Pahayag hinggil sa US-RP Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA)

Partido Komunista ng Pilipinas
Abril 30, 2014

Translation:  Statement on the US-RP Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA)

Puspusang kinukundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang paglagda ng Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA - Kasunduan para sa Pagpapalakas ng Kooperasyon sa Depensa) ng mga upisyal ng gubyerno ng US at Pilipinas noong Lunes. Ang paglada sa kasunduan ay isang akto ng sukdulang pangangayupapa ng papet na rehimeng Aquino.

Minadali ni Aquino ang paglagda sa kasunduan upang ihapag itong regalo sa pagbisita ng hepe ng imperyalistang US na si Barck Obama, kahit di pa nito naipakita sa sambayanang Pilipino ang pinal na laman ng dokumento. Talagang lugod na lugod ang amo ni Aquino na si Obama sa kasunduan.


Pilit na pinalalabas ng mga upisyal ng US at rehimeng Aquino na ang EDCA ay hindi isang kasunduan sa base militar at na hindi nito nilalabag ang konstitusyon ng Pilipinas ng 1987. Ang maingat na maingat nilang pahayag, gayunpaman, ay naglalayon lamang na linlangin ang sambayanang Pilipino upang hindi mapukaw ang diwa nila ng patriyotismo at magganyak ng paglaban.

Subalit walang anumang mapanlinlang na propaganda ang magkapagtatakip sa batayang katotohanan na magkakaroon ng akses ang mga pwersang militar ng US sa tinaguriang "Agreed Locations (Pinagkasunduang Lokasyon)" sa loob ng mga kampo ng armadong pwersa ng Pilipinas kung saan maaari silang magtayo at gumamit ng mga kinakailangang pasilidad, magdaong ng kanilang mga barkong pandigma, magpalapag ng kanilang mga jetfighter, magpatakbo ng kanilang mga drone at magpusisyon ng kanilang mga kagamitang pandigma.

Pinormalisa na lamang ng EDCA ang kaayusan ng pagbase ng militar na kung saan ang mga pwersang militar ng US, sa ilalim ng 700-kataong Joint Special Operations Task Force-Philippines (JSOTF-P) ay nagmantine ng kanilang ekslusibong punong himpilan sa loob ng Camp Navarro sa Zamboanga City simula pa noong 2003. Habang ang punong himpilan ng JSOTF-P ay pormal na nananatili sa ilalim ng awtoridad ng AFP, subalit sa praktika, ay hindi napapasok ng mga upisyal militar ng Pilipinas. Ang partikular na tinutukoy na "Agreed Locations"  ng EDCA na mananatiling nasa ilalim ng hurisdiksyon ng mga upisyal ng Pilipinas ay pabalat-bunga lamang.

Pinaiikot lamang ng rehimeng Aquino at ang US embassy ang isyu kapag sinasabi nilang hindi maghahawan ng daan ang EDCA para sa permanenteng presensyang militar ng US, at ang mga sundalo ng US na nasa Pilipinas ay nagrerelyebuhan lamang. Ang totoo, mayroong walang-patid na alis-dating ng mga sundalong US at mga sasakyan "na nagrerelyebuhan" para sa magkasamang ehersisyong militar at sa tinaguriang "routine port calls (regular na pagdaong)."

Tinatayang may 3,000-4,000 tropang US ang "nagrerelyebo" sa Pilipinas, sa lupa man o sa paglalayag sa loob ng teritoryal na karagatan ng Pilipinas. Ang totoo, habang "nasa relyebo" ang tropang US at mga sasakyan nila, ang presensya ng militar ng US sa Pilipinas ay permanente.

Umaasa ang rehimeng Aquino na makaakit ng suporta para sa EDCA sa pamamagitan ng pagsasabing mapalalakas nito ang paghahabol nito sa alitan sa karagatan sa South china Sea. Gayunpaman, inilinaw ng gubyerno ng US na wala itong pinapanigan sa alinmang magkatunggaling paghahabol sa pagitan ng Pilipinas at China.

Sa puntong ito ng estratehikong relasyon nito sa China, pinili na US na iwasang galitin ang China at mas interesado sa pagtulak sa China na magbigay ng mas malaking laya sa mga mamumuhunang US sa bansang iyon. Nagmamantine ang US ng presensya nito sa South China Sea, hindi pa para tulungan ang Pilipinas sa paghahabol nito, kundi para siguruhin ang pagpasok ng mga labis na produkto ng US at magpakita ng lakas upang maiwasan at mapigilan ang pagiging isang kapangyarihang militar ng China.

