Sug-alawon sang protesta ang bisita ni Obama kag pagbase militar sang US! [HILIGAYNON]

Ispesyal na Isyu
Ang Bayan
Abril 23, 2014

Download PDF

Sa maabot nga Abril 28, magabisita sa pungsod si Barack Obama, hepe subong sang imperyalismong US, para inagurahan ang pi-nakabag-o nga kasugtanan militar sa tunga sang US kag Pilipinas. Pagkatapos sang sunud-sunod nga pagpulong halin Marso, naipinal na sang mga upisyal sang gubyerno kag militar sang US kag Pilipinas ang Enchanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) o Kasugtanan para sa Ginpauswag nga Pagbuligay Pangdepensa sang Abril 11.

Una nga ginsuguran sang US kag Pilipinas ang pag-areglo sang bag-ong kasugtanan sang Enero 2011, pagkatapos ideklarar sang US ang plano sini nga "pivot" o pagsaylo sa Asia kag pagdeklarar sang "Bag-ong Siglo sa Pacific" (New Pacific Century). Sa deklarasyon nga ini, gintumod sang US nga yabi sa liwat nga pagbangon sang US halin sa krisis ang pagpabaskog sang pamuhunan kag pagnegosyo sini sa Asia paagi sa pagpabaskog sang presensya militar sini sa rehiyon.

Ang plano nga "pivot" nga ini sang US ginatampukan sang pagdispusisyon sa Asia sang tubtob 60% sang pwersang nabal kag 50% sang pwersa nga impantri sini nga ara sa luwas sang pungsod. Katumbas ini sang pagmentinar sang gatos ka libo nga tropa sa nagkalainlain nga bahin sang Asia. Sa subong, mahimo sini nga magpakita sang kusog militar anuman nga oras kag sa diin man nga rehiyon.

Kabahin man sang pagliso nga ini sang US sa Asia ang pagtukod sang mga rehiyunal kag bilateral nga kasugtanan sa tunga sini kag mga pungsod sa Asia-Pacific para sa mas mahapos nga koordinasyon. Ginatantya sang US nga mahim-os ang "pivot" sa masunod nga dekada.

Sining nagligad nga tatlo ka tuig, nagsunson kag nagdamo ang pagdungka sang mga barko-de-gera, ang paghugpa kag pag-istasyon sang mga jetfighter kag mga barko-de-gera kag pagpanaog sang mga armadong tropa sang US sa Pilipinas. Sang 2012, indi magnubo sa 80 beses ang pagdungka sang mga barko-de-gera sa mga pyer sang Pilipinas. Naglab-ot ini sa mas o menos 150 nga pagdungka sang 2013 kag ginatantya nga magasunson pa sa maabot nga tuig.

Luwas sa nagarelyebo nga mga pwersang militar sang US, permanente nga nakaistasyon ang 700 suldado nga Amerikano nga nagakomposar sang Joint Special Operations Task Force- Philippines (JSOTFP) sang US Pacific Command nga nakabase sa eksklusibong erya sang US sa sulod sang Camp Navarro sang Western Command sang AFP sa Zamboanga City halin pa 2002.

Para hatagan-rason ang nagapadaku nga presensyang militar sang US sa Pilipinas kag paglunsar sang mga paghanas-militar sa nagkalainlain nga bahin sang Asia, ginsulsulan sang US ang nagabaga nga diplomatiko nga tensyon sa halambalanon sang pag-angkon sang nagkalainlain nga pungsod sa mga isla kag pormasyon sa South China Sea, lakip ang Spratly Islands kag Scarborough Shoal. Tampok ang papel diri sang papet nga gubyerno ni Benigno Aquino III nga halin 2011 siya nagapanguna sa paggahod kag paghangkat sa China.

