Duta Pangapinan, Produksyon Pauswagon,
Demoraktikong Rebolusyon sg Pumuluyo Isulong !!!

Frank Fernandez
NDFP - Negros Island
May 24, 2014


Ang opisina sg NDF-Negros nakabaton sg isa ka report halin sa PKM-SW Negros bahin sa agresibong landgrabbing operations ni Mrs. Olivia Yanson sa mga kadutaan sg mga mangunguma kag tumandok sa bukiran sg Basay, Neg. Or. kag Hinoba-an Neg. Occ.  Magluwas sa iya, madamo pa nga mga dalagkung komprador-agalon mayduta kag mga multinational corporations ang nagapinagusto sa pagpang-agaw sg mga kadutaan. Ini nga mga poderosong landgrabbers ginabuylogan sg ila mga instrumento pang-estado sg pagpaniplang kag pasismo agud uliponon ang pumuluyo sa kaumhan indi lamang sa southwest kundi sa bilog nga Isla sg Negros.


Isa ka daku nga kabutigan kag pagpaniplang ang ginahimo nila Mrs. Olivia Yanson kag mga kakunsabong National Commission on Indigenous Peoples (NCIP), Department of Environment and Natural Resources (DENR), Department of Social Welfare and Development (DSWD), Department of Agrarian Reform ( DAR), Department of Education (Dep-Ed), Local Government Unit (LGU), AFP-PNP, kag pila ka reaksyonaryong mga lider-simbahan sa pagpalapnag kag pagpapati sa mga mangunguma, tumandok kag settlers sa kabukiran sa Hinoba-an, Neg. Occ. kag Basay, Neg. Or., kag iban nga banwa nga ang pagsulod sg mga proyekto sg pagpanamom sg oil palm tree, rubber tree kag tubo nagasunod sa mga laye kag mga prosesong legal para sa katuyuan nga padebelopar sg mga kadutaan para sa kaayuhan kag kauswagan sg pumuluyo.  Para kay Mrs. Yanson indi siya landgrabber.


Ang linya sg pagbinutig, pagtiplang kag pagpamahog amo man ang gin-aplikar ni Mrs. Yanson kag mga kakonsabong opisyal sg reaksyonaryong gobyerno kag ahensiya, militar kag pulis sg iya pag-agaw kag pagposisyon sa 200 ektaryang duta sa Malinao, Basay.  Para sa dugang nga pagpalapad sg iya mga plantasyon sg produktong pang-eksport halin sa Maglinao, gusto niya isugpon ang kaiping nga kadutaan sg Brgy Damutan, Hinoba-an paagi sa pag-agaw kag pagkontrol sg 8,064 ektarya nga ginapuy-an kag ginapangabuhian sg mga tumandok-mangunguma. Ginahandum pa gid niya nga idugang sa pagsugpon ang kaiping nga kadutaan sa sakop sg Brgy Pinggot, Ilog kag tubtob sa bukiran nga porsyon sg Magballo, Kabankalan, City.

Hugot nga ginasuporta sg LGU kag mga ahensya sg reaksyonaryong gobyerno kag AFP-PNP paagi sa ila agresibong paglunsar sg mga propaganda sg kabutigan, pagpaniplang kag pagpamahog agud ipresyur ang pumuluyo nga magpasugot nga sila agawan sg ila kadutaan, pagutoman kag uliponon.  

Halin sa mga bibig ni Mrs. Yanson kag mga kakunsabong opisyal sg reaksyonaryong gobyerno kag pagpamahog sg mga bayaran nga Phil. Army kag armadong goons nga RPA,  ginpahayag kag ginhimo nila ang mga masunod:
 

