Ang umaalingasaw na korapsyon ay nagtutulak sa mamamayan na patalsikin si Aquino

Partido Komunista ng Pilipinas
Hunyo 3, 2014

Translation: Stench of corruption is driving the people to oust the Aquino regime

Batbat ng korapsyon si Benigno Aquino III at kanyang rehimen. Matapos ang halos apat na taon ng walang humpay na pagngangawa hinggil sa "malinis na pamamahala," ipinakita ng rehimeng Aquino na wala itong pinag-iba sa mga nakalipas na rehimen sa pagtangkilik at pakikinabang sa burukrata kapitalistang korapsyon.

Huwad si Aquino. Sinasakyan niya ang galit ng mamamayan sa korpasyon ng naunang rehimeng Arroyo at itinanghal ang sarili bilang kampeon ng "daang matuwid." Subalit ang kanyang anti-korapsyong pag-iingay ay nagsisilbi lamang para tabingan ang malawakan at tagos-sa-butong korpasyon ng gubyerno ng Pilipinas sa ilalim ng kanyang panunungkulan.

Ang paggamit ng kapangyarihan sa gubyerno at pribilehiyo para kumita ang mga upisyal ng estado, mga pamilya nila o tagapagtaguyod ay nananatiling palasak sa ilalim ng rehimeng Aquino. Ang korap na praktika sa ilalim ni Aquino ay litaw na litaw sa mga sumusunod:

(a) Paggamit sa pondong publiko upang palakasin ang kontrol ni Aquino sa kapangyarihang pampulitika. Ginamit ni Aquino kapwa ang Priority Development Assistance Fund (PDAF) at ang Disbursement Acceleration Program (DAP) bilang pondong pork barrel upang mapasunod ang mga myembro ng kongreso at senado, maging ng mga lokal na upisyal ng gubyerno . Ginamit ang pondong publiko upang tiyakin ang katapatan ng mga kasapi ng Liberal Party at inilagak ito sa mga pribadong account sa bangko sa anyo ng mga kikbak para sa mga upisyal ng gubyerno.

(b) Pagpabor sa mga kroni at malalaking oligarko sa paggagawad ng mga kontrata sa mga proyektong pang-impraistruktura ng gubyerno sa ilalim ng Programang Public-Private Partnership. Ang pinakamalalaking nakinabang sa mga kontrata ng gubyerno ay siya ring pinakamalalaking nag-ambag sa kampanya ni Aquino sa pagkapresidente noong 2010--sina Eduardo "Danding" Cojuangco, Henry Sy, Manuel Pangilinan, ang mga Ayala, Consunji at iba pang malalaking burgesya kumprador. Ang pagsusubasta para sa malalaking proyektong iyon tulad ng kontrata sa pagmantine ng MRT, ng "modernisasyon" ng Philippine orthopedic hospital at iba pa ay walang dudang lutong makaw. Sa ilang pagkakataon, iisa ang lumahok sa "bidding" habang umatras ang iba. Malinaw na ipinakikita nito na ang mga proyektong PPP ni Aquino ay napag-usapan at naipamahagi na sa mga malalapit na malalaking tagasuportang oligarko. Pinaniniwalaang ang mga negosasyong iyon ay direktang pinangangasiwaan mismo ni Aquino sa pamamagitan ng kanyang mga kapatid, tulad ng kaso sa naiulat na pagkasangkot ni Ballsy Aquino sa kontrata sa gubyerno sa pagbili ng bagong mga bagon para sa MRT.

Nakatanggap din ng burukratikong pabor ang angkang Cojuangco sa pagbayad sa kanya ng P471.5 milyon para sa halaga ng pagbili ng lupa sa Hacienda Luisita ng Land Bank of the Philippines na dapat sana ay P304 milyon ang dapat lamang tanggapin.

(c) Ismagling sa pamamagitan ng ligal at iligal na daluyan. Isang taon pa lamang sa poder ang rehimeng Aquino, natukoy na ng International Monetary Fund (IMF) Direction of Trade na lumala ang ismagling nang tatlong ulit kumpara sa mga nakaraang taon at nagkakahalaga ng $19 bilyon noong 2011. Noong isang taon, gumawa ng palabas si Aquino ng pagtatangal sa kanyang unang itinalaga sa kawanihan ng adwana at ipinangalandakan ang akusasyon na ilang upisyal ang hindi sumusunod sa kanyang "matuwid na daan". Subalit wala pa ni isang nakakasuhan o napaparusahan, na lumulundo sa kongklusyon na ang gayong drama ay nakapatungkol upang tanggalin ang ilang upisyal ng adwana na ang kulang ang katapatan sa pangkating Aquino. Malaking halaga ng mga produktong puslit, laluna ang bigas, sibuyas, bawang, karneng babaoy, manok at iba pang produktong agrikultural ay patuloy na itinatambak sa pamilihan ng Pilipinas, na humihila sa presyo ng produktong bukid sa kapinsalaan ng maliliit na magsasaka at mga prodyuser sa kanayunan.

(d) Pagbibigay ng eksempsyon at kaluwagan sa buwis sa malalaking kumpanyang kumprador habang itinataas naman ang pasaning buwis sa mamamayan, nagpapataw ng labis-labis na mahigpit na mga hakbangin kontra sa maliliit na nagbabayad ng buwis at tinatrato silang tila mga kriminal. Ang patakaran sa pagbubuwis ng rehimeng Aquino ay lubos na tagibang pabor sa malalaking negosyo. Hanggang 40% ng pinakamalalaking kumpanya sa Pilipinas ay wala sa listahan ng Bureau of Internal Revenue ng mga korporasyon na nagbabayad ng pinakamalalaking buwis. Maraming operasyon ng dayuhang negosyo, kabilang ang mga kumpanya ng langis at pagmimina, ang pinakamalalaking benepisyaryo ng eksempsyon sa buwis. Nananatiling tahimik ang mga upisyal sa pagbubuwis ni Aquino sa mga eksempsyong ibinibigay sa mga kumpanyang kumikita gayong nanggagalaiti naman sa pagkundena sa mga doktor at iba pang maliliit na propesyunal at panggitnang uring nagtatrabaho na tinatagurian bilang mga mandaraya sa buwis.

(e) Pagtatakip sa mga susing upisyal ni Aquino at maka-Aquino na myembro ng kongreso at senado na kinasuhan ng pagtanggap ng kikbak o tumutulong sa paglilipat ng pondong publiko sa mga pribagong akawnt. Sa kabila ng pagtukoy ng mga pangalan sa iskandalong pork barrel, ang mga kalihim ni Aquino sa badyet at agrikultura "ay patuloy na nagtatamasa ng tiwala ng presidente" at taglay ang parehong kapangyarihan, awtoridad at pribilehiyo, na siyang ginagamit sa korapsyon. Ang kalihim ni Aquino sa transportasyon, na sangkot sa dinayang pagsubasta para sa kontrata ng pagmantine sa MRT ay nananatiling nasa kanyang gabinete. Inilalarawan niya ang kanyang kalihim sa obras publikas bilang isa sa pinakamalinis diumano sa kabila ng katotohanang patuloy na tagapamndila ng korapsyon ang DPWH.

Ang retorikang "kontra-korapsyon" ay sandatang pananggalang lamang ng naghaharing pangkating Aquino laban sa mga karibal nito sa pulitika. Ang paggamit nito sa isyu ng pork barrel upang selektibong kasuhan ang mga senador na anti-Aquino ay naging mas malinaw habang wala sa upisyal na maka-Aquino na inaakusahan ding tumatanggap ng kikbak o salaping suhol ang isinasailalim sa mga imbestigasyon at pagkundena sa publiko. Samantala, patuloy nitong sinasabotahe ang mga kaso ng korapsyon at pandarambong laban sa dating presidente na si Gloria Arroyo at binibigyan pa siya ng mga pribelehiyo sa detensyon.

Walang saligang pagbabago sa oryentasyon ng naghaharing sistema. Nananatiling instrumento ang gubyerno ng mga naghaharing uring malalaking kumprador, panginoong maylupa at malalaking burukrata kapitalista. Hinahawakan ng naghaharing pangkating Aquino ang kapangyarihang pampulitika upang pagsilbihan ang interes ng pamilyang Aquino, mga kroni nito, mga oligarkiyang maka-Aquino at malalaking dayuhang negosyo.

