Pinakamataas na parangal, iginawad ng NDFP kay Bishop Tomas A. Millamena

Luis Jalandoni
Chairperson
NDFP Negotiating Panel


Translation: NDFP renders highest honors to BISHOP TOMAS A. MILLAMENA

Iginagawad ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang pinakamataas na parangal kay Bishop Tomas A. Millamena ng Iglesia Filipina Independiente (IFI) sa kanyang matatag na paninindigan para sa isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa Pilipinas at sa kanyang magiting na maka-mamamayang paninindigan laban sa mga patakarang anti-mamamayan at antinasyunal ng rehimeng US-Aquino at ng mga naunang reaksyunaryong rehimen.

Lubos kaming nalulungkot sa pagpanaw niya bunga ng matagal nang karamdaman. Ipinaaabot namin ang aming tauspusong pakikiramay sa kanyang pamilya, mga kamag-anak, kasamahan sa IFI at sa maraming kaibigan sa Pilipinas at ibang bansa.Gumampan ng signipikanteng papel si Bishop Millamena sa mga negosasyong pangkapayapaan ng NDFP-GRP/GPH. Siya ang mutwal na katanggap-tangap na Third Party Depositary (Ikatlong Partido Pinaglalagakan) para sa mga idinidepositong mga larawan para sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG). Siya rin ay Nominated Independent Observer (Independyenteng Nominadong Tagamasid) ng NDFP sa Joint Monitoring Committee (JMC) sa ilalim ng Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL).

Ginampanan niya ang kanyang gawain nang buong puso at kaluluwa sa abot ng kanyang makakaya. Lagi siyang naroon at aktibong dumadalo sa muling pagtutuloy ng mga pormal na usapang pangkapayapaan sa Oslo noong Abril 27-30, 2001. Nakadalo rin siya sa sumunod pang pormal na mga pag-uusap sa Oslo na walang takot sa prinsipyadong paninindigan. Isang malinaw na halimbawa ay nang umalis sa kalagitnaan ng usapan ang delegasyon ng GRP matapos ang pagpaparusa sa kilabot sa pagtortyur na si Col. Rodolfo Aguinaldo noong June 2001. Matatag siyang pumusisyon na ipinahayag niya sa mga upisyal ng Royal Norwegian Government na hindi dapat umalis sa usapan ang GRP; na dapat nilang isampa ang kaso sa Joint Monitoring Committee sa ilalim ng CARHRIHL.

Kasama ng iba pang Nominated Independent Observer sa JMC ng NDFP, tulad ni Marie Hilao Enriquez ng KARAPATAN, matatag niyang itinaguyod ang independyenteng imbestigasyon ng napakaraming ekstrahudisyal na pamamaslang at pwersahang pagdukot at iba pang paglabag sa mga karapatang-tao sa ilalim ng rehimeng Gloria Arroyo.

Nauna pa rito, bilang Obismo Maximo (Kataas-taasang Obispo) ng IFI, tumulong siya sa pagpapalaya sa kumander ng BHB na si Leoncio Pitao sa pamamagitan ng pagsalo sa kanya.

Nagpapasalamt din kami kay Obispo Maximo Millamena sa paninidigan para suportahan si Prof. Jose Maria Sison noong Setyembre 2001. Nagsalita siya sa telebisyon sa The Netherlands at iba pang internasyunal na midya laban sa paglalagay kay Prof Sison sa listahan ng mga terorista. Nag-alala siya na ang paninira kay Prof. Sison, Punong Pampulitikang Konsultant ng Panel sa Negosasyon ng NDFP, ay magsasapeligro sa negosasyong pangkapayapaan sa gubyerno ng Maynila.

Kaisa ng kanyang mabuting kaibigan na si Arsobispo Joris Vercammen ng Old Catholic Church (Lumang Simbahang Katoliko), inorganisa niya ang matagumpay na selebrasyon ng sentenaryo ng Iglesia Filipina Independiente noong 2002. Daan-daang Pilipino, Dutch at iba pang partisipante ang dumalo sa sentenaryo na ginanap sa The Netherlands.

Pagkatapos, nang manghina na ang kanyang katawan, hindi na siya nakadalo sa mga usapang pangkapayapaan sa ibang bansa. Subalit nagte-text siya ng mga mensahe sa Panel sa Negosasyon ng NDFP na nagpapahayag ng kanyang mithiin at hangarin para sa pagsulong ng usapang pangkapayapaan para makamit ang isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan.

Dumadalo siya sa mga protestang aksyong masa gaya ng pagkundena sa iskandalong pork barrel at para sa pagsuporta sa mga biktima ng superbagyong Yolanda. Nagpapadala siya sa amin ng mga text na nagmumungkahi ng pakikiisa para sa mga aksyong masa. Masayang-masaya siya sa piling ng nakikibakang mamamayan na nakikipaglaban para sa katarungan.

Sa mga talumpati sa iba't ibang pambansa at internasyunal na talakayan, hindi siya nag-atubili na ilantad ang papel ng imperyalismong US sa pagsasamantala at pang-aapi sa sambayanang Pilipino.

Kasasabikan namin ang matatag na pakikipagkaisa ni Bishop Millamena at ang kanyang pakikipagkaibigan. Tiyak kami na ang pagiging malapit niya sa nakikibakang sambayanang Pilipino at ang kanyang dedikasyon sa isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa Pilipinas ay magiging pangmatagalang pamana at inspirasyon para sa mga nagpapatuloy sa pakikibaka para sa pambansa at panlipunang paglaya at para sa isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan.