Lupa ipagtanggol, produksyon paunlarin, demokratikong rebolusyon ng bayan isulong

Ka Frank Fernandez,
NDFP-Negros Island
Mayo 24, 2014
Translation: Duta Pangapinan, Produksyon Pauswagon,Demoraktikong Rebolusyon sg Pumuluyo Isulong !!!

Nakatanggap ang upisina ng National Democratic Front-Negros ng isang ulat mula sa Pambansang Katipunan ng Magbubukid-Southwest (PKM-SW) Negros tungkol sa agresibong landgrabbing operations ni Mrs. Olivia Yanson sa lupain ng mga magsasaka at katutubo sa kabundukan ng Basay, Negros Oriental at Hinoba-an, Negros Occidental. Maliban sa kanya, marami pang mga malalaking kumprador-panginoong maylupa (PML) at mga multinational corporation ang walang pakundangan sa pang-aagaw ng mga lupa. Itong mga makapangyarihang landgrabbers ay sinasabayan ng kanilang mga instrumento pang-estado ng panlilinlang at pasismo para gawing alipin ang mamamayan sa kanayunan hindi lamang sa Southwest kundi sa buong isla ng Negros.Isang malaking kasinungalingan at panlilinlang ang ginagawa nina Mrs. Olivia Yanson at mga kakutsaba sa National Commission on Indigenous Peoples (NCIP), Department of Environment and Natural Resources (DENR), Department of Social Welfare and Development (DSWD), Department of Agrarian Reform (DAR), Department of Education (Dep-Ed), Local Government Unit (LGU), AFP-PNP, at ilang reaksyunaryong lider-simbahan sa pagpapalaganap at pagpapaniwala sa mga magsasaka, katutubo at setler sa kabundukan sa Hinoba-an at Basay, at iba pang bayan na ang pagpasok ng mga proyektong nagtatanim ng oil palm tree, rubber tree at tubo ay umaayon sa mga batas at mga prosesong legal para sa layuning pagpapaunlad sa mga lupain para sa interes at kasaganaan ng mamamayan. Para kay Mrs. Yanson hindi siya landgrabber.

Ang linya ng pagsisinungaling, panlilinlang at pananakot ang siya ring isinasapraktika ni Mrs. Yanson at mga kakutsabang upisyal ng reaksyunaryong gubyerno at ahensya, militar at pulis sa kanyang pag-agaw at pagpusisyon sa 200 ektaryang lupa sa Malinao, Basay. Para sa dagdag na pagpalawak sa kanyang plantasyon ng produktong pang-eksport mula sa Malinao, balak niyang idugtong ang katabing mga lupa sa Barangay Damutan, Hinoba-an sa pamamagitan ng pag-agaw at pagkontrol sa 8,064 ektaryang tinitirhan at kabuhayan ng mga katutubo-magsasaka. Layon pa niyang idagdag ang katabing mga lupa sa Barangay Pinggot, Ilog at hanggang sa kabundukang bahagi ng Magballo, Kabankalan City.

Mahigpit itong sinusuportahan ng LGU at mga ahensya ng reaksyunaryong gubyerno at AFP-PNP sa pamamagitan ng kanilang agresibong paglulunsad ng mga propaganda ng kasinungalingan, panlilinlang at pananakot para ipresyur ang mamamayan na hayaang agawin ang kanilang lupain, hayaang magutom at magiging alipin sila.

Mula sa mga bibig ni Mrs. Yanson at mga kakutsabang upisyal ng gubyerno at pananakot ng mga bayarang Phil. Army at armadong goons na Revolutionary Proletarian Army (RPA), ipinahayag at ginagawa nila ang mga sunmusunod:

Ayon kay Mayor Estrao, maraming investor-negosyante ang gustong magpaunlad sa ekonomiya ng Hinoba-an.

Ayon sa DENR, ang lupain mula sa Malinao, Basay patungong kabundukan ng Damutan at sa bahagi ng Pinggot at Magballo ay nabili na ng mga lola ni Mrs. Yanson at may hawak siyang bungkos ng mga titulo ng lupa para sa pagpatunay nito, kaya wala nang magagawa pa ang mga katutubo at mga magsasaka. Ang mga lupa ay gasgas na at hindi produktibo, kaya hindi na mapakinabangan para taniman ng mga produktong pagkain.

May malaking epekto ang pag-iral ng mga plantasyon ng oil palm tree, rubber tree at tubo sa pag-unlad ng kabuhayan ng mamamayan at ng ekonomya sa Hinoba-an dahil magrerenta dito si Mrs. Yanson ng P200 kada ektarya ng lupa sa loob ng 25 taon; makatanggap sila ng sahod sa kanilang pagtatanim, pag-alaga at pag-ani; mabiyayaan sila mula sa itatayong libreng paaralan at klinik para sa kalusugan at paglagay ng elektrisidad. Ang hindi sasang-ayon sa proyekto ay palalayasin sa lupa at sa lugar.  Babawasan ang tinatanggap nilang pera mula sa programang Conditional Cash Transfer (CCT) kung sakaling pumalya sila sa pagpapatupad ng mga kasunduan ng proyekto.