Sawang-sawa na ang malawak na masa ng mga manggagawa at magsasaka at ang panggitnang uring mga sektor ng karaniwang naghahanap-buhay sa retorika ng "matuwid na daan" ni Aquino dahil wala pa silang nakikitang saligang pagbabago sa pagpapatakbo ng reaksyunaryong gubyerno. Para sa kanila, nananatili itong ekslusibong pag-aari ng naghaharing uri. Patuloy silang nagdurusa sa pasaning korapsyon habang ibinubulsa ng malalaking upisyal ang pondong publiko at patuloy namang nangabubulok ang pangkalusugan, pangedukasyon, pabahay at iba pang esensyal na serbisyong panlipunan.

Sukang-suka na ang sambayanang Pilipino sa pag-alingasaw ng korapsyon sa ilalim ng rehimeng Aquino. Iginigiit nila ang pagwawakas ng pagtatakip ni Aquino sa kanyang mga upisyal na lubos na sangkot sa iskandalong kikbak sa pork barrel. Iginigiit nilang papanagutin si Aquino sa paggamit ng pondong pork barrel at sa pagtangkilik niya sa korapsyon sa pamamagitan ng paglustay ng bilyun-bilyong pisong pondong publiko sa diskresyon niya. Iginigiit nilang wakasan ang programang public-private partnership ni Aquino kung saan nakikipagkutsabahan ang malalaking oligarkiya sa rehimeng Aquino para gamitin ang pondong publiko upang pahirapan ang mamamayan sa pamamagitan ng isinapribadong transportasyon at iba pang serbisyo.

Sa harap ng malawakang korapsyon, pinaiigting ng sambayanang Pilipino ang kanilang paggigiit ng pagpapatalsik sa rehimeng Aquino para wakasan ang mga kasinungalingan nito, ang pagkukunwaring matwid at ang huwad na kaunlarang pang-ekonomya. Nananawagan sila ng pagtatayo ng malapad na prenteng anti-korapsyon upang pagkaisahin ang lahat ng mga demokratikong pwersa at ihiwalay ang tiwaling naghaharing rehimeng Aquino.

Pinatitingkad ng papalalang kalagayang sosyo-ekonomiko ng mamamayan ang pangangailangan para makibaka sila upang patalsikin ana rehimeng Aquino. Nais nilang pabulaanan ang ipinamamarali ng rehimeng Aquino na nagdulot ng "himala sa Pilipinas" ang "mabuting pamamahala" nito. Puspusan nilang isinusulong ang pakikibaka para sa karagdagang sahod, pagbaba ng presyo ng mga bilihin, karagdagang alokasyon ng badyet para sa edukasyong publiko at serbisyong pangkalusugan, trabaho, reporma sa lupa at demokratikong kahilingan.

Nais ng mamamayang Pilipino na patalsikin ang rehimeng Aquino bago pa man matapos ang termino nito sa 2016. May kakagyatan ang pakikibaka para patalsikin ang rehimeng Aquino dahil ang pangkating Aquino ay kasalukuyan nang nagkokonsolida ng kapangyarihang pampulitika sa pamamagitan ng mahigpit na kontrol sa kabang-bayan upang tiyakin ang resulta ng eleksyong 2016 para makapanatili ito sa poder at maipagpatuloy ang mga kasinungalingan at korapsyon nito.

Sinusuportahan ng PKP at lahat ng rebolusyonaryong pwersa ang giit ng mamamayan na patalsikin na ang korap at sinungaling na rehimeng Aquino. Nananawagan sila sa lahat ng mga demokratikong pwersa na magkaisa sa ilalim ng bandila ng anti-korapsyon at pabagsakin ang mga iwinawagayway ni Aquino na bandila ng "malinis na pamamahala" at "matuwid na daan." Nananawagan ang PKP sa Bagong Hukbong Bayan sa paigtingin pa ang rebolusyonaryong armadong pakikibaka bilang ambag nila sa mga pakikibakang masa ng mamamayan para patalsikin ang rehimeng Aquino.

Ang pakikibaka para patalsikin ang burukrata kapitalistang rehimeng US-Aquino ay bahagi ng pakikibaka ng sambayanang Pilipino para ibagsak ang malakolonyal at malapyudal na sistema.