Labanan ang EDCA!

Editoryal
Ang Bayan
Mayo 7, 2014

Download PDF here

Nakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at lahat ng rebolusyonaryong pwersa sa mamamayang Pilipino sa pagkundena sa Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) na nilagdaan ng mga upisyal ng gubyerno ng US at Pilipinas noong Abril 28.

Minadali ni Aquino ang paglagda sa kasunduan upang mairegalo ito sa pagbisita ng kanyang imperyalistang among si Barack Obama. Inilihim ni Aquino ang naging takbo ng negosasyon at laman ng kasunduan hanggang nang mapirmahan na ito.

Ang EDCA ay tahasang paglapastangan sa pambansang soberanya ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng EDCA, magkakaroon ng di nahahangganang karapatan ang US na mag-istasyon ng kahit ilang tropa at kontraktor ng militar ng US, mga barkong panggera, _jetfighter_, mga armas at iba pang kagamitang militar sa tinaguriang mga Agreed Location nang walang kabayaran. Pahihintulutan din ang militar ng US na gamitin ang alinmang daungan, paliparan at mga kalsada sa Pilipinas na kakailanganin nito.

Ang EDCA ay kasunduan para sa pagbabaseng militar ng US. Sa kabila nito, pilit pa ring sinasabi ng US na wala itong balak na magtayo ng mga base militar. Ang totoo, pahihintulutan silang magtayo ng mga kakailanganin nilang pasilidad at magsagawa ng lahat ng tipo ng operasyon at aktibidad sa loob ng ilalaan sa kanilang mga erya sa mga kampo ng AFP.

Pinormalisa ng EDCA ang kaayusan ng pagbabase ng 700-kataong Joint Special Operations Task Force-Philippines (JSOTF-P) ng US sa eksklusibong punong himpilan nito sa loob ng Camp Navarro sa Zamboanga City mula pa noong 2003. Sinasabing ang himpilang ito ng mga sundalong Amerikano ay nasa ilalim ng awtoridad ng AFP, subalit sa praktika, hindi ito napapasok ng mga upisyal-militar ng Pilipinas.

Lalong pinalalakas ng EDCA ang presensyang militar ng US sa bansa. Pinalalabas ng US na nagrerelyebuhan lamang ang mga sundalo nito sa Pilipinas. Ang totoo, pamalagian ang presensya ng mga tropa ng US sa Pilipinas sa lupa o teritoryal na karagatan ng Pilipinas sa walang patid na alis-dating ng 3,000-4,000 "nagrerelyebuhan" nitong mga tauhan at mga sasakyan.

Upang kunin ang suporta ng mamamayang Pilipino, pinalalabas ni Aquino na palalakasin ng EDCA ang kakayahan ng Pilipinas na ipagtanggol ang teritoryo nito sa South China Sea. Ang totoo, ang "tulong" na ibinibigay ng US sa AFP ay para lamang paunlarin ang kakayahan nitong itaguyod ang malalaking barko at iba pang kagamitan ng US.

Ibinibida ni Aquino na nasa panig ng Pilipinas ang US sakaling sumambulat ang armadong sagupaan sa China, bagay na hindi ipinangako ni Obama sa kanyang talumpati nang siya'y bumisita. Malaking panloloko ang sinasabing "ipagtatanggol ng US ang Pilipinas." Kahit noong panahong lubos nitong kolonya ang Pilipinas, hindi "ipinagtanggol" ng US ang bansa nang lusubin ito ng mga pwersa ng Japan noong 1941.

Ang totoo, pinananatili ng US ang presensya nito sa South China Sea, hindi para tulungan ang Pilipinas na ipagtanggol ang teritoryong pandagat nito, kundi para siguruhin ang pagpasok ng mga labis na produkto ng US at magpakita ng lakas upang mapigilan ang pagiging kapangyarihang militar ng China.

Magkaiba ang pambansang interes ng US at ng Pilipinas. Kikilos ang militar ng US alinsunod sa pambansang interes ng US, hindi para ipagtanggol ang pambansang interes ng Pilipinas.

Sa paglagda sa kasunduan, isinuko ng rehimeng Aquino ang pambansang interes ng Pilipinas sa pamamagitan ng lalong pagtatali sa patakarang panlabas ng Pilipinas sa patakarang panlabas ng US. Lalo lang pinagtitibay ng EDCA ang internasyunal na katayuan ng Pilipinas bilang utusan ng militar ng US. Sa pagpirma rito ng rehimeng Aquino, lalo nitong binawasan ang kakayahan ng Pilipinas na independyenteng pumasok sa mga internasyunal na relasyong diplomatiko at ekonomikong sang-ayon sa pambansang interes nito.

