RCTU-NDF-ST to Aquino Regime: 'Stop deceiving workers or else'

Fortunato Magtanggol
Revolutionary Council of Trade Unions-Southern Tagalog (RCTU-ST)
April 8, 2014

The Revolutionary Council of Trade Unions-Southern Tagalog, an allied organization of the National Democratic Front of the Philippines, denounced the results of the recent study done by the Philippine Institute of Development Studies (PIDS) regarding the country's minimum wage and its 'ill effects on the lives of the Filipino workers'.

Saying it is purely capitalist propaganda that coincides with Aquino's orchestrated efforts in taking away the people's basic right to decent living, RCTU-NDF-ST warned the US-Aquino regime of leaving workers with no other choice but to join and lead the national democratic revolution that will finally put an end to imperialism, bureaucrat capitalism, and feudalism, to which they see no chances of living in decency.On April 3, the PIDS released a study showing how minimum wage 'leads to poverty' instead of alleviating the lives of Filipino workers in the country. According to the study, a number of Filipino families lose the possibility of earning a living and 'increases the probability of falling into poverty' due to the mandatory minimum wage set by the government.

In accordance with the results of the study, the PIDS proposed the 12-point Jobs Expansion and Development Initiative or Jedi program that calls for the removal of a compulsory minimum wage, and the extension of the mandatory regularization period from six months to two years, among others. The said program, PIDS said, would allow companies to hire low-skilled and poor contractual workers who are willing to work and receive below minimum wages.

The Employers' Confederation of the Philippines (ECOP) highly agreed to the results of the study.

The RCTU-NDF-ST, however, stated otherwise. "This is purely capitalist propaganda that is part of the BS Aquino regime's orchestrated efforts in eliminating all kinds of restrictions in foreign capitalists' objectives in extracting super profits from the blood and sweat of Filipino workers. From the implementation of the Two Tiered Wage System that further lowered the P337 minimum wage to P255 floor wage in the region, the US-Aquino regime is obviously trying to brainwash the Filipino people to ultimately remove the minimum wage system in the country, eliminate regular employment, and basically take away all the remaining rights that workers hardly enjoy under a puppet regime." Said Fortunato Magtanggol, RCTU-NDF-ST spokesperson.

Aside from the aforementioned propositions, the Jedi Program proposed the 'simplification of the labor-dispute resolution process; making hiring and firing decisions more flexible; minimizing the imposition of labor regulations and practices; and adopting a Singaporean style of providing income supplements to targeted ultra-poor.'

"The US-Aquino regime's explanation of the roots of poverty through the PIDS study is totally skewed. Workers well know that low wages and the lack of benefits, aggravated by widespread contractual employment, as well as the lack of labor regulations to ensure workers' decent living and the blatant endorsement of neoliberal policies on education such as the K+12 reform and technical courses through the TESDA are the reasons why we are endlessly suffering from poverty."

"It is simple mathematics--prices are rising, and the wages offered are insufficient. Unemployment rate remains high, and more and more people from the countryside are adding-up to the reserved labor force due to rampant land-grabbing by landlords and capitalists like Aquino. The proposed Jedi Program will worsen the country's poverty incidence and will bring into heights the current political and economic crisis in the Philippines." Added Magtanggol.

"There is clarity in the whole picture. Aquino, a true-blue puppet of the imperialist US, is keen and determined in implementing neoliberal policies that will permit boundless capitalist oppression on the Philippine labor force. This is supported by his intensified counter-insurgency program that aims to suppress and eventually eliminate trade unions so as to remove all possible distractions, and his attempts to promote Charter Change that will allow 100% foreign ownership of capital and resources in the country."

"May this serve as a warning for the US-Aquino regime: do not take away the very little that is left of the workers. The people are already disgruntled with your corrupt, inhumane, and incompetent administration and will not be deceived by your rhetoric. There is no wonder why the revolutionary movement is continuously rising in arms and power, with more workers, peasants, and urban poor who see no other choice but to bring down the current exploitative system through the armed struggle." Ended Magtanggol.

