Bigo ang Oplan Bayanihan ng hepe ng AFP--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Hulyo 13, 2014Translation: AFP chief’s Oplan Bayanihan is a failure—CPP

Ibinasura ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang huwad na optimismo ng chief-of-staff ng AFP na si Gen. Emmanuel Bautista sa gera ng AFP laban sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) "upang ipawalangsaysay ang BHB". Magreretiro ang hepe ng AFP sa Hulyo 20.

"Ganap na bigo ang Oplan Bayanihan ni General Bautista," pagdedeklara ng PKP. "Bigo ang AFP, hindi lamang sa deklaradong layunin nitong lupigin ang BHB sa loob ng tatlong taon, kundi sa pagpigil sa paglago at paglakas ng BHB sa buong bansa."

Idineklara ng AFP ang Oplan Bayanihan noong Enero 2011 at nilayong wakasan ang armadong rebolusyon bandang huling bahagi ng 2013 at isasalin na diumano sa Philippine National Police (PNP) ang responsibilidad sa "peace and order".

"Sa paglulunsad ng brutal na gera, nagtagumpay lamang ang AFP sa militarisasyon ng buu-buong komunidad, sa pag-okupa sa mga barangay hall at iba pang istrukturang sibilyan, sa paglapastangan sa mga tahanan, sa paghadlang sa produksyon at komersyo, sa pag-abala sa aktibidad sa eskwelahan at pag-trauma sa mga bata at sa panghaharas sa mga lider ng komunidad, illigal na pang-aaresto at pagpatay."

"Sa likod ng karatulang 'kapayapaan at kaunlaran', pinatunayan ng mga operasyon ng Oplan Bayanihan ng AFP na kapantay nito sa pagkabrutal ang lahat ng mga naunang kampanya ng panunupil na ipinatupad ng AFP laban sa sambayanang Pilipino at sa rebolusyonaryong pwersa nila," pagdidiin ng PKP.

"Ang hindi nakamit ng AFP sa larangan ng labanan ay sinisikap nitong makuha sa publisidad at midya sa pamamagitan ng pagsasagawa ng sunud-sunod na mga seremonya ng 'pagsurender', pananakot at pagpapatipon sa mga sibilyan at pagsabing sila'y mga sumuko, para lamang maibulsa ng mga upisyal militar ang milyun-milyong pisong pabuya," dagdag ng PKP.

"Sa buong Pilipinas, patuloy ang paglawak at paglago ng Bagong Hukbong Bayan sa harap ng papalalang pagsasamantala at pang-aapi sa masang anakpawis na dumaranas ng laganap na kahirapan, kawalang-hanapbuhay, mababang sahod, pangangamkam ng lupa at pag-imbulog ng halaga ng pagkain at batayang serbisyo habang patuloy ang mga naghaharing uri sa pagpapayaman ng sarili sa pamamagitan ng pandarambong at korapsyon," anang PKP.

"Papadalas ang lumalaking mga taktikal na opensiba ng mga yunit ng BHB laban sa AFP, pwersang pulis, yunit paramilitar, pribadong hukbo ng malalaking despotikong panginoong maylupa, armadong pwersa sa seguridad ng malalaking kumpanya sa pagmimina at iba pang armadong grupo na nanunupil sa mamamayan," dagdag ng PKP.

Ang mga ulat at anunsyo ng BHB ay araw-araw na inilalathala sa philippinerevolution.net.