diri poyde mahibaruan han papet nga armado nga pwersa kun anu-ano an kagamitan militar ngan aktibidad han US ha engklabo. An pagmaniobra ngan pagtalapas ha mga probisyon han 1987 nga konstitusyon nga nagdidiri ha mga langyaw nga base militar, tropa, pasilidad ngan armas para ha hiluagan nga pagdestroso hinay-hinay nga ginhihimo.

Nagastos an papet nga rehimen hin P1 bilyon para pauswagon an mga pasilidad ha Ulugan Bay ngan Oyster Bay ha Palawan para pagserbihan an tikaagsub nga pag-abot han mga barko pan-gerra, edro ngan tropa nga pan-ato han US. Nakatalaan liwat hini nga pauswagon an iba pa nga kampo han AFP ngan mga reserbasyon ha Palawan ngan Rizal para tukuran hin mga base militar han US.

An patikang nga hinungdan han US ha pagdeploy han pwersa militar hini ha Pilipinas amo an paglansar hin mga ehersisyo militar ngan pagtreyning ha pakipagbubligay ha armado nga pwersa han Pilipinas. Sanglit, gintikangan hini nga magrelyebo han pwersa militar han US, an tinuod, komo mga abante nga nakadeploy nga pwersa. Ginpadamo hini an hinungdan para makapag-operasyon an pwersa militar han US ha Pilipinas, kalakip an mga makatawo nga pag-ayudad, aksyon sibiko, misyon medikal ngan pagresponde ha kalamidad.

Kadungan han 9-11, igin-deklarar ni Bush an Pilipinas komo ika-duha nga prente ha ginbansagan nga pankalibutan nga gerra kontra terorismo. Sugadman, gintagan-rason han US an nagrerelyebo nga presensya han mga tropa militar hini ha pagsering nga kaangayan imentinar nga abrido an China Sea para ha internasyunal nga pagbiyahe ngan komersyo. Tikang hadto, nanulsol na hin mga dileto an US ngan mga Pilipino nga papet hini giutan han China ngan Pilipinas kasumpay han gudti nga isla, kababtuan ngan baras nga aada ha sakob han 200-milya nga eksklusibo nga ekonomiko nga sona han Pilipinas. Ha kaurhian, igin-proklamar han US an pagpalin ha East Asia, nga nadadabihan han pagdeploy han haros 50% han pwersa pantuna ngan pan-kahanginan hini ngan han 60% han pwersa pandagat hini ha rehiyon.

Kasumpay han ginkokonsidera hini nga pagigin poder militar han China, ginkakaragan han US yana an rekurso hini ha utro nga pagdeploy han pwersa hini ha East Asia ngan ha pagpostura nga akos hini tarhugon ngan pugngan an China. Nagpopostura nga nga nakontra la an US ha China para tagan-rason an ginhihimo nga panginginlabot hini ha Pilipinas ha militar nga isyu ngan imentinar an balanse han pwersa para magpapadayon an pan-ekonomiya nga kooperasyon nga US-China ha karat-an han katawhan han Southeast Asia. Maanupaman, diin man ha kalibutan, poyde bumuto an pampolitika nga banggaay, mga gerra sibil ngan rehiyunal nga gerra para mapugngan an US ha pagtambak hin pwersa ha rehiyon sugad han East Asia kun diin ginlilikyan han China an anuman nga mabangis nga komprontasyon, labina ha US. Poyde suktan an US ha paggamit hini han mga banggaay para manginlabot ha Pilipinas ha panmilitar nga isyu ngan talapason an soberaniya ngan teritoryal nga integridad han Pilipinas.

Kinahanglan pugngan an US ngan mga papet hini ha pagpasamwak han ideya nga an Pilipinas waray iba kundi pasibo nga butang nga gin-iinteresan han US ngan China. Ha ngatanan nga sirkumstansya, kinahanglan ig-insister han katawhan Pilipino an ira nasyunal nga soberaniya ngan teritoryal nga integridad han Pilipinas. Kinahanglan nira hingyapon nga mag-industriyalisa an Pilipinas para makapagtukod hin mabakod nga ekonomiya, magkamay-ada diplomasya para ha kamurayawan ngan kauswagan ngan magpabutho hin kombensyunal ngan moderno nga mga armas para ha ira kalugaringon nga pagdepensa. Diri nira angay tugutan an anuman nga langyaw nga poder nga gamiton an anuman nga rason para talapason an ira soberaniya ngan integridad han ira teritoryo.

III. Kamutangan han BHB ngan plano han istratehiko nga pagpasulong


An katamaan han kabug-usan nga linya han demokratiko nga rebolusyon han katawhan pinaagi han panmaihaan nga gerra han katawhan klaro nga napamatud-an ha pagkusog ngan pag-abante han mga rebolusyunaryo nga pwersa han katawhan ha nakalabay nga 45 anyos. Naungbawan ngan napakyas han mga rebolusyunaryo nga pwersa an pinakamabangis nga porma han reaksyon, kalakip an 14 anyos nga pasista nga diktadura Marcos ngan an pinakamakahiribang nga kombinasyon han kabangisan ngan pangowat nga ginbul-iwan han sunud-sunod nga mga buwa nga demokratiko nga rehimen katapos an kan Marcos. Naglansar an US imperyalismo ngan mga papet hini hin ngatanan nga klase han nasyunal nga kampanya han panmuypoy-militar, gawas ha gerra nga agresyon han US, ngan napakyas hira ha ira mga katuyuanan.

Nagpursegi an katawhan Pilipino ngan mga rebolusyunaryo nga pwersa ngan kinusog ha luyo han mga diri paborable nga kondisyon kalakip an rebisyunista nga pagtraydor ha sosyalismo han China, han nagin resulta hini nga pagkaperdi han proletaryo nga rebolusyon pankultura ngan sosyalismo hadton 1976, ha pagluya han pakig-away kontra ha neokolonyalismo ha mga atrasado nga nasud, han bug-os nga pagbalik han kapitalismo ha pinakadagko nga nasud nga ginhahadian han rebisyunismo, han kadaugan han imperyalista nga alyansa nga pinamunuan han US ha Cold War, han neoliberal nga opensiba ha ekonomiya ngan kadungan hini nga kontra-komunista ngan konserbatibo nga opensiba ha ideolohiya ngan han pinadagmit nga gerra nga agresyon nga ginsulsulan han US tikang hadton dekada 1990 para makapagtukod hin bag-o nga kaayusan ha kalibutan ngan Pax Americana para ha ika-21 nga siglo.

Kundi diri tinuyo nga naghahatag hin pinakahitaas nga pasidungog ha ira mga rebolusyunaryo nga pangontra an pinakahigtaas nga burukraa ngan opisyal-militar han kada reaksyunaryo nga rehimen ha Pilipinas tungod ha pagsering nira nga an Partido Komunista han Pilipinas ngan Bagong Hukbong Bayan, ngan resulta hini, an bug-os nga katawhan ha armado nga rebolusyunaryo nga kagiusan asya an pinakadako nga tarhug ha reaksyunaryo nga estado. Kundi komo pakonswelo ha ira kalugaringon, ginsasabi liwat han mga kontra-rebolusyunaryo an dako nga buwa na napamenos nira an armado nga pwersa han BHB tikang 25,000 nga magbakod nga riple hadton kabutngaan han dekada 1980 tubtub pipira kayukot ngan yana rurumkon na kuno nira an BHB o mas pagution pa ini tubtub nga mawarayan na ini pulos o importansya. Bisan kakan-o waray magsering an mga elemento ha midya nga binabaydan han organisasyon nga saywar han militar nga hadton 1985, an BHB may-ada la 5,600 nga magbakod nga riple, sumala ha pag-ases han plenum han Komite Sentral han Partido.

