Papanagutin ang rehimeng Aquino sa pagkamatay ng anak ni Andrea--PKP

Partido Komunista ng Pilipinas
Mayo 20, 2014
 
Translation: Hold Aquino responsible for death of Andrea’s baby—CPP

Ang pamunuan at buong kasapian ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ay nakikiramay sa bilanggong pultikal na si Andrea Rosal at sa kanyang buong pamilya sa di-napapanahong pagpanaw ng kanyang dalawang-araw na taong gulang na anak na si Diona, matapos magkaroon ng hypoxemia, o kakulangan ng oxygen sa dugo.

Ang pagkamatay ni Baby Diona ay walang dudang nakaugnay sa di-makataong kundisyong dinanas ni Andrea sa kanyang selda at ng pagkakait ng kalingang pangkalusugan bago manganak.

Halos dalawang buwan bago siya magsilang, pinanatili si Andrea Rosal sa kulungan kasama ang 30 iba pang bilanggo. Simula nang makulong sa Camp Bagong Diwa, hindi na siya nakatanggap ng kinakailangang kalingang medikal para sa mga buntis. Pinagkaitan siya na magkaroon ng bentilador sa gitna ng mataas na temparatura ng klima. Pinahihiga siya sa sementadong sahig.

Sa kabila ng pagkakaroon ng utos mula sa korte, dinala lamang si Andrea sa ospital noong dalawang araw nang humihilab ang kanyang sinapupunan. Isang araw matapos niyang mailuwal ang sanggol, iniutos ng mga pulis, militar at mga upisyal ng kulungan na ibalik kaagad siya sa kulungan na tahasang pagbalewala sa kalagayang hindi pa siya ganap na nakakarekober sa panganganak at sa trauma na resulta ng pagkamatay ng kanyang sanggol.

Nakikiisa ang PKP kay Andrea, sa kanyang pamilya, mga kaibigan at tagasuporta, sa kanyang mga abogado, doktor at mga tagapagtaguyod ng karapatang-tao, sa pagbatikos sa rehimeng Aquino dahil sa di makataong kundisyon ng pagkakapiit at pagkakait ng kalingang medikal kay Andrea. Nagkakaisa ang sambayanang Pilipino sa pagpapanagot sa rehimeng Aquino, laluna ang mga upisyal sa pulisya at militar nito, sa pagkamatay ni Baby Diona.

Nakikisa ang PKP sa lumalakas na sigaw para sa kagyat na pagpapalaya kay Andrea Rosal mula sa pagkakakulong. Kinukondena nito ang mga gawa-gawang kaso ng pangingidnap na isinampa laban sa kanya sa imbing pagsisikap na bigyang-matwid ang pag-aresto at patuloy na detensyon sa kanya. Tulad ng idinidiin ni Andrea, malisyoso siyang kinasuhan bilang mataas na upisyal ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) ng mga upisyal ng militar upang ipaghambog ang kanilang "tagumpay" sa pagkaaresto sa kanya.