Hinggil sa Talaingod, Gera Sibil at Usapang Pangkapayapaan

Luis Jalandoni
NDFP Negotiating Panel
Abril 16, 2014


Talumpating binigkas sa mga lider ng komunidad ng United Methodist Church at BAYAN-USA

Translation: On Talaingod, Civil War and Peace Talks

Magandang gabi, mga kaibigan at kababayan, sa mga lider ng Komunidad at Pananampalataya ng United Methodist Church, at mga kasapi ng organisasyong masa ng BAYAN.

Ipinaaabot ko ang pinakamaalab na pagbati sa mga dakilang katutubong mamamayan ng Talaingod, Davao del Norte, sa kanilang tuluy-tuloy na mapanlabang diwa, sa paglaban sa pangangamkam ng lupa ng Alcantara and Sons simula pa noong 1990s hanggang ngayon, at sa kanilang patutol sa mapangwasak na pagmimina. Isinasailalim sila ngayon sa brutal na militarisasyon na nagiging sanhi ng panibagong paglikas nila. Kailangang-kailangan nila ang ating mahipit na pakikipagkaisa.Ang lansakang paglabag sa karapatang-taong ito ng militar at ng rehimeng Aquino ay nauulit sa maraming panig ng Pilipinas. Habang inaakusahan ng mga Ata-Manobo sa Talaingod ang 60th Infantry Battalion ng Philippine Army, at ang Special Forces ng Armed Forces of the Philippines, kinukundena naman ng mamamayan ng Cordillera ang brutal na pagmasaker sa pamilyang Ligiw sa Abra at naggigiit na tanggalin ang 47th Infantry Battalion, Philippine Army, na inaakusahan nila ng maraming paglabag sa mga karapatang-tao.

Kahalintulad na militarisasyon at pagpapalikas ang ginawa rin sa Bicol, ibang bahagi ng Luzon at sa Visayas. Ang patakaran ng rehimeng Aquino na paburan ang mapangwasak na pagmimina na mga dayuhan ay ipinatutupad sa pamamagitan ng brutal na militarisasyon.

Dagdag pa, ang mga patakarang neoliberal ng rehimen ng pribatisasyon, deregulasyon, liberalisasyon at denasyunalisasyon, ang nagiging sanhi ng malawakang pamiminsala sa buhay ng mga manggagawa, magsasaka, katutubo, maralitang lunsod, mangingisda, kababaihan at kabataan at iba pang sektor ng populasyon.

Dahil sa di mabatang pagsasamantala at pang-aapi ng naghaharing sistema ng malalaking panginoong maylupa at kumprador na suportado ng US, kaya mayroong gera sibil sa Pilipinas simula pa noong 1969. Ang mga pwersang mapagpalayang nagtataguyod at nagtatanggol sa mga karapatan ng mga pinagsasamantalahan at iniaapi ay naglulunsad ng digma para sa pambansa at panlipunang paglaya. Sa 45 taon ng magiting na pakikibaka, nakapagpundar ang Bagong Hukbong Bayan na pinamumunuan ng Partido Komunista ng Pilipinas, at ang mga pwersa ng National Democratic Front of the Philippines, ng mga organo ng kapangyarihang pampulitikang bayan sa makabuluhang bahagi sa 71 ng kabuuang 81 prubinsya sa bansa.

Nakikipagnegosasyang pangkapayapaan ang NDFP sa gubyerno ng Maynila at lumagda sa mahigit sampung mga kasunduan simula noong 1992. Ang layon ng NDFP ay harapin ang mga ugat ng armadong tunggalian, tulad ng reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon, upang makamit ang isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan.

Gayunpaman, tumangging tumalima ang gubyernong Aquino sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) at sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL). Idineklara nito ang Balangkas ng Kasunduan, ang The Hague Joint Declaration, na "isang dokumento ng walang hanggang pagkakahati."

Inaresto nito ang mga konsultant ng NDFP na sina Benito Tiamzon at Wilma Austria noong 22 Marso 2014. Hindi nito kinilala ang JASIG. Idinetine sila at ang 13 iba pang konsultant ng NDFP.

Ibinibimbin nito sa bilangguan ang 470 bilanggong pulitikal, sinasampahan sila ng mga kasong kriminal, na paglabag sa CARHRIHL.

Noong 27 Marso 2014, inaresto nito si Andrea Rosal na nakatakdang magsilang ng sanggol sa susunod na buwan. Siya ay anak ng yumaong kumander ng BHB na si Gregorio "Ka Roger" Rosal. Noong 1989 nang siya'y tatlong taong gulang pa lamang, dinukot siya mula sa kanyang lola upang ipresyur si Ka Roger na sumuko. Napwersa siyang pakawalan ng militar dahil sa malakas na kampanya ni Ka Roger at mga tagasuporta.

May 188 kaso na ng ekstrahudisyal na pamamaslang sa ilalim ni Aquino, na may abereyds na halos isa kada linggo.

Iginigiit ng NDFP ang pagpapalaya sa 15 konsultant pangkapayapaan ng NDFP at ang mga bilanggong pulitikal. Iginigiit namin na ihinto ang militarisasyon ng mga komunidad ng sibilyan.

Dahil sa mga paglabag ng rehimeng Aquino sa mga kasunduang pangkapayapaan, nabahura ang usapang pangkapayapaan. Gayunpaman, sinusuportahan ng NDFP ang panukala ng Royal Norwegian Government ng pagkakaroon ng mga impormal na usapan sa Oslo sa huling bahagi ng Mayo 2014. Sinusuportahan din ng mga organisasyong nagtataguyod sa kapayapaan sa Pilipinas at sa ibayong dagat ang pagkakaroon ng gayong usapan. Walang tugon dito ang rehimeng Aquino.

Maaari ninyong ipagpatuloy ang malakas na kampanya ng pakikipagkaisa para sa mga Ata-Manobo at iba pang katutubong mamamayan na nakikibaka para sa kanilang lupaing ninuno at tumututol sa militarisasyon.

Maaari rin kayong tumulong para sa kampanya ng pagpapalaya kina Tiamzon at Austria at iba pang konsultant ng NDFP.

Maaari rin kayong mangampanya para sa pagpapalaya kay Andrea Rosal.

Maaari ninyong igiit ang muling pagtutuloy ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng NDFP at ng gubyernong Aquino batay sa mga umiiral na mga nakaraang kasunduang pangkapayapaan.

Ang iminungkahi ninyong aksyon na "No US Taxes for human rights violations!" (Huwag gamitin ang buwis ng US sa mga paglabag sa mga karapatang-tao!) ay talagang napapanahon at magiging mabisang suporta sa pakikibaka ng sambayanang Pilipino para sa isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan.

Salamat sa inyo!