Kundenahin ang gerang mapanupil ng AFP at ang malawakang pang-aabuso sa Mindanao! Maglunsad ng malawakang pakikidigmang gerilya sa Mindanao at sa buong bansa upang ipagtanggol ang mamamayan!

Partido Komunista ng Pilipinas
Mayo 16, 2014

Translation: Condemn the AFP’s war of suppression and widespread abuses in Mindanao! Wage widespread guerrilla warfare in Mindanao and across the country to defend the people!

Mariing kinukundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pinaigting na mga operasyon ng Armed Forces of the Philippines (AFP) laban sa mga magsasaka at minorya o mga komunidad ng Lumad, maging laban sa mamamayang Moro sa iba't ibang rehiyon sa Mindanao. Ang layunin ay supilin ang paglaban ng mamamayan, ang kanilang demokratikong pakikibakang masa at ang kanilang rebolusyonaryong armadong kilusan upang bigyang-daan ang pagpasok ng malalaking dayuhang operasyon sa pagmimina, pagtotroso at mga plantasyon sa iba't ibang panig ng Mindanao.

Ang tinaguriang mga operasyong "peace and development" (kapayapaan at kaunlaran) ng AFP sa ilalim ng gerang Oplan Bayanihan nito laban sa mamamayan ay walang idinulot kundi takot at paghihirap sa daan-daan libong magsasaka at minorya. Nagsagawa ang mga tropang panlaban ng AFP ng malawakang pang-aabuso sa karapatang-tao at mga paglabag sa internasyunal na makataong batas habang minimilitarisa nila ang buu-buong mga komunidad, naghuhulog ng bomba at nagmo-mortar na sumisira sa mga bukid at likas na kapaligiran. Di-makatarungang sinusupil ng mga nag-ooperasyong tropa ng AFP ang mga komunidad ng sibilyan sa kanilang desperadong pagsisikap na maglunsad ng kontra-gerilyang pakikidigma laban sa Bagong Hukbong Bayan (BHB), sa milisyang bayan, maging laban sa mga rebolusyonaryong armadong mandirigmang Moro.

Simula nang mag-umpisa ang 2014, pinakilos na ng AFP ang di bababa sa 30 panlabang batalyong pangmaniobra laban sa mga pwersa ng BHB sa South, Far South, Northeast at North Central Mindanao. Pinalakas ang Eastern Mindanao Command ng AFP ng mga dagdag na tropa mula Luzon at Visayas, kabilang ang deployment ng di bababa sa tatlong batalyon ng Scout Ranger. Pinalaki pang lalo ang pwersang ito ng mga pwersa mula sa Philippine Navy at Philippine Air Force, ng AFP Engineering Brigade, Tactical Operations Group, Regional Community Defense Group at mga batalyong militar sa paniktik. Ang isang batalyon sa ilalim ng 6th ID na nasa eryang Moro sa Maguindanao ay inilipat sa 10th ID at itinalaga sa Compostela Valley.

Kinokoordina ang gayong mayor na kampanyang militar sa militar ng US, partikular sa Joint Special Operations Task Force-Philippines (JSOTF-P) na nakabse sa Zamboanga City. Noong mga nakaraang mayor na kampanya sa Southern Mindanao, nagtayo ang mga sundalo ng US ng taktikal na sentro sa koordinasyon na may mga kumand para magbigay ng tulong pangkombat sa anyo ng mga dagliang paniktik mula sa satellite o drone, sumama sa mga operasyong kombat at magbigay ng suportang lohistikal (kabilang ang suporta sa himpapawid para sa paghuhulog ng smart bombs o para sa ebakwasyong medikal).