Sinasabi ni Aquino na tutulungan ng EDCA ang Pilipinas na maigiit ng Pilipinas ang teritoryal na pag-angkin nito. Ipinamamarali ng EDCA na tutulungan nitong maging moderno ang AFP. Ang totoo, "magiging moderno" lamang Ang AFP kung kailangan ng US na maging moderno ito upang magsilbi sa "magkasanib na operasyon" kasama ng militar ng US. Kailangan ng US ang pinaunlad na mga pasilidad ng AFP upang magkaroon ng kakayahan ang AFP na itaguyod ang malalaking aircraft carriers, Ospreys, drones, at iba pa ng US.

Ibang-iba ang pambansang interes ng US kaysa sa Pilipinas. Kikilos ang militar ng US sang-ayon sa, at bilang pagtugon sa, pambansang interes ng US, hindi para sa pagtatanggol ng pambansang interes ng Pilipinas.

Sa paglagda sa kasunduan, praktikal nang isinuko ng rehimeng Aquino ang pambansang interes ng Pilipinas sa pamamagitan ng ibayong pagtatali sa patakarang panlabas ng Pilipinas sa patakarang panlabas ng US. Ibayo pang pinalakas ng EDCA ang internasyunal na katayuan ng Pilipinas bilang isa lamang piyon ng militar ng US. Kung kaya, hindi nito nagagamit ang pagiging independyente nito sa pagpasok sa mga internasyunal na diplamatiko at ekonomikong relasyon sang-ayon sa pambansang interes nito.

Dahil ninais ng rehimeng Aquino na maging piyon ng militar ng US, wala itong kakayanan na magpalawak at magpalakas ng relasyon nito sa ibang bansa na hindi kaalayado ng imperyalistang kampo ng US. Naging lalong limitado ang potensyal na paglawak ng ekonomikong relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa dahil sa paglagda sa EDCA.

Isang malaking kasinungalingan ang ipinamamarali ng mga upisyal sa ekonomya ni Aquino at ng malalaking lokal na negosyo na ang kasunduang militar sa US ay krusyal sa paglago ng ekonomya ng Pilipinas. Taliwas dito, ang mahigit isang siglo ng pagsisilbi sa militar na interes ng US ay nagpanatili sa pagiging atrasado ng ekonomya at pagsandig sa dayuhang pautang at pamumuhunan at nagsasailalim sa bansa sa pang-ekonomyang pandarambong ng dayuhan.

Ang gubyerno at militar ng US ang nakikinabang sa EDCA. Nagsisilbi ito sa estratehikong planong "Asia pivot" ng US na idineklara noong 2011 na kinasasangkutan ng pagdedeploy ng hanggang 60% ng pwersang nabal na nasa ibang bansa ng US at iba pang pwersang militar sa rehiyong Asia-Pacific. Ang balak ng gubyernong Obma na palakihin ang presensyang pang-ekonomya at pangmilitar ng US sa rehiyon ay krusyal sa epekto nito para makapanaig sa matagalan nang resesyon sa ekonomya na noon pang 2008 nag-umpisa.

Hindi makikinabang ang sambayanang Pilipino sa EDCA. Isa itong ibayong pangungutya sa pambansang kasarinlan ng Pilipinas at nagpapanatili sa katayuan ng Pilipinas bilang isang malakolonya.

Dapat tumindig at iangat ng sambayanang Pilipino ang bandila ng pambansang kalayaan. Dapat nilang puspusang labanan ang EDCA at igiit ang pagpapawalambisa rito. Dapat din nilang igiit ang pagpapawalambisa sa Mutual Defense Treaty ng 1951 at sa Visiting Forces Agreement ng 1998 at igiit ang pagpapaalis sa Pilipinas ng lahat ng tropang US.

Ang pakikibaka laban sa EDCA ay dapat ipatupad kahanay ng pangkabuuang pakikibaka para kamtin ang pambansa at panlipunang paglaya. Sa pamamagitan lamang ng pagpapatalsik sa mga papet ng US na nagpapanatili sa neokolonyal na paghahari ng US maaaring epektibong maigiit ng Pilipinas ang pambansang kasarinlan, maipagtanggol ang mga teritoryo nito sa lupa at sa dagat, maisulong ang nagsasariling patakarang panlabas at makamit ang modernisasyon ng ekonomya, tunay na demokrasya at katarungang panlipunan.