Tapuon hin protesta an pagbisita ni Obama ngan pagbase militar han US!
Ang Bayan
April 23, 2014
Special Issue

Ha tiarabot nga Abril 28, mabisita ha nasud hi Barack Obama, presente nga hepe han US imperyalismo, para mag-inagurasyon ha pinakabag-o nga kasarabutan militar giutan han US ngan Pilipinas. Katapos an sunud-sunod nga pagmeting tikang Marso, napinalisa na han mga opisyal han gobyerno ngan militar han US ngan Pilipinas an Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA o Kasarabutan para ha Pinauswag nga Pandepensa nga Pagbubligay) hadton Abril 11.

Syahan nga gintikangan han US ngan Pilipinas an pag-areglo han bag-o nga kasarabutan hadton Enero 2011, katapos ideklarar han US an plano hini nga “pivot” o paglisngi ha Asia ngan pagdeklarar han “Bag-o nga Siglo ha Pacific” (New Pacific Century). Hini nga deklarasyon, gintudlok han US nga yawe ha utro nga pagbangon han US tikang ha krisis an pagpakusog han pamumuhunan ngan pakipagnegosyuhay hini ha Asia pinaagi han pagpakusog han presensya militar hini ha rehiyon.

Hini nga plano nga “pivot” han US landaw an pagdisposisyon ha Asia han tubtub 60% han pwersa nabal ngan 50% han pwersa pantuna hini nga aada ha langyaw nga labnasan. Katumbas ini han pagmentinar han gatus ka-yukot nga tropa ha iba-iba nga dapit han Asia. Ha yana, mahihimo hini magpakita hin kusog-militar anuman nga oras ngan diinman ha rehiyon.

Kaparte liwat hini nga paglisngi han US ha Asia an pagtukod hin mga rehiyunal ngan bilateral nga kasarabutan giutan hini ngan mga nasud ha Asia-Pacific para ha mas madalunot nga koordinasyon. Gin-eestimit han US nga matatapos an “pivot” ha masunod nga dekada.

Hini nga nakalabay nga tulo ka-tuig, natikaagsub ngan nagdamo an mga pagdaong han mga barko pan-gerra, an paglanding ngan pag-istasyon han mga jet-fighter ngan mga barko pan-gerra ngan pagdagsa han mga armado nga tropa han US ha Pilipinas. Hadton 2012, diri mamenos ha 80 ka-beses an pagdaong han mga barko pan-gerra ha mga pyer han Pilipinas. Naabot ini ha somubra- kumulang 150 nga pagdaong hadton 2013 ngan gin-eestimit nga magtitikaagsub pa ha tiarabot nga katuigan.

Labot ha nagrerelyebuhay nga mga pwersa militar han US, permanente nga nakaistasyon an 700 nga sundalo Amerikano nga nagkokomponer han Joint Special Operations Task Force (JSOTFP)-Philippines han US Pacific Command nga nakabase ha eksklusibo nga lugar han US ha sakob han Camp Navarro han Western Command han AFP ha Zamboanga City tikang pa hadton 2002.

Para tagan-rason an tikadako nga presensya militar han US ha Pilipinas ngan paglansar hin mga treyning-militar ha iba-iba nga parte lugar han Asia, ginsung-an han US an nagpapaso nga diplomatiko nga tensyon ha isyu han pag- amkon han iba- iba nga nasud ha mga isla ngan pormasyon ha South China Sea, kalakip an Spratly Islands ngan Scarborough Shoal. Landaw an papet dinhi han papet nga gobyerno ni Benigno Aquino III nga tikang 2011 asya an nangunguna ha pag-inaringasa ngan pag-ayat ha China.

Ginamit ni Aquino ngan han gobyerno US an “tensyon ha China” para tagan-rason an pagpadako han presensya han US ha Pilipinas. Ginpapagawas han rehimen Aquino nga “sangkay” han Pilipinas an US ha isyu han kontradiksyon ha China. Ginpapagawas liwat han mga opisyal ni Aquino nga ilarum han 1956 Mutual Defense Treaty, may “obligasyon” an US nga sumuporta ha Pilipinas oras nga bumuto an kontradiksyon ha South China Sea.