Walang kaparis sa nakaraan ang bilang ng nag-ooperasyong tropa na idineploy ng AFP. Maaaring konserbatibong tayain na gumagastos ang rehimeng Aquino ng di bababa sa P500 milyon kada buwan para tustusan ang halaga ng operasyon sa erya at paniktik araw-araw ng mga yunit panlaban nito, gasolina ng mga pandigmang helikopter nito, mga trak na panghakot at armed personnel carriers, maging ng gastos sa pagbili ng bomba, artileriya at mga bala. Malamang na ilang bilyong piso ang lulustayin ng rehimeng Aquino sa takbo ng ilang buwang operasyong kontra-gerilya sa Mindanao.

Nakikiisa ang PKP sa sambayanang Pilipino sa pagkundena sa rehimeng Aquino sa paglulustay ng bilyun-bilyong piso para sa pinaigting na kampanyang militar nito sa Mindanao habang mayorya ng mamamayan ay patuloy na nakasadlak sa kahirapan. Patuloy na nagmamatigas ang rehimeng Aquino na dinggin ang kahilingan ng mamamayan para sa rehabilitasyon sa mga eryang sinalanta ng superbagyong Pablo noong Disyembre 2012. Ang nagawa lamaang ng rehimeng Aquino ay magtayo ng 110 kabahayang tinipid sa materyales mula sa orihinal na target na 1,300. Tinalikuran nito ang pangakong subsidyong bigas para sa mga biktima ng kalamidad. Ang malala pa, pinahintulutan ng rehimeng Aquino ang operasyon ng pagmimina at pagtotroso na magpatuloy sa Baganga, Cateel at Boston, na siyang mga bayang dumanas ng mapangwasak na pagdaloy ng putik na nagresulta sa malawakang pagkakalbo.

Nakikiisa rin ang PKP sa malawakang pagkundena sa kampanya ng panunupil ng AFP laban sa mamamayan ng Talaingod, Davao del Norte. Noong Abril, hindi bababa sa 1,300 residente ng Talaingod ang inabandona ang kanilang tahanan at nagbakwit sa Davao City upang iprotesta ang presensya ng tropang militar sa kanilang mga komunidad at sa pagtransporma ng kanilang mga eskwelahan, day care center at iba pang pasilidad ng barangay bilang mga baraks ng mga nag-ooperasyong tropa ng 1003rd Brigade. Isinalaysay nila kung paano naghuhulog ng bomba ang mga helikopter sa kanilang mga bukirin at kung paano sila inakusahan na mga tagasuporta ng BHB at pinuwersang magsilbi bilang mga giya ng mga sundalo sa kanilang operasyon. Nitong simula ng buwang ito, bumalik ang mga residente ng Talaingod sa kanilang mga tahanan matapos matagumpay na makuha sa kumander ng AFP na ipag-utos ang pagpapaatras sa mga tropa mula sa kanilang mga komunidad. Gayunpaman, nagbanta ang kumander ng AFP na patuloy na magdedeploy ng mga sundalo sa erya at nagdeklara na patuloy na maglulunsad ng mga "search and destroy operation" (operasyong pagtugis at pagwasak) sa lugar.

Sa nakaraang ilang buwan, nagsagawa rin ng kahalintulad na operasyon ang AFP sa mga bayan ng Maco, Maragusan at Mabini, lahat sa Compostela Valley; sa Loreto, Butuan City at Cabadbaran sa Agusan del Sur; at iba pang lugar. Mabilis na dumarami ang mga kaso ng pang-aabuso sa mga karapatang-tao. Kabilang dito ang pagpaslang kay Ricardo "Polon" Tuazon sa Butuan noong Abril 28, ang pagdukot, pagtortyur at pagpatay kay Wilmar Bargas sa Maco, ang pagdukot sa lider magsasakang si Romeo "Ging-ging" Rivera sa South Cotabato at iba pa. Malaon nang ginagawa ng AFP ang pambobomba na nagsasapanganib sa mga komunidad ng mga sibilyan at nagdudulot ng trauma laluna sa mga bata. Isinasailalim ang mga komunidad sa pag-hamlet. Nagpapataw ang mga nag-ooperasyong tropa ng AFP ng mga blokeyo sa pagkain at ekonomiko na nagreresulta sa matinding kahirapan ng mamamayan. Kung nasaan sila'y sistematikong pinalalaganp ng mga sundalo ng AFP ang pagsusugal, paggamit ng droga at iba pang anti-sosyal na aktibidad upang maging dahilan ng pagkakahati ng mamamayan. Dumarami ang mga kaso ng panggagahasa at pang-aabusong sekswal sa mga batang kababaihan.

