Palayasin ang mga pasista sa Talaingod

Editoryal
Ang Bayan
Abril 21, 2014


Download PDF here
 

Magdadalawang-buwan na ang matinding operasyong militar at pasistang nananalasa ng AFP sa isang kulumpon ng mga sityo sa Barangay Palma Gil, Talaingod, Davao del Norte. Mula unang linggo ng Marso, bata-batalyong tropa ng Armed Forces of the Philippines ang naghahasik na ng lagim dito. Kinokonsentrahan ngayon ng 68th IB, 60th IB at 4th Special Forces ang walong sityo sa Palma Gil, na nagbunsod ng paglikas ng mahigit 1,300 Ata-Manobo. Sa ngayon ay kinukupkop sila sa Davao City ng mga taong-simbahan at iba pang grupong nagmamalasakit.

Nagdesisyong magbakwit ang mga Ata-Manobo dahil labis na gutom at paniniil ang katumbas ng pamamalagi nila sa kani-kanilang mga komunidad sa gitna ng walang habas na militarisasyon. Ilang linggo na silang pinagbabawalan ng mga sundalo na pumunta sa kanilang mga sakahan, sa paratang na mga taniman ito ng Bagong Hukbong Bayan (BHB). Ang kanila namang mga eskwelahan ay binabansagan ding “paaralan ng BHB.” Ginawang baraks ng mga sundalo ang mga eskwelahan at sinira ang ilang taniman. Maraming lider at mamamayang Lumad ang ginipit at isinailalim sa interogasyon, kabilang ang mga bata, babae at matatanda. May mga pinilit maggiya sa mga operasyong militar. Noong Marso 20, ang lugar ay mahigit isang oras na binomba ng mga eroplano at dalawang helikopter ng AFP.

Nanindigan ang mga Ata-Manobo. Nagkaisa silang huwag pumayag na supilin ng mga sundalo, sakupin ang kanilang mga komunidad, sirain ang pinaghirapan nilang mga sakahan at salaulain ang kanilang mga paaralan. Lihim subalit organisado nilang nilikas ang kanilang mga sityo patungo sa kapatagan upang isiwalat sa publiko kung papaanong walang pakundangang inaabuso ng AFP ang kanilang mga karapatan. Iginiit nilang hindi sila babalik hangga’t hindi sila nakatitiyak na ligtas na sila sa paninibasib ng pasistang militar. At mangyayari lamang ito kung aatras ang AFP sa kanilang mga komunidad.

Kasabwat ng militar, sinubukang suhulan ang mga bakwit ng meyor ng Talaingod sa pamamagitan ng pag-alok sa kanila ng relief goods kung babalik lamang sila sa tinaguriang “safe area” sa Palma Gil. Subalit mariing tinanggihan ng mga Lumad ang tangkang tipunin sila sa isang “hamlet” at hayaang saklawin ng operasyong militar ang kanilang mga sityo. Iisa ang kanilang iginigiit: ang pag-alis ng mga pasistang sundalo at pagtigil sa malawakang militarisasyon ng kanilang mga komunidad.

Isiniwalat din ng mga Lumad ang puno’t dulo ng kasalukuyang operasyong militar—ang paghawan ng daan para sa pagpasok ng malalaking minahan sa pusod ng lupang ninuno ng mga Ata-Manobo. Ang target ng mga minahan ay ang Pantaron Range, isa sa nalalabi pang makapal na kagubatan sa hangganan ng Davao del Norte, Bukidnon, Davao City at mga prubinsya ng Agusan.

Ang mga sityong ginagalugad ngayon ng mga nag-ooperasyong sundalo ay nasa tarangkahan ng mayamang gubat na ito. Mula 2008 ay ilang kumpanya na ng mina ang nakapaghapag ng aplikasyon para sa eksplorasyon nito. Subalit palagi itong napipigilan dahil sa magiting na paglaban ng mga Ata-Manobo at mahigpit na pagtutol ng kanilang mga alyado.

Samantala, pinahigpit ng mamamayan ang kanilang pagkakaisa para ibsan ang sukdulang pagpapabaya sa kanila ng reaksyunaryong gubyerno. Tatlong magkakasunod na sakuna ang tumama sa kanila—ang matinding pananalakay ng mga pesteng daga na sumira sa kanilang mga tanim at ang kalamidad na dulot ng mga bagyong Pablo at Crising. Tulad ng naranasan sa iba pang liblib na baryo, walang anumang tulong na dumating mula sa pamahalaang lokal at pambansa ng reaksyunaryong estado. Kaya nag-inisyatiba silang magpaunlad ng produksyon, magtayo ng sarili nilang mga paaralan, at maglunsad ng kampanya sa kalusugan at iba pa, sa tulong ng mga progresibong organisasyon at institusyon.

