Ang “Marching for Peace” sg ProPIDU – O’Plan Bayanihan: Engrande nga Pasundayag sg Terorismo Militar sa Central Negros

Frank Fernandez
NDFP Negros Island Chapter
June 30, 2014

Ang “Marching for Peace” sg Provincial Peace Integration Development Unit (ProPIDU) – O’Plan Bayanihan sa idalum sg mga pasistang Governor Alfredo Maranon, Jr.  kg Col. Jon Aying isa ka engrandeng pagpasundayag sg terorismo militar sa sakop sg 5th District kg Central Negros.

Nagapakita ini sg duha ka mabangis nga dagway sg O’Plan Bayanihan, ang lokal nga dagway sg US-Counter Insurgency Guide. Ang pihak nga nawong nagapakita sg mahumok kag inipokrito nga engrandeng psywar nga operasyon gamit ang “whole of nation approach”.  Ginapakita ini sa sirkus sg pagpanagtag sg tig-3 ka kilo nga kargado-sg-bulong nga bugas (nga bisan ido daw halos indi magkaon), noodles kg tinapa, konsyerto pangkalingawan kag kun ano pa nga mga pahumot nga aktibidad, nga tanan para kuno sa pagdani sa balatyagon kag huna-huna sg pumuluyo.Samtang ang pihak nga nawong dagway sg isa ka mabangis nga pasistang militar nga handa maggamit sg pwersa sg armas agud tumanon ang mando sg ila “uhaw-sa-dugo” kag inutil nga amo nga US-Aquino nga rehimen 2.

Ang ila pagpakita sg 800 ka pwersang militar kg mga kagamitan militar panggyera halin sg June 11-26, 2014 nga pagmartsa sa kaumhan kg ginbuylugan sg Civil Military Operation (CMO) – government official orchestrated mobilization sg mga tag-welcome nga katawhan, isa lamang ka introduksyon  agud buksan ang ila pag-umpisa sa paglunsar sg mabangis nga mga combat, intelligence kg CMO-psywar operations para wasakon ang mga rebolusyonaryong pwersa kag sugpuon ang mga makatarungan nga paghimakas sg masang mangunguma, tribu-tumandok, mamumugon sa uma, pamatan-on kg iban pa nga sektor.

Agud takpan ang kapalpakan kag kapaslawan sg ProPIDU-O’Plan Bayanihan nga una ginlunsar sa 1st District sa Northern Negros sg 2011-2014 agud sa pagwasak sa larangan gerilya sg NPA, ginseguro nila Maranon, Aying, PNP kag mga ProPIDU agents nga mangin bongga ang ipakita nga suporta halin sa lokal nga opisyales sg gobyerno, mga empleyado sg government agencies kg non-government organizations (NGOs), anti-communist grouplets and individuals, para-military groups kag counter-revolutionary civilian organizations kag mahatagan sg maayo nga coverage sg mass media sa pagpanguna sg bayaran nga psywar agent, Batoy Imbang. Ila ginahinabunan ang nakomiter sg Armed Forces of the Philippines (AFP) nga “war crimes” sg murder, arson, rape, robbery, salvaging, forced evacuation kag mga paglapas sa kinamatarung sg pumuluyo.

Sa pihak sg maduguon nga rekord sg ProPIDU-O’Plan Bayanihan sa ginlunsar nga malawig, mabaskog kg sustenidong operasyon militar kg CMO-related projects, indi sila madinalag-on sa pagwasak sa larangan gerilya, sa baylo nagdaku ang pwersa sg NPA kag naglapad kg nagdaku ang baseng masa sa Northern Negros.

Ang pagsaylo sg pokus sg ProPIDU-O’Plan Bayanihan sa Central Negros amo ang desperadong tikang nila Gov.  Maranon kg Col. Aying para itigayon ang ila ginasiling nga “pagpaluntad sg kalinong” sa lugar agud mangin hilway ang mga dalagkung komprador burgesya kg agalon mayduta kg mga dumuluong kapitalistang inbestor para sa ila agribusiness, mining kg eco-tourism interests.

Para sa mga nagahimulos nga sahi daku nga sablag sa ila pag-akumular sg mga pribadong propedad kg superganansya kun magpadayon ang pagluntad sg malapad nga pagpamatuk sg mga masang mangunguma, mamumugon sa uma, tribu-tumandok kag ang pagluntad sg NPA nga nagapanguna sa paglunsar sg armadong paghimakas agud depensahan ang mga anakbalhas sg ila kinamatarung sa kadutaan, kakahuyan, mina kag iban pa nga manggad sa kaumhan para sila mabuhi kag para sa bwasdamlag sg pumuluyo.

Sa Central Negros, nagaluntad ang malapad nga plantation farms sg tubo kag iban pa nga high value crops ni Eduardo “Danding” Cojuangco, Jr. kag iban pa nga dalagkung komprador-agalon mayduta. Dugay naman ang pagkontrol sg Mosser Foundation sa malapad nga duta sa bukiran sa Himamaylan City tubtob Isabela bilang konsesyoner sg commercial tree reforestation and logging operation. Inisyal man nga nagaoperate ang PhilMet Mining Corporation (sadto western Mining Corp.) sa bukiran sg border mountains sg Tayasan-Jimalalud, Negros Oriental kag Binalbagan-Himamaylan City, Negros Occ. Napilitan man ang mga mangunguma sa Tayasan, Negros Oriental sa pagsurender  sg ila mga duta kag amat-amat na nagalapad ang rubber tree plantation.

Ara man sa proseso ang pagtinguha sg Rain Trust Corp. nga makakuha sg 1,000 o sobra nga ektaryang duta sa bukiran sg Himamaylan City para sa plantasyon sg oil palm kg rubber tree. Nagligad nga tuig, nag-umpisa ang Del Monte Fresh Produce Inc., sa pagtigayon nga makakuha sg 2,000 ektaryang duta sa kaumhan sg La Castellana, Bago City kg La Carlota City, Negros Occ. Indi man magpaulihi ang daku nga komprador agalon-mayduta kg gobernador Maranon sa diin nakalab-ot na sa mga masa ang bahin  sg iya plano nga magpatindog sg eco-tourism project kag reporestasyon sa bukiran sg Bi-ao, Binalbagan, Negros Occ.

Militarisasyon kg pasismo sa kaumhan amo ang mabangis nga tikang sg reaksyonaryong rehimen Aquino para ipatuman ang “development” agenda sa pungsod base sa dikta sg imperyalistang EU. Ang pagtenir sg ProPIDU sa Central Negros nagakahulugan sg dugang nga paglala sg mga pag-antus kag sakripisyo sg pumuluyo halin sa kabangis kg pagpaniplang sg AFP kg probinsyal nga gobyernong Maranon.

Ginapanawagan sg NDF-Negros ang pumuluyo nga ipadayon ang paglunsar sg mga paghimakas agud bungkagon kag tapuson ang plano sg rehimen Aquino kag ProPIDU  nga gamuhon, agawon kg wasakon ang aton palangabuhian, kabuhi kag bwasdamlag. Ihersisyo ang aton kinamatarung sa pag-armas sa kaugalingon kag mag-upod sa armadong rebolusyon sa pagpanguna sg CPP-NPA kg NDFP agud sa pagkumpleto sg demokratikong rebolusyon sg banwa sa pagdugmok sa imperyalismong EU, pyudalismo kg burukrata kapitalismo.