Paniniktik ng US sa cellphone at internet sa Pilipinas, kinundena ng PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Mayo 24, 2014

Translation: CPP condemns US cellphone and online surveillance in Philippines

Kinukundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang gubyerno ng US at makinarya nito sa seguridad, depensa at intelidyens sa paniniktik sa mga cellphone sa Pilipinas at pagkulekta ng lahat ng text messages at metadata, isang tahasang kaso ng interbensyunismong paglabag sa pambansang soberanya ng Pilipinas at tahasang paglapastangan sa karapatan sa privacy at mga lokal na mga batas.

"Nananawagan ang PKP sa sambayanang Pilipino na magkaisa at batikusin ang US sa pang-eespiya sa Pilipinas at igiit ang pagsisiwalat ng lahat ng detalye ng operasyong pag-espiya ng US sa bansa. Dapat matatag na manindigan ang sambayanang Pilipino at igiit ang kagyat na paghinto ng operasyong pang-eespiya ng US."

"Dapat papanagutin ng sambayanang Pilipino ang rehimeng Aquino sa pagbibigay-pahintulot sa mga ahensya sa paniktik ng US na mag-espiya sa Pilipinas. Pambansang pagkakanulo na pinahintulutan o nagbulag-bulagan ang rehimeng Aquino ang lansakang paniniktik ng US sa internet at cellphone na bumiktima sa sambayanang Pilipino."

"Bawat Pilipino ay biktima ng paniniktik ng US sa cellphone," anang PKP. "Sa lawak at lalim ng pangungulekta ng impormasyon ng US, malamang na bawat text message na ipinadala ng bawat Pilipino ay hindi lamang napunta sa cellphone ng katext kundi pati sa malalaking kompyuter ng NSA sa US, na tahasang paglapastangan sa karapatan sa privacy ng bawat Pilipino."

Sa isang ulat sa online na lathalaing The Intercept, nalantad na ginagamit na ng NSA ang programang MYSTIC para sa koleksyon ng datos na kumakalap ng laman ng mga text message at metadata (oras, lokasyon at iba pang datos na kaugnay sa text message). Nakalagay sa panukalang badyet ng mga ahensyang paniktik ng US na humihingi ng alokasyon upang "isustine ang kapabilidad ng MYSTIC para magkaroon ng komprehensibong akses sa metadata at laman sa tinututukang komunikasyon sa [], Kenya, Caribbean, Mexico at Pilipinas."

"Lumalabas na naitayo ang programang MYSTIC sa pahintulot at kooperasyon ng lokal na mga kumpanya sa telekomunikasyon tulad ng ipinakikita ng kakayahan nito sa 'real-time' (kaagad-agad na pagkulekta ng datos) paniniktik," pagdidiin ng PKP. Ang parehong tala sa badyet ay nagpapakita na ang programang MYSTIC ay naghahapag ng "'real-time', kumpletong akses sa GSM network ng mga karagdagang target na bansang at magbibigay-kakayahan sa pagrepaso o halos 'real-time' na akses/pagkuha ng metadata".

Matagal nang binatikos ng PKP ang operasyong paniktik ng US sa Pilipinas na tulad ng ipinakikita ng pagtatayo ng isang upisina ng Federal Bureau of Investigation (FBI) at ng New York Police Department (NYPD) sa loob ng pambansang punong himpilan ng PNP upang magsagawa ng operasyong paniniktik sa bansa.

Idinidiing lalo ng PKP "na sa pagkakasa ng kagamitang pang-espiya nito sa Pilipinas, may kakayahan ang gubyerno ng US na mangalap ng mahahalagang pulitikal na paniktik na magagamit nito para epektibong makapanghimasok, mang-impluwensya at matiyak ang isang paborableng resulta ng eleksyon sa Pilipinas."

Tinukoy ng PKP ang isang Mayo 8 na artikulo ng pahayagang French na Le Monde, na naglantad sa pang-eespiya ng National Security Agency (NSA) ng US kina Bise Presidente Jejomar Binay at Sec. Mar Roxas ng Department of Interior and Local Government (DILG). Ang artikulo sa Le Monde ay batay sa mga dokumentong hawak ni Edward Snowden, isang dating empleyadong kontraktwal ng National Security Agency (NSA) ng US, na umalis sa kanyang dating amo upang iprotesta ang pamamaraan ng paniniktik na elektroniko na labag sa privacy right ng bawat gumagamit ng internet.

"Sa pamamagitan ng pangangalap ng impormasyon kay Binay at Roxas, maging sa lahat ng iba pang upisyal ng gubyerno at mga pulitiko, nais hawakan at kunin ng US ang lahat ng impormasyon na magagamit nito upang pasunurin ang gubyerno ng Pilipinas sa patakaran ng US," dagdag ng PKP. Sina Binay At Roxas ang ilan sa mga pulitikong tatakbo para maging presidente sa 2016.

"Walang nakitang mali sina Binay at Roxas sa pakikinig ng mga ahensyang pang-espiya ng US sa mga usapan sa telepono at sa pangungulekta ng lahat ng kanilang text messages," anang PKP. "Ito ay testimonya ng kolonyal, naninikluhod at maka-US na takbo ng utak ng mga pulitikong Pilipino o kaya ay, ng katotohanang naibuslo na sila US gamit ang mga nakolektang paniktik."