An pinaka-epektibo nga pamaagi para ikalipay an mga kadaugan ngan natirok nga kusog han armado nga rebolusyon amo an mahibaro kun tipaunan-o ini nakab-ot ha pamumuno han Partido pinaagi han maduruto nga pagtrabaho, sakripisyo ngan determinado nga pakig-away han mga rebolusyunaryo nga pwersa ha luyo han gidadakui nga ayat. Aada na yana ha 150,000 an kaapihan han Partido ngan naglulupgop an ira mga yunit ngan namumuno nga organo han haros ngatanan nga probinsya ha nasud.

An BHB may-ada yukut-yukot nga Pula nga mangaraway nga armado han magbakod nga riple, kadam-an nakumpiska tikang ha kaaway. Nalahusan na hini an unob hini nga pungkay hadton 1985 ngan yana may-ada haros 10,000 nga magbakod nga riple. An naeksister nga sosyo-ekonomiko nga kamutangan ngan kawaray mga pampolitika nga katungod paborable kaupay para ha paspas nga paghiluag han BHB. Ha usa nga kasadangan nga kadakuon nga rehiyon, akos han BHB nga magpapultaym hin diri mamenos 800 nga bag-o nga Pula nga mangaraway hadton 2013 resulta han aktibo nga kampanya han rekrutment. Ha Far South Mindanao, usa ha relatibo nga guti nga rehiyon, nagdamo hin 120% an mga platun han BHB.

Ha yana, nagios an BHB ha masobra 110 nga prente gerilya, nga naglulupgop ha signipikante nga parte han 71 nga probinsya. Suportado ini han narunapulo kayukot nga milisya han katawhan nga nagseserbe nga pulisya ngan nagseserbe ha internal nga seguridad ha mga lokalidad ngan gatus-gatos ka-yukot nga aada ha yunit ha pagdepensa ha kalugaringon han mga organisasyon masa. May mga organissyon masa han mga trabahador, parag-uma, kababayin-an, kabatan-unan, mga bata ngan mga aktibista pankultura nga milyun-milyon an kaapihan. Sinusuportahan nira an mga lokal nga organo han pampolitika nga poder nga nag-aasikaso ha iba-iba nga buruhaton: administrasyon, pag-organisa ha mas, pampubliko nga edukasyon, reporma ha tuna ngan produksyon, pag-ataman ha panlawas, depensa, arbitrasyon, isports ngan mga pankultura nga isyu.

May klaro nga suklanan han pwersa ngan eksperyensya nga poyde pagtikangan han dugang pa nga mga pag-abante ha nasyunal, rehiyunal, pamprobinsya ngan mas hibubo nga balitang. Natapod kita nga makakaunhan ha pagpatuman han plano nga sumulong tikang ha balitang han istratehiko nga de- pensiba ngadto ha istratehiko nga pagkapatas ha gerra han katawhan.

Napapanahon an paningkamot nga ipatuman an plano. Nagtitika-grabe an krisis han naghahadi nga sistema. Mas malandaw ini sam- tang an mga portfolio investment tikang ha iba nga nasud maawas pabalik ha ira mga gintikangan ngan mas mabagsak pa an mga order ha eksport samtang gintitikangan han China an mayor nga pagtul-id ha pag-aabuso ha utang, ngan kun diri ini himuon ini naman an mabagsak ha pinansya. Kinahanglan nga permi andam an mga rebolusyunaryo nga pwersa para singabuton an pagkawara han bura ha ekonomiya, nga posible mahitatabo ha sakob han nahisasalin nga mga tuig han rehimen Aquino. May posibilidad ngan dudunganan ini han ura-ura kahitaas nga interes ha utang, tigda nga paghunong han mga pribado nga proyekto ha konstruksyon, hiluagan nga pagsara han mga kompa- nya nga aada ha business processing outsourcing nga may kalabutan ha pinansya ngan tinagdagmo nga pagbakik han mga migrante nga trabahador.

An yawe nga pampolitika nga rekisitos amo an pagpadako han kaapihan han Partido ngadto 250,000. Ha pagdamo han mga kadre ngan membro han Partido, makakapamuno an Partido ha nagtitikadako nga ihap han mga yunit han hukbong bayan, organisasyon masa ngan mga lokal nga organo han pampolitika nga poder ngan iba-iba nga porma han rebolusyunaryo nga buruhaton. Responsable an Partido ha pagseguro nga nahahasog an kabug-usan nga linya han demokratiko nga rebolusyon han katawhan pinaagi han panmaihaan nga gerra han katawhan, napapanahon nga natatalakay ngan nasosolbar an mga problema, nahihimo an mga ginkikinahanglan nga inisyatiba para ipasulong an rebolusyon, makoordinar an mga pakig-away ha kabaryuhan ngan kasyudaran ngan matudlok an direksyon han pakig-away.

An presente nga mga kadre ngan membro han Partido kinahanglan himuon nga aktibo ngan utro parayhakon kasumpay han plano han istratehiko nga pagsulong. Kinahanglan magrekrut an presente nga mga kadre ngan yunit hin mga kandidato nga kaapi tikang ha ranggo han mga Pula nga mangaraway ngan mga aktibista ha kagiusan masa ha kasyudaran ngan kabaryuhan. Responsabilidad han mga kadre ngan yunit han Partido nga seguruhon nga ha sakob han panahon han kandidatura nga nakaplastar ha Konstitusyon han Partido, an mga kandidato nga kaapi magin hul-os nga kaapi resulta han ira pagpatuman ha mga batakan nga buruhaton han pagigin membro han Partido ngan pagkompleto han Batakan nga Kuros han Partido ha sakob han pira nga sesyon, nga gindudugangan ngan sinusuportahan han pagbasa ngan dugang pa nga mga diskusyon.

Ha absoluto nga pamumuno han Partido, iginlalansar han Bagong Hukbong Bayan an rebolusyunaryo nga armado nga pakig-away nga koordinado ha rebolusyon agraryo ngan pagtukod han panmasa nga base. An mga namumuno nga komite han Partido kinahanglan nga magkamay-ada istratehiko ngan taktikal nga pamumuno ha BHB ngan rebolusyunaryo nga kagiusan masa para maseguro nga an gerra han katawhan nasulong hin relatibo nga pantay-pantay ha nasyunal, inter-rehiyunal ngan rehiyunal nga balitang pinaagi han pagkoordinar han iba-iba nga aspeto ngan natad han buruhaton, dagmit nga pagresolbar han landaw na isyu nga nakakaulang ha pagsulong ngan pagseguro nga an mas dako nga parte nabulig ha mga magluya nga parte. An mga kumand pan-operasyon han BHB kinahanglan matukod ngan mapakusog tikang ha nasyunal nga lebel ngadto ha prente para maisa an politiko-militar nga kapas hini, kalakip an koordinasyon han mga taktikal nga opensiba.

Kinahanglan an rebolusyunaryo nga armado nga pakig-away para makakumpiska hin mga armas tikang ha kaaway, matukod an hukbong bayan ngan marumok an poder han reaksyunaryo nga estado, mga lokal nga tirano ngan iba pa nga magraut nga elemento. An masa nga parag-uma magigin diri nahuhubas nga atabay han mga Pula nga mangaraway ngan han pampolitika ngan materyal nga suporta pero kun nailalansar la an rebolusyon agraryo. Kinahanglan padayon nga napahiluag ngan nakokonsolida an panmasa nga base pinaagi ha pagtukod han iba-iba nga porma han organisasyon masa ngan mga lokal nga organo han pampolitika nga poder. Katuyuanan han gerra han katawhan an makasulong an demokratiko nga gobyerno han katawhan hin pabalud-balod tubtub ha masaliw- nan na hini ngan hul-os nga marumok an reaksyunaryo nga estado.

