Igiit ang pagbubunyag ng kumpletong listahan ni Napoles! Idiin ang ganap na pagtatanggal ng sistemang pork barrel!

Communist Party of the Philippines
May 11, 2014

Translation: Demand revelation of complete Napoles list! Press with the complete abolition of the pork barrel system!


Sinusuportahan ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang sigaw ng sambayanang Pilipino para sa buong pagbubunyag ng kumpletong listahan ng mga upisyal ng gubyerno at mga personahe na nakipagtransaksyon sa mga nakalipas na taon kay Janet Lim-Napoles sa pangungurakot upang ibulsa ang daan milyong piso sa ilalim ng Priority Development Assistance Fund (PDAF).

Gayundin, muling idinidiin ng PKP ang kahilingan ng mamamayan para sa pagtatanggal ng buong sistemang pork barrel, laluna ang presidensyal na pork barrel—ang P150 bilyong Disbursement Acceleration Program (DAP)—na ginagamit ni Aquino para panatilihin ang tiwaling sistema ng pyudal na padrinong pulitikal upang tiyakin na ang mga myembro ng kongreso at mga upisyal ng lokal na gubyerno ay sumusunod sa kanyang pampulitikang kumpas.

Ang mga imbestigasyong nagsimula pa noong isang taon ay naglantad sa malawakang iskandalo na kinasasaangkutan ng ilampung senador at kongresman na naglabas ng milyun-milyong piso sa ilalim ng kanilang PDAF sa mga pekeng non-government organizations ni Napoles sa pangakong makapagbubulsa ng 40-60% ng pondo. Mahigit sampung taon nang umiiral ang iskandalong Napoles at kinasangkutan na ng mga tao kapwa mula sa pulitikal na oposisyon at sa naghaharing pangkating Aquino. Tinatayang ang iskandalong PDAF ni Napoles ay isa lamang sa ilang malalaking iskandalo na sangkot ang pork barrel.

Ang plano ng rehimeng Aquino ay ilantad ang iskandalong Napoles upang makapaglunsad ng isang kampanyang pulitikal laban sa tatlong pangunahing oposisyunista sa senado ng Pilipinas, kabilang yaong pinaniniwalaang kakandiato sa eleksyong 2016. Noong kalagitnaan ng 2013, naglabas ito ng ulat ng pagsusuri na nakatuon sa pagkakasangkot ng mga senador na iyon sa iskandalong Napoles. Gayunpaman, hindi nagtagal at sumambulat ang isyu ng pork barrel sa mukha ni Aquino at nalantad kung paano mismo ginamit ni Aquino ang PDAF, maging ang DAP, na nagpaalab sa malawakang protestang masa noong isang taon.

Sa harap ng sigaw ng publiko, nakipag-ayos si Napoles sa mga susing upisyal ng gubyerno para tanggapin sa loob ng MalacaƱang at “sumuko” mismo kay Aquino, na pagkaraa’y siyang naghatid kay Napoles sa punong himpilan ng pulisya upang tiyakin ang pagsasaayos ng kanyang kanyang detensyon sa loob ng isang kampo ng pulisya sa Laguna.

Sa kabila ng napakaraming ebidensya, pinanindigan ni Napoles ang kawalang-muwang at tumangging maglabas ng anumang impormasyon sa mga pampublikong pagdinig na ginawa ng senado. Sa kabilang banda, patuloy siyang binibigyan ng rehimeng Aquino ng ispesyal na akomodasyon. Mula Marso, pinahintulutan siyang manatili sa ospital, kahit malaon nang tapos ang isang prosesong medikal, nang walang ligal na pagkwestyon mula sa mga abogado ng gubyerno.

Ang naturang listahan ng mga upisyal na sangkot sa pork barrel ay inilabas ni Napoles ilang linggo matapos ideklara sa publiko ng mga upisyal ni Aquino, partikular ng kalihim ng hustisya, na gusto niyang gawing state witness (saksi ng estado) laban sa mga senador ng oposisyon na pangunahing inakusahan ng kasong pandarambong na isinampa ng rehimen.

