Karahasang-pulis laban sa mga progresibong Turkish, iprinotesta ng NDFP

LUIS G. JALANDONI
NDFP Chief International Representative
Mayo 30, 2014

Translation: NDFP protests police violence against Turkish progressives

Prime Minister Recip Tayyip ERDOGAN
Interior Minister Erken ALA
Minister of Justice Bekir BOZDAG

Mga Ginoo:

Mariin naming pinoprotesta ang malawakang pang-aatake at brutal na karahasan ng pulis sa Turkey laban sa mga progresibong pwersa.

Simula pa noong Hunyo 2013, di bababa sa 11 katao ang namatay sa mga operasyon ng pulis na target ang mga pampulitikang protesta.

Kamakailan, 307 manggagawa ang buong lupit na napaslang sa mapanalantang "sakuna sa minahan" sa Soma, bunga ng kapabayaan sa mga pangkaligtasang paalala at inspeksyon ng gubyerno.


Habang tamang tinagurian ng mga unyon na isang masaker ang pinakamalaking sakuna sa minahan sa kasaysayan ng Turkey, mapang-uyam naman itong tinawag ni Prime Minister Erdogan na "kapalaran"  at isang "karaniwang aksidente sa trabaho". Tumungo ito sa bagong pambansa at internasyunal na mga protesta.

Habang walang ginagawa ang mga awtoridad para imbestigahan ang krimen ng pagpatay sa 14 na taong gulang na si Berkin Elvan sa panahon ng protesta sa Gezi at kahit pigilan sila, walang habas na nagpapatuloy ang panunupil at karahasan laban mga demokratikong protesta. Ang bilang ng mga biktima ng pulis ay muling tumaas sa pagpatay kina Ugur Kurt at Ayhan Yilmaz, ilang araw lamang ang nakaraan.

Noong madaling-araw ng 26 Mayo 2014, isinagawa ang tila panggerang operasyon ng pulis sa ilang komunidad ng Istanbul, laluna sa Okmeydani, Gazi at Kucuk Armutlu. Nilahukan ang operasyong ito nang 1500 pwersang pulis. Sa reyd nila sa mga club at apartment--kabilang ang sa Youth Federation--14 katao ang inaresto sa pinakabrutal na pamamaraan sa maghapon. Labindalawang myembro ng organisasyon ng kabataan ang inaresto kahapon sa isang protesta para kay Berkan Elvan sa Taksim.

Ang mapanupil na mga hakbang na ito sa isang partikular na sirkunstansya na lumilikha ng kagyat na pagdududa, nais ng gubyerno ng Turkey na ilayo ang atensyon sa pampulitikang pananagutan nito sa napakaraming paglabag sa mga karapatang-tao at pagpaslang, at nais biyakin ang oposisyon laban sa rehimeng AKP sa buong bansa sa anumang paraan at nais ikriminalisa ito.

Ang malinaw na iginigiit na sigaw para sa kaparusahan ng mga pwersa ng pulis, na marami nang inutang na buhay, ay tinugon ng higit pang karahasan, panunupil at hudisyal na pang-uusig.

Nananawagan kami para sa kagyat na paghinto ng karahasan ng pulis laban sa mga pwersang kritikal sa gubyerno at pagkakaroon ng ligal na pananagutan para sa sangkot na mga myembrong pulis.

Nananawagan kami sa kagyat na pagpapalaya sa mga inaresto sa mga reyd ng pulis.

Sinisingil namin ang nasa poder, ang lalong nagiging awtoritaryan na rehimeng AKP, na hinubog ng dahas ng pulis, mga masaker at diskriminasyon, sa anumang pwersang pisikal na pinangangambahang ginagamit laban sa mga detenido na nasa kustodiya ng pulis.

Sumasainyo,

LUIS G. JALANDONI
Chief International Representative
National Democratic Front of the Philippines