Labanan at gapiin ang kampanyang panunupil sa Mindanao!

Editoryal
Ang Bayan
Mayo 21, 2014

Download PDF here...

Mariing kinukundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pinatinding gerang panunupil na inilulunsad ng rehimeng Aquino laban sa masang magsasaka at mga komunidad ng Lumad, gayundin laban sa mamamayang Moro sa iba't ibang rehiyon sa Mindanao. Layunin nitong supilin ang paglaban ng mamamayan, kapwa ang kanilang mga demokratikong pakikibakang masa at rebolusyonaryong armadong kilusan, upang hawanin ang daan sa pagpasok ng malalaking dayuhang minahan, trosohan at operasyong plantasyon sa iba't ibang lugar sa Mindanao.

Nakikiisa ang PKP sa mamamayang Pilipino sa pagkukundena sa rehimeng Aquino sa paglulustay nito ng bilyun-bilyong piso para sa pinaigting na kampanyang militar ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa Mindanao habang ang mayorya ng mamamayan ay patuloy na nalulugmok sa karalitaan. Kasabay nito, matigas na nagbibingi-bingihan ang rehimen sa hiling ng mamamayan para sa rehabilitasyon sa mga lugar na sinalanta ng superbagyong Pablo noong Disyembre 2012. Masahol pa, pinahihintulutan nito ang mga minahan at trosohan na magpatuloy sa kanilang mga operasyon kahit sa mga bayang nangawasak dahil sa pagbaha ng putik bunga ng malawakang pagkakalbo ng kagubatan.

Nakikiisa rin ang PKP sa malawakang kundenasyon sa kampanyang panunupil ng AFP laban sa mamamayan ng Talaingod, Davao del Norte. Naglulunsad din ng gayong mga operasyon ang AFP sa mga bayan ng Maco, Maragusan at Mabini, lahat sa Compostela Valley; sa Loreto, Butuan City at Cabadbaran sa Agusan del Sur; at iba pang lugar. Dumarami ang mga pang-aabuso sa karapatang-tao. Ginagamit na baraks ng mga tropang militar ang mga eskwelahan, _day care center_ at iba pang pasilidad sa baryo.

Ang mga sakahan at paligid nito ay binobomba o kinakanyon, kaya naisasapanganib ang buhay ng mamamayan at natatakot ang mga residente, laluna ang mga bata. Ang mga residente ay inaakusahang sumusuporta sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) at pinipilit ng mga sundalo na maggiya sa kanilang mga operasyon. Hinahamlet ang mga komunidad. Ang mga tropang nag-ooperasyon ay nagpapataw ng mga blokeyo sa pagkain at ekonomya, na nagdudulot ng grabeng paghihirap sa mamamayan. Sa bawat pagkakataon ay sistematikong itinataguyod ng mga sundalo ng AFP ang sugal, paggamit ng iligal na droga at iba pang antisosyal na aktibidad para hatiin ang mamamayan. Dumarami ang mga kaso ng panggagahasa at iba pang sekswal na paglapastangan sa kabataang kababaihan.

Lubos na nakikiisa ang rebolusyonaryong kilusan ng mamamayan sa kahilingang tapusin na ang mapandambong sa pagtotroso, pagmimina at operasyong plantasyon na pinoprotektahan ng mga mapang-abusong kampanyang militar na ito. Patuloy na ipinatutupad ng BHB ang atas ng PKP na parusahan at palayasin ang pinakamalalaking mandarambong  upang lumawak ang lupang maaaring isailalim sa reporma sa lupa at mapreserba ang mga lupang ninuno ng mga Lumad. Kasisira lamang ng BHB ng malalaking makinarya ng Asia Alston sa Agusan del Norte at Apex Mining Company sa Compostela Valley. Naglulunsad din ito ng kampanya laban sa malawakang operasyon sa pagtotroso sa Compostela Valley na pinatatakbo ng mga upisyal-militar at burukrata kapitalista kakutsaba ang mga upisyal ng rehimeng Aquino.

Sa harap ng malawakang pang-aabuso, malalalang paglabag sa karapatang-tao at pandaigdigang makataong batas at imbing layunin ng brutal na kampanyang panunupil ng Oplan Bayanihan ng AFP, nananawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas sa mamamayang Pilipino na magkaisa at igiit ang kagyat na pagtigil sa lahat ng opensibong operasyong militar at pag-alis ng lahat ng nag-ooperasyong tropa mula sa mga komunidad na sibilyan.

