Paghaharing militar sa Thailand, kinundena ng PKP, paglaban ng mamamayan, sinuportahan

Partido Komunista ng Pilipinas
Mayo 27, 2014

Translation: CPP condemns military rule in Thailand, supports resistance


Kinundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang kudeta ng Mayo 22 sa Thailand na pinamunuan ng hepe ng Army na si Gen. Prayuth Chan-ocha. Kinukundena ng PKP ang pagpapataw ng paghaharing militar, ang monopolisasyon ng kapangyarihang pampulitika at ang suspensyon ng mga karapatang sibil at pulitikal. Hinihikayat ng PKP ang masang anakpawis sa Thailand na maglunsad ng rebolusyonaryong paglaban upang patalsikin ang military junta at buuin ang kanilang demokratikong mga organisasyong masa.

Kinukundena ng PKP ang laganap na paglabag sa karapatang-tao sa ilalim ng paghaharing militar sa Thailand. Ginamit ng military junta ang mga sundalo upang supilin ang mga demonstrasyon, arestuhin ang lider ng protesta at karaniwang mamamayan at ikinulong ang mga pulitikal na lider at ng gubyerno. Sinansala at isinara ang operasyon ng telebisyon at pagsasahimpapawid ng radyo at dyaryo. Tinatarget nito ang mga gumagamit ng social media na bumabatikos sa military junta.

Ang kudeta ay kasunod ng ilang buwang matinding pampulitikang krisis sa naghaharing sistema ng Thailand. Nasaksihan nito ang tuluy-tuloy ng mga demonstrasyong masa simula Nobyembre na lumundo sa pagkakabuwag ng parlamento, ng bigong eleksyon at ng pagpapalayas sa punong ministro.

Inisyal na pinasiklab ng oposisyon ang protesta nang tangkain ng gubyernong Yingluck Shinawatra na itulak ang isang batas sa amnestiya na maghahawan ng landas para sa rehabilitasyong pulitikal para sa kanyang kapatid na si Thaksin Shinawatra. Si Thaksin Shinawatra ay dating punong ministrong Thai na napatalsik noong 2006 sa kasong korapsyon dahil sa di pagbabayad ng buwis nang ibenta ang kanyang kumpanya sa telekomunikasyon na nagpadiklap ng malawakang demonstrasyon. Nakatira siya ngayon sa Dubai.

Lumaki nang lumaki ang mga protestang demonstrayon ng mga sumunod na buwan na nilalabanan ang korasyon at nepotismo kontra sa naghaharing pangkating Shinawatra. Sinamantala ng mga lider ng anti-Shinawatra na oposisyong pulitikal ang krisis upang isulong ang kanilang iginigiit na magbuo ng isang pambansang konseho na magbibigay sa kanila ng mas malaking papel sa Gubyernong Thai. Nag-organisa ng mga kontra-demonstrasyon ang gubyernong Thai. Ang marahas na pag-atake ng magkabilang panig ay nagresulta sa pagkamatay ng ilampung demonstrador ng mga sumunod na buwan.

Ang pampulitikang krisis sa Thailand ay repleksyon ng maigting na pakikibaka sa pagitan ng magkakaribal na paksyon ng naghaharing pangkatin sa harap ng nagpapatuloy na krisis ng naghaharing malakolonyal at malapyudal na sistema. Bagamat ang mga demonstrasyong masa ay inorganisa ng naghaharing partidong elitista at binansagan bilang "Yellow shirts" (pinamumunuan ng anti-Shinawatra Demokratikong Partido) at "Red shirts" (pinamumunuan ng maka-Shinawatra na Partidong Pheu Thai), malinaw nitong sinasalamin ang laganap na pagkadismaya sa hanay ng malawak na masa ng sambayanan sa kalagayang pulitikal at sosyo-ekonomiko ng Thailand.

Malaon nang nagpoprotesta ang masang anakpawis ng Thailand kontra sa korapsyon, mababang sahod, panunupil sa karapatan ng mga manggagawa, papalaking halaga ng pamumuhay, kawalang-lupa, kahirapan sa kanayunan at iba pa. Iwinawasiwas ng naghaharing partidong elitista ang isa o ilang isyu upang isulong ang kanilang pampulitikang adyenda, subalit hindi ang pangkalahatang demokratikong aspirasyon ng mamamayang Thai.

Inilalarawan ng mga lider ng military junta ang paghahari nito bilang isang pagtatangkang resolbahin ang pampulitikang krisis sa Thailand. Ang totoo, ang pagpapataw ng batas militar ay bahagi lamang ng lumalalang krisis ng naghaharing sistemang pampulitika sa bansa. Sa huli, magtatagumpay lamang ang batas militar na rehimen sa ibayong pang-uupat sa mamamayan na maglunsad ng mga pakikibakang masa para isulong ang kanilang demokratikong aspirasyon.

Nananawagan ang PKP sa mamamayang Thai na maglunsad ng pakikibakang masa upang isulong ang kanilang apirasyong demokratiko, progresibo at anti-imperyalista. Dapat magpaunlad ang masang anakpawis ng kanilang nagsasariling pwersang pampulitika sa pamamagitan ng pagbubuo ng kanilang sariling rebolusyonaryong partido at mga organisasyong masa.

Nakikiisa ang sambayanang Pilipino at ang kanilang rebolusyonaryong pwersa sa mamamayang Thai sa kanilang pakikibaka para wakasan ang military junta at upang isulong ang kanilang demokratikong aspirasyon. Tulad ng mamamayang Thai, kinakaharap ng sambayanang Pilipino ang isang korap, brutal, papet at sinungaling na rehimeng at naglulunsad ng lahatang-panig na pakikibaka upang patalsikin ang rehimeng US-Aquino.