Huwag tanggapin ang BHB dahil masama ang kanilang pakay at kung may mangyaring engkwentro sa pagitan ng Phil. Army at BHB, kanilang idadamay pati ang pamilya.

Nagbibigay ng mga blangkong porma ang mga bayarang goons na RPA para lagdaan ng mamamayan.

Ang mga pangako ni Mrs. Yanson ay walang pagkakaiba sa mga matatamis ring pangako noon ng Insular Lumber Co. (ILCO) na siyang nag-ubos ng mga troso sa mga makapal na kakahuyan ng Hinoba-an at Sagay-Cadiz noong mga dekada 1960-1970, nagkalbo sa mga kabundukan, at sumira sa mga talon at batis ng mga tubig. At pagkatapos ng commercial logging operations ay nawalan ang mga magsasaka at katutubo ng kanilang kabuhayan, lumalala ang karalitaan, at palaging nakaharap sa peligro ng pagguho ng mga bundok kung saan marami na sa kanila ang nangamatay.

Bahagi lamang si Mrs. Yanson ng kawan ng mga malalaking kumprador burgesya, panginoong maylupa at burukrata kapitalistang mga upisyal ng reaksyunaryong gubyerno na may malaking kriminal na pananagutan sa mamamayan dahil sa pag-iral ng grabeng pang-aagaw ng mga lupa ng mga magsasaka para taniman ng mga produktong pang-eksport, para sa commercial logging operations, para sa pagmimina ng mga mineral sa kabundukan at sa ilalim ng kadagatan at margaha (itim na buhangin) sa baybayin. Kanila ring ipapraybitisa ang pang-aagaw ng mga baybaying dagat at mga magagandang tanawin sa kabundukan para sa negosyong eko-turismo. Lubos nilang ibinasura ang CARP(ER) at pati ang mga CLOA holders-magsasakang inagawan ng kanilang mga lupa. Ang mga aplikante-magsasaka ng mga lupaing saklaw ng CARP(ER) ay hindi pinapansin ng DAR dahil ito ay mga lupang nasa kontrol ng PML o investor-negosyante.

Lubhang bantog ang balita tungkol sa kabiguan at walang kasiguruhang mabawi ng mga manggagawang bukid sa Hda Luisita ang mahigit 6,000 ektaryang lupa na inagaw at kinukontrol ng pamilyang Cojuangco-Aquino.

Dito sa Negros, ilan sa mga notoryos na kaso ay ang paggamit ng poder ni Gov. Alfredo Maranon, Jr. ng Negros Occidental upang agawin ang 147 ektaryang lupa ng mga magsasaka sa Murcia upang gawing pastulan ng mga tupang imported at baka at upang gagamitin na plantasyon ng pinya ng Dole Philippines. Nagpapatuloy din ang kabangisan ng mga Sola sa kanilang landgrabbing operation ng mga lupa ng mga magsasaka sa Barangay Camansi kung saan ginagamit nito ang mga armadong pwersa ng 47th IB, PNP at armadong goons na RPA.

Nagiging biktima rin ang mga magsasaka at katutubo at nakalbo ang kabundukan ng Himamaylan nang  pumasok ang commercial logging operations ng pamilyang Gatuslao; reforestation project at logging operations ng Mosser Foundation at ang balak ng Rain Trust Corporation na magtanim ng oil palm tree at rubber tree.

Noong nakaraang taon pa nagsimula ang Del Monte Products ng kanyang mga maniobra sa pangangamkam ng lupain ng mga magsasaka-CARP beneficiaries sa La Castellana, La Carlota at sa Barangay Ma-ao, Bago City. Sina Nene de la Cruz at Mayor Max Ortiz ay inirereklamo rin ng mga magsasaka ng Salvador Benedicto dahil sa kanilang pangangamkam ng mga lupa. Ang Philex Mining, Silica Mining at Marinduque Mining Corporation ay may malalang mga rekord ng pang-aagaw ng mga lupain ng magsasaka at pagkasira sa kapaligiran sa kabundukan ng Sipalay City. Marami rin ang mga biktimang magsasaka sa mga bayan ng Sta. Catalina, Siaton, Tayasan sa  Negros Oriental na agresibong inaagawan ng lupa ng pamilyang Teves.

Bakit lalong lumalala ang pangangamkam ng mga lupa ng mga magsasaka at katutubo nitong panahon kung ikumpara sa 1960-70? Dahil sa pag-iral ng mahaba na at lumalalang krisis ng pangdaigdigang sistemang kapitalismo ginatungan ng patakarang neo-liberalismo na nagbunsod sa pagkabagsak ng ekonomya ng mga imperyalistang bansa sa pangunguna ng United States at ang impact nito sa dagdag na pagtindi at paglalim ng krisis, partikular sa malakolonyal at malapyudal na bansang Pilipinas, nagbunsod ng grabeng kahirapan sa mamamayan, ng kawalan ng lupa, walang trabaho, gutom at kahirapan. Ang mga dayuhang kapitalista at imperyalistang US at ang kanilang kasabwat na lokal na mga malalaking kumprador burgesya, panginoong maylupa at burukratang upisyal ng reaksyunaryong rehimeng Aquino, naglalayong palakihin ang kanilang ganansya at akumulasyon ng kita o kapital sa pamamagitan ng pagpababa ng sahod ng mga manggagawa, liberalisasyon o pagluluwag ng mga investment, negosyo at pinansya; praybatisasyon ng mga pag-aari ng estado; deregulasyon ng mga serbisyong panlipunan at sa kapaligiran; at denasyunalisasyon o malayang paggamit ng patrimonya ng bansang Pilipinas.