Hinihimok ng PKP ang lahat ng grupong nagmamahal sa kapayapaan, mga tagapagtaguyod ng karapatang-tao, abugado at manggagawang simbahan, organisasyon ng mga estudyante, samahang midya at progresibong grupo ng mamamayan sa buong kapuluan na suportahan ang adhikain ng mamamayan ng Mindanao laban sa pinaigting na kampanyang panunupil ng AFP. Dapat aktibo nilang siyasatin ang kalagayan sa Mindanao at tumulong sa pagbubunyag ng malalalang pang-aabuso at kalupitang isinasagawa ng AFP sa gera nito laban sa mamamayan.

Nananawagan ang PKP sa mga Pilipino sa ibayong dagat na mag-organisa at kumilos para tulungan ang mamamayan ng Mindanao. Maaaring buuin ang mga _solidarity group_ ng mamamayang nagmula sa Mindanao upang manguna sa pandaigdigang kampanya para isiwalat ang gerang panunupil ng AFP sa kani-kanilang bayan at prubinsyang tinubuan. Maaari nilang pukawin ang atensyon ng daigdig sa kalagayan sa Mindanao upang maibunyag ang mga kasinungalingan at ilusyong inilalako ng rehimeng US-Aquino.

Sumasaludo ang PKP sa mga organisasyon ng mga magsasaka at Lumad at sa mga progresibong organisasyon ng mga manggagawa, estudyante, maralitang lunsod, taong simbahan, guro, midya, empleyado ng gubyerno, tagapagtanggol ng kapaligiran at iba pang demokratikong sektor sa Mindanao na naninindigan at lumalaban sa todo-largang gerang panunupil ng AFP. Patuloy silang naninindigan sa kabila ng harasment, pagbabanta, pagdukot at pang-aaresto na isinasagawa ng AFP laban sa mamamayan.

Hinihikayat din ng PKP ang mga pwersang Moro na ipagpatuloy ang paglulunsad ng rebolusyonaryong armadong paglaban upang biguin ang plano ng rehimeng US-Aquino na pahintulutan ang malalaking kumpanya sa pagmimina na dambungin ang lupa at nakawan ang mamamayang Moro ng kanilang likas na kayamanan.

Sumasaludo rin ang PKP sa lahat ng mga Pulang kumander at mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan sa Mindanao sa patuloy nilang pag-agaw sa inisyatiba sa paglulunsad ng laganap at masinsing pakikidigmang gerilya. Mahusay nilang binibigo ang sustenido at konsentradong mga atake ng AFP sa pamamagitan ng paggamit ng mga taktika ng dispersal, konsentrasyon at paglipat upang maiwasan ang mapagpasyang mga labanan, pagpapapasok sa kaaway sa kaloob-looban ng sonang gerilya at paglulunsad ng mga taktikal na opensibang tiyak nilang maipapanalo.

Kahit gumamit ito ng mas maraming tropa sa mga operasyon nitong huling buwan, wala pang mapagpasyang dagok na naidudulot ang AFP laban sa anumang yunit ng BHB. Daan-daang yunit ng milisyang bayan ang mabilis na minomobilisa  upang tugisin at harasin ang lahat ng nag-ooperasyong tropa ng AFP. Patuloy na sumusuntok lamang sa hangin ang mga yunit ng AFP at mabilis na itong napapagod at nangangamba sa hukbong bayan at milisyang bayan. Nagiging mas desperado at malupit naman sila dahil sa kanilang takot sa mamamayan at hukbong bayan.

Nananawagan ang PKP sa limang rehiyunal na kumand ng Bagong Hukbong Bayan sa Mindanao na magpatuloy sa kanilang pagsisikap na paigtingin ang digmang bayan sa pamamagitan ng paglulunsad ng mas madadalas at mas malalaking taktikal na opensiba laban sa kaaway. Ang malalaking operasyon ng AFP ay nagbubukas ng di mabilang na mga pagkakataon para makapaglunsad ng mga taktikal na opensiba laban sa mahihinang bahagi ng kaaway. Maaaring maglunsad ang BHB at mga yunit ng milisyang bayan ng mga walang patid na operasyon gamit ang maliliit na yunit upang samantalahin ang lahat ng pagkakataong mabigwasan ang kaaway at paduguin ito mula sa libong mga sugat. Kasabay nito, ang mga kumander ng BHB sa antas ng rehiyon at inter-rehiyon ay maaaring magplano ng mga espesyal na operasyong magdudulot ng bigwas sa ulo ng kaaway na may epektong matunog sa pulitika.