An prinsipal nga porma han pakig-away amo an armado nga pakig-away. Ginbabaton hini an sentral nga isyu han rebolusyon, an pag-agaw han pampolitika nga poder. An istratehiko nga linya han panmaihaan nga gerra han katawhan, an pag-ensirkulo ha kasyudaran tikang ha kabaryuhan ngan pagtirok hin kusog tubtub nga magin hinog an kamutangan para maagaw an pampolitika nga poder ha kasyudaran ha bug-os nga nasud nakapaghatag hin higayon ha hukbong bayan ngan iba pa nga rebolusyunaryo nga pwersa nga umuswag tikang ha guti ngadto ha dako ngan tikang ha maluya ngadto ha makusog ngan malahusan ngan pakyason an ngatanan nga reaksyunaryo nga kampanya han panmuypoy-militar.

Igin-uundong han BHB an istratehiko nga linya han paglikay o pagpakyas ha gerra nga dagmit nga gintatapos o pagsapeligro ha prinsipal o kabug-usan nga kusog han usa nga bug-os nga rehiyunal nga pwersa han BHB ha usa nga desisibo nga away nga waray kaseguruhan an kadaugan. Ha sugad, nagkamay-ada higayon an BHB nga dugang pa nga magpakusog pinaagi ha paglansar la hin mga taktikal nga opensiba nga segurado magdadaug ngan pagpatuman han mga pampolitika, pan-ekonomiya, pankatilingban ngan pankultura nga buruhaton para magin mga balwarte han rebolusyon an anay atrasado nga mga baryo.

An presente nga balitang han gerra han katawhan amo an istratehiko nga depensiba pa gihapon kundi an katuyuanan han istratehiko nga plano han pagsulong amo an pag-abot han purtahan han istratehiko nga pagkapatas ha sakob han pira ka-tuig. An linya para ha mga taktikal nga opensiba ha sakob han istratehiko nga depensiba amo pa gihapon an hiluagan ngan susu nga gerilya nga pakig-gerra ha basaranan han tikahiluag ngan tikahilarum nga panmasa nga base. Ha pagdaug han mga taktikal nga opensiba kontra ha magsayon ngan magluya nga parte han pwersa han kaaway, mahiisa han BHB an lebel han kapas, kadakuon, kagamitan, teknik ngan epektibidad han mga yunit-pankombat hini.

Makapagdeploy kita hin mas damo nga yunit-gerilya ngan makakalupgop hin mas higluag nga lugar samtang nakakaagaw kita hin mas damo nga armas tikang ha kaaway. An pagdaug han mga away nga anihilasyon ha porma han mga ambus, reyd ngan operasyon pag-aresto amo an prinsipal nga pamaagi han pagtukod han armado nga kusog han BHB. An BHB ngan an milisya han katawhan naghihimo ngan nagamit hin comman-detonated explosives kakombinasyon an mga ambus ngan reyd subay ha mga pagsurundon han gerra. Sugadman an paggamit han anuman nga incendiary o pansunog para rumkon an mga kampo, sarakyan, istakan han gasolina ngan iba pa nga istakan han suplay han kaaway. An mga kadaugan ha anihilasyon nga away, makatawo nga pagtratar ha mga kapturado ha gerra ngan haum nga propaganda ngan pampolitika nga buruhaton ha ranggo han tropa han kaaway (labina ha ranggo han mga armado nga paramilitan nga pwersado nga ginrerekrut tikang ha mga parag-uma ngan ha mga yano nga sundalo) makakabulig para himuon nga madinaugon an mga paningkamot nga marumok an mga pwersa han kaaway.

Mahingangadto ha mas maupay nga kamutangan an BHB para magdeploy hin mas damo nga yunit-komat ngan maglansar hin mga agway han anihilasyon nga tagdali la an pahoway kun an mga lokal nga sanga han Partido, organisasyon masa, organo han pampolitika nga poder ngan milisya han katawhan poyde na sumaliwn ha mga diri pankombat nga responsabilidad ngan buruhaton han BHB, para matagan hin mas damo nga oras an mga yunit han BHB nga maglansar hin politiko-militar nga treyning ngan mga taktikal nga opensiba. Nagtikauswag an kapas han mga yunit han milisya han katawhan ha paglansar hin mga anihilatibo ngan atritiko nga taktikal nga opensiba kontra ha mga pwersa han kaaway. Gintatagan hini hin kapas an mga kumand han BHB ha iba-iba nga lebel nga irelyebo an mga yunit han BHB ha paglansar hin politiko-militar nga treyning, buruhaton masa, produksyon ngan kombat.

Akos kaupay han BHB nga padakuon an armado nga pwersa hini ngadto 25,000 ha diri maiha nga panahon. Mahihimo ini han BHB pinaagi ha paglansar hin mas agsub nga dagko ngan gudti nga taktikal nga opensiba kontra ha mga detatsment ngan tsekpoynt han militar, istasyon han pulis, pribado nga panseguridad nga ahensya, pribado nga hkbo ngan mga kriminal nga sindikato nga an klaro nga katuyuanan ngan plano amo an pagkumpiska hin tikadamo nga armas. Kadungan hini, poyde kombinsihon an mga sangkay nga alyado nga maghatag hin armas ha BHB. Masobra us milyon nga pusil an katin kuno han mga pribado nga indibiduwal. Adman naton kun hira hin-o hira, ngan kombinsihon naton adton mga natugot nga maghatag o magbaligya han ira mga armas ngan ireyd o arestuhon adton mga naato o nagamit han ira mga armas kontra ha katawhan.

Tikang han entrada han 2014, dagmit na nga nagdedeploy hin dugang nga pwersa an AFP ha Mindanao, labina ha mga abante nga rehiyon ngan subrehiyon nga nangunguna ha mga taktikal nga opensiba, rebolusyon agraryo ngan pagtutukod han panmasa nga base. Masobra 60% han mga pankombat nga tropa han AFP an nakadeploy na yana ha Mindanao subay ha katuyuanan nga magdeploy hin minimum nga usa ka-batalyon ha kada prente.

An mga rebolusyunaryo nga pwersa ha Southern Mindanao iginpapailarum ha makusog kaupay nga operasyon militar han gintig-ob nga mga pwersa han 10th, 6th ngan 4th Army Divisions. Pinili nga mga pankombat nga tropa sugad han duha nga batalyon han mga Scout Ranger an igindeploy ha Northeast Mindanao, usa kabatalyon nga Special Forces ha Northcentral Mindanao ngan mga pwersa han 68th ngan 4th Special Forces Battalion ha mga bawnderi nga lugar han Bukidnon. An pirit nira nga ginhihimo amo an konsentrahan an mga lokal nga yunit han BHB ngan agawon an inisyatiba.

Utro nga ginmanduan ngan igindeploy han AFP an mga pinili nga pankombat nga tropa hini ha mga bawnderi ha mga lugar nga bubkiron sanglit naoobligar ini nga bayaan an kapatagan, an prinsipal nga mga sentro ngan kadam-an han mga munisipalidad. Samtang, igindedeploy hini an iba nga mga tropa ha mga sentro han komunidad ha mga lugar nga lupgop han operasyon han ginbansagan nga special operations teams (SOT).

Waray pa gihapon kapas an kaaway nga okuparan ngan hul-os nga kontrolon an masobra 10% han kabug-usan nga erya han mga prente gerilya ha maiha nga panahon nga unom ka-bulan tubtub usa ka-tuig, nga diri babayaan an mas dako nga mayoriya han mga prente gerilya ngan damo pa nga iba nga lugar nga may populasyon nga diri ginpupuypoy ngan libyano ha okupasyon han kaaway. Bisan ha mga prente gerilya nga pinili nga konsentrahan hn kaaway, may hiluag nga wada ha giutan han mga pwersa hini ha perimetro o mga taliba ngn ha giutan han mga yunit ha ispesyal nga operasyon.