Samtang padayon nga nagpapakusog an US han relasyon militar hini ha China (kalakip an pagpartisipar hini ha Rim of Pacific Exercise o RIMPAC ha Hun- yo), pauru-utro liwat nga iginpapahayag han US nga “maayu- da ini ha iya kasangkayan” nga hul-os nga iginkalipay han mga tuta nga papet hini ha Pilipinas. An tinuod, hugot nga kaalyado han US imperyalismo an naghahadi nga burukrata monopolyo kapitalista nga klase ha China, bisan pa kun binabantayan ngan ginpupugngan han US an pagdako ngan pagdominar han China ha Asia.

Para iplastar an ligal nga basaranan han padayon ngan tikadako nga presensya han militar han US ha Pilipinas, gintikangan pagbalayan an EDCA. Iginlaladawan ini komo pan- ayuda ha pagpakusog han seguridad ha kadagatan han nasud. Nakatungtong ini ngan nagpapahilawig ha Mutual Defense Treaty, Visiting Forces Agreement ngan Military Logistics Support Agreement.

Para tagan-rason liwat an EDCA, ginpapagawas nga an presensya han militar han US ha Pilipinas kadugtong liwat han “iba pa nga mga isyu nga may kalabutan ha seguridad” sugad han “humanitarian aid/disaster preparedness” o HA/DR (makatawo nga pag-ayuda ha mga biktima han mga kalamidad ngan pangandam para hini). Ginpapakusog han US an aspeto nga HA/DR ha kasarabutan katapos ini magamit para tagan- rason an tikadamo nga pagdeploy hin mga tropa ngan kagamitan militar. Usa nga pananglitan hini an pagdaong han pinakadako nga barko-de-gerra hini ha Leyte Gulf hadton Nobyembre 2013 ha ngaran han paghatag hin ayuda ha mga nadestroso han bagyo Yolanda.

Ini nga probisyon an gagamiton han US para ilusot an nakaplano nga pag-entra han mga tropa hini ha Eastern Visayas ha tahob han Pacific Partnership 2014, usa nga treyning-nabal nga hihimuon ha Tacloban City ngan duok nga mga lugar ha tiabot nga Hunyo.

Katapos an pira ka-bulan nga negosasyon, nagpapabilin nga sekreto an mga detalye han EDCA. Ha limitado nga impormasyon nga iginpapasaro han mga opisyal ni Aquino, gin-eestimit nga magigin unod hini an masunod:

1) pagtugot ha militar han US nga magkamay-ada base o engklabo ha sakob han mga kampo militar han Armed Forces of the Philippines;

2) paghatag hin mas hiluag nga mga katungod ngan otoridad ha mga pwersa militar han US para gamiton an anuman nga pasilidad, labina an mga pyer ngan erport, agud makab-ot an "minimum credible defense " kontra ha “agresyon han China” ha mga teritoryo han Pilipinas ha South China Sea; ngan

3) paglansar hin mga treyning ngan operasyon militar diinman nga lugar han Pilipinas ha ngaran han “humanitarian aid/disaster preparedness.”

Ha sugad, an EDCA waray iba kundi kasarabutan para pormal nga ibalik an mga base militar han US. Ilarum hini, magkamay-ada eksklusibo nga akses an militar han US ha mga pasilidad-militar para ha pagdaong, paglanding ngan pag-istasyon han mga sarakyan, kagamitan ngan mga tropa militar han US ha sakob han nasud. Utro hini nga ginbubuhi an ura-ura nga kinangangalsan nga Military Bases Agreement han 1946 nga ginamit para makapagmentinar hin dagko nga base militar an US tubtub 1991.

An EDCA utro nga pagtamak ha nasyunal nga soberaniya han Pilipinas. Gintatagan-wada hini an dugang pa nga pagpakusog han dominasyon han militar han US ha Pilipinas ngan kontrol hini ha dalagan han politika, militar, diplomasya ngan ekonomiya han nasud.

1) Ano an “troop rotation” ngan “increased rotational presence?”

USA ha mga yawe nga karukayaknon ha bag-o nga kasarabutan an pagtugot han Pilipinas ha permanente nga presensya han mga pwersa militar han US ha nasud ha tahob han “troop rotation.” An “troop rotation” amo an pagrelyebo han mga tropa, barko ngan edro pan-gerra ha usa nga lugar nga lupgop han operasyon han militar han US.

