Tutulan ang kambal na adyenda ni Obama na bagong tratado sa pagbabase at "chacha"--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Abril 27, 2014

Translation: Oppose Obama's twin agenda of new basing treaty and "chacha"--CPP

Nanawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa sambayanang Pilipino na tutulan ang kambal na adyenda ng US ng pagkakaroon ng isang bagong tratado sa pagbase upang bigyang-daan ang mas malaking pwersa ng US at kanilang mga barkong pandigma na makahimpil sa Pilipinas at makuha ang komitment ng mga upisyal ng gubyernong Aquino na amyendahan ang konstitusyon ng 1987 (chacha o pagbago ng konstitusyon) upang bigyang-daan ang partisipasyon ng gubyernong Aquino sa mga negosasyon para sa blokeng pangkalakalang Trans-Pacific Partnership na pakana ng US.

"Ang pagbisita sa apat na bansa sa Asia ng hepe ng imperyalistang US na si Barack Obama ay naglalayong palakasin ang idineklara nitong planong pagpihit sa Asia upang magdeploy ng hanggang 60% ng pwersang nabal nito na nasa ibang bansa sa Asia-Pacific upang magpakitang-lakas ito sa rehiyon, siguruhin ang daloy ng labis na produkto ng US sa Asia at pigilan ang pag-unlad ng China bilang isang kapangyarihang militar at humahamon sa hegemonya ng US," anang PKP.


Dadating si Obama sa Pilipinas bukas matapos bisitahin ang Japan, South Korea at Malaysia. Nasa Japan at South Korea ang ang pinakamalalaking base ng US sa Asia, na nagtataguyod sa halos 50,000 tropa. Sa nakaraang limang taon, aktibong pinalakas ng imperyalistang US ang relasyong ekonomiko at militar sa Malaysia na nagpahintulot sa militar ng US na magpalaki ng presensya nito sa Malacca strait, ang makitid na daanan sa dagat na nasa pagitan ng Indian at Pacific Ocean kung saan dumadaan ang sangkapat ng mga kinakalakal na produkto.

"Pinatitibay ng pagbisita sa Pilipinas ng hepe ng imperyalistang US na si Obama ang neokolonyal na relasyon sa pagitan ng gubyernong US at ng kliyenteng estadong Pilipinas na kasalukuyang pinamumunuan ng Amboy na presidenteng si Benigno Aquino III," anang PKP.

"Sasalubungin ng papet na rehimeng Aquino ang amo nitong si Obama ng garantiyang pahihintulutan ang mas maraming barkong pandigma, jetfighter, drone at tropang pandigma ng US na ihihimpil sa Pilipinas, na ligtas sa loob ng mga pasilidad at enklabong militar na itinatyo sa loob ng mga base militar ng lokal na armadong pwersa, na pinaunlad para sa akomodasyon ng mga makinarya sa digma ng US" anang PKP. "Garantiya itong pagtitibayin sa paglagda ng Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA - Kasunduan sa Pinalakas na Kooperasyon sa Depensa) na ibayong magpapalalim ng pakikialam ng militar ng US sa Pilipinas at sa Asia-Pacific."

"Walang iba kundi isang kasunduan sa pagbaseng militar ang EDCA dahil pahihintulutan nito ang militar ng US na magmantine ng pasilidad  nito, magpahimpil ng tropa nito para sa pamamahinga at paglilibang, idaong ang mga sasakyang pandagat nito, palapagin ang mga jetfighter nito, patakbuhin ang mga paniktik na drones nito at magplano, maghanda at maglunsad ng operasyon, kabilang ang mga minobra para sa pagpapakitang lakas nito at gerang agresyon nito sa loob at labas ng rehiyon," anang PKP. Dagdag ang EDCA sa permanenteng pagbase ng 700-kataong Joint Special Operations Task Force-Philippines (JSOTF-P) noon pang 2002 na nasa loob ng Camp Navarro ng AFP sa Zamboanga City.

"Ipababatid rin ni Aquino at ng kanyang mga papet na upisyal sa kanilang among si Obama ang todo-largang pagsisikap na ginagawa para amyendahan ang konstitusyon ng Pilipinas ng 1987 upang tanggalin ang mga pagbabawal laban sa lubos na pagmamay-ari ng mga dayuhan ng estratehikong empresang pang-ekonomya at ang pagbabawal sa mga dayuhan propesyunal na magtrabaho sa bansa," anang PKP.

"Inilinaw nang lubos ng gubyernong Obama sa rehimeng Aquino na kailangan nitong amyendahan ang konstitusyon ng Pilipinas ng 1987 upang makalahok sa mga pag-uusap para mabuo ang Trans-Pacific Partnership Program (TPP) na itinutulak ng US," anang PKP. Ang pusisyon ng US para amyendahan ang konstitusyon ng Pilipinas ay inihayag sa publiko ng dating ambassador ng US na si Harry Thomas noong 2011 at nilaman sa librong Arangkada! na kinomisyon ng American Chamber of Commerce na naggigiit na ang pagtatanggal ng mga pagbabawal laban sa pagmamay-ari ng dayuhan ng mga lupain at empresa ay ang susi para umano maging kumpetitibo ng Pilipinas.

"Nagsisilbi ang EDCA at chacha upang umano'y muling itayo ang kolonyal na paghahari ng US sa pilipinas," anang PKP. "Dapat puspusang iprotesta ng sambayanang Pilipino ang pagbisita ng hepe ng imperyalistang US na si Obama. Sa pamamagitan ng EDCA at chacha, pinananatili at pinalalakas ng rehimeng Aquino ang dominasyong militar at ekonomiko ng US sa Pilipinas, ibayong niyuyurakan ang soberanya ng Pilipinas at ganap na inaalipusta ang tinaguriang kasarinlan ng Pilipinas."