Ganap na nakikipagkaisa ang rebolusyonaryong kilusang mamamayan sa paggigiit na wakasan ang mapangwasak at mapandambong na pagtotroso, pagmimina at mga operasyon ng planstasyon na siyang pinoprotektahan ng mapang-abusong kampanyang militar ng AFP. Patuloy na ipinatutupad ng BHB ang kautusan ng PKP na parusahan at palayasin ang malalaking mandarambong upang magkaroon ng mga lupain para sa reporma sa lupa at ipreserba ang lupaing ninuno ng mga Lumad. Kamakailan, matagumpay na naparalisa ng BHB ang malalaking kagamitan sa pagmimina ng Asia Alston sa Agusan del Norte at ng Apex Mining Company sa Compostela Valley. Ipinatupad nito ang isang kampanya para patigilin ang malawakang operasyon sa pagtotroso sa Compostela Valley na pinatatakbo ng mga upisyal militar at mga burukrata kapitalista sa pakikipagkutsabahan sa mga upisyal ng rehimeng Aquino.

Sa harap ng malawakang pang-aabuso, malalang paglabag sa mga karapatang-tao at internasyunal na makataong batas at sa buktot na layunin ng brutal na kampanyang panunupil ng Oplan Bayanihan ng AFP, nananawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas sa sambayanang Pilipino na magkaisa at igiit ang kagyat na pagpapatigil ng lahat ng opensibang operasyong militar at ang pagtatanggal ng lahat ng nag-ooperasyong tropa mula sa mga komundad ng sibilyan.

Hinihikayat ng PKP ang lahat ng grupong nagmamahal sa kapayapaan, mga tagapagtaguyod ng karapatang-tao, mga abugado, manggagawa ng simbahan at reliyoso, mga organisasyon ng estaudyante, samahan ng midya at mga progresibong grupo ng mamamayan sa buong Pilipinas na yakapin ang adhikain ng mamamayan ng Mindanao laban sa pinaigting na gera ng panunupil ng AFP. Dapat nilang subaybayan ang sitwasyon sa Mindanao at tumulong sa paglalantad ng malalalang pang-aabuso at brutalidad na ginagawa ng AFP sa panggegera nito laban sa mamamayan.

Nananawagan ang PKP sa mga Pilipino sa ibayong dagat na mag-organisa at magpakilos upang tulungan ang mamamayan ng Mindanao. Ang grupong nakikiisa na nagmula sa Mindanao ay maaaring organisahin upang manguna sa isang internasyunal na kampanya upang ilantad ang gera ng panunupil ng AFP sa kanilang bayan at prubinsyang sinilangan. Maaari nilang sikaping kunin ang internasyunal na atensyon para sa sitwasyon ng Mindanao upang ilantad ang kasinungalingan at ilusyong inilalako ng rehimeng US-Aquino.

Pinapalakpakan ng PKP ang mga organisasyong magsasaka at mga grupo ng Lumad, maging ang mga progresibong organisasyon ng mga manggagawa, estudyante, maralitang lunsod, rehiliyoso, guro, tagapagtaguyod ng kapaligiran, midya, empleyado ng gubyerno at iba pang demokratikong sektor sa Mindanao, na nanindigan at lumaban sa todo-largang gerang panunupil ng AFP. Magiting silang nanindigan sa gitna ng panghaharas, pagbabanta, pandurukot at pang-aarestong ginagawa ng AFP laban sa mamamayan.