Ang bangkrap, korap at reaksyunaryong presidenteng si Benigno Aquino III, bilang kahanay din ng uring malalaking kumprador burgesya at panginoong maylupa, ay gumagawa ng mga layi, patakaran, programa at mga proyekto para sa daluyan at mapabilis para sa mga dayuhang kapitalista at mga lokal na mapagsamantalang uri ang pagkamal ng mga malalaking kita at ganansya sa pamamagitan ng paggamit ng mga lupain upang gawing mga plantasyon ng mga produktong pang-eksport, mga kahoy pangkomersyal, pagmimina sa mga mineral sa kabundukan at ilalim ng karagatan, at paggawa ng mga baybaying-dagat, magagandang mga isla at tanawin sa kabundukan bilang pribadong negosyo para sa mga turista.

Binuksan ng maka-imperyalista at kontra-mamamayang presidente ang daan para sa todo-larga na malawakan at walang pakundangang pangangamkam ng mga lupain at hanapbuhay ng mga magsasaka, pambansang minorya, tribu at mangingisda. Kanya ring ipinaiiral ang patakaran ng pagwasak sa unyonismo at pagpapairal ng sistemang kontraktwalisasyon kasabay ng lubhang mababang  sahod ng mga manggagawa. Sa ngayon determinado si Aquino at kanyang Partido Liberal na baguhin ang Konstitusyon ng Pilipinas upang mailagay sa matibay na pundasyon ang pagkontrol ng mga dayuhang kapitalista ang ekonomya at pinansya ng bansa.

Ang Public-Private Partnership Program, Greening Program sa kabundukan, Mining Act, IPRA, SIFMA, IFMA, FLUP, 12-K Education Program, Rural Electrification Program, Farm to Market Road Construction ay magsisilbi lamang sa interes ng mga dayuhang monopolyo kapitalista at ng mga lokal na imbestor. Ang tinatawag na CARP(ER), 4Ps ng programang Conditional Cash Transfer at programa na Senior Citizen Cash Transfer at iba pa ay mga pabango lamang upang kanilang malinlang ang mamamayan.

Ang paglaban ng mamamayan para sa kanilang demokratiko at lehitimong mga karapatan at ng rebolusyonaryong pwersa sa pamamagitan ng CPP-NPA-NDFP para sa demokratiko at pambansang interes ng mamamayan at ng rebolusyonaryong pwersa ng Muslim Mindanao para sa adhikain ng sariling determinasyon ay humaharap ng matinding mabangis na pang-aatake sa pamamagitan ng US-sponsored na pasistang Oplan Bayanihan para sa todong mga mobilisasyon at operasyon ng mga marahas na makinarya ng reaksyunaryong estado na binubuo ng AFP-PNP, mga burukrasyang sibil at mga ahensya ng gubyerno at mga institusyon ng hustisya, mga grupo ng reaksyunaryong civil society at kanilang NGOs. Nagbubunsod ito ng paglala ng human rights violations ng rehimen Aquino, AFP at PNP.

Wala nang ibang daan ang mga magsasaka at mga katutubo para maipagtanggol ang kanilang karapatan sa lupa at makamit nila ang tunay na reporma sa lupa. Kasama sa uring manggagawa na siyang namumuno sa demokratikong rebolusyon ng bayan sa pamamagitan ng kanyang partidong pampulitika na PKP at kasama ng iba pang pinagsasamantalahang uri at sektor, dapat lamang magpunyagi sa armadong pakikibaka para durugin ang mapagsamantalang paghahari ng emperyalismong US,  katutubong pyudalismo at burukrata kapitalismo, magpatupad ng mga rekisito upang marating ang antas ng estratehikong pagkapatas ng matagalang digmang bayan hanggang sa lubos na tagumpay ng Rebolusyong Pilipino at kagyat na pagsimula ng sosyalistang konstruksyon at rebolusyon.

Kailangang ang mga magsasaka at katutubo sa kanayunan ay mabilis na magpalawak ng kanilang mga organisasyon at masang kasapian at aktibong maghanap ng mga pamamaraan sa pag-armas ng sarili upang gamitin sa paglaban sa mga mang-aagaw ng mga lupain, pagpapalakas ng BHB at armadong pakikibaka at kasabay nito ilulunsad din ang mga di armado at ligal na pakikibaka laban sa mga kalaban sa uri na mapagsamantala at mapang-api.

Mabuhay ang mga magsasaka!
Mabuhay ang Rebolusyong Agraryo!
Mabuhay ang Armadong Pakikibaka!
Isulong ang Matagalang Digmang Bayan!