Gingamit ni Aquino kag sang gubyernong US ang "tensyon sa China" agud hatagan-rason ang pagpadaku sang presensya sang US sa Pilipinas. Ginapagwa sang rehimeng Aquino nga "abyan" sang Pilipinas ang US sa halambalanon sang kumplikto sa China. Ginapagwa man sang mga upisyal ni Aquino nga sa idalom sang 1956 Mutual Defense Treaty, may "obligasyon" ang US nga magsuporta sa Pilipinas sa tion nga mag-igrab ang kumplikto sa South China Sea.

Samtang sige-sige nga nagapabaskog ang US sang relasyon militar sini sa China (lakip ang pag-entra sini sa Rim of Pacific Exercise o RIMPAC sa Hunyo), paliwat-liwat man nga ginapahayag sang US nga "magatabang ini sa iya mga abyan" nga labaw nga ginkalipay sang ga uto-uto nga papet sini sa Pilipinas. Ang matuod, hugot nga alyado sang imperyalismong US ang nagahari nga burukata nga monopolyo kapitalistang sahi sa China, bisan pa nga ginabanta-yan kag ginbalabagan sang US ang pagdaku kag pagdomina sang China sa Asia.

Agud iplastar ang basehang ligal sang sige-sige kag nagapadaku nga presensya militar sang US sa Pilipinas, ginsuguran nga balayon ang EDCA. Ginalaragway ini bilang pangbulig sa pagpabaskog sang seguridad sa kadagatan sang pungsod. Nakatungtong ini kag nagapalawig sa Mutual Defense Treaty, Visiting Forces Agreement kag Military Logistics Support Agreement.

Agud hatagan-rason ang EDCA, ginapagwa nga ang presensya militar sang US sa Pilipinas kasugpon man sang "iban pang mga halambalanon nga may angut sa seguridad" pareho sang "humanitarian aid/disaster preparedness" o HA/DR (makatawong pag-ayuda sa mga biktima sang mga kalamidad kag paghanda para diri). Ginapabaskog sang US ang aspeto nga HA/DR sa kasugtanan pagkatapos magamit ini agud hatagan-rason ang madamuan nga pagdeploy sang mga tropa kag kagamitan militar. Isa ka halimbawa sini ang pagdungka sang pinakamadamo nga barko-de-gera sini sa Leyte Gulf sang Nobyembre 2013 sa ngalan sang paghatag sang ayuda sa mga nahalitan sang bagyo Yolanda.

Ang probisyon nga ini ang pagagamiton sang US para ilusot ang nakaplano nga pagsulod sang mga tropa sini sa Eastern Visayas sa tabon sang Pacific Partnership 2014, isa ka paghanas-nabal nga hiwaton sa Tacloban City kag kaingod nga mga lugar sa maabot nga Hunyo.

Pagkatapos ang pila ka bulan nga negosasyon, nagapabilin nga sikreto ang mga detalye sang EDCA. Sa limitadong impormasyon nga ginapaambit sang mga upis-yal ni Aquino, ginatantya nga mangin unod sini ang masunod:

1) pagpasugot sa militar sang US nga mag-angkon sang base o engklabo sa sulod sang mga kampo militar sang Armed Forces of the Philippines;

2) paghatag sang mas malapad nga mga kinamatarung kag awtoridad sa mga presensya militar sang US para gamiton ang anuman nga pasilidad, labi na ang mga puerto kag hulugpaan, para maangkon ang "minimum credible defense" batuk sa "agresyon sang China" sa mga teritoryo sang Pilipinas sa South China Sea; kag

3) pagtigayon sang mga paghanas kag operasyon militar sa diin man nga duog sa Pilipinas sa ngalan sang "humanitarian aid/disaster preparedness."

Sa sini, ang EDCA wala sang iban kundi kasugtanan para pormal nga ibalik ang mga base militar sang US. Sa idalom sini, may eksklusibong akses ang militar sang US sa mga pasilidad-militar para sa pagdungka, paghugpa kag pag-istasyon sang mga salakyan, kagamitan kag tropang militar sang US sa sulod sang pungsod. Liwat sini nga ginabuhi ang labing ginakaugtan nga Military Bases Agreement of 1946 nga gingamit para makapabilin sang daku nga base militar ang US tubtob 1991.