Sanglit posible para ha mga yunit han BHB nga magmaniobra ngan kontra-ensirkuluhan an mga yunit han kaaway ha sakob han usa nga prente gerilya. Posible liwat nga an mga pwersa han BHB ha kasapit nga prente, o kasapit nga rehiyon nga magkontra-ensirkulo ngan magdesisyon kun ano nga operasyon tikang ha eksteryor nga linya an iglalansar nira kontra ha kaaway. Ha mas hirayo pa nga prente gerilya nga diri pa gin-aatake han kaaway, poyde mag-inisyatiba didto an BHB nga singabuton an kawaray pwersa militar han kaaway. Ha iba-iba nga lebel, kinahanglan imentinar naton nga gupong an kaaway ngan madali magsayop samtang padayon naton nga ginkukuha ngan kinakatinan an inisyatiba ngan epektibo nga ginagamit an mga taktika nga geirlya ha pagbalhin, dispersal ngan konsentrasyon ngan tama nga ikombinar ngan kuhaon an tama nga balanse han buruhaton ha mga base gerilya ngan sona gerilya ngan ha lugar nga bubkiron ngan kapatagan.

Iginpapakita han mga rebolusyunaryo nga pwersa ha Mindanao an ira kapas ha pag-atubang ha ginpadako nga deployment han mga tropa han kaaway pinaagi ha pagkoordinar han mga taktikal nga opensiba ha subrehiyon, rehiyon ngan inter-rehiyon nga lebel samtang nalikay ha desisibo nga agway.

Nahihimo la an pagpokus han deployment han mga tropa ha mga rehiyon ha Mindanao nga may kasagubay nga pag-iban ha mga tropa ha iba nga rehiyon. Masisingabot han nasyunal nga kumand ha operasyon ngan kabakyang nga kumand ha operasyon han BHB ha mga rehiyon ha Luzon ngan Visayas an pag-iban han tropa ha kada tagsa nira nga lugar o an kawaray kapas han AFP nga magpadako han tropa pinaagi han dagmit nga pagplano ngan paglansar hin mga taktikal nga opensiba kontra ha natikaluya nga yunit han kaaway. Ha sugad, diri la napapakusog an ira mga yunit kundi nakakabulig liwat nga paluyahon an pagkonsentra han kaaway kontra ha mga pwersa naton ha Mindanao para dugang pa hira nga makapagpasulong.

Mahilig magpasamwak an kaaway hin propaganda nga narurumok o napawaray-pulos na an BHB han mga hiluagan nga pagsurender, militar nga kapakyasan o pagkadakop han higtaas nga lider. Hirayo ini kaupay ha kamatuoran. An pinakamaupay nga pamaagi nga mapanhimuwa ini ngatanan amo an magdurot an Partido ngan natutungdan nga kumand han BHB hin dagko nga suntok kontra ha kaaway, labina adton mga yunit nga bantugan kaupay ha mga pangangabuso. Tinuyo nga an magdinaugon nga taktikal nga opensiba pareho hin magkusog nga manipesto. May-ada liwat mga opensiba nga suntok ha ulo han kaaway ngan dramatiko nga makapagbuksas ha kaluyahan ngan bulnerabilidad han kaaway ha pinaka-diri ginlalauman nga mga higayon. Posible nga maglansar hin anihilatibo nga away o serye han mga opensiba nga magreresult ha signipikante nga pagdako han mga armas ngan kagamitan pan-gerra han BHB ngan dako nga bentaha ha politika ngan militar sugad han pag-atake ha dagko nga armori han militar, pulis o pribado, paglipol diri ha narunapulo kundi ha pira ka-gatos nga tropa, pagrumok ha dagko nga istakan han gasolina, mga nakaparada nga sarakyan militar o mga sarakyan pan-kahanginan, o pag-aresto ha mga opisyal militar nga gin-akusaran hin mga krimen kontra ha katawhan.

Ha diri maiha nga panahon, poyde naton padakuon an ihap han mga prente gerilya ngadto ha 200 ngan magkamay-ada usa nga prente gerilya ha kada pankongreso nga distrito han kaaway ha kabaryuhan. An presente nga pwersa han BHB diri kinahanglan buhagon ngan sobra nga unaton para malupgop an 200 nga prente gerilya. An paghiluag han mga pwersa han BHB magtitikang kun diin hira yana. Kundi poyde nga iandam han mga kadre ngan kaapi han Partido ngan mga organisasyon masa an pagtukod hin bag-o nga mga prente gerilya. An pag-andam han prente gerilya mahihimo la tubtub nga an mga patikang nga yunit han BHB maideploy tikang ha usa nga sapit nga prente gerilya tikang ha pareho o kasapit nga rehiyon o probinsya. Riko an eksperyensya han BHB hini nga butang. May eksperyensya liwat ini ha pagdeploy hin may kapas ngan may eksperyensya nga mga kadre han Partido ngan Pula nga mangaraway para pakusgon an usa nga mas maluya nga prente gerilya o buligan an usa nga prente gerilya nga utro makabangon tikang ha maiha nga konsentrasyon han kaaway o tikang ha kasaypanan han aton mga kadre o pareho hini.

Para mag-andam han pagtukod han bag-o nga prente gerilya, an mga kadre han Partido ngan natutungdan nga mga organisasyon masa kinahanglan maglansar hin pankatilingban nga imbestigasyon, prinsipal para maadman ha mga parag-uma an ira mga agraryo ngan kasumpay nga problema ngan kun tipaunan-o mahiabante han mga asosasyon han parag-uma ngan iba pa nga porma han organisasyon an usa nga programa para ha tinuod nga reporma ha tuna. Kasunod hini, poyde magdeploy an BHB hin usa nga patikang nga yunit ha tutukuron nga prente gerilya. Para hilarum nga makagamot an BHB ha prente gerilya, kinahanglan hini ipasulong an rebolusyon agraryo, mapa-minimum nga programa ha pagtikang o maksimum ha kaihaan. Labot ha reporma ha tuna, kinahanglan ini maglansar hin iba-iba nga kampanya para maghatag hin pankatilingban nga serbisyo ha katawhan sugad han para ha literasiya ngan impormasyon, pag-isa han produksyon, pag-ataman han panlawas, pag-andam ha kalamidad, relief and rehabilitasyon, mga pankultura nga aktibidad ngan iba pa.

An pagpasulong han minimum nga program ha reporma ha tuna dayon nga nagpapakita kun tipaunan-o an rebolusyon mahinungdanon nga napupulsan han mga waray tuna nga mauuma. Kalakip dinhi an pagpahibubo ha plete ha tuna, pagpara ha usura, makatadungan nga suhol ha mga trabahador ha uma, makatadungan nga presyo ha mga produkto han mga parag-uma ngan pagpasamwak han agrikultural nga produksyon ngan dugang nga panginabuhi pinaagi han batakan nga porma han kooperasyon.

Kalakip ha maksimum nga programa ha reporma ha tuna an kompiskasyon han tuna tikang ha mga agaron maytuna ngan pagbawi ha tuna tikang ha mga parupanlupot ngan libre ngan pantay nga pagdistribwer han tuna ha mga naghuhulad, nga nagkokonsidera ha kadakuon ngan kalidad han tuna. An kompiskasyon o pagbawi han tuna karukayaknon la han pagdesisyon nga diri na baydan an plete ngan iba pa nga buhis ha asendero ngan sidngan an iya mga tawuhan nga talikdan an ira amo o bumaya na ha lugar. Kundi angay nga andam an mga rebolusyunaryo nga pwersa ngan katawhan nga depensahan an programa ngan kaangayan nga andam an mga kadre ngan parag- uma nga seguruhon nga magmadinaugon ini pinaagi han epektibo nga pagdumara ngan kolektibo nga paningkamot.

