Palayain si Andrea Rosal at lahat ng bilanggong pulitikal! Pangunahing lumalabag sa karapatang pantao na rehimeng BS Aquino, papanagutin!

Patnubay de Guia,
National Democratic Front-Southern Tagalog
May 24, 2014

Ipinaaabot ng National Democratic Front-Southern Tagalog (NDF-ST), kaisa ng rebolusyonaryong mamamayan sa rehiyon, ang taos-puso nitong pakikiramay kay Andrea Rosal at sa kanyang pamilya sa pagpanaw ng bagong silang nyang sanggol na si Diona Andrea. Sa gitna ng pagdadalamhati, mariing kinokondena ng NDF-ST ang iligal na detensyon at di-makataong pagtrato kay Andrea Rosal sa kamay ng rehimeng BS Aquino simula nang iligal itong arestuhin ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines (ISAFP) at National Bureau of Investigation (NBI) noong Marso.

Hindi pa man isinisilang ay ipinagkait na ng reaksyunaryong rehimen kay Diona Andrea ang karapatan nitong maisilang nang malusog at matiwasay. Walong-buwang nagdadalantao nang iligal na arestuhin, sapilitang dinala ang kanyang inang si Andrea sa ahensya ng National Bureau of Investigation (NBI) at nakaranas ng matinding interogasyon. Nang magrehistro si Andrea ng matingding pananakit ng tiyan at dalhin sa klinika ng NBI, wala ni isang doktor na sumuri sa kanya at sa halip ay pinagsulat lamang sya ng pangalan at profile. Ito ang ipinagmamalaki ng AFP na binigyan nila antemano ng karampatang atensyong medikal.Nang ilipat sa Camp Bagong Diwa (CBD), nagpatuloy ang pasakit na dinanas ng maselang kundisyon ni Andrea. Walang pagsasaalang-alang sa kundisyon niya at isiniksik siya sa isang maliit at mainit na silid kasama ang 31 iba pang bilanggo, walang bentilasyon maliban sa isang maliit na bintana. Hinayaan siya ng mga otoridad na matulog sa semento at maging ang mga kagamitan tulad ng banig, tubig at pagkain mula sa pamilya at kaibigan ay hindi pinahihintulutang makapasok o di kaya naman ay papatawan ng kung anu-ano pang pahirap bago maipasok sa piitan. Upang makapagpalaboratoryo kailangang ihingi ng pahintulot sa korte - korteng instrumento ng reaksyunaryong estado upang ibinbin at parusahan ang mga bilanggong pulitikal na pinatawan ng mga inimbentong kaso.

Nagtuturuan ang mga pasista kung sino ang may pananagutan sa sinapit ng mag-ina. Nais palabasin ng AFP-DND, NBI at BJMP na lahat ng atensyong medikal na kinailangan ng mag-ina ay ipinagkaloob sa kanila. Isang malaking kabalintunaan sapagkat hindi nakatikim ng angkop na atensyong medikal na naaayon sa maselang kundisyon ng mga inang nagdadalantao si Andrea. Ang minsang ipinagmalaki ng AFP na dinala nila si Andrea sa isang pribadong ospital para ipa-ultrasound ay ang pamilya pa mismo ni Andrea ang nagbayad upang matingnan ang kalagayan ng sanggol sa kanyang sinapupunan.

Ang kahilingang ipaospital si Andrea ay pinagpasa-pasahan ng Mauban RTC, Pasig RTC at Taguig RTC. Hindi ligtas ang mga korteng instrumento ng reaksyunaryong estado sa pananagutan sa sinapit ng mag-inang Andrea at iba pang mga bilanggong pulitikal.

Samantala, naglabas ng kautusan ang korte noong Mayo 15 na kagyat na dalhin sa ospital si Andrea. Ngunit Mayo 16 na lamang naipasok si Andrea sa ospital matapos magpabalik-balik sa Camp Bagong Diwa. Diumano, hindi pa manganganak kaya ibinalik ng BJMP ang kawawang si Andrea sa utos ni Deputy Warden Teresa Cabanero. Iginiit ng mga doktor ni Andrea na kagyat na syang ibalik sa ospital dahil malalagay ito at ang kanyang isisilang sa panganib. Ngunit binalewala at nagbingi-bingihan si Deputy Warden Teresa Cabanero ng BJMP. Malalim na ang gabi bago muling dalhin ng BJMP si Andrea sa ospital.

Ang kalunus-lunos na kondisyon at di-makataong pagtrato kay Andrea sa loob ng kulungan hanggang sa sya’y makapanganak ay malinaw na paglabag sa kanyang karapatang pantao bilang babae at detenidong pulitikal. Paglabag sa kanyang karapatan nang sya ay sampahan ng gawa-gawa, malisyoso at walang-batayang kasong kriminal na pagdukot at pagpatay. Paglabag sa kanyang karapatan na hindi mabigyan ng batayang pangangailangan at makagamit ng maayos na pasilidad. Paglabag sa kanyang karapatan ang kawalan ng akses sa mga serbisyong sosyal at medikal para sa kanyang pisikal, emosyonal, sosyal at sikolohikal na pangangailangan nang sa gayo’y mapangalagaan ang kanyang sarili at para sa pinakamabuting interes ng noo’y ipinagbubuntis nyang si Diona Andrea.

Ang rehimeng BS Aquino sa pamamagitan ng mga instrumento ng panunupil – ang AFP-DND, PNP-BJMP-DILG, NBI, DOJ, at mga tiwaling taga-usig at hukom ng mga korte ang lumikha ng di magandang kondisyon at naglagay kay Andrea Rosal at Diona Andrea sa panganib na humantong sa di-kinakailangang pagpanaw ng huli. Sinasalamin nito ang kawalan ng pagpapahalaga ng reaksyunaryong rehimen sa buhay at karapatang pantao ng karaniwang mamamayan. Malinaw kung sino ang kinikilingan ng rehimeng BS Aquino at ng reaksyunaryong batas. Nangyayari ito habang ang mga magnanakaw na naglustay ng kaban ng bayan ay ispesyal na tinatrato ng rehimen, ginagastusan nang malaki, nagtatamasa ng pribiliheyo na magamot at sumailalim sa operasyon anumang oras nilang naisin.

Mariing kinukundena ng nagpupuyos na rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan ang patuloy na pagbinbin kay Andrea at lahat ng mga detenidong pulitikal. Pananagutan ng rehimeng US-Aquino at mga alipures nito ang lansakang paglabag sa karapatang pantao at ang patuloy na pagtugis sa mga progresibo at kritiko nito. Nakaukit sa kasaysayan ang krimen ng rehimeng ito na sisingilin ng samabayan sa lalong pag-igting at pagsusulong ng demokratikong rebolusyon ng bayan. Tanggapin ni Andrea ang lubos na pakikiramay ng rebolusyonaryong kilusan sa Timog Katagalugan. Habang ang lipunan ay lugmok sa kahirapan at pinahihirapan ng imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo, ikaw ay magiging ina ng libu-libong sanggol at batang pinagkaitan ng pagkakataong mabuhay nang masagana at mapayapa. Ina kang magtatanggol sa kanila at magsusulong ng lipunang malaya, may katarungan at may kasaganaan para sa buong sambayanan.