Ha balayan han “Asia pivot” han US, magkamay-ada “increased rotational presence” o tikadako nga ihap han mga nagrerelyebuhay nga tropa, barko ngan edro pan-gerra han US ha rehiyon han Asia-Pacific. Mayor nga aspeto hini an pagdeploy han 60% han kabug-usan nga ihap han mga barko de-gerra hini ha rehiyon, tikang ha 50-50 nga bahinay hini ha yana ha Pacific Ocean ngan Atlantic Ocean.

Tikang ha hadton 2010 nahitatabo an pag-agsub ngan pagdamo han pagdaong han mga barko pan-gerra han US ha Pilipinas. Ha report han US Navy, inabot 50 nga barko pan-gerra hini an dinaong ha iba-iba nga pyer han nasud hadton 2010; 54 hadton 2011; 88 hadton 2012; ngan 72 ha syahan nga unom ka- bulan la han 2013 (Enero- Hulyo).

Kadungan hini, magkamay- ada dagko nga deployment han tropa militar ha iba-iba nga base ngan baga-base nga mga pasilidad ha Asia-Pacific, prinsipal ha Australia (Darwin), Singapore (Changi Bay) ngan South Korea (Jeju Island) ha serye han mga “port visit,” treyning-militar ngan iba pa nga aktibidad.

Ha Pilipinas, plano han US nga imentinar an 4,000-4,500 nga tropa ha iba-iba nga lokal nga pyer, erport ngan mga “joint operational base.” Kokomponeron ini han mga pwersa ngan yunit nga nagsarusaliwan,

kaupod adton mga tropa han US Marines ngan Navy nga hadto anay nakabase ha Okinawa, Japan, nga yana temporaryo nga nakabase ha Guam.

2) Kay ano nga may tutukuron nga permanente nga base militar ngan mga pasilidad an mga tropa Amerikano ha Pilipinas kun ginsesering nga nagrerelyebuhay la ini hira?

REKISITOS han “increased rotational presence” han US an pagkamay-ada permanente mga pasilidad para eksklusibo nga magamit han militar han US para ha pagdaong ngan paglanding han tikadamo nga mga barko ngan edro pan-gerra hini, agud mag-istasyon ngan magserbe nga pahowayan han mga pankombat nga tropa hini ngan para istakan han ira pansungo (lana, krudo ngan gasolina), mga armas ngan kagamitan.

Ha aktuwal, magpepermi an mga tropa Amerikano ha iba-iba nga pyer ngan mga engklabo nga eksklusibo nga igin-aandam para ha ira ha sakob han presente nga mga kampo militar han AFP. Ha mga dokumento han US, ginsesering ini hira nga “access location” o “cooperative security location” ha mas kadaan nga mga dokumento.

Ini nga kaayusan diri hirayo ha presente nga kaayusan giutan han US ngan han Pilipinas kasumpay ha 700 nga nagrerelyebuhay nga tropa han US Special Forces nga nakabase ha kampo han Joint Specila Operations Task Force-Philippines (anay Joint Task Force-510 han Special Operations Command Pacific) ha Camp Navarro ha Zamboanga City. Bisan kun nagrerelyebuhay an mga tropa Amerikano, magmementinar hira hin permanente nga mga pasilidad ha sakob han kampo nga diri bast-basta nasusulod han mga Pilipino nga opisyal.

Hadton nakalabay, nagmentinar liwat hin mga pasilidad an US Special Operations Forces ha Camp Malagutay ha Malagutay ngan Camp Andrew Air Base ha Sta. Maria, puros ha Zamboanga City; Camp General Bautista ha Busbus, Jolo, Sulu; ngan ha Philippine Naval Station ha Batu-bato, Panglima, Sugala, Tawi Tawi. An nasering nga mga pasilidad kilalado han lokal nga mga residente komo mga “kampo han Amerikano” ngan ginbansagan nga “gudti nga base” subay ha mga pampubliko nga dokumento han US.

Ha bulig han mga papet nga estado hini ha Asia, plano han US nga magtukod o pag-ina-yaron an base/erport/pyer nga poyde madali gamiton han ira tropa komo lansaran, istakan han gamit ngan tropa o pahowayan. Ha usa nga report nga igin-andam para ha Pacific Command han US Army, nakaplastar nga ha Southeast Asia pala, may 50 nga lokasyon nga poyde gamiton para hini nga mga katuyuanan. Kalakip dinhi an gudti ngan kadaan nga erport ngan pyer ngan mga base ngan kampo militar nga nagamit na hadto han US ilarum han Military Bases Agreement.