Hinihikayat din ng PKP ang mga pwersang Moro na ipagpatuloy ang paglulunsad ng rebolusyonaryong armadong paglaban upang biguin ang plano ng rehimeng US-Aquino na pahintulutan ang malalaking dayuhang kumpanya sa pagmimina na dambungin ang lupa at nakawin ang saganang likas na yaman mula sa mamamayang Moro.

Pinapalakpakan ng PKP ang lahat ng Pulang kumander at mandirgma ng Bagong Hukbong Bayan sa Mindanao sa patuloy na pag-agaw ng inisyatiba sa paglulunsad na malaganap at masinsin pakikidigmang gerilya. Nagpapakadalubahasa sila sa pagbigo sa tuluy-tuloy at konsentradong atake ng AFP sa pamamagitan ng paggamit ng taktika ng paglipat at konsentrasyon upang iwasan ang mapagpasyang mga labanan, pagbitag sa kaaway at paglulunsad ng mga taktikal na opensibang tiyak nilang maipagwawagi.

Sa kabila ng pinalaking bilang ng tropa sa mga nakaraang buwan ng operasyon, dapat makapaghatid ng mapagpasyang bigwas ang AFP laban sa anumang yunit ng BHB. Ang totoo, ang AFP ang patuloy na napipinsalaan. Noong Mayo 5, isang pasistang tropa ng 67th IB ang napatay sa isang operasyong isnayp ng BHB sa Brgy. Pagsabangan, New Bataan. Mas nauna pa, nalagasan nang apat na sundalo ang AFP sa isang opensiba ng BHB noong Abril 23 sa Brgy. Manurigao, New Bataan matapos mag-operasyon sa Brgy. Pichon, Caraga town, Davao Oriental. Noong Abril 13 at 14, walong sundalo ng Division Reconnaisance Company ng Army at tatlong sundalo ng 9th IB ang napatay sa magkakasunod na ambus ng BHB sa hangganan ng Maragusan-Maco. Noong Marso 20, dalawang sundalo ang napatay nang tambangan ng isang yunit ng BHB ang isang trak ng militar na nagdadala ng tropang kabilang sa 26th IB at sa Scout Rangers sa San Luis, Agusan del Sur. Noong Marso 12, limang sundalo ng 9th IB ang napatay sa isang ambus ng BHB sa Panoraon, Maco, Compostela Valley. Noong Marso 10, matagumpay na nireyd ng BHB ang punong himpilan ng PNP sa Matanao, Davao del Sur, na pumaslang sa tatlong pulis at nakasamsam ng 10 iba't ibang armas. Noong Marso 5, dalawang sundalo ng 58th IB ang napatay sa isang operasyong haras ng BHB sa Libertad, Gingoog City.

Ilandaang yunit ng milisyang bayan ang mabilisang pinakikilos upang habulin at iharas ang lahat ng nag-ooperasyong tropa ng AFP. Lahat ng yunit ng AFP ay patuloy na sumusuntok sa buwan at mabilis na napapagod at natatakot sa hukbong bayan at sa milisyang bayan. Dahil sa takot nila sa masa at sa kanilang hukbo, lalo silang nagiging desperado at brutal.

Nanawagan ang PKP sa limang panrehiyong kumand ng Bagong Hukbong Bayan sa buong Mindanao na ipagpatuloy ang pagpapaigting ng digmang bayan sa pamamagitan ng paglulunsad ng papadalas at papalaking mga taktikal na opensiba laban sa kaaway. Nabubukas ng walang hanggang oportunidad ang malakihang operasyon ng AFP upang maglunsad ng taktikal na opensiba laban sa mahihinang bahagi ng kaaway. Maaaring maglunsad ng maliitang operasyon ang yunit ng BHB at milisyang bayan nang walang paglulubay upang samantalahin ang bawat pagkakataon para makabira sa kaaway at paduguin ito sa libu-libong sugat. Gayundin, maaaring pagplanuhan ng mga kumander ng BHB sa rehiyunal at subrehiyunal na antas ang mga ispesyal na operasyon na magdudulot ng malalakas na bigwas sa ulo na may malaking pampulitikang impak.