Ang EDCA liwat nga paglapak sa pungsodnon nga soberanya sang Pilipinas. Ginahatagan-rason sini ang labi pa nga pagpabaskog sang dominasyon sang militar sang US sa Pilipinas kag kontrol sini sa dalagan sang pulitika, militar, diplomasya kag ekonomya sang pungsod.

1) Ano ang "troop rotation" kag "increased rotational presence"?

Isa sa mga yabi nga halambalanon sa bag-o nga kasugtanan ang pagpahanugot sang Pilipinas sa permanente nga presensya sang mga pwersa militar sang US sa pungsod sa tabon sang "troop rotation". Ang "troop rotation" amo ang pagrelyebo sang mga tropa, barko kag eroplano panggera sa isa ka erya nga sakop sang operasyon militar sang US.

Sa balayon sang "Asia pivot" sang US, may ara nga "increased rotational presence" o nagapadaku nga numero sang mga nagarelyebo nga tropa, barko kag eroplano panggera sang US sa rehiyon sang Asia-Pacific. Mayor nga aspeto sini ang pagdeploy sang 60% sang kabilugan nga numero sang mga barko-de-gera sini sa rehiyon, halin sa 50-50 nga pagtunga sini subong sa Pacific Ocean kag Atlantic Ocean.

Halin pa 2010 nagakatabo ang pagsunson kag pagdamo sang pagdungka sang mga barko-de-gera sang US sa Pilipinas. Sa report sang US Navy, nagalab-ot sa 51 barko-de-gera sini ang nagdungka sa nagkalainlain nga pantalan sang pungsod sang 2010; 54 sang 2011; 88 sang 2012; kag 72 sa una nga tunga pa lang sang 2013 (Enero-Hulyo).

Kadungan sini, may ara nga dalagku nga deployment sang tropang militar sa nagkalainlain nga base kag mala-base nga mga pasilidad sa Asia-Pacific, pangunahon sa Australia (Darwin), Singapore (Changi Bay) kag South Korea (Jeju Island) sa serye sang mga "port visit", paghanas-militar kag iban pang aktibidad.

Sa Pilipinas, plano sang US nga ipabilin ang 4,000-4,500 tropa sa nagkalainlain nga lokal nga dulungkaan, hulugpaan kag mga "joint operational base". Pagabug-uson ini sang mga pwersa kag yunit nga nagabulos-bulos, lakip yadtong mga tropa sang US Marines kag Navy nga daan nakabase sa Okinawa, Japan, nga subong temporaryo nga nakapondo sa Guam.

2) Ngaa may igatukod nga permanente nga base militar kag mga pasilidad ang mga tropang Amerikano sa Pilipinas kon ginahambal nga nagarelyebo lang ang mga ini?

Rekisito sang "increased rotational presence" sang US nga may ara nga permanente nga mga pasilidad para eksklusibong magamit sang militar sang US para sa pagdungka kag paghugpa sang nagapadamo nga mga barko kag eroplano panggera sini, para mag-istasyon kag magserbi nga palahuwayan sang mga tropa pangkombat sini kag para istakan sang ila panggatong (langis, krudo kag gasolina), mga armas kag kagamitan.

Sa aktwal, magatenir ang mga tropang Amerikano sa nagkalainlain nga pyer kag mga engklabo nga eksklusibo nga ginahanda para sa ila sa sulod sang subong nga mga kampo militar sang AFP. Sa mga dokumento sang US, ginatawag ang mga ini nga "access location" o "cooperative security location" sa mas daan nga mga dokumento.