Malaking kasinungalingan ang ipinamamarali ng mga upisyal sa ekonomya ni Aquino at ng malalaking lokal na negosyo na ang kasunduang militar sa US ay krusyal sa paglago ng ekonomya ng Pilipinas. Taliwas dito, ang mahigit isang siglo nang pagsisilbi sa pangmilitar na interes ng US ay nagpanatili sa pagkaatrasado ng ekonomya at pagsandig sa dayuhang pautang at pamumuhunan at nagsasailalim sa bansa sa pang-ekonomyang pandarambong ng mga dayuhan.

Ang gubyerno at militar ng US ang nakikinabang sa EDCA. Nagsisilbi ito sa estratehikong planong “Asia pivot” ng US na idineklara noong 2011. Layunin ng US na ipakat ang hanggang 60% ng pwersang nabal nito at iba pang pwersang militar na nasa ibayong dagat sa rehiyong Asia-Pacific. Ang balak ng gubyernong Obama na palakihin ang presensyang pang-ekonomya at pangmilitar ng US sa rehiyon ay itinuturing nitong isa sa mga krusyal na hakbangin upang makapanaig sa matagalan nang resesyon sa ekonomya na nagsimula pa noong 2008.

Hindi makikinabang ang sambayanang Pilipino sa EDCA. Dagdag itong paglapastangan sa pambansang soberanya ng Pilipinas at lalong pagtali sa Pilipinas bilang malakolonya ng US.

Dapat tumindig at iangat ng sambayanang Pilipino ang bandila ng pambansang kalayaan. Dapat nilang puspusang labanan ang EDCA at igiit ang pagpapawalambisa rito. Dapat din nilang igiit ang pagpapawalambisa sa Mutual Defense Treaty ng 1951 at Visiting Forces Agreement ng 1998 at ang pagpapaalis sa Pilipinas ng lahat ng tropa ng US.

Ang pagpirma ng rehimeng Aquino sa EDCA ay muling pumukaw sa patriyotismo ng malawak na mga sektor sa Pilipinas. Ibinubukas nito ang panibagong kabanata ng makasaysayang pakikibaka laban sa dominasyong militar ng US sa Pilipinas.

Ang pakikibaka laban sa EDCA ay dapat isulong kaakibat ng pangkabuuang pakikibaka para sa pambansa at panlipunang paglaya. Sa pamamagitan lamang ng pagpapatalsik sa mga papet ng US na nagpapanatili sa neokolonyal na paghahari ng US maaaring epektibong maigiit ng Pilipinas ang pambansang kasarinlan, maipagtatanggol ang mga teritoryo nito sa lupa at dagat, maisusulong ang nagsasariling patakarang panlabas at makakamit ang modernisasyon ng ekonomya, ang tunay na demokrasya at katarungang panlipunan.=====================
Iba Pang Artiluko:


Tagibang sa interes ng US ang EDCA
Obama, sinalubong ng kaliwa’t kanang protesta
Pagkatuta ni Aquino sa US, binatikos ng mga manggagawa
Mayo Uno sa Asia at Europe
Protestang antimina, inilunsad
5 armas, nasamsam sa Agusan del Norte
50th IB, tinambangan sa Ilocos Sur
10 sundalo, napatay; 12 nasugatan sa mga ambus ng BHB sa Davao City
Sundalong protektor ng iligal na pagtotroso, binihag sa DNorte
9 sundalo patay, 4 sugatan sa operasyong harasment sa NSamar
Mga biktima ng Yolanda, nagrali
Kilusang pagbangon sa sakuna, sumusulong sa mga larangang gerilya sa Panay
Lider-magsasaka, pinaslang; 2 sibilyan, dinukot
Mga pasista sa Talaingod, napalayas
Kawalan ng lupa, pinalala ng ispekulasyon
Kumpanyang pangkonstruksyon sa Hacienda Looc, pinarusahan
Sabwatang Roxas-Pangilinan sa Hda Roxas
Panibagong demolisyon sa Tondo, nilalabanan
Dambuhalang welga sa China, inilunsad
Desisyon ng Korte Suprema sa HLI, ipatupad!