Pagdating ng 3,000 tropa ng US para sa ehersisyong Balikatan, binatikos ng PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
5 Mayo 2014

Translation: CPP denounces arrival of 3,000 US troops for Balikatan exercises

Binatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pagdating ng hanggang 3,000 tropang pangkombat ng US sa Pilipinas na nakatakdang lumahok sa ika-30 magkasamang ehersisyong militar na Balikatan sa armadong pwersa ng Pilipinas.

Ang mga tropa ng US at sundalo ng AFP ay nakatakdang magsagawa ng pagpapaputok, maniobra gamit ang mga sasakyang amphibian (pwede sa lupa at tubig) at magkasamang ehersisyong pangkombat sa loob ng sunod na sampung araw sa Pampanga, Tarlac at Nueva Ecija. Idineploy din ang isang mas maliit na grupo ng mga sundalong Amerikano sa Albay upang magsagawa ng tinaguriang "mga aktibidad sa pantulong sibiko" subalit ang pinakalayunin ay ibayong palakasin ang mga pasilidad na pang-espiya ng US sa lugar.


"Malaon nang nagsisilbi ang mga ehersisyong militar na Balikatan bilang panabing para sa militar ng US na magdeploy ng tropa ito sa Pilipinas, magpamilyarisa sa kalupaan, magtayo ng impraistrukturang pangkomunikasyon nito, magsagawa ng operasyong paniniktik, madeploy ng mga kagamitang pandigma, magsanay ng mga lokal na armadong pwersa upang pansuporta sa maniborang nabal at panghimpapawid ng US at magsanib ng kanilang mga tropa sa mga lokal na kontra-gerilyang operasyong kombat."

"Ang sinasabing nakatuon ang Balikatan sa pagpapalakas ng kakayahan para sa mga 'humanitarian and disaster response' ay isang mapanlinlang na pagkukunwari para sa totoong mas malaking layuning palakasin ang presensyang militar ng US sa Pilipinas upang magsilbi sa pagpihit ng US sa Asia na naglalayong magdeploy ng higit sa 60% ng pwersang nabal nito na nasa ibang bansa sa rehiyon," dagdag ng PKP.

"Ang pagdating ng libu-libong tropa ng US at ng kanilang mga barkong pandigma at mga jetfighter ay nagpapatampok sa nagpapatuloy na lansakang paglabag sa pambansang soberanya ng Pilipinas at paglapastangan sa teritoryal na integridad ng bansa ng mga militar ng US," anang PKP.

"Dobleng nakamumuhi ang ehersisyong Balikatan sa taong ito dahil isinasagawa ito isang linggo lamang matapos ang paglagda sa Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) noong Abril 28 na nagpasiklab ng malawak na pagtutol dahil sa pagbibigay sa militar ng US ng walang rendang karapatan na magpahimpil ng tropa nito, mga kagamitan, sasakyan at sandata sa tinaguriang Agreed Locations sa Pilipinas."

"Hinihikayat ng PKP ang sambayanang Pilipino na labanan at igiit na wakasan ang taunang ehersisyong Balikatan na nagpapahintulot sa US na patatagin ang kontrol nito sa Pilipinas at ipataw ang hegemonya nito sa bansa at sa Asia-Pacifc."

"Nagsisilbi lamang ang EDCA at ang ehersisyong Balikatan sa interes ng militar ng US na ibayong makialam sa Pilipinas at gamitin ang bansa bilang base sa pagsisikap nitong kontrolin ang rutang pangkalakan sa Asia, pigilan ang paglago ng China at ipresyur ang anumang bansa na sumang-ayon sa pang-ekonomya at pampulitikang adyenda ng US."

"Dapat papanagutin ang papet na rehimeng Aquino sa lansakang pagsusuko ng soberanya ng Pilipinas para sa ikalulugod ng imperyalistang amo nito kapalit ng patuloy na suportang pulitikal."