Ang areglo sini indi maglayo sa subong nga areglo sa tunga sang US kag sang Pilipinas kaangut sa 700 nga nagarelyebo nga tropa sang US Special Forces nga nakabase sa hedkwarters sang Joint Special Operations Task Force-Philippines (sadto Joint Task Force-510 sang Special Operations Command Paci-fic) sa Camp Navarro sa Zamboanga City. Walay sapayan nga nagarelyebuhan ang mga tropang Amerikano, magamentinar sila sang permanente nga mga pasilidad sa sulod sang kampo nga indi basta-basta masulod sang mga Pilipino nga upisyal.

Sang nagligad, nagamenti-nar man sang mga pasilidad ang US Special Operations Forces sa Camp Malagutay sa Malagutay kag Camp Andrews Air Base sa Sta. Maria, lunsay sa Zamboanga City; Camp General Bautista sa Busbus, Jolo, Sulu; kag sa Philippine Naval Station sa Batu-Bato, Panglima, Sugala, Tawi Tawi. Ang nasambit nga mga pasilidad kilala sang lokal nga mga residente bilang "mga kampo sang Amerikano" kag ginatawag nga "gamay nga base" sandig sa mga pangpubliko nga dokumento sang US.

Sa bulig sang mga papet nga estado sini sa Asia, plano sang US nga magtukod o kumpuniron ang base/hulugpaan/dulungkaan nga mahimo nga gilayon nga gamiton sang ila tropa bilang lunsaran, talambakan sang gamit kag tropa o palahuwayan. Sa isa ka report nga ginhanda para sa Pacific Command sang US Army, nakasaad nga sa Southeast Asia pa lang, may ara nga 50 lokasyon nga mahimo gamiton para sa mga katuyuan nga ini. Lakip diri ang mga magagmay kag daan nga hulugpaan kag dulungkaan kag mga base kag kampo militar nga nagamit na sadto sang US sa idalom sang Military Bases Agreement.

3) Ano nga mga kampo kag pasilidad ang ginahanda na sang rehimeng US-Aquino para sa mga tropang US?

Wala pa man mapinal ang bag-o nga kasugtanan, ginapatuman na sang rehimeng Aquino ang konstruksyon sang bag-o nga hulugpaan kag dulungkaan kag pagkumpunir sang mga kampo kag iban pa nga pasilidad militar sa ngalan sang Armed Forces of the Philippines Modernization Plan.

Ginapagwa sang mga upisyal sang rehimeng US-Aquino nga ang pagpauswag sang Subic kag Clark paghanda para sa pagsaylo sang mga hedkwarters sang Philippine Navy kag Philippine Air Force. Bisan pa man, hayag nga ginaako sang mga upisyal militar sang rehimen nga ang mga pagbag-o sa duha nga sadto base nakatum-ok sa pagserbisyo sa mga tropa, barko kag eroplano sang US kag mga alyado sini (pareho sang Japan kag India; kag pinakaulihi, ang South Korea paagi sang parallel nga kasugtanan militar). Ginatantya nga magalab-ot sa ₱10 bilyon ang kinahanglanon para imodernisa ang Subic pa lang.

Ginaduso sang US nga may ara nga akses sa iban pang hu-lugpaan kag dulugkaan para sa refueling and repair sang ila mga barko kag eroplano. Lakip diri ang Poro Point sa La Union, Sangley Point sa Cavite kag mga komersyal nga dulungkaan sa mga syudad sang Laoag, Cagayan de Oro kag Zamboanga.

Gusto man sang US nga ibukas para sa ila gamit ang mga pareho nga pasilidad sa Batanes, Sta. Ana sa Cagayan, General Santos City kag Cebu. Ang mga dulungkaan kag hulupaan nga ini kabahin sang network sang mga pasilidad nga mahimo malab-ot sang ila mga barko-de-gera nga magahalin sa Guam sa sulod sang lima ka adlaw o mas malip-ot pa.

