Mga pekeng maramihang pagpapasuko ng AFP, binatikos ng PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Hunyo 13, 2014

Translation: CPP hits AFP for fake mass surrenders

Binatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang Armed Forces of the Philippines (AFP) sa pagpapakana ng mga pekeng seremonya para sa "mass surrender" at pag-iimbento ng mga bilang ng umano'y sumurender upang likhain ang ilusyon na nagwawagi ang AFP sa gera laban sa Bagong Hukbong Bayan (BHB), laluna sa Mindanao.

Ipinagyabang kahapon ng tagapagsalita ng AFP na 100 kasapi ng BHB ang sumuko simula ng pagkaaresto at pagkakakulong ng mga lider ng PKP at konsultant ng NDFP sa usapang pangkapayapaan na sina Benito Tiamzon at Wilma Austria noong Marso 22.

"Walang kabata-batayan ang ipinaghahambog ng AFP," anang PKP. "Ang mga seremonya ng 'mass surrender 'na ginagawa ng pamunuan ng AFP sa nakaraang ilang buwan ay pawang panloloko."

"Gaya ng dati, nag-oorganisa ang mga upisyal ng AFP ng mga huwad na pagsuko at nire-recycle ang lumang mga baril upang maibulsa ang milyun-milyong pisong inilaan ng rehimeng Aquino para sa mga pabuya," dagdag ng PKP.

"Taliwas sa kasinungaling ng AFP, ang mga kabataang magsasaka, manggagawa at iba pang anakpwais, maging mga estudyante at mga karaniwang empleyado ang pumipila para umanib sa BHB sa buong bansa dahil sa kanilang pagnaanis na wakasan ang mapang-api at mapagsamanatalang naghaharing sistema," pagdidiin ng PKP.

"Malinaw na ipinakikita ng patuloy na di makatarungang pagkakapiit sa mga Tiamzon at iba pang konsultant pangkapayaan, ang patuloy na pagkabigo ng rehimeng Aquino na harapin ang saligang pambansa at demokratikong kahilingan ng samabayanang Pilipino sa pamamagitan ng negosasyong pangkapayapaan, at lalong pinatatampok ang pagiging makatarungan at pangangailangan para sa paglulunsad ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka."

Idinidiin ng PKP na lahat ng yunit ng BHB sa buong bansa ay patuloy na naglulunsad ng malalaki at maliliit na taktikal na opensiba. "Patuloy na inilalathala araw-araw sa website ng PKP ang mga balita ng taktikal na opensiba ng BHB."