On March 29, more than 100 workers joined the lightning rally and 'paint the town red' operations initiated by RCTU-NDF-ST to show the strengthening support of workers towards the national democratic revolution in the country, which is considered as one of the longest running communist insurgencies in the world.

================

The Philippine Institute of Development Studies (PIDS) is a state-owned non-stock, non-profit corporation established in 1977 to 'respond to the critical and growing need for research for planning and policy formulation' and 'to help government planners and policy makers in the executive and legislative branches of the government'.


____________________________________

RCTU-NDF-ST sa Rehimen ni Aquino: 'Itigil ninyo ang panloloko sa mga manggagawa, kung hindi'
Mariing kinukondena ng Revolutionary Council of Trade Unions - Southern Tagalog (RCTU-ST), alyadong organisasyon ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP), ang lumabas, kamakailan, na pag-aaral ng Philippine Institute of Development Studies (PIDS) tungkol sa minimum wage sa bansa at ang 'masamang epekto nito sa buhay ng mga manggagawang Pilipino'.

Ito ay purong propaganda ng kapitalista na sumasang-ayon sa koordinadong pagtatangka ni Aquino na tanggalan ang mamamayan ng karapatan sa disenteng buhay, binalaan ng RCTU-ST ang rehimeng US-Aquino sa pagtutulak sa mga manggagawa sa natatanging solusyon na lumahok at pamunuan ang pambansa demokratikong rebolusyon na tatapos sa imperyalismo, burukrata kapitalismo, at pyudalismo, kung saan wala silang nakikitang pamumuhay nang disente.

Noong ika-3 ng Abril, inilabas ng PIDS ang isang pag-aaral na nagpapakita ng kung papaanong ang minimum wage, diumano'y, nagbubunsod ng kahirapan imbis na pagpapataas ng antas ng kabuhayan ng manggagawang Pilipino sa ating bansa. Ayon sa pag-aaral na ito, malaking bilang ng pamilyang Pilipino ang nawawalan ng pag-asa na magkaroon ng ikabubuhay at ibayong dumarami ang naghihirap na mamamayan nang dahil sa minimum wage na itinatakda ng gobyerno.

Kaugnay ng resulta ng pag-aaral, nagmungkahi ng 12-point Jobs Expansion and Development Initiative o JEDI program ang PIDS na naglalayong tanggalin ang minimum wage, pahabain ang nakatakdang panahon ng pagreregularisa mula 6 na buwan hanggang 2 taon, at marami pang iba. Ang naturang programa, ayon sa PIDS, ay magbubukas sa mga kumpanya na tumanggap ng mga manggagawang kontraktwal na papayag na magtrabaho kapalit ang mas mababa pang sahod kaysa minimum wage.

Masiglang sumasang-ayon sa pag-aaral na ito ang Employers' Confederation of the Philippines (ECOP).

Kontra rito, ipinahayag ng RCTU-ST na, "Isa itong malaking maka-kapitalistang propaganda na bahagi ng koordinadong pagtatangka ng rehimen ni BS Aquino para alisin ang lahat ng limitasyon sa mga dayuhang mamumuhunan para makapagkamal ng super-tubo mula sa dugo't pawis ng mga manggagawang Pilipino. Mula nang ipatupad ang Two Tiered Wage System na nagdulot nang lalo pang pagbaba ng minimum wage na P337 hanggang P255 na floor wage sa rehiyon, lantarang pinipilit na paikutin ang mamamayang Pilipino para lubusan na nilang matanggal ang sistema ng minimum wage sa bansa, alisin ang regularisasyon sa paggawa, at pawiin lahat ng karapatan na hindi tuwirang natatamasa ng mga manggagawa sa ilalim ng papet na rehimen." Ani Fortunato Magtanggol, tagapagsalita ng RCTU-NDF-ST.

Bukod pa sa mga nabanggit na mga panukala, inihahain din ng JEDI program na 'pasimplehin ang proseso ng resolusyon sa mga alitan sa pagitan ng mga kapitalista at manggagawa; na magpapaluwag sa rekisitos ng pagtanggap at pagtatanggal ng mga manggagawa; pinaliliit ang pagpapatupad ng regulasyon at praktika sa paggawa; at pag-angkop sa Singaporean na estilo ng pagbabahagi ng suplementaryong kabuhayan para sa mga pinaka-mahihirap.'

