CPP denounces Israel bombing of Gaza City

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
July 11, 2014

The Communist Party of the Philippines (CPP) denounced the Israeli government for the relentless campaign of air strikes that has killed at least 91 Palestinians and wounded close to 650 people, mostly civilians. Israel has launched more than 300 strikes a day since Tuesday.

"The CPP supports the demand of peace-loving peoples around the world for Israel to put an immediate stop to its bombing campaign against the Palestinian residents of Gaza City," the CPP said.

News reports indicate that among the dead are 22 children, including an 18-month old baby, and an 80-year old woman. The missiles being launched by the Israeli forces against the densely populated Gaza City have destroyed civilian infrastructure, including water systems and a refugee center.

Palestinian forces have launched largely ineffectual counter-attacks against Israel, causing minimal damage and zero deaths.

Previously occupied by Israel from 1967, Gaza City has been under Palestinian rule since 1993. For several years, Israel has maintained an economic blockade against Gaza City and attempted to reconquer it by ground invasion in December 2008. In October 2012, Israeli forces launched a similar bombing campaign and massed up 30,000 troops along the border.

The Israeli government under Prime Minister Benjamin Netanyahu has called on the mobilization of 40,000 reservists and threatened to invade Gaza.

The CPP denounces Israeli plans to invade Gaza and calls for an immediate cessation of air strikes and a stop to the systematic targeting of civilian infrastructure and populated communities.

The CPP supports the Palestinian people in their firm and collective stand to resist any plans by the Israeli government to invade, occupy and impose its rule on Gaza City. The CPP also supports the Israeli people who oppose the policy of the Netanyahu regime to drive away the Palestinian people from their homeland.

The CPP denounces the hypocrisy of the US imperialists in offering to broker negotiations when in the first place it is culpable for the colonization and war crimes committed by Israel against the Palestinian people. For over half a century, Israel has been the biggest receipient of US military aid. The US provided Israel with $3.1 billion in military aid last 2013.


=================

Pilipino Translation

Pambobomba ng Israel sa Gaza City, kinundena ng PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Hulyo 11, 2014

Binatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas ng (PKP) ang gubyernong Israeli sa walang habas na kampanya ng pambobomba na kumitil ng di bababa sa 91 Palestino at sumugat sa halos 650 katao, na karamiha'y sibilyan. Mahigit 300 atake kada araw ang inilunsad ng Israel mula noong Martes.

"Sinusuportahan ng PKP ang kahilingan ng mamamayang maka-kapayapaan sa buong mundo na kagyat na ihinto ng Israel ang kampanya ng pambobomba sa mga residenteng Palestino sa Gaza City," anang PKP.

Ayon sa mga balita, 22 bata ang kabilang sa mga namatay, kasama ang isang 18-buwang gulang na sanggol, at isang 80 taong gulang na matandang babae. Sinira ng mga missile na pinakawalan ng Israel sa mataong lugar ng Gaza City ang mga impraistrukturang sibilyan, kabilang ang sistema ng tubig at isang istruktura para sa mga refugee.

Hindi naman epektibong makakontra-atake ang mga pwersang Palestino laban sa Israel, na minimal ang naging pinsala at wala man lamang namatay.

Ang Gaza City, na dating okupado ng Israel mula 1967, ay isinailalim sa awtoridad ng Palestine mula pa noong 1994. Sa loob ng ilang taon, minamantine ng Israel ang blokeyong pang-ekonomya sa Gaza City at tinangkang muling sakupin ito sa pamamagitan ng paglusob noong Disyembre 2008. Noong Oktubre 2012, naglunsad ang mga pwersang Israeli ng kahalintulad na kampanya ng pambobomba at nagtambak ng hanggang 30,000 tropa sa may hangganan.

Pinag-aktibo ng gubyernong Israeli sa ilalim ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang 40,000 reserbang pwersa at nagbantang lulusubin ang Gaza.

Binabatikos ng PKP ang plano ng Israel na lusubin ang Gaza at nanawagan ng kagyat na paghinto ng pambobomba at pagtigil ng sistematikong pagpuntirya sa mga impraistrukturang sibilyan at matataong komunidad.

Sinusuportahan ng PKP ang mamamayang Palestino sa kanilang matatag at kolektibong paninindigan na labanan ang anumang plano ng gubyernong Israeli na lusubin, okupahin at ipataw ang paghahari nito sa Gaza City. Sinusuportahan din ng PKP ang mamamayang Israeli sa pagtutol sa patakaran ng rehimeng Netanyahu na itaboy ang mamamayang Palestino mula sa kanilang lupang sinilangan.

Binatikos ng PKP ang kaipokritohan ng imperyalistang US sa pag-aalok na mamagitan sa negosasyon samantalang may pananagutan ito ang kolonisasyon at mga krimen pandigma ng Israel laban sa mamamayang Palestino. Sa mahigit kalahating siglo, ang Israel ang pinakamalaking tumatanggap ng ayudang miltar ng US. Nakapagbigay ang US sa Israel ng ayudang militar noong 2013 na aabot sa $3.1 billion.