ANG BAYAN, 21 June 2014

Ibasura ang CARP at buuin ang rebolusyonaryong lakas ng uring magbubukid!


20140621pi Kasalukuyang itinutulak ng rehimeng Aquino ang dalawang taong pagpapalawig ng bogus na Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP.
Kahit malinaw nang itinatakwil ng masang magbubukid ang CARP dahil sa pagiging huwad nito, isa ito sa mga pangunahing adyenda ng rehimen sa nalalapit na pagbubukas ng Kongreso.

Malaking kabalintunaan ang pagtutulak ng reporma sa lupa ng isang presidenteng nagmula sa uring asendero. Pero walang kabalintunaan sa pagtutulak ng asenderong presidente sa reporma sa… More