Kadungan sini, ginapauswag mismo sang US ang mga kampo nga masami na gamiton sang ila mga tropa. Sang 2011, ginpabugal ni Harry Thomas, nga sadto embahador sang US sa Pilipinas, nga naghatag ang US sang ₱200 milyon nga ayuda-militar sa rehimeng Aquino para pauswagon ang nagkalainlain nga kampo sang AFP. Lakip diri ang ₱42 milyon para sa konstruksyon sang mga baraks, kasilyas kag kalan-an sa Basa Air Base sa Pampanga, kag ₱25 milyon para sa pagkumpunir sang mga dalan sa sulod sang Fort Magsaysay (hedkwarters sang 7th ID) sa Nueva Ecija. Ang duha ka kampo regular nga ginalunsaran sang mga paghanas-militar sang US.

Plano sang US nga permanente nga magbase sang pila ka batalyon sang US Marines, Navy kag Air Force (1,500+ tropa) sa Subic Bay kag Clark Air Base (200) bilang suporta sa nagapadaku nga numero sang mga tropa nga magabulos-bulos sa rehiyon para sa mga tingub nga paghanas, operasyon militar kag iban pa.

Plano man sang US nga magtukod sang isa ka "advance command post" sa Palawan kag magmentinar sang ginpagamay nga kumpanya sang Marine Special Operations Battalion (60-70) sa lugar. Kabahin sang plano nga ini ang pagtukod sang isa ka "joint command" sa Philippine Marine Corps Reservation sa Samariniana, Brooke's Point sa Palawan kag ang pagpalaba sang airstrip nga ara sa sulod sini halin sa isa ka kilometro pakadto sa 2.4 kilometro para magamit sang mga eroplano nga panggera sang US. Kadungan sini, pagakumpuniron man ang isa ka hulugpaan sa Balabac, nabagatnan sang Palawan nga daan ginagamit sang US sadtong Ikaduha nga Gera Pangkalibutanon.

Kabahin man gihapon sang plano nga ini ang nabuyagyag na nga konstruksyon sang base nabal sa Oyster Bay, pila ka kilometro lang ang kalayuon sa protektado nga Underground River, para sa gamit sang barko-de-gera sang US. Katuwang ang mga suldado nga Pilipino, ginsuguran na sang US ang konstruksyon sang base nabal sa tabon sang paglunsar sang ika-13 nga Philippine-US Amphibious Landing Exercise o PHIBLEX 13 sang Oktubre 2012. Naghalin sa pondo para sa modernisasyon sang AFP ang ₱500 milyon nga gingasto para sa konstruksyon sang ginabansagan nga "gamay nga Subic".

Plano man sang US nga magtukod sang mga "joint operational base" sa Ulugan Bay sa banwa sang Macarascas kag sa Tarumpitao Point sa banwa sang Rizal, lunsay sa Palawan. Sa balayon sang "joint command" kag pagtukod sang "joint operational base", nga ginatawag man nga "base-sharing", permanente kag pangmalawigan nga ma-kabase ang ginatos ka suldado nga Amerikano sa tabon sang "troop rotation" nga wala sang hayag nga pag-ako sang permanente nga pagbase sang dumu-luong nga tropa sa pungsod.

Sa tabon sang relief and rehabilitation sa mga lugar nga ginhalitan sang Yolanda sang nagligad nga tuig, liwat na nga ginagamit sang US ang Guian Military Air Base sa Eastern Samar, nga gintukod sini sadtong Ikaduha nga Gera Pangkalibutanon.

4) Ngaa importante para sa US nga magsaylo sa Asia?

Importante para sa US ang rehiyon sang Asia. Diri makita ang duha sa pinakadaku nga ekonomya sa bilog nga kalibutan (India kag China). Diri ang duha sa pinakadaku nga importer sang mga produkto sang US-- ang Japan kag ang bloke sang ASEAN nga ginabug-os sang napulo ka gagmay nga pungsod. Ara sa Southeast Asia ang duha ka ruta pangdagat (ang Malacca Strait kag South China Sea) kon sa diin nagaagi ang 70% sang kabilugan nga komersyo pangdagat (maritime commerce) sa Pacific.