  • Suno ni Mayor Estrao, may-ara sg madamo nga investor-negosyante nga gusto magdebelopar sa ekonomiya sg Hinoba-an;
  • Suno sa DENR, ang kadutaan halin sa Malinao, Basay pakadto sa bukiran sg Damutan kag sa porsyon sg Pinggot kag Magballo nabakal na sg kalolohan ni Mrs. Yanson kag may-ara siya sg bugkos sg mga titulo sg duta sa pagmatuod, gani wala na sg mahimo ang mga tumandok kag mangunguma;
  • Ang kadutaan lamgod na kag indi produktibo, gani indi na mapuslan para tamnan sg mga produktong pagkaon;
  • Ang plagluntad sg mga plantasyon sg oil palm tree, rubber tree kag tubo may-ara daku nga epekto sa pagpauswag sg kabuhi sg pumuluyo kag sg ekonomiya sa Hinoba-an bangud arkilahan ni Mrs. Yanson sg P200 kada ektarya sg duta sa sulod sg 25 ka tuig; makaangkon sila sg suhol paagi sa ila pag-obra sa pagtanom, pag-atipan kag pag-ani; makabenepisyo sila halin sa ipatindog nga libre nga eskwelahan kag klinik sg ikaayong lawas kag pagbutang sg elektrisidad;
  • Ang indi magpasugot sa proyekto pahalinon sa duta kag palayason sa lugar;
  • Buhinan sg iya mabaton nga kantidad halin sa programang Conditional Cash Transfer (CCT) kon siya magpalya sa pagpatuman sg mga kasugtanan sg proyekto;
  • Indi magbaton sa NPA kay malain ang ila tuyo kag kon matabu-an nga magka-enkwentro ang Phil. Army kag NPA, hasta ang pamilya ila dalasaon sa paghalit; kag
  • Ang mga bayaran nga goons nga RPA nagpanagtag sg mga blangko nga pormas para pirmahan sg pumuluyo.

Ang mga pasalig ni Mrs. Yanson wala sg kinatuhay sa mga matam-is man nga pasalig sadto sg Insular Lumber Co. (ILCO) nga amo ang nag-ubos sa mga kahoy sa mga kalasangan sa Hinoba-an kag Sagay-Cadiz sg 1960s-1970s, nagkalbo sa mga kabukiran, kag nagguba sa mga tuburan sg mga tubig.  Kag pagkatapos sg commercial logging operations, ang mga mangunguma kag tumandok nadulaan sg ila palangabuhian, nagalala ang kaimolon, kag pirme nagaatubang sg peligro sg mga pagka-inas o landslide sg mga bukid sa diin madamo na sa ila ang nagkalamatay.

Si Mrs. Yanson kabahin lamang sg panong sg mga dalagkung komprador burgesya, agalon mayduta kag burukratang kapitalista nga mga opisyal sg reaksyonaryong gobyerno nga may-ara daku nga kriminal nga salabton sa pumuluyo bangud sa pagluntad sg paglala sg pagpang-aw sg mga kadutaan sg mga mangunguma para tamnan sg mga pang-eksport nga produkto, para sa commercial logging operations, para minahon ang mga mineral sa idalom sg kabukiran kag idalom sg kadagatan kag mga margaha sa baybayon.   Ila man gin-pribeytisa ang pagpang-agaw sg mga baybayon-dagat kag mga matahom nga talan-awon sa kabukiran para sa eco-turismo nga negosyo.  Lubos nila ginabasura ang CARP(ER) kag bisan ang mga CLOA holders-mangunguma gin-agawan sg ila mga duta.  Ang mga aplikante-mangunguma sg mga duta nga ginasakop sg CARP(ER) indi ginasapak sg DAR kay ini nga mga duta ara na sa pagkontrol sg mga AMD o investor-negosyante.

Bantog na kaayo ang balita bahin sa kapaslawan kag wala’y kasegurahan sg mga mamumugon sa uma sa Hda. Luisita nga mabawi ang sobra 6,000 ektaryang duta nga gin-agaw kag ginakontrol sg pamilya Cojuangco-Aquino.

Diri sa Negros, pila sa mga notoryos nga kaso amo ang paggamit ni Gov. Alfredo Maranon,Jr. sg poder agud agawon ang 147 ektaryang duta sg mga mangunguma sa Murcia, Neg. Occ para himoon nga pastuhan sg imported nga karnero kag baka kag para ipagamit nga plantasyon sg pinya sg Dole Phils.  Nagapadayon man ang kabangis sg mga Sola sg ila landgrabbing operation sa kadutaan sg mga mangunguma sa Brgy. Camansi sa diin ginagamit sini ang mga armadong pwersa sg 47th IB, Phil Army, PNP kag armadong goons nga RPA. 

