Interbensyon ng US sa paglusob sa Zamboanga, binatikos ng PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Hunyo 5, 2014

Translation: CPP denounces US intervention in Zamboanga siege

Kinundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang militar ng US sa pakikialam sa paglusob ng AFP sa ilang baybaying munisipalidad ng ng Zamboanga City laban sa Moro National Liberation Front (MNLF) mula Setyembre hanggang Oktubre noong isang taon. "Ang pagsangkot ng pwersang militar ng US, sa pamamagitan man ng direktang kombat o pagbibigay ng suportang lohistikal o paniktik ay katumbas ng interbensyunismong militar at isang paglabag sa pambansang soberanya ng Pilipinas."

Sa komentaryo kahapon, inamin ni Philip Goldberg, ambassador ng US, na sangkot ang pwersang militar ng US sa operasyong militar laban sa MNLF sa Zamboanga City noong isang taon, na nagsasabing nagbigay ito ng "mahalagang impormasyon at aset sa komunikasyon" sa AFP. Inilabas ni Goldberg ang pahayag na ito sa paglipat ng kumand ng US Joint Special Operations Task Force-Philippines (JSOTFP) sa Zamboanga City kahapon. Inamin din ng paalis na kumander ng JSOTFP na si Col. Robert McDowell na nakibahagi siya sa paglusob at itinuring niya ang sarili bilang "isang piping bayani".

Lagi't laging itinatatwa ng gubyernong Aquino at ng mga upisyal militar nito ang pagkakasangkot ng US sa paglusob na tumagal ng isang buwan na inilunsad ng AFP laban sa MNLF. Gayunpaman, malinaw na ipinakita sa mga balita noong kasagsagan ng todo-todong paglusob ng AFP ang ilang oras na pag-aligid ng isang walang tatak na sasakyang panghimpapawid. Noon pa ma'y laganap na ang ispekulasyon na ang di matukoy na sasakyang panghimpapawid ay mga drones na pinatatakbo ng pwersa ng US mula sa base nito sa Camp Navarro sa Zamboanga City.

Tila hinawan ng todo-largang gerang pangwawasak ang eryang residensyal ng lunsod. Pinalikas ng pambobomba, pangmomortar at pang-istraping ng masinggan sa mga bahay at gusali ang 120,000 mamamayan na kalaunan ay pinagbawalang bumalik sa kanilang mga tahanan at pinuwersang mabuhay sa tila di pantaong pansamantalang tirahan. Mula Oktubre, mahigit nang 100 katao ang namatay sa sakit sa mga sentrong ebakwasyon. Maraming naniniwala na ginamit ng rehimeng Aquino ang presensya ng MNLF sa lugar para maglunsad ng walang-rendang gerang pangwawasak upang bigyang-daan ang planong gamitin ang eryang residensyal para sa layuning komersyal at pangmilitar.

"Dapat papanagutin ang rehimeng Aquino at ang AFP sa pagpapahintulot o pag-imbita sa interbensyunismong militar ng US sa pagsasakatuparan ng todo-largang paglusob at gerang pangwawasak nito sa mga baybaying munisipalidad ng Rio Hondo, Sta. Barbara at Sta. Catalina," anang PKP. "Sa pagpapahintulot sa militar ng US na manghimasok sa panloob na usapin ng Pilipinas, hinahawan ng rehimeng Aquino ang daan para sa mas malawak na interbensyunismong US sa hinaharap."

"Kahit ngayon, ipinatutupad ng militar ng US ang lahatang-panig na paniniktik gamit ang mga drone maging ng paggamit sa impraistrukturang pantelekomunikasyon at internet ng Pilipinas. Minomonitor na nito ang komunikasyon sa cellphone ng mga susing pulitiko ng gubyernong Aquino," pagdidiin ng PKP.

"Sangkot din ang mga pwersang militar ng US sa mga aktwal na operasyon laban sa Bagong Hukbong Bayan sa bansa. Sangkot din ang mga pwersa ng US sa mga operasyong kombat laban sa Abu Sayyaf, kabilang ang paglulunsad ng operasyong 'smart-bomb' sa Basilan, na pinaniniwalaang maraming sibilyang tinamaan."