Binabati ng PKP ang mga residente ng Talaingod sa pagpapalayas sa mga pasista sa kanilang komunidad

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Mayo 03, 2014

Translation: CPP congratulates Talaingod residents for driving away the fascists from their communities

Binati ngayon ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang mga residente ng Talaingod, karamihan ay mamamayang minoryang Manobo, sa matagumpay sa pagpapalayas sa mga pasistang tropa ng Armed Forces of the Philippines (AFP) mula sa kanilang mga komunidad.

Mahigit 1,000 residente ng Talaingod ang napilitang umalis sa kanilang mga tahanan at komunidad noong Abril 4 upang iprotesta ang presensya ng mga sundalo sa kanilang komunidad na kabilang sa 1003rd Infantry Brigade. Nagbyahe sila patungong Davao City, humingi ng tulong sa mga grupo ng simbahan at mga organisasyong sibiko at pinatuloy sa bakuran ng United Church of Christ in the Philippines.


Sa tulong ni Mayor Rodrigo Duterte ng Davao City, nagresulta ang negosasyon sa mga upisyal ng AFP noong Abril 29 sa pangako ng militar na aalisin ang kanilang mnga tropa sa mga komunidad. Nangako ang gubyerno ng lunsod na ihahatid ang mga residente kahapon sa kanilang tahanan.

Binatikos ng mga residente ng Talaingod ang AFP sa panghaharas sa mga residente at sa pagkontrol sa kanilang galaw. Ayon sa mga residente, inaakusahan sila ng mga sundalo ng pagsuporta sa Bagong Hukbong Bayan (BHB). Kinundena nila ang ginawang pambobomba ng AFP na puminsala sa kapaligiran at nagbunsod ng malawakang takot sa mga residente.

Sa tabing ng tinaguriang "Peace and Development Outreach Program," inokupa ng mga armadong tropang pangkombat ng 1003rd Bde ang mga eskwelehan, barangay hall at iba pang istrukturang pampubliko sa mga sityo ng Bayabas, Sazo, Pong-pong, Nasilaban, Dulyan, Nalubas, Bagang, Lasakan, Sambolongan at Bogni.

"Pinupuri ng PKP ang mga residente ng Talaingod sa kanilang magiting na paglaban upang ipagtanggol ang kanilang mga tahanan, komunidad at lupang ninuno laban sa armadong paglusob ng pasistang tropa ng AFP."

"Hindi pa tapos ang pakikibaka ng mamamayan ng Talaingod at iba pang bahagi ng Mindanao, habang patuloy sa pagpapalawak ang mga kumpanya sa pagmimina, mga opereytor ng pagtotroso at mga may-ari ng plantasyon ng kanilang operasyon para makapagkamal ng tubo," anang PKP.

"Dapat nating asahan ang mas malalang brutalidad ng AFP dahil isinasailalim nito ang mas maraming komunidad sa militarisasyon sa imbing pag-asang supilin ang paglaban ng mamamayan sa malalaking dayuhan at lokal na mandarambong," dagdag ng PKP.

"Hinihikayat ng PKP ang mamamayan ng Talaingod at iba pang lugar na militarisado para bigyang-daan ang pagpasok ng malalaking mandarambong na kumpanya sa pagmimina at plantasyon na magiting na manindigan upang ipagtanggol ang kanilang karapatan at mga lupain nila."