3) Anu-ano nga kampo ngan pasilidad an igin-aandam na han rehimen US-Aquino para ha mga tropa han US?

WARAY pa ngani maipirme an bag-o nga kasarabutan, iginpapatuman na han rehimen Aquino an konstruksyon han bag-o nga mga erport ngan pyer ngan pag- aayad han mga kampo ngan iba pa nga pasilidad-militar ha ngaran han Armed Forces of the Philippines Modernization Plan.

Ginpapagawas han mga opisyal han rehimen US-Aquino nga an pagpauswag han Subic ngan Clark pag-aandam para ha pagbalhin han mga hedkwarters han Philippine Navy ngan Philippine Air Force. Masugad paman, direkta nga gin-aamin han mga opisyal-militar han rehimen nga an mga pagbabag-o ha duha nga anay base nakatutok ha pagserbisyo ha mga tropa, barko ngan edro han US ngan han mga alyado hini (sugad han Japan ngan India; ngan pinakaurhi, an South Korea pinaagi han parallel nga kasarabutan militar). Gin-eestimit nga maabot ₱10 bilyones an kikinahanglanon para imodernisa an Subic pala.

Iginduduso han US nga magkamay-ada akses ha iba pa nga erport ngan pyer para ha “refueling and repair” han ira mga barko ngan edro. Kalakip dinhi an Poro Point ha La Union, Sangley Point ha Cavite ngan

mga komersyal nga pyer ha mga syudad han Laoag, Cagayan de Oro ngan Zamboanga.

Karuyag liwat han US nga iabre para ha ira gamit an mga kapareho nga pasilidad ha Batanes, Sta. Ana ha Cagayan, General Santos City ngan Cebu. Ini nga mga pyer ngan erport kaparte han pukot han mga pasilidad nga poyde maabot han ira mga barko pan-gerra nga magtitikang ha Guam ha sakob hin lima ka-adlaw o mas temprano pa.

Kadungan hini, ginpapauswag mismo han US an mga kampo nga agsub gamiton han ira mga tropa. Hadton 2011, iginpanhambog ni Harry Thomas, hadto embahador han US ha Pilipinas, nga naghatag an US hin ₱200 milyones nga ayuda- militar ha rehimen Aquino para pauswagon an iba-iba nga kampo han AFP. Kalakip dinhi an ₱42 milyones para ha konstruksyon han mga baraks, kasilyas ngan karaunan ha Basa Air Base ha Pampanga, ngan ₱25 milyones para ha pag-aayad han mga kalsada ha sakob han Fort Magsaysay (hedkwarters han 7th ID) ha Nueva Ecija. An duha nga kampo regular nga lansaran han mga treyning-militar han US.

Plano han US nga permanente nga magbase hin pira ka-batalyon han US Marines, Navy ngan Air Force (1,500+tropa) ha Subic Bay ngan Clark Air Base (200) komo suporta ha tikadako nga ihap han mga tropa nga magsarusaliwan ha rehiyon para ha mga tinig-ob nga treyning, operasyon militar ngan iba pa.

Plano liwat han US nga magtukod hin usa nga “advance command post” ha Palawan nga magmentinar hin pinaguti nga kumpanya han Marine Special Operations Battalion (60-70 tropa) ha lugar. Kaparte hini nga plano an pagtukod hin usa nga “joint command” ha Philippine Marine Corps Reservation ha Samariniana, Brooke’s Point ha Palawan ngan an pagpahilaba han airstrip nga aada ha sakob hini tikang usa ka-kilometro tubtub 2.4 kilometros para magamit han mga edro nga pan-gerra han US. Kadungan hini, pag-aaydon liwat an usa nga landingan han edro ha Balabac, norte Palawan nga ginagamit han US hadton Ikaduha nga Gerra Mundyal.