Patuloy na naglulunsad ang lahat ng mga yunit ng BHB sa Luzon at Visayas ng laganap at masinsin na pakikidigmang gerilya sa kani-kanilang mga rehiyon at eryang kinikilusan. Nakapaglunsad ng mga taktikal na opensiba sa iba't ibang prubinsya nitong nakaraang buwan, partikular sa Northern Samar, Camarines Norte, Sorsogon, Masbate, Palawan, Batangas, Quezon, Ilocos Sur, Mountain Province at Cagayan.

Sa harap ng malawakan at brutal na gerang panunupil na inilulunsad ng AFP laban sa mamamayan sa Mindanao, may partikular na kakagyatan ang paglulunsad ng mas malalaki at mas madadalas na taktikal na opensiba sa buong bansa. Dapat ilunsad ang gayong kampanya para suportahan ang mga yunit ng BHB sa Mindanao na humaharap ngayon sa isa sa pinakamalalaki at pinakamatatagal na kampanyang panunupil sa kasaysayan. Dapat ipakita ng BHB ang lakas at pagkakaisa nito laban sa mga pandarahas at pang-aabusong ginagawa ng AFP sa Mindanao.

Ang lahat ng mga komite ng Partido at kumand ng BHB ay dapat tumulong sa pagkontra at pagdiskaril sa todo-largang gerang panunupil ng AFP sa Mindanao. Ang bawat kumand ng BHB sa antas rehiyon, subrehiyon at larangang gerilya ay maaaring mag-ambag sa pagsisikap na ito sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga ambus, reyd at iba pang taktikal na opensiba laban sa mahihinang bahagi ng kaaway, kabilang ang mga tsekpoynt ng pulisya, Philippine Army at CAFGU, nahihiwalay na detatsment o istasyon ng pulisya at nahihiwalay na _supply team_.

Maaari nilang arestuhin ang mga kaaway na upisyal na akusado sa mga krimen sa digma o ang mga pusakal na kriminal  upang iharap sila sa paglilitis. Maaari nilang targetin ang pagwasak sa mga kampo ng kaaway at mga trak at helikopter ng militar, mga imbakan ng gasolina at iba pang suplay ng kaaway sa pamamagitan ng mga operasyong sapper at nararapat na deployment ng _command-detonated explosives_ o kaya armas na panunog. Maaari nilang parusahan ang malalaking mandarambong ng kapaligiran tulad ng mga minahan, trosohan at plantasyon. Dapat ding mapakilos ang lahat ng yunit ng milisyang bayan sa gayong mga pagsisikap.

Sa pamamagitan ng pag-agaw sa inisyatiba sa paglulunsad ng digmang bayan at paglulunsad ng mas malalaki at mas madadalas na taktikal na opensiba, maaari ring direktang makapag-ambag ang BHB sa kampanya ng mamamayang Pilipino para tapusin na ang kinamumuhian, korap, brutal at sinungaling na rehimeng Aquino.

Sa paglulunsad at pagpapaigting ng laganap at masinsing pakikidigmang gerilya sa buong bansa, tiyak na mabibigo ng Bagong Hukbong Bayan ang todo-largang gerang panunupil ng rehimeng Aquino sa Mindanao at lalabas itong mas malakas at mas may kakayahang maglunsad at magsulong ng digmang bayan. Sa di nalilimas na suporta ng mamamayan, di na mapipigilan ang BHB sa pagmartsa nito pasulong mula sa kasalukuyang yugto ng estratehikong depensiba ng digmang bayan tungo sa susunod na yugto ng estratehikong pagkapatas.


--------------------------

IBA PANG ARTIKULO:

Pinaigting na militarisasyon at terorismo sa Mindanao
Pagdepensa sa lupang ninuno
Mga Binodngan, handang ipagtanggol ang kanilang lupang ninuno
Pagtatakip ni Aquino sa korapsyong _pork barrel_, binatikos
Magkasosyo sa korapsyon
_Hostage drama_ sa ComVal, imbento ng 1001st Brigade
67th IB, pinarusahan ng BHB sa Davao Oriental
Balikatan Exercises at EDCA
Iligal na pag-aresto kay Roy Erecre, kinundena ng NDFP
Parangal sa mga rebolusyonaryong ina
Sanggol ni Andrea Rosal, namatay
Mga manggagawa ng NXP Semiconductors, nagprotesta
Libu-libong mamamayan sa Turkey, nagprotesta dahil sa trahedya sa Soma Mines
30th anibersaryo ng AHW, ginunita
Panibagong taas sa matrikula ngayong pasukan, binatikos
Pagdukot ng mga pulis ng India kay Dr. GN Saibaba, kinundena ng ILPS