Nangin biktima man ang mga mangunguma kag tumandok kag nagkalbo ang bukiran sg Himamaylan sg nagsulod ang commercial logging operations sg pamilya Gatuslao; reforestation project kag logging operations sg Mosser Foundation kag ang pagtinguha sg Rain Trust Corp. sa pagtanom sg oil palm tree kag rubber tree.  

Nagligad pa nga tuig nag-umpisa ang Del Monte Products sg iya mga maniobra sa pag-agaw sg kadutaan sg mga mangunguma-CARP beneficiaries sa sakop sg La Castellana, La Carlota kag sa Brgy. Ma-ao, Bago City.   Sila Mr. Nene de la Cruz kag Mayor Max Ortiz ginreklamo man sg mga mangunguma sg Salvador Benedicto bangud sg ila pagpang-agaw sg kadutaan.  Ang Philex Mining, Silica Mining kag Marinduque Mining Corp may-ara sg malubha nga mga rekord sg pagpang-agaw sg mga kadutaan sg mangunguma kag pagwasak sa kinaiyahan (environment) sa bukiran sg Sipalay, City.  Madamo man ang mga biktima nga mangunguma sa mga banwa sg Sta. Catalina, Siaton, Tayasan, Negros Oriental nga masupog gina-agawan sg pamilya Teves.

Nga-a mas nagalala ang pagpang-agaw sg mga kadutaan sg mga mangunguma kag tumandok sining panahon kon ikomparar sa 1960s-70s?  Bangud sa pagluntad sg malawig na kag nagalala nga krisis sg pangkalibutan nga sistemang kapitalismo gin-triger sg polisiya sg neo-liberalismo nagresulta sa pagbagsak sg ekonomiya sg mga imperyalistang pungsod sa pagpanguna sg Estados Unidos kag ang impak sini sa dugang nga paglala kag pagdalom sg krisis, partikular sa malakolonyal kag malapyudal nga pungsod Pilipinas, nagtuga sg grabe nga mga pag-antus sg pumuluyo sg kakulangon, wala’y duta, wala’y obra, gutom kag kaimolon.  Ang mga dumuluong kapitalista kag imperyalistang gobyernong Estados Unidos kag ang ila kakunsabong lokal nga mga dalagkung komprador burgesya, agalon mayduta kag burukratang opisyal sg reaksyonaryong rehimen Aquino 2, nagatuyo nga padakuon ang ila ganansya kag akumulasyon sg kita o kapital paagi sa pagpanubo sg sweldo sg mga mamumugon, liberalisasyon o paghalog sg mga investment, negosyo kag pinansya; praybatisasyon sg mga pagkabutang o propyedad sg estado; deregulasyon sa mga nagabaral sg mga serbisyo sosyal kag sa kinaiyahan; kag denasyunalisasyon o libre nga paggamit sg patrimonya sg pungsod Pilipinas.

Ang bangkrap, korap kag reaksyonaryong presidente Benigno Aquino III, bilang kahanay man sg sahing dalagkung komprador burgesya kag agalon mayduta, nagpatigayon sa paghimo sg mga laye, polisiya, programa kag mga proyekto para mapasilitar kag mapahapos para sa mga dumuluong kapitalista kag mga lokal nga nagahimulos nga sahi ang paghugakom sg  mga dalagkung kita kag ganansya paagi sa paggamit sg mga kadutaan agud himuon nga mga plantasyon sg mga produktong pang-eksport, mga kahoy  pangkomersyal, pagmina sa mga mineral sa kabukiran kag idalom kadagatan, kag paghimo sg mga baybayon-dagat, matahom nga mga isla kag talan-awon sa kabukiran bilang pribadong negosyo para sa mga turista. 

