Makab-ot ang tinuod nga kalingkawasan sa pagdaug sa demokratikong rebolusyon sa katawhan!

Maria Malaya
NDFP - Northeast Mindanao Region
Hunyo 12, 2014

Karong Hunyo 12, isaulog sa nasud Pilipinas ang mini nga independensya ubos sa grabe ka-itoy-sa-US nga rehimen ni BS Aquino. IKa-116 ka tuig sukad sa deklarasyon sa independensya nagpabiling walay tinuod nga kaugalingnan ang Pilipinas. Ang tanan miaging rehimeng naghupot sa poder sa panggoberno gisuportahan ug nagtuman sa mga mando sa amo niining imperyalistang US.

Ang nagpadayon nga kontrol sa Pilipinas sa imperyalistang US makausa pang napamatud-an sa pagsulod sa maki-US nga administrasyong Aquino sa Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA).  Ang EDCA nagpormalisa sa pagbalik sa gipapahawa na kaniadto nga baseng militar sa US dinhi sa Pilipinas. Walay duhaduhang gitraydoran sa gobyernong Aquino ang katawhang Pilipino sa pagsalikway niini sa nasudnong soberanya ug patrimonya aron mapamatud-an ang grabeng pag-ampo niini sa imperyalistang US. Gituman niini ang kagustuhan sa “boss” nga imperyalistang US. Ug giregalo ngadto sa presidente sa US nga si Barack Obama ang kasabutang nagtugot nga iposisyon ang armadong kusog sa US dinhi sa Asya atubang sa kakumpetensyang Tsina. Tungod niini nabutang ang Pilipinas sa peligro, kay target na usab kini sa mga kaaway ug kakumpetensya sa US. Gipirmahan gihapon ang EDCA bisan kung wala nagpasalig ang US nga motabang sa Pilipinas ang pwersang militar  niini aron batukan ang pagpangilog sa Tsina sa teritoryo niini. Sama ra kini sa wala pagtabang sa US sa dihang giatake sa Japan ang Pilipinas niadtong ika-duhang gubat pangkalibutan. Dugang pa, giabli sa itoy nga gobyerno ang tanan  kampo militar, mga pantalan ug erport sa Pilipinas sa libreng paggamit sa tropang US.

Kining tanan gihimo sa rehimen sa asyenderong si Noynoy Aquino bisan pa man sa kusganong protesta sa bagang katawhan ug mismong mga mamamalaod,  mga makinasudnon ug patriyotikong mga Pilipino. Daw buta-bungol ang pinaka-itoy sa US nga gobyernong Aquino sa pagbatok sa katawhan ug pa-traydor niining gipirmahan ang EDCA ug gibalewala ang mga demanda sa ibutyag ang unod sa EDCA. Sa kinatibuk-an, ang pagsulod sa EDCA pagsalikway sa interes sa katawhan, pagtraydor sa soberanya sa Pilipinas, pagpatigbabaw sa interes sa imperyalista ug  pagpahugot pa sa kontrol sa imperyalismong US sa nasud.

Ang grabeng pagpakaitoy sa US sa asyenderong si Noynoy Aquino samot pang nagpakita nga ang tinuod nga kagawasan gikan sa langyaw ug imperyalistang kontrol makab-ot lamang sa pagdaug sa Demokratikong Rebolusyon sa Katawhan. Ang kawalay kagawasan ug tinuod nga independensya sa reaksyunaryog gobyerno sa Pilipinas sa Estados Unidos sukwahi sa kahimtang sa mga konsolidadong baseng masa sa rebolusyonaryong kalihukan.

Sa mga erya sa North Eastern Mindanao Region (NEMR) nga anaa ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) naggitib na ang pagtunhay ang tinuod nga kagawasan. Adunay kagawasan ang katawhan sa pag-organisa sa kaugalingon aron matubag ug iduso ang batakang mga katungod ug interes sa mabagang katawhan sa lugar. Pinaagi sa ilang mga rebolusyonaryong organisasyong masa (ROM) ang katawhan maoy nagtakda sa programang pang-ekonomiya, pang-pulitika ug pangkultura sa lugar.

Aduna sila kagawasan sa pag-uma busa naa nay igong pagkaon sa mga pamilya ug maihap na lang ang bata nga malnourish. Nahimo kini pinaagi sa pagpabarug sa ekonomiyan-sarang-sa-kaugalingon ug panggubat (ESKP) nga nag-unang nagseguro sa pagkaon ug nutrisyon ug panginabuhian sa pamilya ug tibuok komunidad. Hugot nga gibabagan usab sa katawhan niini nga mga erya ang imperyalistang mga kompanya nga naghukhuk sa bahandi sa nasud ug nagguba sa kinaiyahan. Pinaagi niini nasugdan na sa pagputol ang mga gaway sa imperyalista ug nagtunhay ang pagsalig sa kaugalingon.

Nagtunhay usab sa mga konsolidadong mga erya ang rebolusyonaryong hustisya ug kahusay nga nag-unang gipundar sa Bagong Hukbong Bayan. Nawala ang mga dunot nga kulturang gipakaylap sa imperyalista. Nawala ang kriminalidad, illegal nga droga, pagpangawat ug prostitusyon sa mga konsolidadong erya sa BHB dinhi sa NEMR. Ginapakaylap ang rebolusyonaryong kultura, adunay kagawasan sa edukasyon ug ginatudlo ang malingkawasnong edukasyon sa kabatan-onan.

Nahimo kining tanan taliwala sa nagkagrabe ug nagkabangis nga operisyong militar nga gilunsad sa nagkadaghang gibansay-sa-imperyalistang US nga armadong kusog sa Pilipinas dinhi sa NEMR. Ang mga naglapas sa tawhanong katungod nga mga say-ops ug malinglahong COPD nga nakabase sa US-COIN sa AFP dili mahimong magpukan sa rebolusyonaryong diwa sa katawhan.  Nahigmata na ang katawhan sa kamatuoran, nga interes lamang sa imperyalistang US ang gipanalipdan sa mga mersenaryong tropa sa militar. Nagpahigmata usab kini sa nagkabagang katawhang Pilipino sa nagpatigbabaw nga kamatuorang nagpadayon ang imperyalistang kontrol sa US sa nasud, ug nga sa pagdaug lamang sa DRK matagamtaman ang tinuod nga kaugalingnan sa nasud Pilipinas.
 

Makigbisog alang sa tinuod nga kalingkawasan!
Sampa sa Bagong Hukbong Bayan!