Kinukundena ng NDFP ang Enhanced Defense Cooperation Agreement bilang garapal na paglapastangan sa soberanya ng Pilipinas

National Executive Committee
National Democratic Front of the Philippines
Mayo 2, 2014

Translation: NDFP condemns the Enhanced Defense Cooperation Agreement as flagrant trampling on Philippine sovereignty

Mariing kinukundena ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) na nilagdaan ng rehimeng Aquino at ng United States of America bilang  garapal na paglapastangan sa soberanya at teritoryal na integridad ng Pilipinas.

Lihim itong pinag-usapan, itinago sa sambayanang Pilipino ang nilalaman at inilabas noon na lamang pinirmahan ito sa panahon ng pagbisita ng hepe ng imeryalistang US na si Barack Obama noong Abril 28, 2014. Pinahihintulutan ng EDCA ang walang hadlang na pagkapasok ng militar ng US at mga sibilyang tauhan at kontraktor at lahat ng uri ng kagamitan at ang paggamit ng tinaguriang Agreed Locations (mga lugar na pinagkasunduang bibigyan ng akses ang militar ng US) nang walang bayad saan mang bahagi ng bansa.

Ito ay walang kahihiyang pagsusuko ng rehimeng Aquino sa pambansang soberanya. Pinahihintulutan ng EDCA ang walang takdang bilang ng tropa ng US na humimpil, kasama ang  walang takdang bilang ng kanilang idedeploy na mga sasakyang pandigma at sandata, sa napakaraming di tinutukoy na lugar saan man sa Pilipinas.

Banggitin natin ang ilang probisyon ng EDCA para ipakita kung gaano kagrabe ang saklaw ng mga pribilehiyong ibinibigay sa US. Ayon sa Artikulo IV ng EDCA, Kasangkapan, Suplay at Kagamitan, Blg. 3: "Ang mga idineploy na kagamitan ay para sa eksklusibong gamit lamang ng mga pwersa ng United States. Ang mga pwersa ng United States ang may kontrol sa akses at sa dispusisyon ng idineploy na mga kagamitan at siyang may di-mapipigil na karapatan na tanggalin ang gayong idineploy na kagamitan anumang oras sa teritoryo ng Pilipinas."

Dagdag pa, ang Blg. 4 ng parehong Artikulo IV ay nagsasabing: "Ang mga pwersa ng United States at ang mga kontraktor ng United States [mga kumpanya at mga empleyado nila, na may kontrata o sub-kontrata sa o sa ngalan ng Department of Defense ng United States] ay may walang hadlang na akses sa Agreed Locations sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa pagdedeploy at pag-iimbak ng mga kasangkapan, suplay at kagamitang pandepensa, kabilang ang paghahatid, pangangasiwa, inspeksyon, gamit, pagmamantine, at pagtatanggal ng gayong mga kasangkapan, suplay at kagamitan."

Sa gayong mga probisyon ng EDCA, malinaw na maaaring gumawa ang mga pwersa ng US ng maraming aktibidad na mangangahulugan ng paggamit sa Pilipinas bilang lunsaran ng gerang agresyon ng US, tulad ng ginawa ng US noon laban sa mamamayan ng Vietnam, Indonesia at iba pang bansa.

Sa programa nito, matatag na itinataguyod ng NDFP ang pambansang soberanya at teritoryal na integridad ng Pilipinas. Matatag na nilalabanan nito ang mga base ng US at nananawagan ng pagbasura ng mga di-pantay na kasunduan tulad ng US-RP Military Assistance Agreement, ng US-RP Mutual Defense Treaty, ng Visiting Forces Agreement at ng Mutual Logistics Support Agreement. Idinedeklara ng NDFP na hindi dapat pahintulutan ang anumang dayuhang kapangyarihan na magtayo ng mga base militar sa lupain ng Pilipinas o gamitin ang teritoryo ng Pilipinas bilang lunsaran ng operasyong militar sa ibang bansa.

Nananawagan kung gayon ang NDFP sa sambayanang Pilipino na maglunsad ng makapangyarihang kampanya para pawalambisa ang Enhanced Defense Cooperation Agreement at ang mga kaugnay na kasunduang militar sa US. Nananawagan din ang NDFP sa mamamayan ng United States of America na tumindig at makipagkaisa sa sambayanang Pilipino at magsagawa ng epektibong kolektibong pagkilos upang pahintuin ang tumitinding interbensyong militar ng US sa Pilipinas, tulad ng pakikiisa nila sa mamamayang Vietnamese laban sa gerang agresyon ng US sa Vietnam. Nananawagan din kami ng epektibong pakikiisa ng mga mamamayan ng daigdig sa ating komun na pakikibaka laban sa mga base ng US at sa interbensyong militar ng US sa maraming bahagi ng mundo.