Ha pagpasulong han minimum ngan maksimum nga programa ha reporma ha tuna, kinahanglan pana-panahon nga maglansr hin mga kampanya ngan panmasa nga pakig-away ha kabaryuhan para iisa an kolektibo nga determinasyon han masa nga parag-uma, pahiluagon ngan iisa an ira mga nakab-ot nga kadaugn ngn seguruhon ng mamentinar an militante nga klase han kablas nga parag-uma ngan trabahador ha uma ha pamunuan han mga asosasyon han parag-uma ngan mga sanga han Partido ha lokalidad.

Mahimo nga may mga panmasa nga kampanya han parag-uma nga ginkokoordinar ha lebel han rehiyon, inter-rehiyon ngan bug-os nga nasud nga may katuyuanan nga pag-usahon ngan pagiuson an pinakadako nga ihap han masa nga parag-uma ha basaranan han landaw nga mga isyu sugad han ura-ura kahibubo nga presyo han kopras ngan humay, an pan-uusura han ginbansagan nga mga institusyon ha microfinancing, pagpahibubo han sukot ha irigasyon, an hitaas nga presyo han mga binhi ngan gamit ha pag-uma, an pagsulod han mga GMO nga naghihibang ha kalibungan ngan tarhug ha pampubliko nga panlawas ngan iba pa.

Para may kadugangan nga tuna para ha programa ha reporma ha tuna, kinahanglan buligan han BHB an masa nga parag-uma nga amkunon an mga bakante nga tuna nga poyde hularon ngan itabrog an mga parupanlupot, kuhaon an sobra nga tuna nga aada ha ilarum han toril nga ginpapapletihan han reaksyunaryo nga estado ngan bungkagon an mga plantasyon nga nakatutok ha eksport nga pananag-iya han mga langyaw nga korporasyon ngan mga komprador-asendero ngan higluag nga tuna nga nakaalotaga ha pan-rikuhanon nga mga resort ngan turismo.

Kinahanglan himuon han katawhan ngan hukbong bayan an ngatanan para bungkagon an mga empresa ha pagmimina ngan paglalaging nga pan-eksport. Kinahanglan maglansar hin panmasa nga pakig-away an mga parag-uma ngan minoriya nga katawhan para ig-insister an kontrol ha mga tuna nga gin-agaw han dagko nga plantasyon ngan mga kompanya ha paglalaging ngan pagmimina. Kinahanglan padayon ini hira nga pagmultahon han hukbong bayan tungod ha paghibang ngan pagdestroso ha kalibungan, paghibang ha agrikultura ha pagtuno han tuna ngan paghilo ha tubig ha mga salog ngan sapa ngan pagpagawas han diri na masasaliwnan nga karikuhan ngan hasta han kahasta nga paghikaw han sugad nga karikuhan para kunta ha planado ngan epektibo nga paggamit hini para ha industriyal nga kauswagan ha tidaraon.

Ha mga ekspansyon nga lugar, kinahanglan magtukod an mga yunit han BHB hin mga komite ha pag-organisa ha baryo katapos an dagmit kundi sadang nga pankatilingban nga imbestigasyon para seguruhon an agap nga suporta para ha ira. Pero an sugad nga mga temporaryo nga organo han pam politika nga poder may paborable nga basaranan nga maorganisa kun antes hini naorganisa ngan napahiluag an mga progresibo nga organisasyon masa tikang ha mga kasapit nga lugar. Sanglit napapadalunot an pagpili ngan pagnombra ha mga opisyal han komite ha pag-organisa han baryo. An mas hitaas nga pormasyon han mga komite nga rebolusyonaryo ha baryo nakabasar ha pagtukod hin mga organisasyon masa han mga trabahador, kun may-ada, parag-uma, kababayin-an, kabatan-unan, kabataan ngan mga pankultura nga aktibista ha baryo. An representante hini nga mga organisasyon masa han katawhan han bug-os nga baryo (kun igtugot han seguridad) an nagpipili ha komite nga rebolusyunaryo ha baryo. Nagtitikang liwat ha mga organisasyon masa an kaapihan han lokal nga sanga han Partido.

Ginkokomponer han mga base gerilya ngan sona gerilya an prente gerilya. An mga base gerilya an pinaka-konsolidado nga parte han prente gerilya, samtang mas hibubo an konsolidasyon han mga sona gerilya. An mas hitaas nga lebel han konsolidasyon han mga base gerilya makikita ha pag-eksister han mga komite nga rebolusyunaryo ha baryo ngan interbaryo (munisipal) nga lebel ngan han mga lokal nga seksyon ngan sanga han Partido, han hul-os nga pag-uswag han mga organisasyon masa, han kadaugan han kampanya ha reporma ha tuna ngan iba pa nga kampanya ngan an kompyansa han usa nga sadang nga kadakuon nga yunit han hukbong bayan nga magbase ha baryo o klaster han mga baryo.

An mas hibubo nga lebel han konsolidasyon han mga prente gerilya nakikita ha pag-eksister han mga komite ha pag-organisa han baryo, ha kawaray lokal nga sanga han Partido, han pasiuna nga lebel han pag-organisa ngan mga panmasa nga kampanya ngan han relatibo nga libyano nga pagsulod ngan paggawas han mga rebolusyunaryo nga pwersa ngan pwersa han kaaway. Diri hasta han kahasta an pagigin sona gerilya, aada ini ha proseso han pagigin base gerilya. Poyde nga magin hul-os nga konsolidad an duha o sobra pa nga magkasapit nga prente gerilya ngan matukod an mga relatibo nga istable nga base nga lugar ha tidaraon. Ha pag-uswag han mga buruhaton, poyde bumutho an relatibo istable nga mga base nga lugar tikang ha duha o masobra pa nga ihap han magkasapit nga prente gerilya nga hitaas an lebel han konsolidasyon.

An pagtukod han base gerilya ginkikinahanglan nga parte han pagpasulong han panmaihaan nga gerra han katawhan. Kun waray ini, diri makakapagpasulong an rebolusyon. Responsabilidad han mga namumuno nga komite han Partido ngan han kumand han BHB ha lebel han rehiyon, subrehiyon ngan prente nga tudlukon an mga lugar nga pinaka-paborable para tukuron an mga rebolusyonaryo nga base nga lugar ha basaranan han pisikal, pankatilingban ngan pampolitika nga tereyn lakip na han kasaysayan han rebolusyunaryo nga pakig-away han katawhan ha lugar. Kinahanglan magkamay-ada kaangayan nga deployment han mga yunit han BHB para maespiho an mga prayoridad ha pagtukod han mga base nga gerilya nga lugar ngan an kalabutan hini ha mga sona gerilya.

Importante kaupay nga padamuon an ihap han mga prente gerilya ngan aghaton an mga lokal nga sanga han Partido, an mga organo han pampolitika nga poder, an mga organisasyon masa, an mga milisya han katawhan nga ipatuman an mga buruhaton ngan maglansar hin mga kampanya para ha kapulsanan han katawhan. Ha sugad, poyde magdeploy an BHB hin mga yunit para ha kombat ngan maglansar hin mga opensiba nga mas halipot an lat-ang han pagpahoway. An mga yunit nga nagkokonsentra ha pankombat nga buruhaton ha usa nga panahon poyde irelyebo ha mga buruhaton nga diri pankombat, sugad han mga treyning ha politiko-militar, buruhaton masa, produksyon ngan buruhaton ha kultura. Sanglit mamentinar nira an suok nga sumpayay ha mulupyo.