Gayunpaman, gumawa si Napoles ng isang listahan na naglalantad ng mga pangalan kabilang ang mga susing upisyal ng rehimeng Aquino, na sinasabi niyang sangkot sa multibilyong pisong iskandalo. Lumalabas na ang layunin ni Napoles ay gamitin ang listahan, na ipinuslit niya sa midya pero di pa niya pinipirmahan o sinusumpaan, para palakasin ang kanyang pusisyon sa pakikipagtawaran para sa mas maraming konsesyon mula sa gubyerno kapalit ng pagtuon ng kanyang testimonya laban sa mga kalaban ni Aquino.

Kabilang sa listahan ni Napoles ay ang kalihim ng badyet, kalihim ng agrikultura, ang presidente ng senado at ilang susing maka-Aquino na senador at ilampung kongresman. Sa kabila ng personal na pagtanggap ng kopya ng listahan tatlong linggo na ang nakakaraan, hindi pa inilalabas sa publiko ng kalihim ng hustisya ang laman nito, dahil sa pagsasabing kailangan pa itong beripikahin. Ang malinaw, abala pa ang MalacaƱang sa pakikipagnegosasyon kay Napoles upang baguhin ang listahan at magkumporma ito sa adyendang pampulitika ng rehimeng Aquino.

Nagpoprotesta ang sambayanang Pilipino sa pagtatakip o pagtatago ng rehimeng Aquino sa buong lawak ng iskandalong pork barrel at pagporoteksyon sa mga alyado nito sa pulitika. Nananawagan ang sambayanang Pilipino para sa paglalabas ng di binago at di dinoktor na listahan ni Napoles.

Iginigiit nila na lahat ng upisyal ng gubyernong sangkot sa iskandalong kagagawan ni Janet Lim-Napoles ay dapat matamang kasuhan at parusahan. Nagngingitngit ang sambayanang Pilipino na patuloy na nagpapayaman ng sarili ang mga tiwaling upisyal sa pamamagitan ng pagdambong sa pampublikong pondo sa harap ng malakihang pagbawas sa badyet para sa panlipunang paggastos na nagresulta sa mabilis na deteryorasyon ng edukasyon, kalusugang pampubliko at iba pang serbisyo ng gubyerno.

Iginigiit ng sambayanang Pilipino ang pagwawakas sa tiwaling sistemang pork barrel. Ang sistemang ito ay hindi mawawakasan ng resolusyon ng Korte Suprema na nagdedeklara sa PDAF bilang “di konstitusyunal.” Nananatili pa rin ang isyu ng pork barrel ng presidente, ang DAP, na patuloy na ginagamit ni Aquino ayon sa kanyang kagustuhan upang itulak ang kanyang adyenda sa Senado, Kongreso o lokal na gubyerno. Pinangangambahang ginagamit at gagamitin ni Aquino ang DAP upang madaliin ang mga resolusyong magtutulak para sa pag-amyenda ng konstitusyon ng Pilipinas ng 1987 bilang pagsunod sa dikta ng US para sa ibayong liberalisasyon ng ekonomya ng Pilipinas.

Iginigiit ng sambayanang Pilipino ang pagwawakas sa burukrata kapitalistang sistema sa ilalim ng paghahari ng malalaking panginoong maylupa at malalaking kumprador. Sa ilalim ng sistemang ito, pinananatili ng rehimeng Aquino ang paggamit sa kapangyarihang pang-estado upang magsilbi sa makauri at pang-angkang interes ng naghaharing pangkatin. Maliban sa PDAF at sa DAP, ginagamit din ng rehimeng Aquino ang Public-Private Partnership Program upang ibayong makapagpayaman at makuha ng suportang pulitikal mula sa pinakamalalaking oligarkiya at dayuhang kasosyo.

Patuloy na aalingawngaw ang kahilingan na wakasan ang malawakang korupsyon kasabay ng papalakas na sigaw para patalsikin ang papet, mapanlinlang, tiwali at brutal na rehimeng Aquino.