Atol sa “Adlaw sa Kaugalingnan”, ang katawhang Pilipino kinahanglang subling magpadayag sa iyang baruganan alang sa nasudnong demokratikong rebolusyon nga dunay sosyalistang perspektiba, kini ang bugtong dalan sa tinuod nga kaugalingnan


Jorge "Ka Oris" Madlos
NDFP-Mindanao
12 June 2014

Sulod sa mga dekada, ang nangagi ug pagkakarong reaksyonaryong kagamhanan sa Pilipinas mipahamtang sa Katawhang Pilipino nga dawaton sa hingpit nga ang atong nasud gawasnon na sa kontrol sa bisan unsa nga gamhanang nasud.  Sa tinuoray, usa kini ka pinakadakung bakak nga matag karon-ug-unya pugos nga ginapatulon sa sa mga nagharing hut-ong nga agalong yutaan ug komprador ug sa imperyalistang US ngadto sa masang Pilipino.

Dili kami mahimong kabahin sa usa ka kasaulogan, nga mituis sa kasaysayan sa Rebolusyonaryong pakigbisog sa katawhang Pilipino pinaagi sa padayong paghatag sa pasidungog sa imperyalistang US ug sa iyang pwersa sa Pasipiko ug Asia isip mga tig-palingkawas sa Pilipino ug mihatag kanato sa mini nga kaugalingnan.

Ang kaugalingnan dili mahimong ihatag o ideklara sa usa ka langyaw nga nasud ngadto sa usa ka nasud; maangkon lang kini pinaagi sa pakigbisog sa usa ka katawhan.  Busa, ang katawhang Pilipino kinahanglang mopadayon sa pagsalmot ug pagpursige sa rebolusyonaryong pakigbisog batok sa imperyalista ug lokal nga nagharing hut-ong, mopatuman sa tinuod nga repormang agraryo ug nasudnong industriyalisasyon ug madaugong motukod sa tinuod nga sosyalistang katilingban.  Niini lang nga paagi makab-ot ang tinuod nga kaugalingnan.

Ang pagdeklara sa Kaugalingnan sa Hunyo 12, 1898,  nahimong possible lang pinaagi sa mabayanihong rebolusyon sa katawhan batok sa paghari sa Espanyol, apan ang maong kadungganan way kaulaw nga gisakmit sa imperyalistang US pinaagi sa pagpailalom sa proteksyon niini ang itoy nga republika ni Aguinaldo ug mipadayon sa pag-ataki sa mga rebolusyonaryong Pilipino, ilabi na batok niadtong mipadayon sa pakigbisog alang sa tinuod nga kaugalingnan.

Dihang gigamit sa imperyalistang US ang pyudalismo isip ekonomikanhong base, ang gisangpotan nga semi-pyudal nga ekonomiya minodnod sa katawhan sa lawom nga lapok sa kaulipnan ug pagpahimulos, nga nag-unang nagsandig sa uhaw sa subrang ginansya nga mga multi-national nga mina, agri-plantasyon ug ubang dagkung korporasyon, nga nag-una kining gipanag-iyahan sa US.

Ang ekonomikanhong kaulipnan nagkahulogan usab sa pulitikanhong kaulipnan.  Makita atol sa pagbisita ni Obama sa Pilipinas , ang rehimeng Aquino, tukma sa iyang pagka-itoy sa kagustohan sa iyang imperyalistang amo  nga mugnaon ang usa ka Trans-Pacific Partnership, mideklara sa implementasyon sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, usa kini ka makiusa kabahin nga kasabutan nga dayag nga nagsabotahi sa atong soberenya ug patrimonya.

Bisan sa unsang pangulipas sa reaskyonaryong gobyerno, ang EDCA, mitransporma sa tibuok Pilipinhong kapuloan ngadto sa usa ka dakung base militar sa US nga gamiton sa walay limita sa gidaghanon sa mga tropang US ( idugang kini sa naa na sa Mindanao ug ubang parte sa nasud) apil dinhi ang mga barko ug eroplanong iggugubat nga seguradong dunay nukleyar nga katakus.

Pinaagi sa pasangil nga panalipdan ang Pilipinas batok sa pag-okupar sa Tsina sa West Philippines Sea, ang EDCA nagtugot sa pagbalhin sa pwersa militar sa US alang sa posibleng panagsangka batok sa Tsina ginamit ang daghang mga lokasyon sa Pilipinas isip panukaran sa iyang estratihiya nga Asia Pivot, ilabi na niining panahona nga ang pinansyal nga krisis sa US paspas nga nagkasamot ug ang “debt bubble” duol na mobuto.

Ang US ug ang iyang lokal nga mga itoy buot lang nga maseguro ang padayong ekonomikanhong monopolyo pinaagi sa kaulipnan sa dugay nang nag-antus nga katawhan ug pugngan sila nga dili  makalunsad sa nasudnong demokratikong rebolusyon.  Mao nga ang pwersa militar sa US uban sa iyang mga lokal nga kaanib, ang AFP ug PNP, nangandam usab nga moataki batok sa mga lokal nga rebolusyonaryong kalihokan ginamit ang mga modernong hinagibang pangkombat ug surbeylans, partikular ang  mga UAV (unmanned aerial vehicles) o
drones.

Ang deklarasyon sa reaksyonaryong gobyerno sa adlaw sa kaugalingnan walay pulos kun di usa ka panglingla.  Inay ipakawalay bili ang kahulogan sa “adalw sa kaugalingnan pinaagi sa pagpabaha sa mga gagmayng bandera sa kadalanan, ang NDFP nanawagan sa tibuok rebolusyonaryong pwersa ug sa nasud Pilipinas sa subling pagpalig-on sa baruganan niini nga isulong ang kadaugan sa nasudnon-demokratikong rebolusyon ug kab-oton ang sosyalismo.

Makab-ot lang nato ang tinuod nga kaugalingnan kun, pinaagi sa malungtarong gubat sa katawhan, mabugto na ang control ug maniubra sa imperyalistang US ug iyang mga itoy, hingpit nga mawagtang ang pyudalismo ug libreng maapod-apod ang kayutaan sa mga mag-uuma, matukod ang nasudnong industriya ug mahuptan ang tinuod nga pulitikanhong gahum sa dinaugdaug ug pinahimuslang mga hut-ong.

Subay sa kasamtangang kahimtang karon, ang konkretong ug hinanali nga expression sa atong pakigbisog alang sa tinuod nga kaugalingnan mao pagpalagpot sa gahum sa itoy nga kagamhanan – ang reaksyonaryong rehimeng US-Aquino.

PALAGPUTON SI BENINGNO AQUINO III! KARON NA!