Ginbuksan sg maki-imperyalista kag kontra-pumuluyo nga presidente ang dalan para sa todo-larga nga malaparan kag pinagusto nga pagpang-agaw sg mga kadutaan kag palangabuhian sg mga mangunguma, pungsodnon minoriya, tribu kag mangingisda.  Iya man ginapaluntad ang polisiya sg pagwasak sa unyonismo kag pagpaluntad sg sistemang kontraktwalisasyon kadungan sg grabe ka nubo nga sweldo sg mga mamumugon.  Sa subong determinado si Presidente Aquino III kag iya partido Liberal nga bag-uhon ang Konstitusyon sg Pilipinas para mabutang sa malig-on nga pundasyon ang pagkontrol sg mga dumuluong kapitalista ang ekonomiya kag pinansya sg pungsod.

Ang Public-Private Partnership Program, Greening Program sa kabukiran, Mining Act, IPRA, SIFMA, IFMA, FLUP, 12-K Education Program, Rural Electrification Program, Farm to Market Road Construction magserbi lamang sa interes sg mga dumuluong nga monopolyong katapitalista kag sg mga lokal nga inbestor. Ang gintawag nga CARP(ER), 4P sg programa nga Conditional Cash Transfer kag programa nga Senior Citizen Cash Transfer kag iban pa,  mga pahamot lamang agud ila matiplang ang pumuluyo.

Ang pagpamatuk sg pumuluyo para sa ila demokratiko kag lehitimong mga kinamatarung kag sg rebolusyonaryong pwersa paagi sa CPP-NPA-NDFP para sa demokratiko kag pungsodnon nga interes sg pumuluyo kag sg rebolusyonaryong pwersa sg Muslim Mindanao para sa kawsa sg kahilwayan sa kaugalingon (self-determination), naga-atubang sg grabe nga mabangis nga pag-atake paagi sa US-sponsored kag pasistang Oplan Bayanihan para sa todo nga mga mobilisasyon kag operasyon sg mga bayolente nga makinarya sg reaksyonaryong estado nga ginabug-os sg AFP-PNP, mga burukrasya sibil kag mga ahensiya sg gobyerno kag mga institusyon sg hustisya, mga grupo sg reaksyonaryong grupo sg civil society kag ila NGOs.   Nagresulta ini sg paglala sg human rights violations sg rehimen Aquino 2, AFP kag PNP.

Wala sg iban nga banas ang mga mangunguma kag mga tumandok para madepensahan ang ila kinamatarung sa duta kag maangkon nila ang matuod nga reporma sa duta.  Upod sa sahing mamumugon nga amo ang nagapamuno sg demokratikong rebolusyon sg pumuluyo paagi sa iya Partido politikal nga CPP kag upod sg iban pa nga ginahimuslan nga sahi kag sektor, dapat lamang magpursige sg armadong paghimakas para wasakon ang mahimuslanon kag mapiguson nga paghari sg imperyalismong Estados Unidos, tumandok nga pyudalismo kag burukrata kapitalismo,  magpatuman sg mga rekisito agud maabot ang halintang sg estratehikong pagkapatas sg pangmalawigon nga giyera sg pumuluyo tubtob sa lubos nga kadalag-an sg Rebolusyon Pilipino kag gilayon nga pagsulong sg masunod nga halintang sg sosyalistang konstruksyon kag rebolusyon.

Kinahanglan ang mga mangunguma kag tumandok sa kaumhan madasig nga magpalapad sg ila organisasyon kag masang katapuan kag aktibong magpangita sg mga pamaagi sa pag-armas sg kaugalingon agud gamiton sa pagpamatok sa mga manug-agaw sg mga kadutaan, pagpabaskog sg NPA kag armadong paghimakas kag kadungan sini ilunsar man ang mga indi armado kag ligal nga paghimakas batuk sa mga kaaway sa sahi nga manughimulos kag manugpigos.

Mabuhay ang mga mangunguma!
Mabuhay ang Rebolusyon Agraryo!
Mabuhay ang Armadong Paghimakas!
Isulong ang Pangmalawigon nga Giyera sg Pumuluyo!