Ha kabaryuhan ngan kasyudaran, kinahanglan permi pukawon, organisahon ngan pagiuson an katawhan. Para ini makab-ot, kinahanglan naton intindihon ngan santupon an nagkakaurusa nga prente komo rebolusyunaryo nga armas nga kabakyang han armado nga pakig-away. Labaw han ngatanan, ini an pamagi para pakusgon an mga batakan nga pwersa han rebolusyon ngan para liwat enggan- yaron an butnga ngan pan-intermedya nga pwersa ngan singabuton liwat an mga banggaay ha ranggo han mga reaksyunaryo para ihimulag, pakarauton, paluyahon ngan rumkon an poder han kaaway. Ini an pinakadagmit nga pamaagi para maabot ngan maimpluwensyahan an milyun-milyon nga katawhan, kaupod adton diri pa naoorganisa ngan naiimpluwensyahan pa han mga pwersa nga diri-rebolusyunaryo.

Igintatalaan han kontra-pyudal nga nagkakaurusa nga prente an pagsarig han Partido ngan klase nga trabahador prinsipal ha kablas nga parag-uma ngan trabahador ha uma, an pagkabig ha mga butnga nga parag-uma, an pagnyutralisa ha riko nga parag-uma ngan an pagsingabot ha banggaay giutan han nalalamragan ngan han mga despotiko nga agaron maytuna para ihimulag ngan rumkon an poder han dagko ngan despotiko nga agaron maytuna nga may kalugaringon nga mga pribado nga armado nga gwardya ngan sumpay ha mga reaksyunaryo nga armado nga pwersa ngan pulis nga ira kinokontrol ngan ginagamit pinaagi han katin nira nga poder ha politika. Ura-ura nga kinangangalsan an mga pampolitika nga dinastiya han mga agaron maytuna. Marayhak kaupay an hiluag nga masa ha kada panahon nga nakikita nira nga ginbubungkag han BHB an hiluag nga karikuhan hini nga mga dinastiya, kinukumpiskahan hin armas an ira mga pribado ngan hatag-han-estado nga mga gwardya ngan gin-aambus an mga despotiko kun nabiyahe.

An nagkakaurusa nga kontra- pyudal nga prente mapagdesisyon an papel ha rebolusyhon tungod kay nagseserbe ini ha rebolusyon agraryo ngan nagbabato ha de- manda han mga parag-uma para ha tuna, nga asya an prinsipal nga gin-uunod han demokratiko nga rebolusyon. Kundi aada ha bal- ayan han kontra-imperyalista ngan kontra-pyudal nga nagkakaurusa nga prente nga prinsipal nga nakasarig an Partido ngan klase nga trabahador ha batakan nga alyansa nga trabahador-parag-uma, nakakabig an petiburgesya ha kasyudaran, dugang nga nakakabig an nasyunal burgesya ngan nasisingabot an banggaay ha ranggo han mga reaksyunaryo nga klase han dagko nga komprador ngan agaron maytuna para ihimulag ngan marumkon an poder han kaaway, pinaka-reaksyunaryo man ini nga pwersa o langyaw nga mananakop. An pag-ato ha kaaway anuman nga panahon pinaagi han nasyunal nga nagkakaurusa nga prente in pagpukaw ngan pagpagios ha hiluag nga masa han katawhan kontra ha presente nga kaaway ngan aada ha direksyon han pagbagsak ha bug-os nga naghahadi nga sistema han dagko nga komprador ngan agaron maytuna.

Maupay nga an mga ligal ngan aada ha kasyudaran nga patriyotiko ngan progresibo nga pwersa determinado nga pukawon, organisahon ngan pagiuson an hiluag nga masa han katawhan kontra ha gindidiriheran han US nga rehimen Aquino. Kinahanglan gamiton dinhi an hiluag nga nagkakaurusa nga prente. Duha ka-beses napamatud-an ha kasaysayan nga poyde ibagsak an presidente han reaksyunaryo nga gobyerno. Diri pa man sadang an kusog han kagiusan masa para ibagsak an bug-os nga naghahadi nga sistema kundi nagmadinaugon ini ha pagbagsak han pasista nga rehimen Marcos ngan ha korap nga rehimen Estrada. Harapit ini magmadinaugon ha pagbagsak ha rehimen Arroyo.

Kinahanglan pukaw nga magplano an demokratiko nga kagiusan masa hin komprehensibo, hiluag ngan makusog nga kampanya para patalsikon an rehimen Aquino ha tiabot nga duha ka-tuig antes an eleksyon ka-presidente ha 2016. Kinahanglan determinado nira nga ibuksas ngan atuhan an pagkapapet, brutalidad, pagbibinuwa ngan korapsyon han naghahadi nga rehimen. Kinahanglan nga may todo-todo nga paningkamot nga abuton an milyun-milyon nga katawhan pinaagi han hiluag nga buruhaton propaganda ngan edukasyon.

Kinahanglan nga may tikadako nga panmasa nga demonstrasyon han hiluag nga masa han mga trabahador, istudyante, baga-proletaryado ngan yano nga mga empleyado. Kinahanglan ilansar an mga demonstrasyon ha lebel han mga kampus o inter-kampus, ha mga komunidad o inter-komunidad ngan inter-munisipyo para tagan hin higayon an katawhan nga iplastar an ira protesta kontra ha rehimen Aquino ngan ig-insister an ira mga demanda ngan para ha umento ha suhol, pagpahibubo han presyo, libre nga edukasyon, libre nga serbisyo panlawas ngan iba pa nga nasyunal ngan demokratiko nga demanda. An mga biktima han kriminal nga pagpasibaya ha mga lugar nga nahibang han nakalabay nga magkusog nga baryo kinahanglan tinagdamo nga mag-alsa. Ha dayuday matitirok an kusog han hiluag nga mga protesta nga kontra-Aquino para magpabutho hin mas dagko nga koordinado nga panmasa nga demonstrasyon.

Kinahanglan nira pukawon an katawhan nga maglansar hin direkta nga mga aksyon pampolitika komo lehitimo nga pamaagi han pagbag-o han rehimen kontra ha simple nga paghihinulat ha masunod nga eleksyon ka-presidente nga posible utro makontrol han naghahadi nga paksyon Aquino. Ha sugad napapakusog an rebolusyunaryo nga kagiusan masa ha mas dako nga pakig-away para ibagsak an bug-os nga naghahadi nga sistema.

Ginpapakusog pa han US imperyalismo an panginginlabot hini ha Pilipinas ha tahob han pangegerra ha terorismo ngan pagpugong ha China. Ha pagpasulong han gerra han katawhan ngadto ha balitang han istratehiko nga pagkapatas, mas pakukusgon pa han US an panginginlabot militar ngan magtatarhug nga maglansar hin gerra nga agresyon kontra ha katawhan Pilipino.

Kundi nakahimo na an US ngan iba pa nga imperyalista nga poder hin gidadamui nga armado nga banggaay ha iba nga nasud; ngan an krisis han pankatilingban nga kapitalismo nagpapabutho hin armado nga pag-ato ha pankalibutan nga lupgop. An armado nga rebolusyon ha iba-iba nga dapit han kalibutan magpapahibubo han kapas han US nga igdaug an usa nga gerra nga agresyon ha Pilipinas.

IV. Mga buruhaton ha pag-ato


Iplastar naton ha halipot nga pamaagi an mga buruhaton ha pag-ato nga kinahanglan ipatuman han Partido Komunista han Pilipinas, han Bagong Hukbong Bayan, han mga organisasyon masa, han mga organo han pampolitika nga poder ngan han hiluag nga masa han katawhan.