Kaparte pa gihapon hini nga plano an nabuksas na nga konstruksyon han base nabal ha Oyster Bay, pira ka-kilometro la an distansya ha protektado nga Underground River, para ha paggamit han mga barko de-gerra han US. Kabakyang an mga sundalo nga Pilipino, gintikangan na han US an konstruksyon han base nabal ha tahob han paglansar han ika-13 nga Philippines-US Amphibious Landing Exercise o PHIBLEX 13 hadton Oktubre 2012. Nagtikang ha pundo para ha modernisasyon han AFP an P500 milyones nga ginastos para ha konstruksyon han ginbansagan nga “guti nga Subic.”

Plano liwat han US nga magtukod hin mga “joint operational base” ha Ulugan Bay ha munisipalidad han Macarascas ngan ha Tarumpitao Point ha munisipalidad han Rizal, puros ha Palawan. Ha balayan han “joint command” ngan pagtukod hin “joint operational base,” nga ginbansagan liwat nga “base-sharing,” permanente ngan pan-maihaan nga makakabase an gatus-gatos nga sundalo Amerikano ha tahob han “troop rotation” hin waray direkta nga pag-amin han permanente nga pagbabase han langyaw nga tropa ha nasud.

Ha tahob han relief ngan rehabilitasyon ha mga lugar nga nadestroso han Yolanda hadton nakalabay nga tuig, utro na nga ginagamit han US an Guian Military Airbase ha Eastern Samar, nga gintukod hadton Ikaduha nga Gerra Mundyal.

4) Kay ano nga importante para ha US nga “pumalin” ha Asia?

MAHINUNGDANON para ha US an rehiyon han Asia. Dinhi matatad-an an duha ha pinakadagko nga ekonomiya ha bug-os nga kalibutan (India ngan China). Aanhi an duha ha pinakadagko nga importer han mga epektos han US—an Japan ngan an bloke han ASEAN nga ginkokomponer han napulo nga gudti nga nasud. Aada ha South- east Asia an duha nga pandagat nga ruta (an Malacca Strait ngan South China Sea) kun diin naagi an 70% han kabug-usan nga pandagat nga negosyuhay (maritime commerce) ha Pacific.

5) Ano na an kamutangan han “pivot?”

AADA pa gihapon an US ha proseso han pagplastar han mga rekisito para ha padayon nga pagpalin han mga pwersa hini ha Asia nga gin-eestimit hini nga makompleto ha 2020.

Hadton nakalabay nga tuig, gintikangan na hini an pagrelyebo han pira nga batalyhon han Marines ha base hini ha Darwin, Australia. Aada pa ha proseso han pakipagnegosasyon an US ha Australia kasumpay ha pag-abre han iba pa nga mga kampo militar hini ha presensya han mga pwersa Amerikano, pag-aayad ha usa ha mga pyer para magamit ini han nuclear-powered aircraft carrier, ngan paggamit ha pira ha mga isla hini komo lansaran han mga edro pan-gerra ngan UAV.

Ha Singapore, nagtikang na magrelyebuhay an upat nga LCS nga ginagamit kuno han US para ha humanitarian aid/disaster response (HA/DR). Nalastar hin tubtub unom ka bulan ha Changi Bay an mga barko. Kadungan hini, igin-abre na liwat han Singapore an paggamit han US ha kasapit nga erport para ha pagaayad ngan pagkarga han gasolina han mga edro pan-gerra hini.

Hadton 2011, pinirma an US ha usa nga kasumpay nga kasarabutan ha “maritime secu- rity” ha Indonesia nga nagresulta han paglansar hin 140 nga “treyning-militar” sakob han nasud.

Hadton 2012, nagbug-os hin kasarabutan militar giutan han US ngan Vietnam nga kunuhay naglulupgop ha seguridad pandagat, “search and rescue operations,” “peacekeeping operations” ngan HA/DR.

Samtang, padayon na nga nagtatambak hin mga tropa an US ha iba-iba nga parte han rehiyon ha ngaran han mga tinig-ob nga treyning, ispesyal nga operasyon ngan HA/DR.

Ha Thailand, padayon an paglalansar han Cobra Gold, usa ha pinakadagko ngan pinakamaiha nga treyning-militar ha rehiyon.

Hadton 2013, iginlansar han US an usa ha pinakadako nga “treyning-militar” ha bawnderi han South Korea ngan North Korea. Nagresulta ini nga panunulsol ha pagbalewaray han North Korea ha pinirmahan nga tratado han kamurayawan ngan utro nga pagdeklarar han gerra giutan han duha nga nasud.

