Sinungaling si Lt Gen Bautista sa pagsasabing nalalapit na umano ang kanilang tagumpay

Ka Maria Roja Banua
National Democratic Front-Bicol
Abril 7, 2014

Sadyang nililihis ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Lt Gen Emmanuel Bautista ang isipan ng mamamayan sa pananatili ng batayan para sa pagsusulong ng armadong rebolusyon. Pero mulat ang mamamayan na ito ang kanilang pangunahing paraan upang humulagpos mula sa lahatang-panig at walang kasintinding krisis na itinataguyod ng isang sistemang labis na pahirap at mapang-api. Tanging sa armadong paglaban, sa pamamagitan ng New People’s Army, nagkakaroon ng pag-asa ang mamamayan na makamit ang tunay na kalayaan at ang kanilang mga karapatan sa lupa at kabuhayan. Batid nilang nakasalalay sa kanilang armadong lakas ang pagtatayo at pagtatanggol ng isang tunay na demokratikong gubyerno.

Matapat na itinataguyod ng National Democratic Front-Bicol ang pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan upang hawanin ang daan tungo sa pagresolba sa mga ugat ng armadong tunggalian. Ang kapayapaang inaasam ng mamamayan ay yaong nakabatay sa katarungan.Kabaligtaran ito ng kapayapaan ng sementeryo na nais ipatanggap ni Bautista sa mamamayan. Kapayapaan para kay Bautista ang magkamal ng armas at kagamitang militar, sa tabing ng maanomalyang modernisasyon, upang paigtingin ang marahas na panunupil sa diskuntento ng mamamayan. Kapayapaan para kay Bautista ang patuloy na pagpakat ng mga sundalo sa mga kanayunan upang maghasik ng terorismo sa masang magsasaka.

Katawa-tawa ang pag-aanunsyo ni Bautista ng umano'y papahinang pwersa ng New People's Army sa Bikol, at ang nalalapit umanong tagumpay ng AFP.  Nag-uulyanin na ba ang nagyayabang na arkitekto ng Oplan Bayanihan?  Tila nakalimutan na ni Bautista na wala pang isang taon nang inamin niya sa kaniyang mga pinamumunuan na bigo ang AFP sa pagpapatupad ng unang yugto ng kanilang kontra-rebolusyonaryong kampanya na ipawalang-saysay ang rebolusyonaryong kilusan ng mamamayan.

Bigo ang Oplan Bayanihan sa Bikol na hindi man lamang kinayang ilunsad sa mahigit 10% ng kalupaan ng rehiyon. Ang ipinagyayabang na tagumpay umano ng mga Peace and Development Team ay naglantad lamang sa kainutilan ng mga kontra-insurhensyang kampanyang nagpapalit-anyo sa bawat nagbabagong rehimen. Malinaw na halimbawa ang pagkawasak ng kaayusan at kapayapaan sa Bula, Camarines Sur na dumaan sa maraming Special Operations Team mula pa 1986 hanggang kasalukuyang bersyon na PDT.  Ang pananatili ng mga bayarang sundalo sa Bula ay nagresulta lamang sa terorismo at kawalan ng kapayapaan ang mamamayan sa lugar. Kinakanlong ng mga militar ang mga dating kasapi ng NPA na itinakwil na ng kilusan dahil sa masamang gawi at di-pagwawasto. Inaalagaan sila upang makapagpanggap na NPA, gumawa ng mga krimen sa lugar at usigin ang mga mabuting mamamayan sa lugar bago ibintang sa kilusan.

Walang-kahihiyang nagsisinungaling ang talunan na si Bautista sa kanyang sarili, sa kanyang mga tauhan, at sa mamamayan sa paghahabi ng guniguni ng tagumpay. Ngunit sa kabilang banda, ipinapamalas lamang ni Bautista ang kanyang katapatan sa pang-saywar na sangkap ng Oplan Bayanihan – ang pag-ngangawa ng kasinungalingan sa gitna ng matutunog na tagumpay ng New People's Army sa maraming dako ng bansa.

Ang totoo, bumisita si Bautista sa 9th Infantry Division dahil kinailangan niyang aluin ang kanyang mga tauhang bagsak ang morale dahil sa kabiguan ng mga ito na kabigin ang suporta ng mamamayan sa kanilang panig.  Maging ang hudikatura at burukrasya, na inaasahan ng AFP na susuhay sa kabuktutan ng Oplan Bayanihan, ay hindi nagbigay-suporta laban sa rebolusyonaryong kilusan. Kinailangan ring payapain ni Bautista ang pagkabalisa ng kanyang mga tropa sa 9th ID dahil sa malaganap na mga taktikal na opensiba ng hukbong bayan sa buong bansa sa kabila ng inaakala nilang tagumpay sa pagkakadakip ng ilang mga lider ng rebolusyon.

Maliban dito, bumisita rin si Bautista sa Bikol upang tiyakin ang seguridad ng interes ni Danding Cojuangco, na siyang may-ari ng San Miguel Energy Corporation, sa pagkontrol ng generation at distribution ng kuryente sa rehiyon. Tiniyak din ni Bautista na magiging matiwasay ang nalalapit na pagtitipon ng maka-imperyalistang APEC sa rehiyon.

Buong-layaw na makapagsisinungaling si Bautista hinggil sa katayuan ng kanyang Oplan Bayanihan. Maaari niyang ikutin ang lahat ng kampo ng AFP sa buong bansa, at kabi-kabilaang magsasatsat hinggil sa umano'y paghina ng mga rebolusyonaryong pwersa. Ngunit pabubulaanan ito ng mga sorpresang atake ng NPA sa mga darating na panahon. Ang kasinugalingan ni Bautista ay tutugunan ng patuloy na pag-aalay ng masa ng kanilang pinakamahuhusay na anak upang sumanib sa NPA, dahil batid nila na kung wala ang hukbong bayan, wala ni anuman ang aping mamamayan.

Mabuhay ang rebolusyon!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!