Sa Asia-Pacific man masapwan ang pinakadaku nga tagabakal sang mga armas kag iban pang gamit-militar sang US (Australia kag South Korea). Nagalab-ot sa $10 bilyon ang balor sang mga armas nga nabaligya sang US sa India sining nagligad nga dekada. Plano sang US nga palaparon pa ang bahin sini sa merkado.

Dugang diri, daku ang kinahanglanon sang US nga atubangon ang China, isa sa pinakadaku nga hangkat sa dominasyon sa ekonomya kag militar sini sa Asia. May partikular nga papel ang "pivot" sini sa Asia kag sang kalkulado nga pagtum-ok sang militar sini para iduso ang dugang nga mga neoliberal nga pagbag-o sa ekonomya sang China sa handum nga labi pa nga makabentaha ang daku nga kapitalistang Amerikano nga namuhunan sa China.

Sa pagpabaskog sang presensya sini sa Asia, aktibo nga ginasagang sang US ang mga pagtinguha sang China nga solo nga harian ang pamuhunan kag negosyo o tukuron ang kaugalingon bilang pangrehiyon nga lider pareho sa ekonomya kag militar sa mga pungsod sa Asia-Pacific.

5) Ano na ang nalab-ot sang "pivot"?

Ara sa proseso gihapon ang US sa pagplastar sang mga rekisito para sa sige-sige nga pagsaylo sang mga pwersa sini sa Asia nga ginatantya sini nga mahim-os sa 2020.

Sang nagligad nga tuig, gin-umpisahan na sini ang pagrelyebo sang pila ka batalyon sang Marines sa base sini sa Darwin, Australia. Ara sa proseso pa sang pakignegosasyon ang US sa Australia kaangut sa pagbukas sang iban pang mga kampo militar sini sa presensya sang mga pwersang Amerikano, pagkay-o sa isa sa mga dulungkaan para maggamit ini sang nuclear-po-wered aircraft carrier, kag paggamit sa pila sa mga isla sini bilang lunsaran sang mga eroplano panggera kag UAV.

Sa Singapore, nag-umpisa na nga magrelyebuhan ang apat ka LCS nga ginagamit kuno sang US para sa "humanitarian aid/disaster response" (HA/DR). Nagdugay sang tubtob anom ka bulan sa Changi Bay ang mga barko. Kadungan sini, ginbukas man sang Singapore ang paggamit sang US sa malapit nga hulugpaan para sa pagkay-o kag pagkarga sang gasolina sang mga eroplano panggera sini.

Sang 2011, nagpirma ang US sa kaangut nga kasugtanan sa "maritime security" sa Indonesia nga nagbunga sang paglunsar sang 140 paghanas-militar sa sulod sang pungsod.

Sang 2012, naghimo sang kasugtanan militar sa tunga sang US kag Vietnam nga kuno nagasakop sa seguridad pangdagat, "search and rescue operations", "peacekeeping operations" kag HA/DR.

Samtang, sige-sige nga nagatambak sang mga tropa ang US sa nagkalainlain nga bahin sang rehiyon sa ngalan sang mga gintingub nga paghanas, espesyal nga operasyon kag HA/DR.

Sa Thailand, sige-sige ang paglunsar sang Cobra Gold, isa sa pinakadaku kag pinakamadugay nga paghanas-militar sa rehiyon.

Sang 2013, ginlunsar sang US ang isa sa pinakadaku nga paghanas-militar sa dulunan sang South Korea kag North Korea. Nagresulta ang pagpanulsol nga ini sa pagbasura sang North Korea sa ginpirmahan nga tratado sang untat-lupok kag liwat nga pagdeklarar sang gera sa tunga sang duha ka pungsod.

Sa Japan, gin-inagurahan sining Abril 20 lang ang bag-o nga radar facility sang US sa Kyoto, Japan. Ang pasilidad nga militar nga ini kabahin sang US Missile Defense sa Asia.

