Bilyun-bilyon ang kinukurakot ng pangkating Aquino sa pag-aangkat ng bigas habang sumisirit ang presyo nito

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Hunyo 17, 2014

Translation: Aquino clique earning billions from rice importation amid soaring prices

Kinundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang naghaharing rehimeng Aquino at ang kampon nito ng mga tiwaling burukratikong upisyal sa pagbubulsa ng bilyun-bilyong piso mula sa mga overpriced kontrata sa importasyon ng bigas sa harap ng pagkabigo nitong harapin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas na nagresulta sa matinding kahirapan ng mamamayan.

Nanawagan ang PKP sa sambayanang Pilipino na papanagutin ang rehimeng Aquino sa pagpasok nito sa maanomalyang kontrata ng pag-aangkat samantalang hindi ito nagbibigay ng makabuluhang suporta sa masang magsasaka upang tumulong sa pagpapalaki ng lokal na produksyn ng bigas.

Tumaas nang di bababa sa dalawang piso kada kilo ang presyo ng bawat kilong bigas nitong nakaraang ilang araw. Dagdag ito sa matarik na P8-10 na pagtaas sa abereyds na presyo ng bigas sa ilalim ng rehimeng Aquino. Matarik din ang pagtaas sa presyo ng bawang, habang tuluy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng asukal, luya at iba pang pagkain.

"Taliwas sa ipinamamarali ni Aquino na tinatrabaho ng kanyang rehimeng ang pagiging sapat-sa-sarili sa bigas, ipinagpapatuloy niya ang patakaran ni Arroyo ng importasyon ng bigas dahil napatunayang ito ang isa sa pinakamalaking pinagkukunan ng burukrata kapitalistang tubo," anang PKP. Nakatakdang umabot ang pag-angkat ng bigas ng Pilipinas sa 2 milyong tonelada para sa 2013-14, mas malaki ng 33% mula sa 1.5 milyong tonelada noong nakaraan.

"Ang pagsabing 'pansamantala' lamang ang pagtaas ng presyo ng bigas at iba pang produkto ay imbing pagtatangka ng rehimeng Aquino na ipagtanggol ang patakaran nito ng liberalisasyon at deregulasyon sa agrikultura," anang PKP. "Pinatatampok ng pagtaas ng presyo ng bigas ang pagkainutil ng rehimeng Aquino na ipatupad ang idineklara nitong layuning maging nakasasapat-sa-sarili sa bigas at ng pagwawakas ng pagiging palaasa sa importasyon nito."

"Mas pinili ng rehimeng Aquino na ipagpatuloy ang pag-aangkat ng bigas upang makapagbulsa ng iskandalosong halaga ng mga kikbak," anang PKP. Tinukoy nito ang kontratang nilagdaan ni Agriculture Sec. Prospero Alcala sa VINAFOOD II ng Vietnam para magsuplay sa Pilipinas ng 800,000 tonelada ng bigas mula Mayo hanggang Agosto ngayong taon. Itinala ng Metro Manila Vendors Association na ang bayad sa kargada ay itinakda sa $54 kada tonelada (mas mataas nang $30 sa umiiral na presyo). Magpakpagbubulsa si Secretary Alcala nang P1.048 bilyon na kikbak mula sa kontratang ito. Inakusahan din siyang nagbulsa ng P457.2 milyon sa kahalintulad na mga kontrata ng pag-aangkat ng bigas sa Vietnam noong Mayo 2013.

"Nananatili si Secretary Alcala na kabilang sa lubos na pinagkakatiwalaang upisyal ni Aquino sa kabila ng pagkakasangkot sa ilang kaso ng korapsyon," anang PKP. Tumanggi si Aquino na dinggin ang malawak na paggigiit para sa pagtanggal kay Alcala sa departamento ng agrikulutura.

"Tumungo ang liberalisasyon ng kalakalan sa agrikultura sa laganap na pagpupuslit ng bigas, na kontrolado ng malalaking kumprador sa kartel ng bigas, na malaoon nang may kontrol sa suplay at kalakalan ng bigas sa Pilipinas," anang PKP. "Ang lokal na kartel ng bigas, sa pakikipagkutsabahan sa rehimeng Aquino, ay mahigpit na nagmanipula ng suplay ng bigas sa lokal na pamilihan upang itaas ang presyo at nang sa gayon, magkaroon ng katwiran ang gubyerno para ibayong mag-angkat ng bigas."

"Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas at iba pang batayang pagkain ay ibayong magpapataas sa gastos sa pamumuhay at lalong magpapatindi ng pagdarahop ng masang anakpawis ng mga manggagawa, magsasaka, ng mga mala-proletaryado at ng panggitnang uri ng mga karaniwang kumikita," anang PKP.