1. Pag-usahon an katawhan Pilipino ha kabug-usan nga linya han demokratiko nga rebolusyon han katawhan kontra ha US imperyalismo ngan ha mga lokal nga naghahadi nga klase.

Ha pamumuno han klase nga trabahador ngan Partido hini, kinahanglan magkausa an katawhan Pilipino ha kabug-usan nga linya han bag-o nga demokratiko nga rebolusyon kontra ha US imperyalismo ngan lokal nga naghahadi nga klase han dagko nga komprador ngan agaron maytuna. Kinahanglan hira pukawon, organisahon ngan pagiuson para atubangon an ngatanan nga mayor nga panmadalian ngan panmaihaan nga isyu ngan maglansar hin ngatanan nga porma han rebolusyunaryo nga pakig-away para makab-ot an hul-os nga nasyunal nga katalwasan ngan demokrasya.

2 Maningkamot nga patalsikon an gindidiriheran han US nga rehimen Aquino ngan sirutan ini ha mga krimen kontra ha katawhan ngan pakusgon an rebolusyunaryo nga kagiusan!

Kinahanglan maningkamot an demokratiko nga kagiusan masa nga patalsikon an rehimen US-Aquino. Kadungan hini, kinahanglan pakusgon han BHB an mga taktikal nga opensiba para ipakita an suporta ha katawhan ngan mga patriyotiko nga pwersa nga natindog ha dakila nga paningkamot nga patalsikon an rehimen. Kinahanglan determinado paningkamutan han katawhan nga patalsikon an rehimen ha relatibo halipot nga panahon nga duha ka-tuig ngan pugngan an pagpadayon hini ha poder pinaagi han eleksyon. Kinahanglan dugang nga magpakusog an kagiusan masa para ha aatubangon pa nga pakig-away kontra ha naghahadi nga sistema. Nakapagpakusog an rebolusyunaryonga kagiusan masa ha pakig-away para patalsikon hi Aquino pinaagi ha pag-aghat ha abante nga seksyon han mga aktibista nga umapi ha Partido ngan magserbe ha Bagong Hukbong Bayan o magsugbong hin iba pa nga rebolusyunaryo nga buruhaton.

3. Madig-on nga katinan an is tratehiko nga linya han panmaihaan nga gerra han katawhan, han pag-ensirkulo ha kasyudaran tikang ha kabukiran.

An armado nga pakig-away an prinsipal nga porma han rebolusyunaryo nga pakig-away para ibagsak an naghahadi nga sistema han dagko nga komprador ngan agaron maytuna nga sunud-sunuran ha US imperyalismo. Kinahanglan padayon naton nga katinan an istratehiko nga linya han panmaihaan nga gerra han katawhan. Haum ini ha kinaiya ngan pirmihan nga krisis han naghahadi nga sistema han mga komprador ngan asendero. Nahimo han Bagong Hukbong Bayan ngan iba pa nga rebolusyunaryo nga pwersa nga magpreserbar ha kalugaringon, papitad-pitad nga umuswag ngan sumulong ha luyo han dagko nga ayat.

4. Ipatuman an presente nga istratehiko nga plano han pagpasulong tikang ha istratehiko nga depensiba ngadto ha istratehiko nga pagkapatas!

Kinahanglan magpadayon kita ha dalan han pagpatuman ha istratehiko nga plano nga pagpasulong tikang ha istratehiko nga depensiba ngadto ha istratehiko nga pagkapatas. Para maipatuman an plano, aada an Partido nga ha bug-os nga nasud hilarum nga nakagamot ha masa nga anak han balhas ngan ha proybador ha away, maungod ngan eksperyensyado nga mga Pula nga kumander ngan mangaraway.

Kinahanglan padayon nga agawon ngan katinan han Bagong Hukbong Bayan an inisyatiba kontra ha armado nga pwersa han kaaway. Kinahanglan seguruhon han Partido nga an mga abante nga prente, subrehiyon o rehiyon nakakablig ha pagpahiluag o pagpasulong han mga rebolusyunarho nga pwersa ha iba nga prente, subrehiyon o rehiyon.

5. Dugang nga pauswagon an gerilya nga pakiggera ngan pakusgon an mga taktikal nga opensiba.

Kinahanglan padayon nga ipasulong ngan pauswagon an mapintas ngan hiluag nga gerilya nga pakiggerra ha basaranan han tikahiluag ngan tikahilarum nga panmasa nga base. Kinahanglan padayon naton nga atuhan an konserbatismo, agawon ngan katinan an inisyatiba pinaagi ha pagmentinar hin opensiba nga moda. Kinahanglan agawon han BHB ngan ngatanan nga rebolusyunaryo nga pwersa an ngatanan nga higayon nga pakyason an kaaway. Pabalud-balod naton nga ginpapahiluag ngan ginkokonsolida an aton pwers. Kinahanglan makapaglansar an mga kumand han BHB ngan milisya han katawhan hin mga kusog-iskwad tubtub kusog-kumpanya nga taktikal nga opensiba nga nagtutumuyo nga makumpiska an mga armas ngan kagamitan militar han kaway. Kadungan hini, kinahanglan maglansar kita hin pira nga mga kumando nga operasyon nga magserbe nga landaw nga pagpakita han aton kusog. Makapagpadeploy kita hin tikadako nga mga yunit gerilya ha pagkumpiska naton hin mas damo nga armas tikang ha kaaway. An posibilidad han regular nga magios nga gerra nakasarig ha kadaugan naton ha gerilya nga pakiggerra.

6. Ipasulong an reporma ha tuna komo prinsipal nga gin-uunod han demokratiko nga rebolusyon!

Kinahanglan naton ipatuman an haum ngan ginkikinahanglan nga programa para ha reporma ha tuna ha iba-iba nga lugar. An katuyuanan amo an pagpatuman han rebolusyon agraryo komo prinsipal nga gin-uunod han demokratiko nga rebolusyon. Kinahanglan naton bungkagon an higluag nga katunaan, an mga parupanlupot nga mga plantasyon ngan mga toril agud mas hiluag an tuna para ha reporma ha tuna.

Kinahanglan naton marumok an mga empresa ha paglalaging ngan plantasyon ngan pagmimina nga operasyon nga pan-eksport tungod kay ini an hinungdan han pagtuno han tuna, mga pagbaha ngan pagkahilo han mga sapa. Ginhihibang hini an agrikultura, pangisda ngan iba pa nga porma han panginabuhi han katawhan.

7. Pahiluagon ngan padig-unon an panmasa nga base ngan padamuon an mga prente gerilya!

Kinahanglan naton pahiluagon ngan padig-unon an panmasa nga base. Kinahanglan naton padamuon an mga prente gerilya ha pamaagi nga pabalud-balod o ha pagtutukod hin mga iskwad para mag-andam han mga prente gerilya. Kinahanglan naton tukuron an mga organisasyon masa han mga trabahador, parag-uma, kababayin-an, kabatan-unan, kabataan ngan mga aktibista nga pankultura. Kinahanglan tukuron an mga lokal nga orano han pampolitika nga poder tikang ha baryo nga lebel pataas. Kinahanglan liwat naton tukuron an mga milisya han katawhan komo mga pulis ha baryo ngan an mga yunit ha pagdepensa ha kalugaringon han mga organisasyon masa. An mga komite nga rebolusyunaryo ha baryo o inter-baryo kinahanglan magsugbong hin tikadako nga mga pan-estado nga buruhaton ha balayan han pagpasulong han gerilya nga pakiggerra kontra ha kaaway. An mga yunit han hukbong bayan poyde maglansar hin mas damo nga mga taktikal nga opensiba kun ipapatuman han lokal nga sanga han Partido, han mga organo han pampolitika nga poder ngan han mga organisasyon masa an mga buruhaton nga diri-pankombat. Kabisado an pag-eksister han duha nga pampolitika nga poder ngan han muru-puro nga tereyn han gerra, an katawhan ngan mga rebolusyunaryo nga pwersa ha mga base gerilya kinahanglan magpakabatid ha pagkombinar han ligal ngan iligal nga mga porma han pakig-away para depensahan an mga organisasyon masa ngan an mga organo han pampolitika nga poder, an mga pagpasulong ha ekonomiya lakip na an mga kadaugan ha pankatilingban, pankultura ngan iba pa nga natad.

