Nakikiisa ang PKP sa raling anti-korapsyon sa Hunyo 12

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Hunyo 11, 2014

Translation: CPP expresses solidarity with June 12 anti-corruption rally

Nagpahayag ng pakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa mga organisasdor ng aksyong-protestang anti-korapsyon na nakatakda bukas na inaasahang lalahukan ng malaking bilang ng mamamayang nais papanagutin si Benigno Aquino III dahil sa malawakang korapsyon sa ilalim ng kanyang rehimen.

Ang rali sa Hunyo 12 ay inoorganisa ng Scrap Pork Network, isang malapad na alayansa ng mga organisasyon at personalidad na nananawagan ng pagtatangal sa Priority Development Assistance Fund (PDAF) at Disbursement Acceleration Program (DAP). Ang PDAF at DAP ay mga pondong ginagamit ni Aquino para impluwensyahan ang mga senador, kongresista at mga upisyal ng lokal na gubyerno  upang sumunod sa pampulitikang adyenda ni Aquino. Idineklara ng Korte Suprema kamakailan na di-konstitusyunal ang PDAF subalit dapat pang maglabas ito ng pasya kaugnay sa DAP.

"Lubos na sinusuportahan ng PKP at ng lahat ng rebolusyonaryong pwersa ang demonstrasyon sa Hunyo 12 laban sa tiwaling rehimeng Aquino. Ang demonstrasyong anti-korapsyon ay salamin ng pagkadismaya ng sambayanang Pilipino sa huwad na ipinamamarali ng rehimeng Aquino na 'mabuting pamamahala' at 'daang matuwid' habang ang ilang oligarkiya at malalaking burukrata kapitalista ay nagtatampisaw sa iskandalosong tubo mula sa kontrata sa gubyerno at iba pang pribelehiyo sa harap ng laganap na kahirapan, kawalang-trabaho at kawalang-lupa ng masang anakpawis na mga manggagawa at magsasaka."

"Kinukundena ng sambayanang Pilipino ang korapsyon ng rehimeng Aquino sa paggamit ng pondong pork barrel para sa pampulitikang padrino, sa pagpabor sa malalaking oligarkiya ng paggagawad ng mga kontrata ng gubyerno sa ilalim ng programa Public-Private Partnership, sa pagpapatakbo ng sindikato ng ismagling at iba pang krimen at sa pagtatakip sa pananagutan ni Aquino at ng kanyang mga susing upisyal," pagdidiin ng PKP.

"Lubos na nagngingitngit ang sambayanang Pilipino habang nalalantad ang mga impormasyon kaugnay ng direktang pagkakasangkot ni Aquino at ng mga susing upisyal niya sa iskandalong pork barrel at iba pang kaso ng katiwalain," anang PKP. "Inilantad mismo ni Aquino ang malapit na pagkakaibigan niya kay Janet Lim-Napoles nang isinapubliko niya ang sulat mula sa reyna ng pork barrel na may tatak na tinanggap ng MalacaƱang Personal Office, na ayon sa patakaran, ay tumatanggap lamang ng mga personal na pakikipagtalastasan sa presidente."

"Angkop lamang na ang demonstrasyon kontra korapsyon ng rehimeng Aquino ay idadaos sa Hunyo 12 na siyang ika-116 na anibersaryo ng deklarasyon ng pambansang kasarinlan ng Pilipinas," anang PKP. "Angkop din na iwagayway ng sambayanang Pilipino ang bandila ng patriyotismo at labanan ang walang-kaparis na pagpapakatuta ng rehimeng Aquino na kitang-kita sa pinaigting na interbensyunismo at presensya ng militar ng US sa bansa at ng kampanya tungo sa ganap na pagsuko ng pambansang patrimonya ng Pilipinas sa malalaking dayuhang negsosyo."

"Matibay ang paninindigan ng sambayanang Pilipino na igiit ang pagpapatalsik sa rehimeng Aquino at sa pananawagan ng pagtatayo ng isang probisyunal na konsehong pantrasisyon na bubuuin ng mga personalidad na may mabuting reputasyon at integridad mula sa iba't ibang demokratikong grupo, sa burukrasya, sa akademya at iba pang sektor," anang PKP.