Patuloy ang lahat ng yunit ng BHB sa Luzon at Visayas sa paglulunsad ng malawak at masinsing pakikidigmang gerilya sa kani-kanilang rehiyon at erya ng operasyon. Inilunsad ang mga taktitkal na opensiba sa iba't ibang prubinsya sa mga nakaraang buwan, partikular sa Northern Samar, Camarines Norte, Sorsogon, Masbate, Palawan, Batangas, Quezon, Ilocos Sur, Mountain Province at iba pang lugar.

Sa harap sa malawakan at brutal na gera ng panunupil na inilulunsad ng AFP sa mamamayan ng Mindanao, may partikular na kakagyatan na magsagawa ng isang kampanya para maglunsad ng mas malalaki at mas madadalas ng taktikal na opensiba sa buong bansa. Dapat ilunsad ang kampanya para sumuporta sa mga yunit ng BHB sa Mindanao na kinakaharap ngayon ang isa sa pinakamalaki at pinakamahabang kampanya ng panunupil ng AFP. Dapat magpakita ang Bagong Hukbong Bayan ng lakas at pagkakaisa nito laban sa brutalidad at mga pang-aabusong ginagawa ng AFP sa Mindanao.

Dapat tumulong ang lahat ng komite ng Patido at kumand na BHB sa pagsalag at pagdiskaril sa todo-largang gera ng panunupil ng AFP sa Mindanao. Lahat ng kumand sa operasyon ng mga rehiyon, subrehiyon at mga larangan ng BHB ay maaaring mag-ambag dito sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga ambus, reyd at iba pang taktikal na opensiba laban sa mahihinang kawing ng kaaway kabilang ang tsekpoynt ng pulisya, army o CAFGU, mga nakahiwalay na ditatsment o istasyon ng pulis, mga nakahiwalay na pangkat sa suplay at iba pa. Maaari nilang arestuhin ang upisyal na akusado sa mga krimen sa gera o bantog na kriminal upang isilalim sila sa paglilitis. Maaari nilang wasakin ang mga kampo ng kaaway, trak ng militar, helikopter, imbakan ng gasolina at iba pang imbakan ng suplay sa pamamagitan ng sapper operation (operasyong sabotahe) at ng tamang pagdeploy ng command-detonated explosives o sandatang panunog. Maaari silang magsasagawa ng aksyong pamarusa sa malalaking mandarambong ng kapaligiran gaya ng mga minahan, trosohan at operasyon ng mga plantasyon. Lahat ng yunit ng milisyang bayan ay dapat mapakilos sa gawaing ito.

Sa pag-agaw ng inisyatiba sa paglulunsad ng digmang bayan at paglulunsad ng malalaki at madadalas na mga taktikal na opensiba, direktang nakapag-aambag din ang BHB sa kampanya ng sambayanang Pilipino para wakasan ang kinamumuhiang papet, korap, brutal at sinungaling na rehimeng Aquino.

Sa paglulunsad at pagpapaigting ng malaganap at masinsing pakikidigmang gerilya sa buong bansa, mabibigo ng Bagong Hukbong Bayan ang todo-largang gerang panunupil ng AFP at ng rehimeng Aquino sa Mindanao at magiging mas malakas at mas may kakayahan sa paglulunsad at pagsusulong ng digmang bayan. Sa walang-patid na suporta ng mamamayan, mapatutunayan ng BHB na hindi ito kayang pigilan habang nagmamartsa mula sa kasalukuyang yugto ng estratehikong depensa ng digmang bayan patungo sa susunod na yugto ng estratehikong pagkapatas.