8. Mag-andam kontra ha dugang nga panginginlabot ngan agresyon han US.

Kinahanglan naton kondenaron ngan atuhan an tika-grabe nga panginginlabot militar han US. Kinahanglan naton iandam an katawhan ngan an aton mga pwersa kontra ha posibilidad han usa nga gerra nga agresyon han US ha pagpasulong han gerra han katawhan. Kinahanglan naton iundong an usa nga nasyunal nga nagkakaurusa nga prente kontra ha imperyalismo ngan pakusgon an aton pakig-away kontra ha mga papet ngan traydor nga determinado nga ibaligya an nasyunal nga patrimonya, ngan tagan-kalibrihan an mga langyaw nga kapitalista nga waray-ulang nga magpadalagan han mga negosyo ngan manag-iya hin tuna, tagan-kalibrihan an militar han US nga utro magtukod an mga langyaw nga base militar hini nga suportado han pundo han AFP ngan magdeploy hin mga tropa ngan pasilidad hini ha sakob han nasud kabaliskaran ha nasyunal nga soberaniya ngan panteritoryo nga integridad.

9. Kuhaon an internasyunal nga suporta para ha rebolusyon Pilipino pinaagi han mga Pilipino ha langyaw nga labnasan!

Kinahanglan makiusa ngan aktibo kita nga sumuporta ha mga kababayan naton nga napwersa han kakurian nga bumaya ha nasud ngan ira mga pamilya para magtrabaho ha iba nga nasud. Kinahanglan naton hira buligan nga ipakig-away an ira katungod ha iba nga nasud tungod kay nag-aantos hira ha paniniyupi, diskriminasyon ngan pananalumpigos. Ginkokomponer nira an 10% han populasyon han Pilipinas ngan aada ha ma- sobra 100 nga nasud. Kinahanglan naton hira pukawon, organisahon ngan pagiuson ha iba nga nasud ngan ira mga pamilya ha Pilipinas para pumartisipar ha rebolusyunaryo nga kagiusan masa.

10. Umamot ha pakig-away han proletaryado ngan katawhan kontra ha imperyalismo, para ha demokrasya ngan utro nga pagrayhak han sosyalista nga pakig-away!

An Partido Komunista han Pilipinas, an Bagong Hukbong Bayan, an National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ngan iba-iba nga mga organisasyon masa kinahanglan umamot han maaakos nira para ha utro nga pagparayhak ngan dugang nga pagpakusog han kontra-imperyalista ngan demokratiko nga kagiusan ngan an kagiusan komunista ha bug-os nga kalibutan. Kinahanglan nira imentinar ngan dugang nga pauswagon an naestablisar nira nga mga relasyon han pagkaurusa. An Partido ngan proletaryo nga Pilipino may ispesyal nga buruhaton nga iundong ngan pauswagon an proletaryo nga internasyunalismo kabakyang han internasyunal nga kagiusan komunista.

------------

fn1. An “stagflation” usa nga termino nga nagtikang ha gintig-ob nga pulong nga “stagnation” ngan “inflation” para iladawan an sitwsyon nga hitaas an inflation (o pag-umento han presyo) pero hibubo an tantos han pag-usswag han ekonomiya ngan hitaas an dis-empleyo.

fn2. An “structural adjustment program” mga kondisyon nga igin-imponer han World ha mga nasud nga may utang. Kalakip hini nga mga kondisyon an pag-iban han badyet ha panlawas ngan edukasyon, pagpugong ha pag-umento han suhol han mga trabahador, pribatisasyon han mga pampubliko nga empresa, debalwasyon o pagpahibubo han balor han lokal nga kwarta kontra ha dolyar ngan iba pa.

fn3. Hadton ikaduha nga parte han dekada 1980, an ekonomiya han Japan artipisyal nga ginparayhak han pagpaumento han presyo han real estate (mga bilding, balay, opisina, condominium) ngan mga bono. Nagtikang naman hadton 1991 an pagbagsak han presyo han real estate, nga nagresulta ha sobra nga pagkaalkansi han mga bangko.

fn4. An Yugoslavia usa nga nasud nga hadto anay kalakip ha bloke han anay Soviet Union. Ginpaypayan han US ngan iba pa nga mga imperyalista nga poder an nasyunalismo ngan ha dayuday gin-armasan an grupo nga nagrepresentar ha duha nga prinsipal nga nasyunalidad nga nag-insister hin otonomiya han kada tagsa nira nga nasud. An anay Yugoslavia yana ginkokomponer han mga nasud nga Croatia, Slovenia, Bosnia at Herzegovina, Serbia, Montenegro ngan pira pa nga gudti nga nasud.

fn5. An pinansyalisasyon pagla-ladawan ha ekonomiya kun diin mas nagigin dako an papel han mga pampinansya nga institusyon ngan mga instrumento (bono, stock, prenda ngan iba pa) itanding ha industriyal nga aspeto han ekonomiya nga nagpoprodyus hin tinuod nga balor nga nagreresulta ha mga bura o ilusyon han pag-uswag nga madali liwat nga nawawara.

fn6. An “ownership society” prinsipyo nga igin-uundong han Republican Party ha US kun diin igin-iinsister hini an “personal nga responsabilidad” ngan “kalibrihan tikang ha estado” para tagan-rason an mga palisiya han pag-iban han gastos ha pampubliko nga panlawas ngan iba pa nga pankatilingban nga serbisyo, pagkaltas han panseguridad nga pundo han mga waray trabaho, ngan iba pa.

fn7. An “monetary easing” mga pitad han usa nga gobyerno, pinaagi han iya bangko sentral nga menusan an interes ha pautang o umentuhan an suplay han kwarta ha merkado ha tuyo nga maaghat an pagkusog han pagkonsumo o pamumuhunan.

fn8. An kwarta nga gin-iimprenta han gobyerno US ilarum han “quantitative easing” ginagamit para ipalit hin mga bono ngan stock ngan para gamiton han dagko nga bangko para diri ini sumagyad ha krisis.

fn9. An Washington Consensus nagtutudlok ha pakete han mga neoliberal nga palisiya nga igin-iinsister han International Monetary Fund, World Bank ngan US Treasury Department, nga solusyon ha mga nasud nga nakaeksperyensya hin krisis. Kalakip hini nga mga palisiya an pribatisasyon han mga empresa han estado, liberalisasyon han negosyuhay, labina an pag-import, liberalisasyon han pamumuhunan ngan iba pa.

fn10. Para makapagpabutho hin pundo, nagbabaligya an gobyerno ha Pilipinas hin mga ginbansagan nga Treasury Bonds, nga waray iba kundi papeles nga nagpaplastar nga babaydan han gobyerno an hin-uman nga mapalit hini ha interes nga kaudgan mas hitaas ha mga komersyal nga bangko.

fn11. An “hot money” o portfolio investment nagtutudlok ha langyaw nga kapital nga iginpupuhunan ha lokal nga stock market o pagbili hin mga bono ngan iba pa nga mga pampinansya nga papeles (sugad han pautang han gobyerno).

fn12. An Forbes usa nga kilalado nga pankapitalista nga magasin ha US.