Kinaiya sang tropang Amerikano nga igarelyebo sa Pilipinas

Mayorya sang mga pwersa nga ideploy sa Southeast Asia "on rotation" mga pwersa nga daan na nga nadeploy sa rehiyon. Pangunahon diri ang Seventh Fleet, ang pinakadaku nga permanente nga "forward deployed" o pauna nga nadeploy nga pwersa sang US. Daan ini nga nakaistasyon sa Subic Naval Base sa Olongapo City. Ini subong nagamentinar sang permanente nga base sa Okinawa, Japan.

Ang Seventh Fleet ginabug-os sang 60-70 barko, 300 eroplano kag helikopter panggera kag 40,000 tropang Marines kag Navy. Ang flagship o sentro nga barko sini amo ang USS George Washington, isa ka de-nukleyar nga aircraft carrier, nga pila ka beses na nga nagdungka sa Pilipinas sining nagligad nga duha ka tuig.

Ang mga tropa nga ini mga pwersang panalakay sang US. Ang plotilya sang Seventh Fleet may malaba nga rekord sang pagpasilabot kag pagpakig-away sa Asia, kalakip sa Korea, Laos, Thailand kag Vietnam; kag sining ulihi, sa mga gerang agresyon sang US sa Middle East. Nag-umpisa nga magbuhin sang tropa ang US sa Okinawa kag nagsaylo sang mga tropa sini halin 2007 dulot sang lapnagon nga pagkangil-ad sang pumuluyo nga Japanese sa makasiligni nga mga krimen sang mga suldado nga Amerikano batuk sa mga bata kag kababainhan.

Sang Disyembre 2013, nag-isa ang US kag reaksyunaryong estado sang Japan nga isara ang Futenma Base sa Okinawa nga ginabasehan sang pila ka pulo ka libo nga US Marines kag ginsaylo ini sa iban nga bahin sang isla. Walo ka libo nga US Marines man ang sayluhon sa Guam, Hawaii kag iban pa nga lugar.

Ang "pivot to Asia" sa patag sang militar

Sa halambalanon militar, ang pagdaku sang mga pwersang nabal sang US nagakahulugan sang pagdugang sang isa ka aircraft carrier, pito ka destroyer kag nagakabit man nga mga barko nga amphibious, 10 ka Littoral Combat Ships (LCS o mga barko nga nagasubay sa mga higad-baybay) kag duha ka submarino sa kadagatan sang Asia-Pacific. Ara sa 60% man sang mga pwersa sang US Air Force sa gwa sang pungsod ang ipusisyon sa rehiyon, lakip ang mga pangkombat kag paniktik nga unmanned aerial vehicle (UAV) nga ginagamit subong sa Afghanistan kag mga bag-o nga eroplano panggera. Nagakahulugan man ini sang pagdeploy sang 60% sang kabilugan nga ikasarang pangkahanginan kag pang-internet sang US sa rehiyon.

Dugang diri, sayluhon sa Asia ang mga 60,000 tropa nga sadto nakabase sa Afghanistan samtang ginamentenar ang daan na nga numero sang mga tropang Amerikano sa rehiyon. Daku nga bahin sini igapwesto sa Guam kag Hawaii.

Sa subong, may ara 325,000 pwersa militar kag sibilyan ang US nga nakabase sa Asia sa idalom sang US Pacific Command (PACOM). Sakop sang US PACOM ang bilog nga rehiyon sang Indo-Asia-Pacific halin sa baybayon sang California pakadto sa dulunan sang India kag Pakistan.

Ang PACOM ginabug-os sang 1) duha ka daku nga plotilya nga may 180 barko, 2,000 eroplano kag 140,000 tropa; 2) Marine Corps nga may 74,000 tropa; 3) Air Force nga may 40,000 piloto sa siyam ka base, kag may 300 eroplano; 5) Army nga may 60,000 personel kag mga grupo sang special forces nga nagahimo sang mga operasyon sa 30 pungsod sa Asia-Pacific.