"Masyadong malabo ang paliwanag ng rehimeng US-Aquino sa pag-aaral sa PIDS kaugnay ng tunay na ugat ng kahirapan. Higit na nalalaman ng mga manggagawa na ang mababang sahod at kawalan ng benepisyo, na mas pinalala ng malawakang kontraktwalisasyon, idagdag pa rito ang kakulangan sa batas-paggawa para tiyakin ang disenteng pamumuhay ng mga manggagawa, at ang tahasang pagtataguyod ng mga neoliberal na polisiya sa edukasyon tulad ng K+12 at mga teknikal na programa sa pamamagitan ng TESDA; ito ang mga ultimong dahilan kung bakit tayo nakararanas ng matinding kahirapan."

"Simpleng matematika lamang ito - nagtataasan ang presyo ng bilihin, habang hindi nakasasapat ang ibinibigay na sahod. Nananatiling mataas ang prosyento ng mga walang trabaho, at paparami nang paparami ang bilang ng mga mamamayan mula sa kanayunan na napapabilang sa reserbang hukbo ng paggawa nang dahil sa malawakang pangangamkam at pang-aagaw ng lupa ng mga kapitalista at ni Aquino doon sa kanayunan. Higit lamang na palalalain ng JEDI program na ito ang kahirapang nararanasan dito sa bansa at magreresulta sa sukdulang krisis sa pulitika at ekonomiya dito sa Pilipinas." Dagdag ni Magtanggol.

"Mayroong malinaw sa lahat nang ito. Si Aquino, isang tunay na papet ng imperyalistang US, ay puspusan at determinado sa pagpapatupad ng mga neoliberal na polisiya na magbubukas para sa walang katapusang pang-aalipin ng sistemang kapital sa lakas-paggawa sa Pilipinas. Sinusuportahan ito ng kanyang pinaigting na kontra-insurhensiyang programa na naglalayong supilin, at kalauna'y pawiin, ang mga unyon upang mapalis ang anumang tipo ng pagkaantala sa kanyang mithiin, at ang kanyang pagtatangka na itaguyod ang Charter Change na papayag sa 100% ng dayuhang pagmamay-ari sa kapital at rekurso sa bansa."

"Magsilbi sana itong babala sa rehimeng US-Aquino: huwag na ninyong agawin ang anumang kakaunti nang natitira sa mga manggagawa. Nagngangalit na ang mamamayan sa inyong korap, di-makatao, at inutil na pamumuno at hindi na ninyo sila kaya pang lokohin sa inyon mabubulaklak na salita. Hindi kataka-taka kung bakit lalong lumalakas ang bilang at kapangyarihan ng rebolusyonaryong kilusan, kasama ang mas marami pang manggagawa, magsasaka, at maralita, na wala nang iba pang nakikitang solusyon kundi ang pabagsakin ang kasalukuyang mapang-aping sistema sa pamamagitan ng armadong pakikibaka." Pagtatapos ni Magtanggol.

Noong ika-29 ng Marso, mahigit 100 manggagawa ang lumahok sa inilunsad na raling iglap at operation 'paint the town red' sa pangunguna ng RCTU-NDF-ST para ipakita ang lumalakas na suporta ng mga manggagawa sa pambansa demokratikong rebolusyon sa bansa, na siyang kinikilala bilang pinakamatagal na komunistang insurhensiya sa buong daigdig. ###

========================

Ang Philippine Institute of Development Studies (PIDS) ay isang non-stock, non-profit na korporasyong pagmamay-ari ng estado na itinatag noong 1977 para 'sumagot sa mga kritikal at tumitinding pangangailangan para sa pananaliksik sa pagbubuo ng mga plano at polisiya' at sa 'pagtulong sa mga taga-gawa ng plano at polisiya ng gobyerno sa ehekutibo at lehislatibong sangay ng gobyerno'.