Ha Japan, nag-inagurasyon hadton Abril 20 la han bag-o nga radar facility han US ha Kyoto. An pasilidad-militar kaparte han US Missile Defense ha Asia.


Kinaiya han tropa Amerikano nga igrelyebo ha Pilipinas

MAYORIYA han mga pwersa nga igdeploy ha Southeat Asia “on rotation” mga pwersa nga unob na nga nakadeploy ha rehiyon. Prinsipal dinhi an Seventh Fleet, an pinakadako nga permanente nga “forward deployed” o pasiuna nga nakadeploy nga pwersa han US. Nakaistasyon ini hadto ha Subic Naval Base ha Olongapo City. Presente ini nga nagmementinar hin permanente nga base ha Okinawa, Japan.

Ginkokomponer an Seventh Fleet hin 60-70 nga barko, 300 nga edro ngan helikopter nga pan-gerra ngan 40,000 nga tropa nga Marines ngan Navy. An flagship o sentro nga barko hini amo an USS George Washington, usa nga de-nukleyar nga aircraft carrier, nga pira ka-beses na nga dinaong ha Pilipinas hini nga nakalabay nga duha ka-tuig. Ini nga mga tropa mga pwersa nga pan-atake han US. An plotilya han Seventh Fleet may hilaba nga rekord han panginginlabot ngan pakig-gerra ha Asia, kalakip ha Korea, Laos, Thailand ngan Vietnam; ngan hini nga urhi ha mga gerra nga agresyon han US ha Middle East. Nagtikang mag-iban hin tropa an US ha Okinawa ngan magbalhin hin mga tropa hini tikang 2007 resulta han samwak nga pagkangalas han katawhan nga Japanese ha makangingirhat nga mga krimen han mga sundalo nga Amerikano kontra ha mga bata ngan kababayin-an.

Hadton Disyembre 2013, nagkausa an US ngan reaksyunaryo nga estado han Japan nga sadhan an Futenma Base ha Okinawa nga binabasehan han narunapulo ka-yukot nga US Marines ngan ibalhin ini ha iba nga parte han isla. Walo ka-yukot liwat nga US Marines an ibabalhin ha Guam, Hawaii ngan iba pa nga lugar.


An “pivot to Asia” ha natad militar

HA panmilitar nga karukayaknon, an pagdako han mga pwersa nabal han US nangangahulugan hin pagdugang hin usa nga aircraft carrier, pito nga destroyer ngan eskort hini nga mga amphibious nga barko, napulo nga Littoral Combat Ships (LCSs o mga barko nga naghahasog ha mga ligid-baybayon) ngan duha nga submarine ha kadagatan han Asia-Pacific. Mga 60% liwat han mga pwersa han US Air Foce ha langyaw nga labnasan an ipusisyon ha rehiyon, kalakip an mga pankombat ngan paniktik nga unmanned aerial vehicle (UAV) nga ginagamit yana ha Afghanistan ngan mga bag-o nga edro pan-gerra. Mangangahulugan liwat ini hin pagdeploy han 60% han kabug-usan nga kapas pankahanginan ngan pan-internet han US ha rehiyon.

Dugang hini, igbalhin ha Asia an 60,000 nga tropa nga hadto nakabase ha Afghanistan samtang ginmementinar an unob nga ihap han mga tropa Amerikano ha rehiyon. Dako nga parte hini an igpwesto ha Guam ngan Hawaii. Ha yana, may-ada 325,000 nga pwersa militar ngan sibilyan an US nga nakabase ha Asia ilarum han US Pacific Command (PACOM). Lupgop han US PACOM an bug-os nga rehiyon han Indo-Asia-Pacific tikang ha kabaybayunan han California ngadto ha bawnderi han India ngan Pakistan.

Ginkokomponer an PACOM han 1) duha nga dagko nga plotilya nga may 180 nga barko, 2,000 nga edro ngan 140,000 nga tropa; 2) Marine Corps nga may 74,000 nga tropa; 3) Air Force nga may 40,000 nga piloto ha siyam nga base, ngan may 300 nga edro; 5) Army nga may 60,000 nga personahe ngan mga grupo han special forces nga naglalansar hin mga operasyon ha 30 nga nasud ha Asia-Pacific.