Malupit ngayong sinasalakay ng mga pasistang tropang militar ang kanilang lugar dahil matinding bangungot para sa mga reaksyunaryo ang pag-usbong ng tunay na kapangyarihang bayan at pakikinabang ng mamamayang minorya sa yaman ng kanilang lupa. Malagim na pangitain ang dala sa mga reaksyunaryo ng pagkakapawi ng kagutuman at kamangmangan sa hanay ng masang Lumad. Para sa mga reaksyunaryo, dapat manatiling aba ang kalagayan at watak-watak ang masang minorya para madali silang silawin ng pera, madaling takutin at supilin at madali ring pagkaitan ng likas na yamang taglay ng kanilang lupaing ninuno.

Tumatambad sa matinding militarisasyon ng Talaingod at mahigpit na pagtutol dito ng mga Ata-Manobo ang matalas na tunggalian ng dalawang pwersa. Nasa isang panig ang pasistang AFP, na instrumento ng reaksyunaryong estado at ng mga kasapakat nitong imperyalista, malalaking burges kumprador at panginoong maylupa para supilin ang mamamayan. Nasa kabilang panig ang mga Ata-Manobo at iba pang api at pinagsasamantalahang mamamayan na marubdob na lumalaban at naghahangad ng malalalim na pagbabago sa lipunan.

Mahigpit na nananawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas sa lahat ng mamamayan na ihayag ang kanilang pagkamuhi at pagtutol sa pasistang dahas na pinakakawalan ng reaksyunaryong rehimeng Aquino sa Talaingod. Wala itong ibang layunin kundi supilin ang mga Ata-Manobo at ipaubaya sa mga mapandambong na minahan at trosohan ang kanilang lupang ninuno.

Ang pasistang paninibasib ng AFP sa Talaingod ay salamin ng pasistang pananalasa sa iba pang lugar na mayaman ang rekurso at pinagnanasahan ng mga reaksyunaryo. Dapat na walang kapaguran itong isiwalat at labanan.

Sa harap ng mga pasistang pang-aatake sa Talaingod at marami pang ibang lugar, lubhang napapanahon ang pagpapatingkad sa maiinit na usapin ng mapangwasak na dayong pagmimina, ng pagpapalayas sa mamamayang minorya at magsasaka at pagkawasak ng kanilang kabuhayan. Ito ang mga usaping nasa ubod ng Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms (CASER), ang ikalawang sustantibong adyenda sa usapang pangkapayapaan. Kabilang din sa mga usapin sa CASER ang kalunus-lunos na kalagayang pangkalusugan, ang laganap na mga demolisyon sa harap ng kawalan ng programa sa disenteng pabahay, at iba pang mahahalagang usaping panlipunan. Sadyang sinasagkaan ng rehimeng Aquino ang pag-uusap hinggil sa CASER dahil mapatitingkad nito ang kriminal na pagpapabaya ng reaksyunaryong estado sa kagalingang panlipunan ng mamamayan. Tanging ang lakas ng nagkakaisang mamamayang nagmamahal sa katarungan at kapayapaan ang makatutulak sa rehimen na bumalik sa negosasyon.

Nagpupugay ang Partido at lahat ng rebolusyonaryong pwersa at masa sa tapang at tatag ng paninindigan ng mga Ata-Manobo sa kanilang paglaban sa militarisasyon at determinasyong palayasin ang pasistang AFP sa kanilang lupang ninuno. Sumasaludo rin sila sa lahat ng iba pang mamamayang maigting na bumabaka sa militarisasyon ng kani-kanilang mga komunidad. Katuwang ng kanilang pakikibaka, puspusang ipatutupad ng Bagong Hukbong Bayan ang rebolusyonaryong patakaran ng paghadlang at pagpapalayas sa lahat ng mga nandarambong sa likas na yaman, nangwawasak sa kapaligiran, nang-aagaw ng lupa at nangyuyurak sa karapatan ng masang inaapi at pinagsasamantalahan.


-----------

Iba Pang Artikulo:


Kasaysayan ng paglaban sa Talaingod
Tutulan ang planong abolisyon ng minimum na sahod
Ang armadong paglaban ng mga B'laan
Isara ang Tampakan Copper-Gold Mine!
Mga kumpanya sa pagmimina sa Comval, Ilocos Sur, pinarusahan
Tropa ng AFP, pinalayas sa Sagada
Sarhento, nabihag sa Comval
11 armas, nasamsam sa Davao Occidental
Krisis sa Zamboanga, patuloy ang paglala
3 magsasaka, brutal na pinaslang
Mga lider-magsasaka, inaresto sa Batangas
Hinggil sa prosesong pangkapayapaan ng GPH-MILF
Pagsasampa ng kasong _kidnapping_, sinagot ng protesta ng mga Tiamzon
Ang RH Law at ang kilusan sa paglaya ng kababaihang Pilipino
COMPATRIOTS, pinakabagong kaanib ng NDFP
Istasyon ng radyo sa Tagum City, hinaras
Mga biktima ng Yolanda, patuloy ang protesta
Elektronikong pakikialam ng US sa Cuba, napigilan